KURSY – SPOŁECZEŃSTWO

Komentarze

Transkrypt

KURSY – SPOŁECZEŃSTWO
KURSY – SPOŁECZEŃSTWO: HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ
TRYB
LP.
WYKŁADOWCA
TYTUŁ ZAJĘĆ
ECTS
TERMIN KURSU
4
sobota,
14.45-16.15
I JĘZYK
Współczesne problemy społeczeństw europejskich
1.
dr Małgorzata Budyta-Budzyńska
2.
Dariusz Gawin, Jan Ołdakowski
Celem zajęć jest zaprezentowanie wybranych problemów społeczeństw europejskich na początku XXI
wieku, ze szczególnym uwzględnieniem społeczeństwa polskiego. Wykład koncentrować się będzie m.in.
wokół takich zagadnień jak etos człowieka sukcesu w ujęciu historycznym, konsumpcjonizm, problemy z
legitymizacją liberalnej demokracji, wspólnoty lokalne, państwo opiekuńcze, tożsamość człowieka późnej
nowoczesności, globalizacja, problemy społeczeństwa informacyjnego. Zajęcia mają również na celu
pokazanie, w jaki sposób kategorie teoretyczne, których kursanci uczą się w czasie studiów, mogą być
wykorzystane do opisu współczesnych zjawisk społecznych.
Polityka pamięci w kontekście społeczności Warszawy (Muzeum Powstania Warszawskiego
jako case study)
Celem wykładu jest dostarczenie wiedzy na temat przygotowania projektu kulturalnego – adresowanego
do zróżnicowanej grupy odbiorców - działającego w przestrzeni miasta ze szczególnym uwzględnieniem
przypadku Muzeum Powstania Warszawskiego jako instytucji kultury oddziałującej na lokalną tożsamość.
Zróżnicowanie współczesnego społeczeństwa polskiego
3.
prof. dr hab. Bogdan Mach
4.
dr Włodzimierz Pessel
Celem konwersatorium jest zapoznanie kursantów z wynikami badań nauk społecznych dotyczących
podstawowych osi podziału współczesnego społeczeństwa polskiego (m.in. nierówności edukacyjne,
zróżnicowania zawodowe i nierówności ekonomiczne, zróżnicowanie kapitału społecznego oraz stylu
życia). Prezentacja wyników badań dokonywana jest – tam, gdzie jest to możliwe – w kontekście
porównawczym, uwzględniającym inne kraje Europy Centralnej i Wschodniej i różne tendencje zmian w
czasie.
Czystość i brud. Historie obyczajów higienicznych i praktyk sanitarnych
Celem zajęć będzie ujęcie interdyscyplinarne, obejmujące wiedzę z zakresu dziejów kultury europejskiej,
historii idei, antropologii oraz próby sfunkcjonalizowania koncepcji zaczerpniętych z literatury przedmiotu
(polskiej i zagranicznej) na polskim materiale faktograficznym. Zresztą ten temat wiąże się sporo z moją
rozprawą doktorską ("Antropologia nieczystości. Studium z historii kultury sanitarnej Warszawy XIX i XX
wieku").
Tryb stacjonarny,
niestacjonarny,
język polski
Tryb stacjonarny,
język polski
wtorek,
15.00-16.30
Tryb
niestacjonarny,
język polski
4
sobota,
9.00-10.30
Tryb stacjonarny,
język polski
3
czwartek,
11.30-13.00
Kłamstwo jako fenomen społeczny i polityczny
5.
6.
7.
dr Anna Siwek
prof. dr hab. Barbara StępniewskaHolzer
dr hab. Marek Wierzbicki
Celem wykładu jest przedstawienie kłamstwa jako zjawiska o znaczeniu społeczno – politycznym.
Prześledzone zostaną, subiektywnie wybrane, najbardziej reprezentatywne dla rozumienia funkcji
kłamstwa stanowiska filozoficzne i wynikające z nich konsekwencje dla kształtu rzeczywistości społeczno
- politycznej: od Platona, przez św. Augustyna, Machiavellego, Nietzschego aż po Hannah Arendt, Józefa
Tischnera i Jaquesa Derride. Jakie racje pokazują kłamstwo w pozytywnym świetle? Na czym polega rola
kłamstwa w kształtowaniu więzi społecznych? Czym byłaby polityka bez kłamstwa? Czy zjawisko
kłamstwa wpisuje się w konflikt między polityką a etyka? Wokół tych pytań skoncentrowane będą
wykłady, które z założenia mają nie tylko zapoznać studentów z historią, funkcją i kontrowersjami
łączącymi się ze zjawiskiem kłamstwa, lecz także dostarczyć teoretycznego narzędzia pozwalającego na
analizowanie i ocenianie zjawisk społeczno – politycznych ( np. kampanii wyborczych, form werbalnej i
poza werbalnej komunikacji społecznej, demokracji medialnej).
Afryka w XX i XXI wieku
Celem przedmiotu jest ukazanie najważniejszych zagadnień historii Afryki w połowie XX wieku oraz ich
rodowodu i mechanizmów toczących się wydarzeń społeczno-politycznych. Pozwoli to zrozumieć
współczesność kontynentu. Wykład obejmuje przegląd problemów Afryki według różnych zagadnień:
fundamentalizmu muzułmańskiego (Afryka Północna), form walki o niepodległość (Algieria i Egipt),
socjalizmu arabskiego i jego wpływów w Afryce (Libia), kierunków rozwoju niepodległych państw (Etiopia
i Ghana) i pułapek niepodległości (Angola i Mozambik), rywalizacji bloków ideologicznych (Kongo i
Nigeria), konfliktów plemiennych (Rwanda, Burundi), struktur władzy (Kenia, Zimbabwe). Wykład
przedstawia również obraz świata białych w Afryce oraz problemy demograficzne i pomoc humanitarną
dla kontynentu.
Życie codzienne w PRL
Celem zajęć jest prześledzenie warunków życia codziennego w PRL w jego czterech zasadniczych
dziedzinach (praca, warunki bytowe, wypoczynek, mentalność i obyczaje). Układ problemowy wykładu
ma na celu zapoznanie kursantów z ewolucją warunków życia codziennego w PRL, jak również wpływu
władzy i stworzonego przez nią systemu społeczno-politycznego na egzystencję obywateli. Kursanci będą
mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat realiów życia społeczeństwa w państwie rządzonym przez władzę
zmierzającą do zbudowania ustroju totalitarnego typu stalinowskiego, w którym kontroli czynnika
oficjalnego miały (przynajmniej teoretycznie) podlegać nawet najdrobniejsze przejawy aktywności
obywateli (ze sferą życia prywatnego włącznie). Ponadto, zapoznają się z reakcją społeczeństwa na
politykę władz, w tym zwłaszcza z różnorodnymi strategiami przystosowawczymi, stosowanymi na co
dzień w zetknięciu z narzuconymi warunkami bytowania. Wykład urozmaicą różnorodne przykłady
wprowadzające w atmosferę PRL, w formie m.in. fragmentów filmów, zdjęć i innych materiałów
wizualnych. Wspólne poszukiwanie reliktów PRL w codzienności Polski współczesnej umożliwi studentom
głębsze zrozumienie relacji między ciągłością i zmianą w codziennym życiu społeczeństwa polskiego
okresu transformacji ustrojowej po 1989 roku.
Tryb stacjonarny,
język polski
3
wtorek,
13.15-14.45
Tryb stacjonarny,
język polski
4
wtorek,
11.30-13.00
Tryb stacjonarny,
język polski
4
poniedziałek,
16.45-18.00