Pobierz plik

Komentarze

Transkrypt

Pobierz plik
CENTRALA PKP S.A. W WARSZAWIE
UL. SZCZĘŚLIWICKA 62, 00-973 WARSZAWA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
sprzedaż złomu pochodzącego z likwidacji nieczynnych torów i budowli i urządzeń kolejowych
zlokalizowanych na terenie działania PKP S.A. Oddziałów Gospodarowania Nieruchomościami
w Gdańsku, Katowicach, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu
Szacowana ilość złomu przeznaczona do sprzedaży wynosi łącznie ok. 3,2 tys. ton złomu żelaza, w
klasach: N6 (szyny), W3 (akcesoria kolejowe), N5 (podkłady stalowe), N7 (złom z konstrukcji
stalowych) i obejmuje pięć zadań. Zadanie 1 - ok. 872 tony, Zadanie 2 - ok. 279 ton, Zadanie 3 - ok.
985 ton, Zadanie 4 - ok. 861 ton, Zadanie 5 - ok. 173 tony.
Oferent zobowiązany jest we własnym zakresie przeprowadzić rozbiórkę infrastruktury kolejowej,
zabezpieczyć załadunek i transport, zutylizować gruz, podkłady kolejowe, fundamenty słupów i inne
odpady oraz uporządkować teren.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: Zadanie 1 – 35
000,00 zł, Zadanie 2 – 12 000,00 zł, Zadanie 3 – 40 000,00 zł, Zadanie 4 – 35 000,00 zł, Zadanie 5 –
7 000,00 zł na konto Centrali PKP S.A. wskazane w materiałach przetargowych i przedłożenie
oryginału dowodu wpłaty najpóźniej do 22.04.2014r. (godz. 15.00) lub dostarczenie łącznie z ofertą do
Komisji Przetargowej.
Komisja dopuszcza złożenie przez jednego nabywcę wyłącznie jednej oferty cenowej (na jedno lub
dowolną liczbę zadań).
Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione w Regulaminie przetargu oraz oferowane
ceny jednostkowe netto (za 1 tonę) za wskazane klasy złomu. Pisemną ofertę w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Sprzedaż złomu PKP S.A” należy złożyć w: PKP S.A. Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w Warszawie, Zespół ds. Sprzedaży Złomu, pok. 213, ul. Armatnia 14, 01-246
Warszawa w terminie do 22.04.2014 r. (do godz. 15.00).
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie do 29.04.2014r.
Informacji na temat przetargu udziela PKP S.A. Centrala Departament Ewidencji Nieruchomości, tel.
693 132 581, (22) 47 49 391, (fax: 22 47 49 284), gdzie zakupić można materiały przetargowe po
uiszczeniu wpłaty w wysokości 20 zł brutto, na rachunek Centrali PKP S.A. nr: 64 1140 1010 0000
3075 6900 1006. Komisja Przetargowa zastrzega sobie wycofanie jednego lub wszystkich zadań lub
unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Podobne dokumenty