Praktyki i staże Płatny Staż w Pionie Zarządzania

Komentarze

Transkrypt

Praktyki i staże Płatny Staż w Pionie Zarządzania
Praktyki i staĪe
Páatny StaĪ w Pionie Zarządzania Ryzykiem
Miejsce pracy: Wrocáaw
Bank Zachodni WBK naleĪy do najwiĊkszych i najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce. Gáównym akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK jest
Banco Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na Ğwiecie pod wzglĊdem kapitalizacji. JeĞli chcesz poznaü zasady tworzenia silnej kultury ryzyka w banku,
dowiedzieü siĊ, co trzeba zrobiü, aby przygotowaü pracowników do zarządzania ryzykiem na kaĪdym stanowisku pracy ten 6. miesiĊczny staĪ w Pionie
Zarządzania Ryzykiem jest dla Ciebie.
OFERUJEMY CI:
• Páatny staĪ w na okres 6 miesiĊcy na podstawie umowy zlecenie
• MoĪliwoĞü skonfrontowania wiedzy teoretycznej z praktyką
• MoĪliwoĞü zdobycia cennego doĞwiadczenia w jednym z najwiĊkszych Banków w Polsce
• Wsparcie merytoryczne opiekuna
• Pisemne referencje po zakoĔczeniu praktyki
PODCZAS STAĩU BĉDZIESZ:
• Uczestniczyá w pracach w zakresie komunikacji wewnĊtrznej promującej wartoĞci kultury ryzyka, a takĪe miaá moĪliwoĞü wnoszenia wáasnych pomysáów i ich
realizacji
• Gromadziá i analizowaá dane sáuĪące do mierzenia kultury ryzyka banku
• Monitorowaá poziom realizacji zadaĔ
• Przygotowywaá materiaáy i notatki ze spotkaĔ wewnĊtrznych, jak i organizowaá spotkania
• Wspieraá zespóá w bieĪącej pracy
SZUKAMY WàAĝNIE CIEBIE, JEĝLI:
• JesteĞ absolwentem ekonomii, zarządzania lub uczysz siĊ jeszcze na studiach magisterskich
• Znasz jĊzyk angielski w mowie i w piĞmie na tyle dobrze, Īe w kontaktach nie potrzebujesz uĪywaü táumacza
• Potrafisz korzystaü z pakietu MS Office, czyli zwáaszcza Excel, Word i Power Point nie mają przed Tobą tajemnic
• Posiadasz umiejĊtnoĞü analizowana zjawisk – umiesz podejĞü do tematu z róĪnego punktu widzenia i przenosiü wnioski na pokrewne obszary
• Pisanie tekstów w jĊzyku polskim nie sprawia Ci problemu
• àatwo komunikujesz siĊ i wspóápracujesz z innymi, czyli umiesz dziaáaü w grupie
• Szybko wpadasz na nowe pomysáy i potrafisz dostrzec alternatywne rozwiązania
• Dajesz sobie radĊ w samodzielnej pracy
• JesteĞ staranny, czyli przykáadasz siĊ do wykonywanych zadaĔ
• Chcesz poznawaü i uczyü siĊ nowych rzeczy, jesteĞ zaangaĪowany i z energią podchodzisz do nowych zagadnieĔ
• MoĪesz poĞwiĊciü nam min. 30 godzin tygodniowo
PrzeĞlij swoje CV na adres: [email protected] wpisując w temacie e-maila
numer referencyjny: PS/PZRM/2016
bzwbk.pl/kariera
Proszę o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 833).

Podobne dokumenty