U/MW Oznaczenia

Komentarze

Transkrypt

U/MW Oznaczenia
ZAŁĄCZNIK NR 1
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
"STARY RYNEK - SZKOLNA" W POZNANIU
µ
0
5
10
20 Metry
SKALA 1 : 500
Oznaczenia
Granica obszaru objętego planem
Linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznanczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania
U/MW
#
*
Obowiązująca linia zabudowy
Maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy
Teren zabudowy usługowej
lub mieszkaniowej wielorodzinnej
#
*
@
#
* #
*
#
*
#
* #
*
#
* #
*
@
#
* #
*
ul. Sz
k
U/MW
@
#
* #
*
olna
#
* #
*
#
*
#
* #
*
#
* #
*
ewskieg
o
#
*
ul. Pade
r
@
@
#
*
#
* #
* #
*
#
*
#
* #
*
ul. Koz
i
a
WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA POZNANIA
(uchwała Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 r.)
Kierunki - Skala 1 : 15 000
TERENY PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ
UMsw - TERENY ZABUDOWY ŚRÓDMIEJSKIEJ, ZWARTEJ, ŚREDNIOWYSOKIEJ O FUNKCJI: USŁUGOWEJ, CENTROTWÓRCZEJ
I OGÓLNOMIEJSKIEJ ORAZ MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
FORMY OCHRONY
OBSZARY CENNE KULTUROWO OBJĘTE FORMĄ OCHRONY ZABYTKÓW
ELEMENTY STRUKTURY PRZESTRZENNEJ
PIERZEJE CIĄGÓW WYZNACZAJĄCE MINIMALNE GRANICE NAJWAŻNIEJSZYCH OBSZARÓW PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
A
UMsw
ORIENTACYJNY PRZEBIEG CIĄGÓW PIESZYCH ORAZ GRANIC PRZESTRZENI PUBLICZNYCH M. IN. PROJEKTOWANYCH RYNKÓW
kt.
06
.1
kZs
OBSZAR NAJWAŻNIEJSZYCH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
A
ZP
. 06
A
ZP
.06
kZs.1.24
TERENY WYMAGAJĄCE REHABILITACJI
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
HISTORYCZNYCH DZIELNIC
GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
STARY
RY
NEK

Podobne dokumenty