chemia - Gimnazjum 54

Komentarze

Transkrypt

chemia - Gimnazjum 54
Rok szkolny 2016/2017
Przedmiotowy system oceniania z chemii
Stosowany przez Małgorzatę Zygowską
Stosowany we wszystkich klasach
I.
Oceny cząstkowe
1. Ocenie przedmiotowej podlegają czynności uczniów takie jak::
• Znajomość pojęć oraz zasad chemicznych
• Opisywanie, dokonywanie analizy i syntezy procesów chemicznych
• Rozwiązywanie zadań problemowych (teoretycznych lub praktycznych) z wykorzystaniem znanych praw i
zasad.
• Rozwiązywanie zadań rachunkowych, a w tym:
- dokonanie analizy zadania,
- tworzenie planu rozwiązania zadania,
- znajomość symboli i wzorów,
- tworzenie wzorów związków chemicznych,
- wykonywanie obliczeń na liczbach i jednostkach,
- analizę otrzymanego wyniku,
- sformułowanie odpowiedzi.
• Posługiwanie się językiem przedmiotu.
• Planowanie i przeprowadzanie doświadczenia. Analizowanie wyników, wyciąganie wniosków, wskazywanie
źródła błędów.
• Odczytywanie oraz przedstawianie informacji za pomocą tabeli, wykresu, rysunku, schematu.
• Wykorzystywanie wiadomości i umiejętności „chemicznych” w praktyce.
• Systematyczne i staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego.
2. Osiągnięcia edukacyjne ucznia są sprawdzane w następujący sposób:
a. Sprawdziany kompetencji (egzaminy półroczne, próbne, trzyletnie) badające długotrwałe nabywanie
wiadomości i umiejętności, waga 4.
b. Sprawdziany pisemne sprawdzające wiadomości i umiejętności, przeprowadzane po zakończeniu każdego
działu. waga 3.
c. Kartkówki obejmujące wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być zapowiadane) lub z
większej partii materiału (zapowiadane wcześniej), waga 2.
d. Odpowiedzi ustne dotyczące wiadomości i umiejętności wynikających z aktualnie realizowanych treści
programowych. Podstawą oceny jest rzeczowość, stosowanie języka przedmiotu, formułowanie dłuższych
wypowiedzi. Obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, a w przypadku lekcji powtórzeniowej z
całego działu. Wypowiedzi ustne oceniane są w systemie plusów i minusów – ocena wystawiana jest po 5
pytaniach (5 plusów –bdb, 4 plusy – db, itd.), waga 2.
e. Rozwiązywanie zadań rachunkowych. Podstawą oceny jest znajomość odpowiednich praw i wzorów,
samodzielność pracy i poprawność rozwiązania, waga 2
f. Prace domowe, polegające na sprawdzeniu umiejętności nabywanych w trakcie realizowania bieżącego działu
programowego lub umiejętności, waga 1.
g. Referaty, prezentacje, zadania związane z samokształceniem, wyszukiwaniem i selekcją informacji oraz
prezentacją swojej pracy, waga 1.
h. Aktywność na lekcji, waga 1.
i. Szkolna Liga Naukowa wykonanie zadań – waga 1, obrona Ligi Naukowej waga 3
i inne- ustalone przed oceną z uczniami.
3. Uczeń może poprawić ocenę cząstkową ze sprawdzianu i wybranej jednej w trymestrze kartkówki
poprzez ponowne napisanie pracy w terminie wskazanym przez nauczyciela nie później niż 2 tygodnie po
omówieniu wyników
Do średniej ważonej wliczana jest zarówno ocena poprawiana z wagą 1 jak i poprawiona z wagą właściwą
danej formie sprawdzania wiedzy.
Ocenione jako niedostateczne sprawdziany i kartkówki trzeba obowiązkowo poprawić.
4. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie przebiega
następująco:
a. Każda ocena z pracy pisemnej jest uzasadniona przyznaną punktacją, a w miarę potrzeb-dodatkowym pisemnym
komentarzem do niej, co uczeń zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.
b. Każda ocena za odpowiedź ustną jest uzasadniona ustnie na forum klasy, ze wskazaniem obszarów poprawnie
wykonanych i umiejętności wymagających ćwiczenia.
5. Przekazywanie rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach
ucznia przebiega:
poprzez dziennik elektroniczny, gdzie w komentarzu do oceny lub w wysyłanych wiadomościach można
zamieścić informacje na ten temat.
b. drogą e-mailową, przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie z inicjatywy nauczyciela lub rodziców.
c. na spotkaniach zorganizowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodziców w czasie dni otwartych lub w innym
ustalonym czasie.
6. Progi procentowe dla poszczególnych ocen cząstkowych
z kartkówek i sprawdzianów:
poniżej 40%
niedostateczny
od 40%
dopuszczający
50%
dopuszczający +
53%
dostateczny –
56%
dostateczny
70%
dostateczny+
75%
dobry76%
dobry
85%
dobry +
91%
bardzo dobry–
96%
bardzo dobry
Jeśli uczeń wykonał pracę na ocenę bardzo dobrą oraz poprawnie rozwiązał zadanie dodatkowe o zwiększonym
stopniu trudności otrzymuje ocenę celującą. W przypadku uzyskania innej oceny niż bardzo dobra, rozwiązanie
zadania dodatkowego podwyższa ocenę.
a.
Egzaminy próbne oceniane są wg następującej skali, ustalonej dla wszystkich przedmiotów
przyrodniczych:
poniżej 40% niedostateczny
od 40%
dopuszczający
50%
dopuszczający +
53%
dostateczny –
56%
dostateczny
70%
dostateczny+
75%
dobry76%
dobry
85%
dobry +
87%
bardzo dobry–
90%
bardzo dobry
96%
bardzo dobry+
100%
celujący
7. Skala ocen cząstkowych:
stopień
Wartość do średniej
Celujący
6
Celujący z minusem
5,75
Bardzo dobry z plusem
5,50
Bardzo dobry
5
Bardzo dobry z minusem
4,75
Dobry z plusem
4,50
Dobry
4
Dobry z minusem
3,75
Dostateczny z plusem
3,50
Dostateczny
3
Dostateczny z minusem
2,75
Dopuszczający z plusem
2,50
Dopuszczający
2
Dopuszczający z minusem 1,75
Niedostateczny
1
II.
Prace ucznia
1. W razie nieobecności w dniu przedstawiania lub wykonywania danej pracy (sprawdzian, kartkówka,
długoterminowa praca domowa) uczeń musi wywiązać się z tego zadania w ustalonym z nauczycielem
terminie nie później niż w ciągu 12 dni roboczych po ustaniu nieobecności.
2. Uczeń otrzymuje na przechowanie wszystkie sprawdzone i ocenione prace pisemne zgodnie z terminami
zawartymi w Statucie ZS 54. Uczeń jest zobowiązany do przechowywania ich do dnia, w którym mija
roczny termin zgłaszania zastrzeżeń rodziców, jeżeli stwierdzą, uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z
zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
3. Uczeń przechowujący swoje prace udostępnia je swoim rodzicom.
III.
Nieprzygotowania
1. W przypadku zdarzeń losowych uczeń ma prawo 1 raz w trymestrze skorzystać z tzw. nieprzygotowania bez
wyjaśniania jego powodów.
2. Nieprzygotowania zgłasza się ustnie w trakcie sprawdzania obecności na początku zajęć
IV.
Oceny klasyfikacyjne
1. Podstawą wystawienia oceny klasyfikacyjnej jest wskazana w dzienniku elektronicznym średnia ważona z
ocen:
 w przypadku oceny trymestralnej- z danego trymestru;
 w przypadku oceny końcoworocznej lub końcowej – z całego roku.
2. Propozycję oceny klasyfikacyjnej wystawia się wg poniższej skali
Ocena
średnia ważona
klasyfikacyjna
Celujący
od 5,75*
Bardzo dobry
od 4,75
Dobry
od 3,75
Dostateczny
od 2,75
Dopuszczający
od 1,75
Niedostateczny
poniżej 1,75
*Możliwe jest wystawienie oceny celującej przy średniej niższej niż wskazana, jeżeli uczeń:
 jest laureatem konkursu chemicznego MKO;
 przygotowywał się na zajęciach dodatkowych do konkursów związanych z przedmiotem uzyskując znaczące
sukcesy
3. O niższą niż celująca, ale wyższą o jeden stopień niż przewidywana trymestralną/ końcoworoczną/
końcową ocenę klasyfikacyjną może wystąpić do nauczyciela uczeń spełniający wszystkie poniższe
warunki:
a. wykonał w trymestrze wszystkie obowiązkowe zadania;
b. systematycznie korzystał z możliwości poprawiania ocen;
c. systematycznie prowadzi estetyczny zeszyt przedmiotowy z pełnymi i czytelnymi notatkami;
d. średnia ważona na trymestr, w przypadku oceny końcowo rocznej/końcowej jest wyższa po przecinku niż
0,66 a niższa niż 0,75.
4. W przypadku ucznia spełniającego powyższe warunki i ubiegającego się o podwyższenie oceny, nauczyciel
ustala zadania umożliwiające poprawienie jej oraz kryteria zaliczenia tych zadań, a uczeń musi się z nich
wywiązać do dnia poprzedzającego wystawienie oceny „długopisem”. Jeśli ustalone kryteria zaliczenia
zadań i terminy zostaną zrealizowane, uczeń uzyskuje ocenę wyższą niż pierwotnie przewidywana.
5. Jeżeli uczeń nie spełnia kryteriów opisanych w pkt. IV. 3 niniejszego PSO, końcoworoczną/ końcową
ocenę wyższą niż przewidywana może uzyskać jedynie w wyniku egzaminu sprawdzającego opisanego
w Statucie ZS 54 § 50 a § 11 pkt. 16-18.
V.
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych ocen:
a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
• samodzielnie wykorzystuje wiadomości w sytuacjach nietypowych i problemowych (np. rozwiązując
dodatkowe zadania o podwyższonym stopniu trudności,
• formułuje problemy i dokonuje analizy nowych zjawisk i procesów chemicznych,
• wzorowo posługuje się językiem przedmiotu,
• udziela oryginalnych odpowiedzi na problemowe pytania,
• swobodnie operuje wiedzą pochodzącą z różnych źródeł,
• osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
• sprostał wymaganiom na niższe oceny.
b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
• w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,
• zdobytą wiedzę stosuje w nowych sytuacjach, swobodnie operuje wiedzą podręcznikową,
• stosuje zdobyte wiadomości do wytłumaczenia zjawisk chemicznych i wykorzystuje je w praktyce,
• interpretuje wykresy,
• uogólnia i wyciąga wnioski,
• podaje nieszablonowe przykłady zjawisk w przyrodzie,
• rozwiązuje nietypowe zadania,
• operuje wzorami chemicznymi,
• interpretuje wyniki,
• potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenie, przeanalizować wyniki, wyciągnąć wnioski, wskazać
źródła błędów,
• poprawnie posługuje się językiem przedmiotu,
• udziela pełnych odpowiedzi na zadawane pytania problemowe,
• sprostał wymaganiom na niższe oceny.
c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
• opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania (mogą wystąpić
nieznaczne braki),
• rozumie prawa chemiczne i operuje pojęciami,
• czyta i interpretuje wykresy rozpuszczalnosci,
• rozumie i opisuje zjawiska chemiczne,
• tworzy proste wzory chemiczne,
• rozwiązuje typowe zadania rachunkowe i problemowe, wykonuje konkretne obliczenia, również na
podstawie wykresu (przy ewentualnej niewielkiej pomocy nauczyciela),
• sprostał wymaganiom na niższe oceny.
d) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
• opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania (występują
tu jednak braki),
• stosuje wiadomości do rozwiązywania zadań i problemów z pomocą nauczyciela,
• zna prawa, symbole pierwiastków,
• podaje własciwosci chemiczne podstawowych substancji,
• opisuje proste procesy chemiczne,
• podaje podstawowe wzory chemiczne,
• stosuje prawidłowe jednostki,
• udziela poprawnej odpowiedzi do zadania,
• podaje definicje podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych,
• językiem przedmiotu posługuje się z usterkami,
• sprostał wymaganiom na niższą ocenę.
e) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
• ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, ale braki te nie przekreślają
możliwości dalszego kształcenia,
• zna podstawowe symbole i wzory chemiczne,
• podaje przykłady zjawisk i procesów chemicznych z życia,
• rozwiązuje bardzo proste zadania i problemy przy wydatnej pomocy nauczyciela,
• potrafi wyszukać w zadaniu wielkości dane i szukane i zapisać je za pomocą symboli,
• językiem przedmiotu posługuje się nieporadnie,
• prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy.
f) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
• nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego kształcenia,
• nie zna podstawowych praw, pojęć chemicznych,
• nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z
pomocą nauczyciela.
VI.
Postanowienia końcowe
1. We wszystkich kwestiach nieujętych w PSO obowiązują przepisy Statutu ZS 54 § 50 a.
2. We wszystkich kwestiach nieujętych w PSO i w Statucie ZS 54 § 50 a decyzję podejmuje nauczyciel
wystawiający ocenę po zasięgnięciu opinii zainteresowanych uczniów.