W poszukiwaniu zguby. Korzystanie z

Komentarze

Transkrypt

W poszukiwaniu zguby. Korzystanie z
INFORMATYKA EUROPEJCZYKA
(klasy IV — VI szkoły podstawowej)
Rozkład materiału — wersja 3.2
Konspekt lekcji 2.3
Temat: W poszukiwaniu zguby. Korzystanie z
wbudowanej pomocy
Czas realizacji: 1 godzina
Wymagane oprogramowanie
♦ system Windows lub Linux;
Pomoce dydaktyczne
♦ podręcznik:
o str./nr rozdziału:
48/R.2.3.7,
51/R.2.4,
o ćwiczenia: 2.8, 2.9, 2.10;
♦ zeszyt ćwiczeń: R.2.11;
♦ uczniowskie stanowiska komputerowe.
Pliki wykorzystywane na lekcji
Uczeń w czasie lekcji nie korzysta z gotowych plików.
Forma organizacji zajęć
♦ zajęcia warsztatowe;
♦ praca indywidualna.
Dominujące metody prowadzenia zajęć
♦ podające — wykład przeplatany ćwiczeniami;
♦ ćwiczeń praktycznych — wykonanie ćwiczenia wg instrukcji.
Obecne i przewidywane możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności opanowanych w toku
zajęć
Obecne
Uczniowie powinni umieć włączyć i wyłączyć komputer oraz komunikować się z komputerem za pomocą
myszy i klawiatury.
Przewidywane
Po lekcji uczeń:
♦ w zakresie podstawowym:
o wyszukuje pliki i katalogi korzystając z programu umieszczonego w menu Start z pomocą
nauczyciela;
o wyszukuje zapisane pliki we wskazanych katalogach z pomocą nauczyciela;
o wskazuje sposób wyszukiwania pliku lub katalogu na dysku, jeśli zna jego nazwę oraz jeśli jej
nie zna;
o z pomocą nauczyciela korzysta z wbudowanej pomocy aplikacji Notatnik;
o prawidłowo rozpoczyna i kończy pracę z programami;
Opracowanie: Danuta Kiałka, © Wyd. HELION, Gliwice 2007
1/2
INFORMATYKA EUROPEJCZYKA
(klasy IV — VI szkoły podstawowej)
Rozkład materiału — wersja 3.2
♦ w zakresie ponadpodstawowym:
o
o
o
o
samodzielnie wyszukuje pliki i katalogi w różnych systemach;
samodzielnie korzysta z wbudowanej pomocy systemu oraz dowolnego programu;
opisuje sposób wyszukiwania pliku lub katalogu na dysku, jeśli zna jego nazwę oraz jeśli jej
nie zna;
wyjaśnia zastosowanie karty index w dowolnym systemie pomocy.
Cele zajęć
♦ trening czytania ze zrozumieniem;
♦ zdobycie umiejętności wyszukiwania plików i katalogów oraz korzystania z wbudowanej pomocy;
♦ posługiwanie się podstawowym słownictwem komputerowym;
♦ w zakresie wychowania — przygotowanie uczniów do tego, aby:
o szanowali pracę innych i własną;
o przestrzegali regulaminu pracowni komputerowej;
o potrafili pracować w grupie;
Przebnieg lekcji
♦ omówienie tematyki zajęć;
♦ praca z podręcznikiem, ciche czytanie ze zrozumieniem;
♦ praca z zeszytem ćwiczeń;;
♦ wykonywanie ćwiczeń zgodnie z instrukcją:
♦ praca z zeszytem ćwiczeń;
♦ głośne odczytanie odpowiedzi z zeszytów ćwiczeń.
Podsumowanie zajęć i ocenianie
Nauczyciel powinien przypomnieć cel i założenia lekcji, następnie pozytywnie ocenić najbardziej aktywnych
uczniów (np. dodatkowym punktem lub oceną) oraz uzupełnić punktację w zeszytach ćwiczeń.
Jeśli w trakcie wykonywania ćwiczeń przez uczniów potrzebna jest pomoc nauczyciela, to należy udzielać jej
indywidualnie w formie konsultacji. Wskazane jest zaangażowanie do pomocy uczniów bardziej
zaawansowanych w temacie, którzy na pewno pierwsi wykonają ćwiczenia i mogą pomóc słabszym. Pamiętajmy
o nagrodzeniu ich wysiłku, na przykład dodatkowym punktem.
Należy stale przypominać uczniom jakie są kryteria oceniania.
Ocenianie uczniów
Oceniamy:
♦ praca na lekcji:
o wykonywanie poleceń;
o staranność wykonania prac;
o samodzielność podczas pracy;
o efektywność wykorzystania czasu pracy;
o aktywność na zajęciach;
o biegłość wykonywania ćwiczeń;
♦ praca w grupie:
o umiejętność pracy w grupie;
o poszanowanie cudzej pracy i twórczości;
o pomoc innym uczniom:
 na ich prośbę;
 z własnej inicjatywy;
o kulturalne komunikowanie się:
 z nauczycielem;
 z kolegami;
♦ przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej oraz zasad BHP;
♦ przygotowanie do lekcji;
♦ zadanie domowe (jeżeli było zadane).
Opracowanie: Danuta Kiałka, © Wyd. HELION, Gliwice 2007
2/2