Załącznik nr 6 do SIWZ

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Sprawa: WA.500-3/14
Nazwa Wykonawcy:.......................................
Adres Wykonawcy:........................................
Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania:
Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach Okręgowego
Urzędu Miar w Poznaniu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Zarządzanie energią
w budynkach administrowanych przez Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu” w ramach
Programu Priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS oraz - w
procedurze „zaprojektuj i wybuduj”
oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
............................................
miejscowość i data
............................................................................................
czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy

Podobne dokumenty