Zbycie aktywów znacznej wartości

Komentarze

Transkrypt

Zbycie aktywów znacznej wartości
Zbycie aktywów znacznej wartości
Raport bieżący
Data sporządzenia
2011-12-22
Raport bieżący nr
63/2011
Skrócona nazwa emitenta
VOTUM S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu
Zarząd VOTUM S.A. ("Spółka", "Emitent") w dniu 22 grudnia otrzymał informację o zrealizowaniu zlecenia na
zbycie jednostek uczestnictwa w Subfunduszu Quercus Ochrony Kapitału (TFI Quercus). W wyniku zlecenia
zostało zbytych 22 164,185776 jednostek uczestnictwa na łączną kwotę 2.665.686,62 PLN (słownie: dwa
miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dwa grosze). W
wyniku dokonanej transakcji Spółka zidentyfikowała wynik na sprzedaży jednostek uczestnictwa na poziomie
98 408,98 PLN. Tym samym zostały wycofane wszystkie środki z Subfunduszu Quercus TFI. Wycofanie
środków spowodowane jest zmianą polityki inwestycyjnej Spółki, która zamierza lokować środki w bardziej
bezpieczne instrumenty finansowe. Uwolnione środki zostaną zainwestowane w lokaty terminowe w celu
zabezpieczenia realizacji kontynuowanych celów emisyjnych. Zbycie aktywów odbyło się na warunkach
rynkowych. Strona transakcji nie jest jednostką powiązaną z Emitentem. Wartość transakcji przekroczyła 10%
wartości kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu
Dariusz Czyż 2011-12-22
Członek Zarządu
Elżbieta Kupiec 2011-12-22