oswiadczenie ma"`atkovue ` 0 | -----6

Komentarze

Transkrypt

oswiadczenie ma"`atkovue ` 0 | -----6
OSWIADCZENIEMA"'ATKOVUE
radnegogiminy
A4
ALt
.i}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
dnia.Lr...1.1..
22* r.
(ni*q!4l')
l. Osob. skh<taj_t9aoiwiadczenb ohowq|rn3j.st do zoodnego z
F.,,,rd+ st-attn€go i zup.tnego vrtpetni{rria
xezoc, : rrbfytc
Z Jdeli polrzcz€g6he rub.yid nte zn.jduji w konlaethF przypadku zartosowanil n.tcty wpt!.d
t!,ig-gg!t
4.
3. Osoba.skl.diipa ci*i.dczlnie oboy{iGra jest otceflii
po6cc2!g6tny.$ sttdnitdrv , .j{t_
xoyFh, dociodSw i zoboryi?art do m{qfrir odQbn so'iFzyndea,o56
,i{i(|(u
objargo;;d;dq
Gp6tDoada fi:-jrtkorY+
4. OStladc2.nie o stanie mi{(flym
docF.y m4{ku w t aju i za grlnic4
5. Og*ladczlnie o .t&ie n{dowyr
obcjrDuF r6r|ni{ wtF4rr.{noj.i F-.oi(*|e
E. Y|rczQJciA oarri.lczdri. zdrrn! q irto.mir#
J?tTrc, y, ee5d_ B zd ttrfqt'..ie
z.hi€ztri.
3$ad.iigrgo odwiada.nie o.-a iiejsca poloieoia nicd.fiomoda
nbJiwDe
ddlelce
'
.dr!6u
czEseA
(hixr. i riadbro i.e rsNiii)
uroeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeo.iy(a)....1Q....:rne:l
*......191?....t.p.!.*......_...-..........._.-........._.
w..._...19sbi!--.-.q.._
0
.........59*-..?qenox.1.....1q...5!es'..1\,,.e.......,...p.a.....e€,tr:!r.etg.
.....i.-.-de!.^a<2
-----6-
'
|
0
(ni.Fce:rrud*!*,
qri,ido
rb tuici.)
Pozapoaaniu si€ z peepisahi usta/tryz dnb I marca 1990 r. o samor:adzie gminnym(Dz U. z 2OOlr. Nr 142, p6z.
1591ota z2ot2 r. Nt 7q p6. 220,Nr 62, pde SSB,Nr 113,p6e 984,Nr 153,
*",t271 i Nr214,pz 1906),zgodniez
art 24h t€j ustaivyo6wiadczam,ze posiadanwchodz+e w JGd n€tsaiski€j rvsF rncii mei4kov/ej
Lrbstanq/vie9€n ci
mal4ek odrebnla
Zasoby pi6nilzne:
-
[email protected]€zgroredone w udlrcie potsldei ....._l!9-*ttt"T
-
Srodkipieni€znezgrornadzonow v\atuci6obcq: .....'--_e,..-4e\sL.
It1 Domo porrer:ctrni:.....6Q..-...-...-...-........---.-.
m2,o *artodd:....!.g,gqg
Md pravn)r_.....P19I9.....
r.i€tsr.e.5-E-_.
3. Gospodarstwo
rotne:
rodzajsospodarstwa..._....|11a._e-....S9!:[-q1.,......
- pori€rzchnia:
[email protected] abudo.rl . ..........
Md prawnf........ .. ...
Z tegolduht oshgn4em(ebtn) w roku ubieg[ymprzychodi dah6d w wysokosci:..._
4- Innenierlclb.nodci:
polrieru*'na:..-..-ll.I1,--*1
o wartoSci:...)..9-9e..+l
: ..-.,?rqrp...,.,:!e:}-p-pVt pra\rnt
l.
I
Posirdam udzbly w sp6{€ch handbrr:/cnz u(tsktbrn gminnyc$oG6hprdfity.*r lub p.z€dsiebir.c6{. w td6rych
uc2estn,.2{tatie osobF nal€ry podai ttzb€ i emitentauffiiv:
udbly te stano.rqpakjd wi*szy ni2 10%[email protected] w spdrc€:
Z tegot)dtlu os*tgnqle'n(?bm) w ro{(r ubiegtyrndocnddw wysokoid: ............,......_....-.-..
2
Pocadarnudzidy w innydr sp6{.adr h-dtd,}rtl
........rr"r,..d,olz.cy.-
- natdy poda6ficde i e.nibrb udzidtM.
Z tegotFrlit GktgnqF.n(€kn) w rokr ubiestFndo.i6d w v'yFokaici:.........._.....,..
1. Po€iadamakcj€ w sp6tt€ch handtor4/€hz u&ialem gminnydr o66b pra!,vnycttlub pz€dsi€bbrc6rv,w ktt.ycn
uczestniee*h osoby- rta|ezypodd trczbei emilentaakt:
.............1\e...gpl.As.141
.
'
d
akqe te sbnowqFki€t w4klay na 10%akciiw sp6be:..
Z tegot)rtdo osi.Un4em(Qbm)w rokuubieglymdoch6dw wrJkc{ci:-...........
2. P()siada|n
akqew innFh sp6t€.tt lstdto,qrch- rd€fy poda6ticzreiqnat€nb*cji:......................_-.......-.........
..............L.tao..sr&....1i9.ppF
Zt6goq rtu osiqgndem(ebrn)w ro|o.r'rt*{tyln dodr6d w yrysot(o6d ..,.._..:........
llabter'{arn) (tlabf mtt maEon€( " w}qgzeiian mi€ob prrryrd€zt€go do jego rna}So, odrybn€go)od Skarbu
Faistt€, innej paistror,€j osoby prawnq. j€dr'Gtek samor2aduterytorrdnego,ijr a Ed<ov,tub od ko.nunatn€i
osobyp€wnei nasteru!+€ mi€ni€, td6fe podt€aNczblEiu w d.o&e prz€{argu_ nd€Ay po.6 opis mieob i (He
nabycq od kogo:
.......................r?lie...ee%y
1. Prov,adzedzb*atnos6gospodarcza(rd€ey podacfo.me pra,n4i peedmiot dziabtnaici): ..r*r"
-
...dnL.alre,.
4
f
'rspdlniez innymi oGobarni..
Z tegp!tutu 6iqgr8n{ebn)
rv rokl ubi6g*In pr4/rt'6d i do.'|axt wwysokcici
2- Zat&n
@r.Xf,4gospodarczatub.iastem
pzedsta,.ticlele.npdflornocnikerntakjej dzjafaknsd (nat€Zy
[email protected]):......3,..e..-.4gh!:rv.-..............................
-
wsp6lni€z innymi 6obami..
Z t€go! ulu o6hgrqlern{ebm) w roku ubiqtym przyd'od i dod6d w wysokalci:
W sp6lkachhandto"ycn(na.,.ra,sisdzibasp6*i):.._,r"e. dat+d!.*X
-
J€stemcdnki€m za-zqiu (od kj€dy)
-
jestem czbnkem rady naeorczej (od ldedy)..
-
jestem czbnkiem komisiirswL?inq (od bedyl
Z tego tyt u osiqgft4em(€bm) w roku ubiegtm pEyct'od i docn6dw wysokoAci:
vItInnedoalrcdyosr_qgane
z Sdu zdrtdnienialubinnej
zaaobkox,ejlub ztje6, z podaniemhr{ot
DC
Skladnikimieoia.uchom€o o wartoscipofry2e.i10 0O0zhych (w pzypadk! pojazd6wmechanicatycfl
nalezypoda6marke,modeli rok prodlkqD:.........i3:.9..dg.Er.ry.........
x
Zobo,vqzanbpi€iti<5€ o t€r6i
b€dyty ipoqFzrd d-4 lfarunkj, r|aFkrch
Fry2q 10 0OOUotych,wtym abnrds
zo6talyudzjelone($pb* kogo,w a,yidat z irkim zd*:eniem, w i$q wysoko6ci):.
.n:94#...ff.t.S*.ye!q...r...N-peY*{s:-,-,?.9:999;..e.....,r,.d:+da..+1*pnca..-,9,.f4?..e..,s-1..r
0 l
Powy2szeo6riadczenie st*adam6wiadomy(a),ii ns podstawieari. 233 S 1 Kodeksukam€o za podanie
niepravdy lub zatajeniepra$dy grozi karapozbawieniawohogci.
9.r.lto;*..qn..aa..lL.2&t "...
(mi:FEd!€.,
dara)
y"--
Jznhx)a....14y12p,,*
(!6F6)
!

Podobne dokumenty