Informatyka

Komentarze

Transkrypt

Informatyka
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Informatyczny – etap III - finałowy
20 marca 2014
(Przy rozwiązywaniu testu (28 pytań) masz prawo wykorzystać wszystkie dostępne
aplikacje na Twoim komputerze), dostęp do Internetu jest zabroniony.
I. Zaznacz poprawne odpowiedzi
I.1 Wynikiem dodawania dwóch liczb w systemie czwórkowym (2311131)4+(101213)4 jest:
a) (3013010)4
b) (10010110001010)2
c) (2412344)10
d) (1032010)8
e) brak poprawnej odpowiedzi
I.2 Znacznik języka HTML, który powoduje animację tekstu lub grafiki w przeglądarce
Internet Explorer to:
a) <anim> Tekst</anim>
b) <iemark> Tekst</iemark>
c) <move> Tekst</move>
d) <marquee>Tekst< /marquee>
e) brak poprawnej odpowiedzi
I.3 Serwisem internetowym, istniejącym w oparciu o zgromadzoną wokół niego
społeczność nie jest:
a) Facebook
b) ONET
c) Google+
d) Youtube
e) brak poprawnej odpowiedzi
I.4 Adres MAC to:
a) link w dokumentach HTML, do których odwołujemy się w treści artykułu
b) nazwy sieci komputerowych nie działających z protokołem TCP/IP
c) adres IP komputerów Macintosh
d) sprzętowy unikatowy adres karty sieciowej
e) brak poprawnej odpowiedzi
I.5 Domena publiczna to:
a) bezpłatny serwer pocztowy
b) twórczość z której możemy korzystać bez ograniczeń wynikających z praw
autorskich
c) publiczny serwer FTP
d) serwer DNS działający dla na rzecz wszystkich internautów
e) brak poprawnej odpowiedzi
I.6 Ile różnych liczb trzycyfrowych można zapisać w systemie trójkowym (liczba nie może
mieć zer wiodących):
a) 16
b) 64
c) 27
d) 18
e) brak poprawnej odpowiedzi
1
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Informatyczny – etap III - finałowy
20 marca 2014
I.7 Ile różnych liczb trzycyfrowych można zapisać w systemie trójkowym nie używając
cyfry 0?
a) 16
b) 15
c) 8
d) 9
e) brak poprawnej odpowiedzi
I.8 TRIAL to?
a) licencja umożliwiająca zainstalowanie nie działającego programu w wersji do
aktywacji przez internet
b) rodzaj licencji, wymagającej uiszczenia niewielkiej dobrowolnej opłaty
c) rodzaj licencji umożliwiającej korzystanie z wersji pozbawionej tylko funkcji
zapisu stworzonych dokumentów
d) licencja próbna na program (pełna wersja), można używać jej tylko przez z góry
określony okres
e) brak poprawnej odpowiedzi
I.9 Szyfr narastający jest szyfrem podstawieniowym polegającym na zamianie każdego znaku
na znak znajdujący się w alfabecie k pozycji po nim.
Przyjmuj, że posługujesz się 26 znakowym alfabetem łacińskim bez polskich znaków.
Wartość k odpowiada pozycji litery w szyfrowanym słowie (pierwsza litera ma k=1).
Jak będzie wyglądało zaszyfrowanie słowo WIOSNA?
a) XJPTOB
b) ANSOIW
c) ZLRVQD
d) XKRWSG
e) brak poprawnej odpowiedzi
I.10 W MS Word stojąc kursorem w środku słowa i naciskając klawisze CTRL+D wywołamy
a) skasowanie danego słowa
b) zamianę danego słowa na słowo bliskoznaczne
c) tłumaczenie danego słowa na język niemiecki
d) okienko dialogowe - Czcionka
e) brak poprawnej odpowiedzi
I.11 Która spośród podanych liczb, zapisanych w różnych systemach liczbowych, jest
największa?
a) 12124
b) 22213
c) 11125
d) 11116
e) brak poprawnej odpowiedzi
I.12 Podaj cyfrę dziesiątek liczby 32014
a) 6
b) 8
c) 4
d) 2
e) brak poprawnej odpowiedzi
2
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Informatyczny – etap III - finałowy
20 marca 2014
II. Pewien bank w Bajtolandii oferuje klientom lokaty z odsetkami 100% w skali roku.
W banku klient sam określić może roczną liczbę kapitalizacji. Wpłaciłeś do tego banku
1000 zł.
II.1 Na zakończenie trzyletniej lokaty, po uwzględnieniu kapitalizacji rocznej, zostaną
naliczone odsetki w kwocie:
a) 7000zł
b) 8000zł
c) 3000 zł
d) 1500 zł
e) brak poprawnej odpowiedzi
II.2 Na zakończenie dwuletniej lokaty, po uwzględnieniu kapitalizacji co pół roku, zostaną
naliczone odsetki w kwocie:
a) 5062,50 zł
b) 4062,50 zł
c) 2000,00 zł
d) 3000,00 zł
e) brak poprawnej odpowiedzi
II.3 Na zakończenie rocznej lokaty, przy kapitalizacji miesięcznej, zostaną naliczone odsetki
w kwocie:
a) 1613,04zł
b) 2613,04zl
c) 2000,00zł
d) 1000,00zł
e) brak poprawnej odpowiedz
II.4 Na zakończenie rocznej lokaty, przy codziennej kapitalizacji odsetek kwota lokaty z
naliczonymi odsetkami będzie wynosiła:
a) 1000,00zł
b) 1714,57zl
c) 2000,00zł
d) 2714,57zł
e) brak poprawnej odpowiedzi
3
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Informatyczny – etap III - finałowy
20 marca 2014
III. Przeanalizuj poniższe rysunki:
krok 0
krok 1
krok 2
krok 3
krok 4
W kroku 0 jest jeden wypełniony trójkąt równoboczny o boku długości 1 cm.
W kroku 1 wypełnione trójkąty mają bok o połowę krótszy niż w kroku 0º.
W kroku 2 i następnych: każdy ciemny trójkąt będzie miał zawsze długość boku dwa
razy mniejszą niż w długość w kroku wcześniejszym.
III.1 W kroku 4 bok najmniejszego ciemnego trójkąta wynosi:
a) 1/2 cm
b) 1/8 cm
c) 1/4 cm
d) 1/16 cm
e) brak poprawnej odpowiedzi
III.2 W n-tym kroku n∈N , n>1 bok najmniejszego trójkąta wyraża się wzorem:
a) 1/n cm
b) 1/2n cm
c) 1/2n-1 cm
d) 1/2n+1 cm
e) brak poprawnej odpowiedzi
III.3 W kroku 5 liczba wypełnionych trójkątów jest równa:
a) 27
b) 15
c) 81
d) 729
e) brak poprawnej odpowiedzi
III.4 W kroku n, n∈N , n>1 liczba wypełnionych trójkątów wyrażona jest wzorem:
a) 3n
b) 2n
c) 3n-1
d) 2n-1
e) brak poprawnej odpowiedzi
III.5 W kroku 5 liczba jasnych trójkątów wynosi :
a) 121
b) 40
c) 81
d) 242
e) brak poprawnej odpowiedzi
4
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Informatyczny – etap III - finałowy
20 marca 2014
III.6 W kroku n, n∈N , n>1 liczbę jasnych trójkątów można wyrazić wzorem:
a) 1+3n
b (3n-1)/2
c) 3n-1-1
d) (3n-1+1)/2
e) brak poprawnej odpowiedzi
IV Przeanalizuj algorytm podany w postaci listy kroków
n, k, s, x, t ∈C
symbol := czytamy „staje się”
1. Czytaj n;
2. Niech s:=0; t:=1;
3. Jeżeli n<t idź do 11;
4.
Niech k:=1; x;=-1;
5.
Jeżeli k>t idź do kroku 8
6.
x:=x+2;
7.
k:=k+1;wróć do kroku 5;
8.
t:=t+1;
9.
s:=s+x;
10. wróć do kroku 3;
11. pisz s;
12. stop
IV.1 Dla n=1 wynikiem działania algorytmu będzie
a) s=2
b) s=4
c) s=1
d) s=3
e) brak poprawnej odpowiedzi
IV.2 Dla n=4wynikiem działania algorytmu będzie
a) s=2
b) s=4
c) s=9
d) s=16
e) brak poprawnej odpowiedzi
IV.3 Dla n=3 wynikiem działania algorytmu będzie
a) s=1
b) s=10
c) s=9
d) s=4
e) brak poprawnej odpowiedzi
IV.4 Dla n=2 po zakończeniu działania algorytmu zmienna t wynosi:
a) t=1
b) t=2
c) t=3
d) t=4
e) brak poprawnej odpowiedzi
5
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Informatyczny – etap III - finałowy
20 marca 2014
IV.5 Dla n=3 po zakończeniu działania algorytmu zmienna k wynosi:
a) k=4
b) k=3
c) k=5
d) k=2
e) brak poprawnej odpowiedzi
IV.6 Powyższy algorytm oblicza dla danej liczby n:
a) sumę liczb parzystych w przedziale (1;n)
b) sumę dzielników dodatnich liczby n, n>0
c) ilość liczb nieparzystych w przedziale (1;n)
d) ilość dzielników liczby n n>1
e) brak poprawnej odpowiedzi
6