Karpaty - Pomiędzy mistyką a inteligentnym rozwojem

Komentarze

Transkrypt

Karpaty - Pomiędzy mistyką a inteligentnym rozwojem
Karpaty Pomiędzy mistyką a inteligentnym rozwojem
III ALPEJSKO – KARPACKIE FORUM WSPÓŁPRACY
13 – 14 września 2014 r.
Rzeszów
Szanowni Państwo!
We wrześniu 2013 roku mieliśmy zaszczyt gościć Państwa podczas drugiej edycji Alpejsko –
Karpackiego Forum Współpracy – wydarzenia, które teraz jest dla nas wspomnieniem wielkiego
sukcesu. Państwa opinie oraz wrażenia z pobytu w Rzeszowie są dla nas potwierdzeniem, że decyzja
o organizacji i kontynuowaniu wielkiej, międzynarodowej imprezy targowo – konferencyjnej była
słuszna i jest niezbędna do realizacji misji Euroregionu Karpackiego.
Dlatego Zarząd Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska wraz z Partnerami zaprasza Państwa
w dniach 13 – 14 września 2014 roku do uczestnictwa w trzeciej edycji Alpejsko – Karpackiego Forum
Współpracy w Rzeszowie. Patronat nad Forum objęli: Pan Marek Kuchciński – Wicemarszałek Sejmu
RP, Pan Stanisław Ożóg, Pan Tomasz Poręba – Posłowie do Parlamentu Europejskiego, Pan
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Pan Józef Jodłowski – Starosta
Rzeszowski. Cieszą również patronaty instytucjonalne, szczególnie te Konwencji Karpackiej
i Konwencji Alpejskiej potwierdzające strategiczny wymiar współpracy pomiędzy alpejskim
i karpackim obszarem rozwoju i jego poszczególnymi interesariuszami. Jak zwykle wspiera nas
Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych, Krajowa Izba Gospodarcza i Główny Urząd
Statystyczny.
Konsekwentnie stawiając na partnerstwo w realizacji naszych działań w tym roku Alpejsko –
Karpackie Forum Współpracy organizujemy wspólnie z partnerami: Stowarzyszeniem na Rzecz
Rozwoju i Promocji Podkarpacia Procarpathia, Międzynarodowymi Targami Rzeszowskimi
i Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego.
Ta międzynarodowa impreza realizowana w ramach projektu „Alpejsko – Karpacki Most
Współpracy” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy jest
wyrazem potencjału i aspiracji naszej organizacji dla której nadrzędnym celem jest wykorzystanie
wszystkich możliwości w celu skutecznego wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego Euroregionu
Karpackiego i Karpat. Dziś wiemy, że nie można realizować ambitnych planów tworzenia wspólnej
przestrzeni społeczno-gospodarczej na obszarze Euroregionu bez budowy szerokiego
międzynarodowego i międzysektorowego partnerstwa. Istotne jest również to w jaki sposób
będziemy promować nasze regiony oraz zachęcać zagranicznych kooperantów do współpracy.
Dlatego kontynuujemy zainicjowane w 2012 roku wydarzenie. Bogatsi o doświadczenie i stale
inspirowani przez zmieniające się warunki społeczno-gospodarcze w Europie chcemy ponownie
skupić uwagę rządów, instytucji europejskich i międzynarodowych oraz partnerów społecznych
i gospodarczych na problematyce karpackiej.
Forum, które ma charakter międzynarodowego spotkania będzie okazją do zaprezentowania
potencjału regionów karpackich, alpejskich oraz pozostałych partnerów z Europy i Świata, zarówno
od strony profili społeczno-gospodarczych, jak i doświadczeń z zakresu prowadzonej polityki
rozwoju i projektów społeczno-gospodarczych. Za pośrednictwem Forum pragniemy również
zapoznać Państwa z naszym priorytetowym działaniem jakim jest promocja Marki Carpathia.
Strategia Marki Karpackiej wypracowana została przez międzynarodowy zespół ekspercki w ramach
projektu zrealizowanego wspólnie z Instytutem Turystyki w Sierre finansowanego ze środków
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Marka Carpathia stanowić ma nowy, silny impuls do
rozwoju turystyki opartej na bogatym dziedzictwie kulturowym Karpat oraz unikalnej przyrodzie.
To idea łącząca mieszkańców Euroregionu Karpackiego w tworzeniu unikalnej oferty turystycznej.
Unikalność Marki Carpathia wynika z połączenia różnorodnej i wieloreligijnej kultury regionu Karpat
oraz niezwykłej przestrzeni gór z bogatym światem przyrody. W ramach Forum odbędą się
Międzynarodowe Targi na których ponad 100 wystawców z kilkunastu krajów europejskich
www.forum-karpackie.pl
2
reprezentujących wiodące branże gospodarki zaprezentuje swoje oferty i możliwości kooperacyjne.
Targi to również miejsce spotkań inwestorów. Zaprosimy Państwa także do udziału
w międzynarodowych panelach dyskusyjnych, na których przedstawiciele państw i regionów
alpejskich i karpackich oraz najwyższej klasy eksperci przybliżą nam problematykę rozwoju
obszarów górskich w Unii Europejskiej w ujęciach politycznym, biznesowym i społecznym.
Zadbaliśmy również o „strawę duchową”. Uczestnikom Forum towarzyszyć będą wydarzenia
artystyczne prezentujące bogactwo dziedzictwa kultury krajów alpejskich i karpackich.
Mamy nadzieję, że dzięki szwajcarskiej pomocy i inspiracji uda nam się nie tylko wykreować
nową, markową międzynarodową imprezę, która w przyszłości na stałe zagości w Państwa
kalendarzach, ale również dzięki niej pobudzimy do współpracy na rzecz rozwoju Euroregionu
Karpackiego wielu partnerów z całej Europy.
Serdecznie zapraszamy!
Józef Jodłowski
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska
Starosta Rzeszowski
Dawid Lasek
Wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska
Koordynator Projektu
www.forum-karpackie.pl
3
EUROREGION KARPACKI
Euroregion Karpacki jest jednym z największych transgranicznych obszarów współpracy
w Europie. Obejmuje teren ponad 156 000 km2 zamieszkany przez ponad 15 000 000 ludzi. Tworzą go
regiony przygraniczne Polski, Słowacji, Ukrainy, Rumunii i Węgier.
Obszar Euroregionu Karpackiego jest jednym z najatrakcyjniejszych i najbardziej zróżnicowanych
obszarów geograficznych w Europie Centralnej. Jego specyfikę tworzą regiony o niskim poziomie
rozwoju społeczno-gospodarczego. Ogromny potencjał tkwiący w zasobach ludzkich, bogactwach
przyrodniczych oraz dziedzictwie kulturowym wciąż nie jest w odpowiedni sposób wykorzystany.
Dodatkowym czynnikiem, jest fakt, iż Euroregion Karpacki podzielony jest zewnętrzną granicą Unii
Europejskiej, a polityczne znaczenie partnerstwa z Ukrainą ma wymiar strategiczny dla każdego
z państw karpackich, w tym szczególnie dla Polski.
Euroregion Karpacki ze względu na swoją demograficzną, kulturową, ekonomiczną i społeczną
homogeniczność jest doskonałym polem do wprowadzania i testowania najnowszych rozwiązań
z zakresu zarządzania rozwojem, zarówno w administracji, biznesie, jak i pozostałych dziedzinach
życia społeczno-gospodarczego. Zdolność do kooperacji i aktywne zaangażowanie partnerów
w działania na rzecz spójności i rozwoju obszaru Euroregionu Karpackiego to czynniki, które
zadecydują o jego przyszłym sukcesie.
Dziś Euroregion to również rozwijająca się terytorialna struktura współpracy oparta o sieć
reprezentujących każdą ze stron krajowych stowarzyszeń. Miejsce, gdzie narodziły się i realizowane
są liczne prorozwojowe inicjatywy, w tym o charakterze instytucjonalnym. Najbliższe 10 lat rozwoju
współpracy w ramach Euroregionu Karpackiego opierać się będzie o partnerstwo podmiotów sektora
publicznego, prywatnego i pozarządowego na rzecz tworzenia wspólnej przestrzeni społecznogospodarczej konkurencyjnej w układach krajowych i europejskim.
Obszar Euroregionu Karpackiego na tle Europy
www.forum-karpackie.pl
4
ORGANIZATOR FORUM
– STOWARZYSZENIE EUROREGION KARPACKI POLSKA
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska powstało w 2000 roku, jako organizacja
reprezentująca stronę polską Euroregionu Karpackiego, skupiająca samorządy wszystkich szczebli
z obszaru województwa podkarpackiego i małopolskiego. Już od ponad 14 lat tworzy nowoczesne
rozwiązania w zakresie wielopłaszczyznowej współpracy terytorialnej oraz kreuje politykę rozwoju
Karpat bazując na idei międzynarodowego partnerstwa podmiotów publicznych, prywatnych
i pozarządowych.
Misją Stowarzyszenia jest „tworzenie wspólnej przestrzeni społeczno – gospodarczej
wykorzystującej wewnętrzne potencjały Karpat oraz szerokie terytorialne partnerstwo podmiotów
sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego na rzecz międzynarodowej współpracy
rozwojowej dla podnoszenia jakości życia mieszkańców”.
Stowarzyszenie, jako instytucja wdrażająca fundusze europejskie na obszarze województwa
podkarpackiego jest najważniejszą strukturą wspierającą procesy rozwojowe w zakresie współpracy
terytorialnej polskiej części Euroregionu Karpackiego. Do tej pory za pośrednictwem Stowarzyszenia
dofinansowano w sumie 322 projekty na kwotę ponad 33 mln zł.
Jak każda dojrzała organizacja, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska działa w oparciu
o własne dokumenty strategiczne. Podstawowym dokumentem tego rzędu jest Strategia „Karpacki
Horyzont 2020”, zawierająca podstawowe założenia dla strategii rozwoju obszaru Euroregionu oraz
wskazująca na główne priorytety rozwojowe do 2020 roku. Stowarzyszenie opracowało również
dodatkowe dokumenty powiązane ze Strategią „Karpacki Horyzont 2020” takie jak Strategia Marki
Karpackiej, czy Strategia Współpracy Polsko – Szwajcarskiej na lata 2014 – 2020”. Stowarzyszenie
przygotowało również strategie dla powołanych przez siebie instytucji, takich jak Sieć Miast
Euroregionu Karpackiego, Karpackie Forum Organizacji Pozarządowych czy Karpacka Agencja
Rozwoju Regionalnego.
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska to instytucja przyszłości . Wieloletnie
doświadczenie, kompetencje oraz długofalowy plan działań to kapitał organizacji wykorzystywany
dla rozwoju społeczno-gospodarczego naszej wspólnej przestrzeni – Karpat.
www.forum-karpackie.pl
5
MISJA ALPEJSKO – KARPACKIEGO FORUM WSPÓŁPRACY
„Zaprezentować Euroregion Karpacki Europie – zaprosić Europę do Euroregionu Karpackiego”
to przesłanie działań Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska w zakresie informacji i promocji.
Jednym z elementów służących jego wypełnieniu jest Alpejsko – Karpackie Forum Współpracy.
Wizja Alpejsko – Karpackiego Forum Współpracy – cykliczna międzynarodowa impreza
konferencyjna – targowa, wyspecjalizowana w zakresie współpracy i rozwoju obszarów górskich oraz
obszarów przygranicznych.
Alpejsko – Karpackie Forum Współpracy to wymiana międzynarodowych doświadczeń.
Możliwość szerokiej dyskusji o współpracy na rzecz rozwoju i prezentacja potencjałów europejskich
partnerów w jednym miejscu to podstawowe funkcje tego wydarzenia. Aby precyzyjnie definiować
i skutecznie realizować swoje korporacyjne interesy podmioty z obszaru Euroregionu Karpackiego
potrzebują miejsca, w którym ich przedstawiciele będą mogli spotkać się z partnerami z Europy
i Świata, wymienić doświadczenia, porozmawiać o problemach i wyzwaniach, ale przede wszystkim
uzgodnić wspólne działania na rzecz wsparcia rozwoju. Tym miejscem jest Alpejsko – Karpackie
Forum Współpracy!
Chcemy, aby Forum było miejscem, w którym osiągana jest „masa krytyczna”, z której tworzą się
koncepty konkretnych inicjatyw, programów i projektów rozwojowych. Wykorzystując
doświadczenia i zaangażowanie partnerów z Europy chcemy stale podnosić poziom naszych
umiejętności w zakresie zarządzania rozwojem. Chcemy zwrócić oczy Europy na problem rozwoju
Karpat, jako peryferyjnego i do tej pory nie zauważanego na mapie polityki rozwojowej obszaru Unii
Europejskiej. Wnioski wypracowane podczas Forum powinny stać się materiałem wpływającym na
strategię rozwoju obszaru Euroregionu Karpackiego i Karpat oraz wkładem w krajowe i europejskie
strategie. Chcemy nakłonić organizacje międzynarodowe, instytucje Unii Europejskiej, państwa
członkowskie oraz regiony do lepszej współpracy politycznej na rzecz rozwoju Euroregionu
Karpackiego oraz całych Karpat. Forum to miejsce spotkań biznesowych – chcemy, aby zawsze
towarzyszyły im Targi Współpracy, w ramach których reprezentanci różnych branż i wystawcy z całej
Europy mają możliwość spotkania się i zaprezentowania swoich ofert. Obszar Euroregionu
Karpackiego potrzebuje informacji, wiedzy i inwestycji, potrzebuje najlepszych europejskich
i światowych rozwiązań i doświadczeń. Forum jest miejscem, gdzie wszystkie te elementy współgrają
z naszym profesjonalnym przygotowaniem do współpracy, wynikającym z wielu lat doświadczeń
oraz przyjętej strategii.
www.forum-karpackie.pl
6
DYSKUSJE PANELOWE
III ALPEJSKO – KARPACKIEGO FORUM WSPÓŁPRACY
W ramach III Alpejsko – Karpackiego Forum Współpracy proponujemy Państwu udział
w międzynarodowych panelach dyskusyjnych, które umożliwią spotkanie z światowej klasy
ekspertami, politykami, dyplomatami. Naszym pragnieniem było przedstawić Państwu
w syntetycznej, ciekawej formie opinie ludzi, których doświadczenie, wiedza i pozycja mogą wpłynąć
na dalsze kierunki rozwoju współpracy na obszarze Euroregionu Karpackiego i Karpat. W tym roku
proponujemy Państwu uczestnictwo w pięciu panelach, z których każdy dotyczy innego aspektu
rozwoju obszaru Alp i Karpat w Europie.
Pierwszy panel pod nazwą „Karpaty – Wielki projekt. Polityczne i gospodarcze uwarunkowania
rozwoju obszaru” z udziałem polityków, dyplomatów i ekspertów dotyczy wymiany poglądów
na temat działań na rzecz rozwoju obszaru Karpat i możliwości ich realizacji bez podstawowych
instrumentów polityki rozwoju różnic. Drugi panel pod nazwą „Marka Karpacka CARPATHIA –
gospodarczy znak jakości Euroregionu Karpackiego” dotyczy strategii wdrażania Marki
Terytorialnej na obszarze Euroregionu Karpackiego. W trzecim panelu pod nazwą „Innowacyjność
po szwajcarsku. Mission impossible dla środkowo-europejskiego modelu wsparcia innowacji
w gospodarce” głównym zagadnieniem jest wyszczególnienie różnic i elementów wspólnych
szwajcarskiej i unijnej polityki wspierania innowacji. „Kadry dla Karpat – Jak wykorzystać
szwajcarski model dualnego kształcenia zawodowego” to hasło, które przyświecać będzie panelowi
numer cztery, który skupiać się będzie na istocie kształcenia dualnego jak i różnicach między
szkolnictwem zawodowym krajów karpackich i alpejskich. Piąty panel zatytułowany
„Transnacjonalne partnerstwo na rzecz rozwoju – targi partnerstwa alpejsko-karpackiego” poruszy
kwestie dotyczące konieczności nawiązywania współpracy międzynarodowej.
www.forum-karpackie.pl
7
13 września 2014 – Centrum Konferencyjne AKFW, godz. 10.00 – 11.15
PANEL I „Karpaty – Wielki projekt. Polityczne i gospodarcze uwarunkowania rozwoju obszaru”
Karpaty to kraina geograficzna o wielkim potencjale rozwojowym, z drugiej strony pomimo wielu lat
zabiegów podejmowanych przez instytucje, środowiska i osoby związane z Karpatami kolejna
perspektywa finansowa Unii Europejskiej rozpoczyna się dla Karpat bez podstawowych atrybutów
polityki rozwoju. Nie ma Strategii Makroregionalnej zaakceptowanej na poziomie europejskim, nie
funkcjonuje także odrębny program operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej dla Karpat,
o który od 2005 roku zabiegały środowiska związane z Euroregionem Karpackim. Czy wciąż zatem
można traktować „Projekt Karpacki” jako wielkie międzynarodowe polityczne wyzwanie?
Czy jesteśmy w stanie określić z jakich powodów działania na rzecz Karpat nie spotykają się
z zainteresowaniem władz publicznych na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim?
W pierwszym panelu na te pytania odpowiedzą politycy, przedstawiciele instytucji
międzynarodowych, parlamentarzyści oraz przedstawiciele inicjatyw i instytucji regionalnych
i euroregionalnych z Europy
Tezy do Panelu:



„wielki projekt”. Bilans „nowego otwarcia” Jak kontynuować działania na rzecz
rozwoju obszaru Karpat bez podstawowych instrumentów polityki rozwoju?
„action plan” na lata 2014 – 2020. Jak wykorzystać i integrować dostępne w
perspektywie finansowej 2014 – 2020 środki europejskie na współpracę
prorozwojową?
„po pierwsze gospodarka”. Czy rzeczywiście rozwój Karpat uzależniony jest tylko
od interwencji środków unijnych? Jak współdziałać, aby w praktyce kreować
wspólną przestrzeń społeczno – gospodarczą” w Karpatach?
Moderator:
Grzegorz Boratyn
Paneliści:
Marek Kuchciński – Wicemarszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
Władysław Ortyl - Marszałek Województwa
Podkarpackiego
www.forum-karpackie.pl
8
Jens Gabbe - Przewodniczący Rady Doradczej
Stowarzyszenia Europejskich Regionów
Granicznych
Roland Python – Dyrektor Swiss Contribution
Office
Stefan L. Eckert – Prezes,
Polenkompetenz – SaarLorLux-Pol
Zbigniew Niewiadomski - Centrum
UNEP/GRID-Warszawa
Dawid Lasek - Wiceprezes Zarządu,
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
www.forum-karpackie.pl
9
13 września 2014 – Centrum Konferencyjne AKFW, godz. 11.30 – 12:45
PANEL
II
„„Marka
Euroregionu Karpackiego”
Karpacka
„Carpathia”
–
gospodarczy
znak
jakości
W obliczu braku strategicznych instrumentów polityki rozwoju dla Karpat (Strategia, Program
Operacyjny) na lata 2014 – 2020 należy podejmować działania wykorzystujące z jednej strony
dostępne środki UE w ramach różnych programów a z drugiej należy wykorzystywać w innowacyjny
i kreatywny sposób potencjał Karpat. Liczyć będą się tylko śmiałe i biznesowo zorientowane projekty.
Jednym z takich wyzwań jest podjęta przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska misja
wykreowania i wdrożenia Strategii Marki Karpackiej CARPATHIA. To międzynarodowe
przedsięwzięcie zainspirowane i wspierane przez partnerów szwajcarskich stanowi priorytetowy
kierunek rozwoju współpracy karpackiej na najbliższe lata. Zgodnie z założeniami Marka Karpacka
CARPATHIA będzie swoistym znakiem towarowym Karpat, skupiającym pod swoją nazwą najlepsze
jakościowo usługi, towary i miejsca w Karpatach. To wielosektorowe wyzwania wymaga ogromnej
mobilizacji i dyscypliny ze strony potencjalnych interesariuszy Marki. Wymaga też stosowania
sprawdzonych mechanizmów zarządzania marką terytorialną. W drugim panelu na ten temat
rozmawiać będą autorzy, beneficjenci i partnerzy Marki Karpackiej CARPATHIA wraz
z przedstawicielami aktywnych turystycznie regionów – liderów europejskich.
Tezy do Panelu:




jak skutecznie wdrażać Markę Terytorialną na obszarze 196 000 km 2?
Uwarunkowania organizacyjne, prawne i operacyjne.
jak wykorzystywać doświadczenia innych regionów? Czy istnieją podobne projekty?
jaki jest najlepszy model biznesowy zarządzania Marką Karpacką?
jak zdobyć serce i umysł światowego turysty?
Moderator:
Dawid Lasek
Paneliści:
Paolo Petiziol – Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego "Mitteleuropa"
Manu Broccard - Instytut Turystyki Hes-SO Valais
www.forum-karpackie.pl
10
Monika Drábová Institute of Landscape Ecology, Bratysława
Sten-Rune Lundin Stowarzyszenie Szwedzkich Farmerów z Dalarna, Region Dalarna
(Szwecja)
Juli Carbó Mulet - Prezes Stowarzyszenia Catalunya - Polska
Piotr Lutek – Prezes, Synergia sp. z o.o.
Ralf Meyer - Euroregion Moza Ren
Krzysztof Miśkiewicz - Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki,
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
www.forum-karpackie.pl
11
13 września 2014 – Centrum Konferencyjne AKFW, godz. 14:30 – 15:45
PANEL III
„Innowacyjność po Szwajcarsku. Mission
europejskiego modelu wsparcia innowacji w gospodarce?"
impossible
dla
środkowo-
Innowacyjność jest jednym z kół zamachowych polityk europejskich w zakresie konkurencyjności
społeczno – gospodarczej. Stanowi jeden z filarów nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej
na lata 2014 – 2020. Dla Euroregionu Karpackiego innowacyjne podejście, jest warunkiem koniecznym
dla realizacji jego misji oraz osiągnięcia zdefiniowanych celów rozwojowych. W wyniku realizacji
projektu „Alpejsko – Karpacki Most Współpracy” nastąpiło zetknięcie doświadczeń polskich
i europejskich z podejściem szwajcarskim. Konfrontacja dwóch znacznie różniących się między sobą
w praktyce modeli rozumienia i wsparcia innowacyjności wymusza pytanie o optymalne z punktu
widzenia wyzwań rozwojowych dla Karpat rozwiązania w tym zakresie. Punktem wyjścia do
dyskusji w ramach V panelu będzie przedstawienie i porównanie zasad wsparcia innowacyjności na
poziomie Unii Europejskiej i Konfederacji Szwajcarskiej. Dokonana analiza posłuży jak tło do
przedstawienia wypracowanej przez Ekspertów polskich i szwajcarskich „Strategii Marki Karpackiej
Carpathia” Dokument ten jest jednym z rezultatów projektu realizowanego przez Stowarzyszenie
Euroregion Karpacki Polska pod nazwą: „Transnacjonalne partnerstwo dla innowacji w turystyce”.
Tezy do Panelu:




różnice i elementy wspólne szwajcarskiej i unijnej polityki wspierania innowacji
praktyczne przykłady innowacyjnych wdrożeń i rozwiązań w zakresie turystyki
w Konfederacji Szwajcarskiej
Strategia współpracy, czy jest potrzebna? Jak zbudować model transferu myśli i
rozwiązań innowacyjnych ze Szwajcarii do Polski z Alp do Karpat
balans pomiędzy naturą a techniką.
Moderator:
Grzegorz Boratyn
Paneliści:
Heino Meessen - Uniwersytet w Bernie
www.forum-karpackie.pl
12
Manu Broccard - Instytut Turystyki Hes-SO Valais
Katarzyna Klimek - Instytut Turystyki HES-SO Valais,
Szwacaria
Vincent Escriba - Indianland Museum Gossau
Christina Lindfors - Leader Dalälvarna
Antoni Kamiński – Prezydent Fundacji Educare et Servire
www.forum-karpackie.pl
13
Sebastian Bellwald - Regiosuisse - Network Unit Regional
Development
François Parvex - SEREC Sàrl
www.forum-karpackie.pl
14
14 września 2014 – Centrum Konferencyjne AKFW, godz. 10:30 – 11:45
PANEL I
„Kadry dla
kształcenia zawodowego”
Karpat
-
Jak
wykorzystać
szwajcarski
model
dualnego
Przyszłość Karpat jak i całej Europy Środkowo – Wschodniej zależy w dużej mierze od ludzi –
mieszkańców tego pięknego, lecz zmarginalizowanego regionu. Jednym z podstawowych wyzwań
dla nowych krajów członkowskich UE, byłych państw tzw „Bloku Wschodniego” jest dostosowanie
systemu kształcenia kadr w różnych dziedzinach życia społeczno – gospodarczego do wymogów
krajowej i międzynarodowej konkurencji. Kwestia ta jest o tyle istotna, iż większość karpackich
regionów, klasyfikowanych według EUROSTAT-u jest wśród 20 najmniej rozwiniętych w Unii
Europejskiej. Najbardziej dotkliwym przejawem tej sytuacji jest wysoka stopa bezrobocia oraz
emigracja młodych ludzi z obszaru Karpat. Na podstawie pierwszych doświadczeń wynikających ze
współpracy z partnerami szwajcarskimi wydaje się, że właśnie system edukacji w Konfederacji
Szwajcarskiej jest takim modelem, który należałoby wykorzystać na obszarze Karpat. W ramach
Panelu IV tego jego uczestnicy przedstawiciele instytucji związanych z biznesem i edukacją w krajach
karpackich i alpejskich wymienią się doświadczeniami w zakresie funkcjonowania systemu edukacji,
szczególnie na poziomie zawodowym. Punktem wyjścia do dyskusji będzie pojęcie oraz zakres
zastosowania przez Szwajcarów metodologii dualnego kształcenia zawodowego. Dla działań
i planów Euroregionu Karpackiego kształcenie zawodowe ma szczególne znaczenie w kontekście
przygotowania kadr dla Marki Karpackiej CARPATHIA.
Tezy do Panelu:




stan szkolnictwa zawodowego w krajach karpackich i alpejskich porównanie.
szwajcarski model kształcenia dualnego. Istota rozwiązania i możliwość jego zastosowania
w państwach karpackich.
jak kształcić specjalistów dla biznesu turystycznego? Czy Marka Karpacka CARPATHIA
może rozwijać się w oparciu o krajowy/ karpacki potencjał edukacyjny?
jak skonstruować model współpracy pomiędzy Polską a Szwajcarią w zakresie wymiany
doświadczeń z dziedziny kształcenia zawodowego?
Moderator:
Antoni Kamiński
Paneliści:
Thomas Peter Binder - Gmina Gossau, Szwajcaria
www.forum-karpackie.pl
15
Katarzyna Klimek - Instytut Turystyki HES-SO Valais, Szwacaria
Natalya Yakusheva - Södertörn University
Adam Panek – Dyrektor, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
www.forum-karpackie.pl
16
14 września 2014 – Centrum Konferencyjne AKFW, godz. 12:00 – 13:15
PANEL II „Transnacjonalne
alpejsko-karpackiego”
partnerstwo
na
rzecz
rozwoju
–
targi
partnerstwa
Dzięki realizacji projektu „Alpejsko – Karpacki Most Współpracy” dofinansowanego ze środków
Konfederacji Szwajcarskiej w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska zainicjowało budowę
międzyregionalnego partnerstwa podmiotów sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego
z obszaru Karpat i Alp. Beneficjenci „Funduszu Study Tour” i „Funduszu Promocji Lokalnego
Eksportu” z obszaru województwa podkarpackiego mogli dzięki środkom szwajcarskim
zidentyfikować partnera oraz rozpocząć współpracę międzynarodową z podmiotami z obszaru całej
Europy a głównie z Alp i Szwajcarii. W ramach III Panelu – jego uczestnicy, beneficjenci funduszy
szwajcarskich będą mogli podyskutować i przedstawić swoje doświadczenia z zakresu realizowanych
projektów i nawiązanych partnerstw. Szczególnie interesujące mogą być relacje z wizyt studyjnych do
Szwajcarii oraz pierwsze doświadczenia i spostrzeżenia z pobytu na terenie Konfederacji. Podczas
Panelu postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy w długookresowym ujęciu współpraca polsko –
szwajcarska i karpacko – alpejska ma szanse na powodzenie? Czy udało się zidentyfikować
płaszczyzny realnej współpracy, niezależnej od dostępności środków pomocowych. Jakie są
potencjalnie najbardziej interesujące obie strony zakresy tej współpracy?
Tezy do Panelu:




czy ten most będzie miał użytkowników? Czy istnieje rzeczywista potrzeba oraz
zainteresowanie obu stron (polskiej i szwajcarskiej) współpracą międzynarodową?
jakie rozwiązania szwajcarskie mogą być przydatne w polskich/ karpackich warunkach?
jak przygotować i rozszerzyć ofertę współpracy dla partnerów szwajcarskich?
instytucjonalizacja czy jej brak. Czy na tym etapie współpracy polsko szwajcarskiej i karpacko
– alpejskiej istnieje potrzeba jej instytucjonalnego wsparcia? Jak powinna działać optymalna
struktura współpracy?
Moderator:
Dawid Lasek
Paneliści:
Markus Eggenberger - Swiss Agency for
Development and Coopreation
www.forum-karpackie.pl
17
Johan Ketelers - Sekretarz Generalny,
International Catholic Migration Commission
Thomas Peter Binder - Gmina Gossau,
Szwajcaria
Ewa Wnukowska – Władza Wdrażająca
Programy Europejskie
Katarzyna Strassnigg-Balinska Genossenschaft Hotel Linde
Zinoviy S. Broyde – Dyrektor Centrum
"EcoResource" Ukraina
www.forum-karpackie.pl
18
Elżbieta Tomczyk-Miczka - Małopolska
Organizacja Turystyczna
Zbigniew Niewiadomski - Centrum
UNEP/GRID-Warszawa
www.forum-karpackie.pl
19
PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT FORUM
HONOROWE PATRONATY:
Marek Kuchciński – Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Stanisław Ożóg – Poseł do Parlamentu Europejskiego
Tomasz Poręba – Poseł do Parlamentu Europejskiego
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Józef Jodłowski – Starosta Rzeszowski
Główny Urząd Statystyczny
Komitet Regionów, Konwencja Alpejska, Konwencja Karpacka, Krajowa Izba Gospodarcza, , Stowarzyszenie
Europejskich Regionów Granicznych (AEBR)
MISJA ALPEJSKO – KARPACKIEGO FORUM WSPÓŁPRACY:
Zaprezentować Euroregion Karpacki Europie
Zaprosić Europę do Euroregionu Karpackiego
Przekazać doświadczenia Euroregionu Karpackiego innym obszarom Europy
CEL ALPEJSKO – KARPACKIEGO FORUM WSPÓŁPRACY:
Stworzenie podstaw do szerokiej współpracy polityczno-gospodarczej opartej na europejskim partnerstwie na
rzecz tworzenia i rozwoju wspólnej przestrzeni gospodarczej na obszarze Euroregionu Karpackiego,
Wymiana doświadczeń nowych obszarów współpracy pomiędzy karpackimi, alpejskimi, europejskimi
i światowymi partnerami,
Identyfikacja wspólnych gospodarczych procesów rozwojowych opartych o potencjały regionów karpackich
i alpejskich,
Promocja potencjałów karpackich i alpejskich regionów.
GRUPY DOCELOWE:
Politycy,
Dyplomaci,
Samorządowcy,
Przedsiębiorcy,
Inwestorzy,
Naukowcy,
Eksperci,
Instytucje otoczenia biznesu,
Agencje rozwoju regionalnego,
Organizacje pozarządowe z obszaru Karpat i Alp,
Lokalne społeczeństwo.
TEMATY:
Europejska współpraca polityczna i gospodarcza na rzecz Alp i Karpat,
Lokalne i ponadregionalne inicjatywy współpracy
Turystyka w Europie: Pomiędzy tradycją a innowacją
Technologie informacyjne w służbie turystyki
www.forum-karpackie.pl
20
FORUM UMOŻLIWIA JEGO UCZESTNIKOM:
Dyskusję na temat przyszłości europejskiej polityki rozwoju obszarów górskich,
Zaprezentowanie wyników badań i najlepszych praktyk projektów,
Transfer wiedzy,
Nawiązanie współpracy z nowymi europejskimi partnerami,
Poznanie koncepcji rozwoju regionalnego innych europejskich organizacji,
Stworzenie europejskich partnerstw pomiędzy aktorami sektora biznesowego, publicznego i pozarządowego.
LICZBA REPREZENTOWANYCH PAŃSTW:
11
PRZYBLIŻONA LICZBA WYSTAWCÓW:
120
SPODZIEWANA LICZBA ODWIEDZAJĄCYCH:
10 000
MIEJSCE:
Regionalne Centrum Sportowo-Wystawiennicze „Podpromie” w Rzeszowie
REGIONALNE CENTRUM SPORTOWO-WYSTAWIENNICZE „PODPROMIE” W RZESZOWIE:
Powierzchnia targowa 3000 m2
Jedna
z
najnowocześniejszych
wystawienniczych w Polsce
hal
sportowo-
Obiekt położony w centrum miasta
www.hala.imedio.pl
Adres: ul. Podpromie 10, 35-045 Rzeszów
STOISKA WYSTAWIENNICZE:
Zapewnione przez Organizatora (bezpłatne)
Moduł podstawowy 12 m2 (3 m x 4 m)
Wyposażone w: zaplecze z kotarą, ladę ekspozycyjną, stolik, 3 krzesła, 3 punkty świetlne, gniazdo
elektryczne, fryz z nazwą. Możliwość zamówienia dodatkowego wyposażenia w miarę możliwości
Organizatora (bezpłatnie)
www.forum-karpackie.pl
21
RAMOWY PROGRAM FORUM
DZIEŃ I – PIĄTEK 12 WRZEŚNIA 2014
10:00 – 16:00
Przyjazd i zakwaterowanie gości
10:00 – 16:00
Montaż ekspozycji wystawienniczych.
DZIEŃ II – SOBOTA 13 WRZEŚNIA 2014
10:00
CZĘŚĆ TARGOWA (I PIĘTRO)
Otwarcie targów
Od 10:30
Wystawy, występy, degustacje, prezentacje krajów i regionów
13:00
Uroczyste otwarcie III edycji Alpejsko-Karpackiego Forum Współpracy
16:00
Zakończenie I dnia targów
16:15 – 20:00
Wieczór Karpacki – wstęp z dodatkowym zaproszeniem
- Fnał XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Promocyjnego AGRO POLSKA 2014
- II Uroczysta Gala wręczenia „Karpackich Sokołów”
- Biesiada Karpacka: występy regionalnych zespołów oraz poczęstunek
CZĘŚĆ KONFERENCYJNA (PARTER)
10:00 – 11:15
Panel I: „Karpaty – wielki projekt. Polityczne i gospodarcze uwarunkowania
rozwoju obszaru”
11:30 – 12:45
Panel II: „Marka Karpacka „Carpathia” – gospodarczy znak jakości
Euroregionu Karpackiego”
12:45 – 14:30
Przerwa na uroczyste otwarcie targów (I piętro) oraz lunch dla
uczestników konferencji (II piętro)
14:30 – 15:45
Panel III: „Innowacyjność po Szwajcarsku. Mission impossible dla środkowoeuropejskiego modelu wsparcia innowacji w gospodarce?"
DZIEŃ III – NIEDZIELA 14 WRZEŚNIA 2014
10:30
CZĘŚĆ TARGOWA (I PIĘTRO)
Otwarcie II dnia targów
Od 10:30
Wystawy, występy, degustacje, prezentacje krajów i regionów.
Kulinarna podróż przez Alpy i Karpaty z Pascalem Brodnickim
16:00
Zakończenie targów i Forum
CZĘŚĆ KONFERENCYJNA (PARTER)
10:30 – 11:45
Panel I: „Kadry dla Karpat - Jak wykorzystać szwajcarski model dualnego
kształcenia zawodowego”
12:00 – 13:15
Panel II: „Transnacjonalne partnerstwo na rzecz rozwoju – targi partnerstwa
alpejsko-karpackiego”
13:30 – 14:15
Panel III: „Zarządzanie szlakami dziedzictwa kulturowego. Transfer
szwajcarskiego know-how w odniesieniu do budowy międzynarodowego
Szlaku Jana III Sobieskiego”
14:15 – 16:00
Lunch dla uczestników konferencji (II piętro) i zwiedzanie części targowej
www.forum-karpackie.pl
22
KONTAKT
ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
Rynek 5, 35-064 Rzeszów
Tel./ fax +48 17 853 68 98
e-mail: [email protected]
WSPÓŁORGANIZATOR:
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "PRO CARPATHIA”
ul. Rynek 16, 35-064 Rzeszów
Tel./fax: +48 17 852 85 26
e-mail: [email protected]
BIURO ALPEJSKO-KARPACKIEGO FORUM WSPÓŁPRACY:
Karpackie Centrum Współpracy Gospodarczej i Produktu Regionalnego
Rynek 16, III piętro, 35-064 Rzeszów
Tel. +48 17 857 63 69,
Fax +48 17 862 20 73
e-mail: [email protected]
KOORDYNATOR FORUM:
Dawid Lasek – Koordynator Projektu, Wiceprezes Zarządu SEKP
Tel. +48 17 857 63 69, +48 17 853 68 98
Fax +48 17 853 68 98, +48 17 862 20 73
e-mail: [email protected]
www.forum-karpackie.pl
23
PATRONATY MEDIALNE:
PARTNERZY STRATEGICZNI:
www.forum-karpackie.pl
24

Podobne dokumenty

horyzont:Layout 1.qxd

horyzont:Layout 1.qxd debatowali: Jens Gabbe – Przewodniczący Rady Doradczej Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych, Marek Kuchciński – Wicemarszałek Sejmu, Dawid Lasek – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Euro...

Bardziej szczegółowo

horyzont:Layout 1.qxd

horyzont:Layout 1.qxd Otwartość Szwajcarii, tego wielokulturowego kraju, kryjącego się pod stereotypem neutralnego izolacjonizmu dowodzi, iż możliwe jest w Europie nowoczesne społeczeństwo silnie przywiązane do tradycji...

Bardziej szczegółowo