Informatyka

Komentarze

Transkrypt

Informatyka
Pieczątka szkoły
Liczba punktów
Kod ucznia
WOJEWÓDZKI KONKURS Z INFORMATYKI
DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
STOPIEŃ SZKOLNY – 19.11.2013 R.
1. Test konkursowy zawiera 25 zadań. Są to zadania zamknięte. Na ich rozwiązanie masz 90
minut. Sprawdź, czy test jest kompletny.
2. Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.
3. Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach.
4. Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz jedną, prawidłową
odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.:
A
XB
C
D
Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem B ,
po czym skreśl właściwą literę, np.:
X
A
XB
XC
D
5. W innych zadaniach samodzielnie sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub wykonaj zadanie
zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu. Przedstaw tok rozumowania prowadzący do
wyniku.
6. Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki. Nie komunikuj się z
innymi uczestnikami konkursu.
7. Podczas rozwiązywania zadań możesz korzystać ze wszystkich aplikacji zainstalowanych na
komputerze. Nie możesz jednak korzystać z zasobów sieci lokalnej i Internetu.
8. Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu.
9. Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany.
10. Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie.
11. Zakwalifikujesz się do kolejnego etapu konkursu, jeżeli uzyskasz minimum 80% punktów
możliwych do zdobycia.
1
I.1 Na kartce zapisano kolejne liczby naturalne podzielne przez 3 począwszy od 255. Suma tych
liczb wynosi 7938. Ostatnia napisana liczba to:
a) 330
b) 333
c) 315
d) 312
e) brak poprawnej odpowiedzi
I.2 Na kartce zapisano kolejne liczby naturalne podzielne przez 3 począwszy od 255. Suma tych
liczb wynosi 7938. Ogółem zapisano na kartce:
a) 33 liczby
b) 27 liczb
c) 31 liczb
d) 28 liczb
e) brak poprawnej odpowiedzi
I.3 W języku HTML znacznik, który powoduje pogrubienie fragmentu tekstu to:
a) <hr>
b) <br>
c) <b>….</b>
d) <bold>….</bold>
e) brak poprawnej odpowiedzi
I.4 Hasło składa się tylko z czterech cyfr: 1,1,8,9. Ile różnych haseł można stworzyć
wykorzystując podane cyfry:
a) 4
b) 8
c) 12
d) 24
e) brak poprawnej odpowiedzi
I.5 Która z relacji pomiędzy jednostkami pamięci jest niewłaściwa?
a) TB > GB > MB
b) TB < MB < GB
c) GB < TB > KB
d) GB > MB > KB
I.6 „https:” to;?
a) przeglądarka
b) system operacyjny
c) szyfrowany protokół przesyłania danych
d) domena
e) brak poprawnej odpowiedzi
I.7 Liczbę dziesiętną 14 można zapisać w systemie heksadecymalnym jako
a) B
b) C
c) D
d) E
e) brak poprawnej odpowiedzi
2
I.8 Spyware to:
a) programy szpiegujące, których celem jest szpiegowanie działań użytkownika
b) rodzaj próbnej licencji
c) rodzaj komunikatora komputerowego
d) serwer FTP
e) brak poprawnej odpowiedzi
I.9 Następna liczba w ciągu (4, 10, 28, 82, …) to
a) 242
b) 108
c) 110
d) 244
e) brak poprawnej odpowiedzi
I.10 Cyfra jedności liczby 22013to:
a) 2
b) 4
c) 8
d) 6
e) brak poprawnej odpowiedzi
I.11 Ile jest różnych dróg prowadzących z pola b4 do pola e1, przy założeniu, że poruszać się
można tylko w górę lub w prawo?
a b c d e
1
a) 10
b) 25
2
c) 6
3
d) 20
4
e) brak poprawnej odpowiedzi
5
I.12 Formuła arkusza kalkulacyjnego =FRAGMENT.TEKSTU("ALGORYTMIKA";5;7) zwróci
napis:
a) ALGOR
b) RYTMIKA
c) TMIKA
d) ALGORYT
e) brak poprawnej odpowiedzi
I.13 Który skrót klawiatury umożliwia w MS Word zaznaczanie sąsiadujących wyrazów
a) Ctrl+Shift++
b) Ctrl+Shift+
c) Ctrl+Shift+V
d) Ctrl+Shift+=
e) brak poprawnej odpowiedzi
I.14 Grafika wektorowa:
a) opisana jest za pomocą figur geometrycznych
b) ma zawsze rozszerzenie .bmp
c) opisana jest za pomocą punktów tzw. pikseli
d) nie można ją przerobić na grafikę rastrową
e) brak właściwej odpowiedzi
3
I.15 Mały Jacek chce odgadnąć liczbę z zakresu od 1 do 15, którą pomyślałeś. Kiedy Jacek pyta
cię czy pomyślana liczba jest większa od x (1<=x<=15) ty odpowiadasz TAK lub NIE. Ile
razy najmniej musi Jacek zadać Tobie pytania, aby w najgorszym wypadku zgadnąć
pomyślaną liczbę.
a) 15
b) 7
c) 3
d) 4
e) brak właściwej odpowiedzi
I.16 Dodając 2 liczby w systemie czwórkowym (1303)4 + (101)4 otrzymasz:
a) (2310)4
b) (2010)4
c) (10010)4
d) (1110)4
e) brak poprawnej odpowiedzi
4
II Przeanalizuj algorytm podany w postaci listy kroków:
(n mod k – oznacza resztę z dzielenia n przez k; symbol := czytamy „staje się”;
pisz ‘ ‘ oznacza pisz spację; p,q,L,id,d – liczby całkowite dodatnie)
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
czytaj p;
czytaj q;
niech L:=p;
jeżeli L>q to przejdź do
niech id:=1; d:=2;
jeżeli d>L to przejdź do
jeżeli (L mod d=0) wtedy
d:=d+1;
wróć do 6;
jeżeli id=2 pisz L; pisz
L:=L+1;
wróć do 4;
stop.
13;
10;
id:=id+1;
‘ ‘;
II.1 Dla wprowadzonych p=15; q=10 wynikiem działania algorytmu będzie:
a) 2
b) 15
c) 10
d) 3
e) brak poprawnej odpowiedzi
II.2 Dla wprowadzonych p=10; q=20 wynikiem działania algorytmu będzie:
a) 11 13 17 19
b) 11
c) 13 17 19
d) 19
e) brak poprawnej odpowiedzi
II.3 Dla wprowadzonych p=55; q=55 wynikiem działania algorytmu będzie:
a) 55
b) 11
c) 55 55
d) brak odpowiedzi
e) brak poprawnej odpowiedzi
II.4 Dla wprowadzonych p=2; q=10 wynikiem działania algorytmu będzie:
a) 2
b) 3 5 7
c) 7
d) 2 3 5 7
e) brak poprawnej odpowiedzi
II.5 Dla wprowadzonych p=1; q=7 wynikiem działania algorytmu będzie:
a) 1
b) 7
c) 2 3 5 7
d) 4
e) brak poprawnej odpowiedzi
5
III. Planujesz wziąć kredyt w wysokości 10 000zł
Bank A oferuje kredyt oprocentowany 10,5% w skali roku, przy spłacie przez 5 lat
Bank B - 10,3% w skali roku, przy spłacie przez 3 lata
Bank C - 10,4% w skali roku, splata przez 4 lata
Każdy bank naliczając odsetki posługuje się tym samym wzorem:
kwota całkowita do spłaty= kwota pożyczona/2*(1+procent w skali roku) (ilość lat spłaty) +kwota pożyczona/2
Kwota całkowita do spłaty dzielona jest równo na liczbę miesięcy do spłaty i w tej wysokości
należy spłacać raty kredytu.
III.1 W którym banku będzie najkorzystniej będzie wziąć kredyt - (czyli, w którym banku
spłacimy najmniej odsetek)?:
a) A
b) B
c) C
d) A i C tak samo
e) brak poprawnej odpowiedzi
III.2 Jaką miesięczną ratę kredytu oferuje bank A (zaokrągloną do 1 grosza)
a) 325,27zł
b) 220,62 zł
c) 258,91 zł
d) 105,00zł
e) brak poprawnej odpowiedzi
III.3 Jaką miesięczną ratę kredytu należałoby spłacać w banku B (zaokrągloną do 1 grosza)
a) 220,23 zł
b) 325,27
c) 258,91 zł
d) 105,00zł
e) brak poprawnej odpowiedzi
III.4 Jaką miesięczną ratę kredytu należałoby spłacać w bank C (zaokrągloną do 1 grosza)
a) 220,23 zł
b) 325,27
c) 105,00zł
d) 258,91 zł
e) brak poprawnej odpowiedzi
6