NF Serwis Ekspercki

Komentarze

Transkrypt

NF Serwis Ekspercki
Certyfikat Firma Przyjazna Klientowi - strona 2
ZAMÓWIENIE PROSIMY ODESŁAĆ NA NUMER FAXU 22 331 44 60
 Tak, zamawiam udział firmy w projekcie Firma Przyjazna Klientowi,
DANE IDENTYFIKACYJNE ZAMAWIAJĄCEGO
Pełna nazwa firmy
Nazwa skrócona
Ulica
Kod / Miejscowość
Województwo
Państwo
NIP:
Tel.
Fax
E-Mail
WWW
OSOBA WYPEŁNIAJĄCA ANKIETĘ
Imię i nazwisko
Stanowisko służbowe
Tel.
Fax
E-mail
DANE O DZIAŁALNOŚCI
Branża
Data założenia firmy
Forma prawna
Zasięg działalności
Lokalny (miasto będące siedzibą firmy, teren kilku sąsiednich gmin)
Regionalny (teren jednego lub kilku województw)
Ogólnopolski
Międzynarodowy
Struktura organizacyjna
mamy 1 siedzibę firmy/instytucji
mamy wiele oddziałów i siedzib (proszę podać liczbę)
Oświadczam, że podane informacje na poszczególnych etapach oceny są zgodne z prawdą.
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu
rejestracji oraz w celach marketingowych dla Fundacji Obserwatorium Zarządzania oraz partnerów, zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom jestem faktu,
że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
Oświadczam, iż akceptuję treść regulaminu Programu Certyfikacyjnego Firma Przyjazna Klientowi,
znajdującego się na serwisie projektu www.firmaprzyjaznaklientowi.pl.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z konsultantem Fundacji Obserwatorium Zarządzania
Magdalena Rudowska – telefon: (22) 314 14 18, e-mail: [email protected]
Certyfikat Firma Przyjazna Klientowi - strona 3
Oświadczam, że akceptuję kwotę............................. netto + 22% VAT jako pokrycie kosztów płatnego
audytu Indexu „Firma Przyjazna Klientowi” i zobowiązujemy się do płatności w terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury pro forma.
Oświadczam, że akceptuję możliwe dopłaty dla firm wielo oddziałowych, posiadających swoje placówki
handlowe w więcej niż w 2 województwach, gdzie dopłata wyniesie 860 zł netto za każdą kolejną lokalizację
placówki, gdzie musi odbyć się audyt w wyniku losowania warstw.
Oświadczam, że akceptuję możliwe dopłaty w przypadku lokalizacji placówki handlowej poza miastem
wojewódzkim – 380 zł netto za lokalizację.
W skład Pakietu Uczestnika Programu Firma Przyjazna Klientowi wchodzą: badanie kwestionariuszowe
Customer Care Index © , indywidualny pogłębiony wywiad (IDI) z osobą odpowiedzialną za sprzedaż /
obsługę klienta w organizacji, badanie Mystery Client w odniesieniu do kontaktu telefonicznego, w punkcie
sprzedaży oraz serwisu on-line, badanie satysfakcji klientów w oparciu o SERVPERF prowadzone w wersji
PAPI (badanie satysfakcji przed placówką obsługi klienta), CAWI (wywiad za pomocą strony www) i CATI
(wywiad telefoniczny), szczegółowa ocena poszczególnych kanałów komunikacji w opinii klientów, analiza
wyników danej organizacji, określenie poziomu Indexu FPK, prezentacja wyników oraz raportu z badań.
Dla Laureatów przewidziano udział w Gali i uroczyste wręczenie Certyfikatu oraz pakiet działań
merytorycznych i marketingowych.
Uzyskane dane podczas poszczególnych etapów audytu będą poufne i nie będą wykorzystywane do celów
innych niż dla potrzeb Programu Firma Przyjazna Klientowi.
Zamawiający ma czas 6 miesięcy na wykonanie audytów. W przypadku przekroczenia czasu realizacji z winy
Zamawiającego lub rezygnacji z uczestnictwa w Programie Organizator nie zwraca dokonanych wpłat.
Wypełniony formularz prosimy przesłać do biura organizacyjnego Programu Firma Przyjazna Klientowi
– Fundacja Obserwatorium Zarządzania, Knowledge Village, ul. Wiertnicza 141 , 02-952 Warszawa
Telefon: 22 331 14 24, fax: 22 331 44 60
_______________________
data i podpis
_______________________________________________
pieczątka firmy
W przypadku pytań prosimy o kontakt z konsultantem Fundacji Obserwatorium Zarządzania
Magdalena Rudowska – telefon: (22) 314 14 18, e-mail: [email protected]
Certyfikat Firma Przyjazna Klientowi - strona 4
W przypadku pytań prosimy o kontakt z konsultantem Fundacji Obserwatorium Zarządzania
Magdalena Rudowska – telefon: (22) 314 14 18, e-mail: [email protected]