stop zagrożeniom ekologicznym!

Komentarze

Transkrypt

stop zagrożeniom ekologicznym!
STOP ZAGROŻENIOM
EKOLOGICZNYM!
Dzisiejszemu światu grozi zagłada ekologiczna. W
niebezpieczeństwie są: powietrze, woda, ziemia.
Dlatego dzisiejszy człowiek musi dołożyć wszelkich starań, by zapobiec
katastrofie ekologicznej, a tym samym zagładzie życia na lądzie, w wodzie
i powietrzu.
Planetę Ziemię otacza gazowa powłoka zwana atmosferą ziemską.
Mieszanina gazów jest niezbędna dla życia organizmów żywych.
Atmosfera niczym parasol chroni przed szkodliwym promieniowaniem.
Dzięki niej możliwe jest życie na ziemi. Człowiek ma ogromny wpływ na jej
czystość.
Groźne dla atmosfery ziemskiej są: spaliny samochodowe i samolotowe,
pyły, dymy, emisja dwutlenku węgla zanieczyszczenia hałasem.
Zanieczyszczenie powietrza na całym świecie jest główną
przyczyną zgonów oraz chorób układu oddechowego. Największym
źródłem emisji zanieczyszczenia są środki ruchome, głównie samochody i
samoloty. Dostępną, aktualnie najszybszą metodą poprawy jakości
powietrza jest szersze zastosowanie paliwa etanowego oraz większe
wykorzystywanie łączonej technologii w pojazdach, ograniczenie emisji
dwutlenku węgla przy wykorzystaniu biopaliw i energii odnawialnej.
Hałas jest zakłóceniem środowiska spowodowanym przez zbędne dźwięki
wyprodukowane przez człowieka.
Środki transportu, samoloty, motory, itd. są największym źródłem
zanieczyszczenia hałasem. Pozostałe źródła to fabryki, systemy muzyczne
z nagłośnieniem, itp. Ten rodzaj zanieczyszczenia ma negatywny wpływ
zarówno na zdrowie jak i zachowanie.
Zagrożeniem dla atmosfery są również kwaśne deszcze. Każdy deszcz ma
odczyn lekko kwaśny .Jednak zanieczyszczenie powietrza dymami i
gazami z zakładów przemysłowych zwiększa zawartość w atmosferze
szkodliwych substancji chemicznych (dwutlenek siarki, tlenki
azotu),wywołujących kwaśne deszcze. Przynoszą one nieodwracalną
szkodę środowisku naturalnemu-zagładę lasów, flory i fauny, zniszczenie
budynków.
Woda stanowi życie dla każdego żywego organizmu, Bez niej nie mogłyby
żyć ani rośliny, ani zwierzęta, ani ludzie. Woda może być powierzchniowa
w jeziorach, strumieniach, grzęzawiskach i podziemna. Wodę można
znaleźć również w skałach i glebie. Większość wody na Ziemi(97%)to
oceany. Nie trzeba więc dodawać, że właśnie dzięki wodzie Ziemia nosi
nazwę "Niebieskiej planety".
Wyrzucanie odpadów przemysłowych do rzek i jezior niszczy w nich życie.
Nie mniej niebezpieczne są wycieki ropy naftowej do morza. Ropa naftowa
skleja futro fok i pióra ptaków, zatyka rybom skrzela, a oprócz tego
zwierzęta giną przypadkowo połknąwszy grudki ropy naftowej.
Natychmiastowa interwencja człowieka czasami pomaga uniknąć
katastrofy ekologicznej na dużą skalę. Zanieczyszczona woda powoduje
cały szereg negatywnych efektów. Za zanieczyszczenie wody odpowiada
przede wszystkim człowiek. Zjawiska naturalne np.: wulkany, sztormy,
trzęsienia ziemi itd., również mają wpływ na zmiany składu chemicznego
wody i jej ekologicznego statusu, nie można tego jednak nazwać
zanieczyszczeniem. Ludzie, zwierzęta i rośliny produkują odpady, które
dostają się do rzek, jezior, oceanów i innych wód powierzchniowych.
Odpady organiczne takie jak :ścieki, pozostałości upraw na farmach, ścieki
przemysłowe, pestycydy są odpowiedzialne za zanieczyszczenie wody.
Wodę zanieczyszczają również wrzucane do niej opakowania z plastyku i
szkła a także spalanie odpadów na środku zbiorników wodnych,
czyszczenie zbiorników służących do transportu ropy naftowej.
Zanieczyszczenia wód powoduje człowiek swoją działalnością na lądzie. W
rolnictwie stosowane są nawozy sztuczne i środki do zwalczania
szkodników, które z pól spływają do rzek,
następnie do morza. Do morza odprowadzane są także trujące ścieki z
zakładów przemysłowych, miast i wsi położonych na wybrzeżu. Ścieki
przed odprowadzeniem trzeba, więc oczyścić w oczyszczalniach ścieków.
Potrzebna jest ogromna dyscyplina człowieka by nie dopuszczać do
zanieczyszczeń zbiorników wodnych, a także ziemi z której one przenikają.
Największym zagrożeniem dla ziemi jest chemiczne zanieczyszczenie
gleby herbicydami, pestycydami, azotanami, odpadami przemysłowymi,
fosforanami, metalami ciężkimi itd. Gdy gleba zostanie zniszczona lub
skażona roślinność nie może dalej rosnąć. Zanikanie roślinności zmusza
zwierzęta do wędrówek w poszukiwaniu żywności. Młode zwierzęta, które
nie mogą jeszcze wędrować, są skazane na śmierć głodową. Ziemia jest
skutecznie niszczona przez człowieka poprzez nadmierny wyrąb lasów
oraz pożary. Bez lasów nie ma skutecznej ochrony gleby. Staje się ona
uboga, ulega pustynnieniu i nic nie chce na niej rosnąć. Również
nadmierne polowanie na zwierzęta zakłóca prawidłowy rytm przyrody i
przetrwanie gatunków. Człowiek dopuszcza także do nadmiernego
ocieplenia ziemi poprzez emisję dużej ilości dwutlenku węgla, tlenków
azotu, metanu, freonów i ozonu przyziemnego. W ten sposób zostaje
zakłócona równowaga ,a efekt cieplarniany powiększa się i powoduje
ocieplanie klimatu na Ziemi .Ozon w warstwie przyziemnej jest bardzo
niebezpieczny ,szczególnie dla lasów górskich.
Wśród istot żywych tylko człowiek może w sposób świadomy
oddziaływać na przyrodę i zapobiegać zagrożeniom ekologicznym. jako
jedyny ponosi odpowiedzialność za to co robi. Ludzkie działania wywierają
dziś olbrzymi wpływ na równowagę ekologiczną naszej planety mamy do
czynienia z masowym zużyciem wody, energii i surowców, wytrzebianiem
lasów, nadmiernym połowem ryb, różnego rodzaju zanieczyszczeniami
powietrza i gleby, niekontrolowaną urbanizacją, gromadzeniem śmieci itp.
Dziś musimy robić wszystko, by chronić nasze naturalne środowisko, gdyż
jego zniszczenie stanie się przyczyną naszej zagłady. I nie chodzi wcale o
zatrzymanie postępu ludzkości, lecz o to, by dokonywał się on w sposób
odpowiedzialny. Każdy z nas może stosować się do bardzo prostych
zasad, by chronić piękno naszej planety. Nie depczmy roślinności. Nie
wyrzucajmy śmieci w lesie, na polu, w miejscach obozowiska. Nie
pozostawiajmy przedmiotów z tworzyw sztucznych, aluminium lub blachy
stalowej. Nawet skorupki jaj mogą być szkodliwe. Nie niszczmy
niepotrzebnie środowiska naturalnego :doły w ziemi nigdy całkowicie nie
zarastają, drzewa umierają gdy zrobimy zbyt wiele nacięć w korze lub
złamiemy zbyt dużo gałęzi. Zrywajmy i zbierajmy tylko to co jest nam
niezbędne, i tylko wówczas, gdy jest tego dużo. Nie zabijajmy zwierząt,
nawet najmniejszych, bez potrzeby, a jedynie po to ,by zaspokoić głód lub
się bronić. Możemy polować na komary! Nie niszczmy roślin i zwierząt
będących pod ochroną. W lasach zachowujmy się cicho i unikajmy głośnej
muzyki. Lepiej poznawajmy przyrodę, obserwujmy ją, słuchajmy jej
odgłosów, poznawajmy zapachy, odkrywajmy sekrety niż przez próżność
zadawajmy jej rany. Człowiek który niszczy wszystko, co spotka na swojej
drodze, jest po prostu barbarzyńcą. Od dzisiejszego człowieka zależy, czy
przyroda przetrwa jak najdłużej w dobrym stanie. Dlatego niezbędne są
skuteczne rozwiązania by zapobiegać zagrożeniom ekologicznym.
Potrzebne jest świadome zapobieganie katastrofom ekologicznym,
rozsądne gospodarowanie zasobami, oszczędzanie energii, wody, paliw,
środków chemicznych, utylizację śmieci, a przede wszystkim nie
dopuszczanie do jej zniszczenia. Przyroda odpłaci nam się wówczas swym
pięknem i będzie cieszyć nasze zmysły. Wśród pięknej przyrody
szczęśliwe jest życie.
Weronika Antczak