Wydziały nieposiadające uprawnień do nadawania stopnia

Komentarze

Transkrypt

Wydziały nieposiadające uprawnień do nadawania stopnia
Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)
Grupa przedmiotów:
Rok akademicki:
Nazwa przedmiotu1):
Parki Południowej Afryki
Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):
Game Reserves in South Africa
4)
Numer katalogowy:
ECTS 2)
1
Zootechnika/spec. Dzikie zwierzęta
Kierunek studiów :
Koordynator przedmiotu5):
6)
Prowadzący zajęcia :
7)
Prof. dr hab. Ewa Sawosz Chwalibóg
Prof. dr hab. Ewa Sawosz Chwalibóg
Jednostka realizująca :
Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
Wydział Nauk o Zwierzętach
9)
Status przedmiotu :
10)
Cykl dydaktyczny :
Założenia i cele przedmiotu12):
Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
Metody dydaktyczne14):
Pełny opis przedmiotu15):
a) przedmiot fakultatywny
Semestr zimowy
b) stopień II rok 1
c) stacjonarne
11)
Jęz. wykładowy : polski
Realizacja treści z zakresu biologii kota domowego, zasad hodowli i pielęgnacji wraz z charakterystyką ras
i odmian barwnych kotów, na tle nabytej wiedzy z dziedziny anatomii, biochemii, fizjologii, rozrodu i
żywienia.
a)
Wykład…..………………………………………………………………………; liczba godzin 15;
b)
Ćwiczenia audytoryjne.…………………………………………………………; liczba godzin;
c)
Ćwiczenia terenowe.……………………………………………………………; liczba godzin;
d)
……………………………………………………………………………………; liczba godzin .......;
Wykład, dyskusja, projekty realizowane w grupach, projekty indywidualne, prezentacja problemu, analiza i
interpretacja źródeł
Uwarunkowania polityczne, historyczne jako tło powstawania turystyki w krajach Afryki Południowej.
Geograficzno-klimatyczne cechy południowej części Afryki. Podział RPA na prowincje, najważniejsze rzeki,
pustynie, pasma górskie, jeziora jako naturalne siedliska dzikich zwierząt. Rodzaje parków dzikich
zwierząt, ich organizacja, finansowanie, cel i funkcjonowanie. Przykłady państwowych parków narodowych
dzikich zwierząt z uwzględnieniem zasad bytowania i chowu dzikich zwierząt; 1. Narodowy Park Krugera –
krajobraz, flora i fauna (ich obserwacja i badanie) 2. Prywatny Park Dzikich Zwierząt Tschukudu – historia
powstania i misja zachowania bioróżnorodności 3. Fundacja Ochrony Geparda w Hoedspruit
funkcjonowanie, zasady chowu zwierząt dzikich i program ich ochrony 4.Park Table Mountain (Przylądka
Dobrej Nadziei) jako siedlisko pingwinów i uszatek oraz ptaków, inne parki dzikich zwierząt RPA. Parki
dzikich zwierząt jako element zoo-turystyki w pozostałych krajach południowej części Afryki (Swaziland,
Lesoto, Mozambik, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Zambia, Madagaskar i inne – specyfika geograficznoklimatyczna siedliska i wędrówki zwierząt. Parki dzikiej przyrody jako jedyna możliwość przetrwania
ginących gatunków zwierząt. Safari jako forma kształcenia. Projektowanie zoo-turystyki.
Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):
Efekty kształcenia18):
Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):
Wiedza z zakresu zoologii, anatomii i fizjologii zwierząt, podstawy genetyki zwierząt, umiejętność
przygotowania i prezentacji problemu, umiejętność korzystania z materiałów źródłowych, umiejętność
pracy nad projektem w grupie
01 – Student zna podstawowe strategie i metody stosowane w parkach i ośrodkach dzikich zwierząt
służące zachowaniu bioróżnorodności oraz sposoby uzyskania tych informacji.
02 – Student opisuje wpływ środowiska naturalnego na zwierzęta wolno żyjące i wzajemne odziaływanie
tych zwierząt na siebie a także obraz fauny i flory w zakresie parków dzikich zwierząt w krajach Afryki
południowej.
03 – Student umie przygotować podstawowy plan chowu zwierząt dzikich w ośrodkach ochrony i
rehabilitacji zwierząt dzikich w RPA i krajach sąsiadujących z wykorzystaniem analizy materiałów
źródłowych w języku angielskim.
04 – Student potrafi wraz z zespołem planować podstawowe procedury obserwacji i badań prowadzonych
na zwierzętach wolnożyjących.
05 – Student posługuje się argumentami, a w tym wykazuje postawę krytyczną, wobec konieczności
ochrony środowiska naturalnego (fauna i flora) jako czynnika nadrzędnego dla zrównoważonego rozwoju
rolnictwa.
01, 02 – pisemne opracowanie
03, 04, 05 - ocena projektu zespołowego (prezentacja)
Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Prezentacje, projekty zespołowe, dyskusja
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
1 – 40%, 2 – 60%,
końcową21):
1
Miejsce realizacji zajęć22):
Sala dydaktyczna
Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1.Żywienie dzikich zwierząt. Ssaki. (red.) E. Sawosz i I. Kosieradzka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011
2.National Geographics -wybrane numery,
3.Wild Heart of Africa (ed.) R. Baldus. Rowland Ward, Johannesburg, 2009.
4.www. nature-reserve.co.za; www.africaguide.com;
5. The New Encyclopedia of Mammals. David Macdonald, Oxford Press, 2002.
6.Mapy i atlasy Parku Krugera, RPA, Afryki
UWAGI24):
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:
25 h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,5 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:
0,5 ECTS
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu
Nr /symbol
efektu
01/W
02/W
03/U
04/U
05/K
26)
Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
01 – Student zna podstawowe strategie i metody stosowane w parkach i ośrodkach dzikich
zwierząt w RPA służące zachowaniu bioróżnorodności oraz sposoby uzyskania tych
informacji.
02 – Student opisuje wpływ środowiska naturalnego na zwierzęta wolno żyjące i wzajemne
odziaływanie tych zwierząt na siebie a także obraz fauny i flory w zakresie parków dzikich
zwierząt w krajach Afryki południowej.
03 – Student umie przygotować podstawowy plan chowu zwierząt dzikich w ośrodkach
ochrony i rehabilitacji zwierząt dzikich w RPA i krajach sąsiadujących z wykorzystaniem
analizy materiałów źródłowych w języku angielskim.
04 – Student potrafi wraz z zespołem planować podstawowe procedury obserwacji i badań
prowadzonych na zwierzętach wolnożyjących w krajach Afryki Południowej.
05 – Student posługuje się argumentami, wobec konieczności ochrony środowiska
naturalnego (fauna i flora) jako czynnika nadrzędnego dla zrównoważonego rozwoju
rolnictwa oraz wykazuje w uzasadnionych przypadkach postawę krytyczną w sytuacji
naruszania zasad ochrony środowiska.
Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K_W05, K_W09
K_W06
K_U04, K_U12
K_U13, K_U01
K_U01, K_K05
2

Podobne dokumenty