kliknij tutaj - ZSOiT Miastko

Komentarze

Transkrypt

kliknij tutaj - ZSOiT Miastko
WYMAGANIA EDUKACYJNE
PRZEDMIOT: Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203
-
Poziomy wymagań
Lp
Dział programu
Konieczny – K
Podstawowy- P
Rozszerzający- R
Dopełniający- D
Wykraczający - W
Uczeń:
- zna zasady BHP
- zna pojęcia maska
- zna sposoby
- potrafi przeliczać
- potrafi rozpisać
podczas montażu
podsieci, adres
odczytywania
adresy IP i maski
adresację IP dużych
Podstawy sieci
- wie co to jest
sieciowy i
aktualnych
podsieci pomiędzy
sieci
komputerowych
adres IP i do czego
rozgłoszeniowy
konfiguracji sieciowej
systemami
komputerowych
służy
- rozpoznaje
w komputerze
dziesiętnym i
- potrafi
- rozpoznaje
urządzenia sieciowe
osobistym
dwójkowym
wykorzystywać
podstawowe
po symbolach
- potrafi wprowadzać
- potrafi podzielić
adresację IP dla
urządzenia
- rozróżnia klasy
ustawienia
adres sieciowy na
podsieci o różnej
sieciowe
adresów IP
konfiguracji sieci w
podsieci
ilości hostów w
1.
oprogramowaniu kart
sieciowych
sieci
2.
Projektowanie
- zna komputerowe
- zna zasady
- stosuje zasady
- stosuje zasady
- potrafi tworzyć
lokalnych sieci
systemy sieciowe
projektowania
doboru materiałów,
projektowania
projekty w
komputerowych
- zna zasady
adresacji IP
narzędzi i urządzeń
okablowania,
programach
projektowania
- zna rodzaje
sieciowych
sporządzania
wspomagających
lokalnej sieci
materiałów,
- zna struktury
harmonogramu prac
projektowanie 2D
komputerowej
urządzeń i narzędzi
tworzenia
i kosztorysowania
- korzysta z
do budowy sieci
dokumentacji
- potrafi czytać rzuty
programów
komputerowej
projektowej
poziome i pionowe
kosztorysujących
budynków
podczas tworzenia
projektów
3.
Projektowanie i
- zna normy
- zna zasady
- posługuje się
- zna rodzaje
- potrafi posługiwać
montaż
dotyczące montażu
organizacji pracy i
narzędziami do
pomiarów
się narzędziami
okablowania
okablowania
analizy
montażu okablowania
pasywnych i
pomiarowymi
strukturalnego
strukturalnego
harmonogramów
strukturalnego
aktywnych
- rozpoznaje
- zna zasady i metody
- potrafi wyszukiwać
narzędzia do
pomiarów
i wykorzystywać
montażu
okablowania i sieci
cenniki materiałów
okablowania
okablowania
strukturalnego
4.
Konfiguracja,
- potrafi wymienić
- zna zasady
- potrafi
- potrafi
- potrafi tworzyć i
modernizacja i
programy do
modernizacji sieci
skonfigurować
skonfigurować
konfigurować
rekonfiguracja sieci symulacji sieci
komputerowej
urządzenia sieciowe
Server DHCP i
VLAN
komputerowych
komputerowych
- wykorzystuje
- zna sposoby i
udostępnić Internet
- zna i stosuje
- potrafi
zasady
rodzaje obsługi
- zna i posługuje się
zasady aktualizacji
skonfigurować
kosztorysowania
telefonii internetowej
programami do
oprogramowania
kartę sieciową w
prac
- wie co to są sieci
administracji
urządzeń
komputerze
modernizacyjnych
VLAN
lokalnymi sieciami
sieciowych
komputerowymi
- potrafi
- potrafi
skonfigurować
skonfigurować
zarządzalny
zarządzalny
przełącznik za
przełącznik
pomocą terminala
osobistym
5.
Diagnostyka i
- rozpoznaje
- potrafi posługiwać
- zna oprogramowanie
- stosuje procedury
- potrafi wyszukać
naprawa sieci
urządzenia
się urządzeniami
monitorujące lokalne
serwisowe dotyczące
miejsce
komputerowej
diagnostyczne i
diagnostycznymi i
sieci komputerowe
urządzeń sieciowych
uszkodzenia sieci
pomiarowe
pomiarowymi
- zna rodzaje i
- zna i wykorzystuje
przy pomocy
- zna podstawowe
przyczyny awarii sieci
sposoby naprawy
oprogramowania
przyczyny awarii
komputerowych
okablowania
- dobiera
strukturalnego
odpowiedni sposób
sieci
komputerowych
naprawy
okablowania
strukturalnego
Kryteria ocen:
Dopuszczający- otrzymuje uczeń, który opanował 80% wymagań z poziomu koniecznego
Dostateczny – otrzymuje uczeń, który opanował 100 % wymagań z poziomu K i 75 % z poziomu P
Dobry - otrzymuje uczeń, który opanował 100 % wymagań z poziomu K i P oraz 75 % z poziomu R
Bardzo dobry - otrzymuje uczeń, który opanował 100 % wymagań z poziomu K , P i R oraz 75 % z poziomu D
Celujący- otrzymuje uczeń, który opanował 100 % treści programowych a ponadto proponuje rozwiązania nietypowe, bierze udział w
konkursach przedmiotowych.