TWORZYWA KONSTRUKCYJNE- I stopień - przewodnik

Komentarze

Transkrypt

TWORZYWA KONSTRUKCYJNE- I stopień - przewodnik
PRZEDMIOT: TWORZYWA KONSTRUKCYJNE
(studia I stopnia – 2010/2011)
[email protected]
(bud.34, p. 1, 683 93 49)
[email protected]
(bud.34, p. 3, 683 94 46)
dr inż. Stanisław JÓŹWIAK
dr inż. Zenon Komorek
Wydział: Nowych Technologii i Chemii
Katedra: Zaawansowanych Materiałów i Technologii
ROZLICZENIE GODZINOWE
forma zajęć, liczba godzin/rygor
(X - egzamin, + - zaliczenie, # - projekt)
semestr
punkty
ECTS
razem
wykłady
ćwiczenia
laboratoria
projekt
seminarium
IV
45
45 / +
…/…
…/…
... / ...
... / ...
3
razem
45
45 / +
…/…
…/…
... / ...
... / ...
3
WYKŁADY
liczba godzin
lp
tematyka zajęć
wykł.
SEMESTR IV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Istota inżynierii materiałowej.
Historia rozwoju materiałów konstrukcyjnych. Wykorzystanie tworzyw konstrukcyjnych. Rola inżynierii materiałowej w rozwoju cywilizacji
Podział i kryteria doboru materiałów konstrukcyjnych
Podstawowa relacja nauki o materiałach. Stan metaliczny i amorficzny. Rodzaje wiązań międzyatomowych. Budowa krystaliczna
Podstawowe wiadomości o tworzywach sztucznych
Skład chemiczny tworzyw sztucznych, budowa cząsteczkowa tworzyw, wpływ struktury na właściwości
tworzyw, Otrzymywanie polimerów.
Podział tworzyw sztucznych.
Metody otrzymywania tworzyw. Dodatki modyfikujące.
Charakterystyki ogólne tworzyw termoplastycznych
i utwardzalnych.
Tworzywa termoplastyczne
Otrzymywanie, właściwości, przetwarzanie i zastosowanie polimerów termoplastycznych.
Tworzywa utwardzalne
Metody utwardzania polimerów, otrzymywanie, właściwości, przetwarzanie i zastosowanie polimerów
utwardzalnych.
Wiadomości podstawowe o ceramice.
Rodzaje wiązań. Właściwości fizyczne i mechaniczne
materiałów ceramicznych.
2
2
2
2
2
2
1
ćwicz.
lab.
proj.
semin.
2
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Ceramika tradycyjna.
Surowce wyjściowe ceramiki tradycyjnej. Charakterystyka ceramiki tradycyjnej.
Ceramika inżynierska i cermetale.
Metody otrzymywania właściwości i zastosowanie ceramiki inżynierskiej
Szkła.
Istota stanu bezpostaciowego. Pierwiastki szkło twórcze. Charakterystyka i zastosowanie szkieł ceramicznych.
Kompozyty: podstawowe pojęcia, definicje i klasyfikacja. Właściwości sumaryczne i wynikowe
Mechanizm umocnienia i wytrzymałość kompozytów wzmacnianych dyspersyjnie cząstkami
i włóknami
Włókna wzmacniające – budowa właściwości
i wytwarzanie. Kompozyty metalowe
Praca kontrolna
Tworzywa sztuczne, Ceramiki i Kompozyty
Metaliczne tworzywa konstrukcyjne
Metale i ich stopy. Podział ze względu na technologię
wytwarzania. Budowa strukturalna, a właściwości
Stopy żelaza z węglem
Zarys procesów metalurgicznych. Rola węgla w stopach z żelazem. Stale niestopowe – podział, obróbka
cieplna, właściwości. Stale niskostopowe o podwyższonej wytrzymałości, Żeliwa niestopowe – podział,
sposoby otrzymywania, właściwości
Rola pierwiastków stopowych w stali
Wpływ pierwiastków stopowych na układ Fe-Fe3C,
Zmiany strukturalne i fazowe wywołane dodatkami
stopowymi.
Stale stopowe
Podział i zastosowanie stali stopowych. Obróbki
cieplne i cieplno-chemiczne konstrukcyjnych stali stopowych. Stale odporne na korozje. Stale i stopy żaroodporne i żarowytrzymałe.
Stopy metali nieżelaznych
Stopy miedzi – brązy i mosiądze. Odlewnicze stopy
aluminium. Stopy aluminium do przeróbki plastycznej i
ich obróbka cieplna. Stopy lekkie na bazie magnezu i
tytanu.
Nowoczesne intermetaliczne materiały konstrukcyjne
Praca kontrolna
Stopy żelaza z węglem: stale i żeliwa niestopowe, stale stopowe, obróbki cieplne i cieplno-chemiczne, stopy
metali nieżelaznych
2
2
1
2
2
2
1
2
4
2
5
4
2
1
ZASADY ZALICZANIA
- po zaliczeniu kolokwiów z części dotyczącej tworzyw sztucznych kompozytów i ceramik oraz z części
dotyczącej metalicznych tworzyw konstrukcyjnych
LITERATURA
H.Ziencik
Praca zbiorowa
M.W. Grabski,
J.A.Kozubowski
Materiałoznawstwo, t.1, Wprowadzenie do nauki o materiałach
Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa
Inżynieria materiałowa
3
L.A. Dobrzański
D. Żuchowska
K. Dobrosz, A. Matysiak
T. Broniewski, A. Iwasiewicz,
J. Kapko, W. Płaczek
Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo
Polimery konstrukcyjne
Tworzywa sztuczne - Materiałoznawstwo i przetwórstwo
Metody badań i oceny tworzyw sztucznych
9. ZASADY ZALICZANIA
Przedmiot:
- na podstawie ocen z przygotowania do zajęć oraz po zaliczeniu pracy kontrolnej.
autorzy SYLABUSA
dr inż. Stanisław Jóźwiak,
dr inż. Zenon Komorek,
dr inż. Zbigniew Zarański
kierownik katedry
odpowiedzialnej za przedmiot
.................................................
…………………………………...
.............................................
imię i nazwisko, podpis
................................
imię i nazwisko, podpis

Podobne dokumenty