NZ.1.10. 3 Wybrane procesy biochemiczne Selected biochemical

Komentarze

Transkrypt

NZ.1.10. 3 Wybrane procesy biochemiczne Selected biochemical
KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO
Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia
POZIOM KSZTAŁCENIA
POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA
NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE
PROFIL KSZTAŁCENIA
praktyczny
Forma studiów
stacjonarne/ niestacjonarne
KIERUNEK
KOSMETOLOGIA
WSKAZANY SEMESTR KSZTAŁCENIA
MODUŁ
KSZTAŁCENIE OBSZAROWE W ZAKRESIE
DYSCYCPLIN PODSTAWOWYCH DLA NAUK
MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU
CAŁKOWITA LICZBA PKT ECTS
JĘZYK WYKŁADOWY
POLSKI
FORMA OSTATECZNEGO
ROZLICZENIA PRZEDMIOTU
NAZWA PRZEDMIOTU W JĘZYKU
POLSKIM
Wybrane procesy biochemiczne
NAZWA PRZEDMIOTU W JĘZYKU
ANGIELSKIM
Selected biochemical processes
CELE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE
PRZEDMIOTU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
WYMAGANIA WSTĘPNE
W ZAKRESIE:
TYP PRZEDMIOTU
NZ.1.10.
obligatoryjny
IV
3
Zaliczenie z oceną
Zapoznanie z zależnościami między biochemią a chemią organiczną, nieorganiczną, biologią molekularną oraz chemią
fizjologiczną . Rys historyczny.
Przedstawienie właściwości materii ożywionej. Skład pierwiastkowy żywych organizmów(H, O, N, C, S-występowanie,
budowa). Komórka podstawową jednostką życia.
Przedstawienie głównych biomolekuł (klas cząsteczek) , ich podział i funkcje w organizmie. Białka, węglowodany , tłuszcze
i woda jako główne komponenty organizmu człowieka.
Zapoznanie z aminami biogennymi, aminokwasami , białkami ich metabolizmem, strukturami białek, klasyfikacją białek i ich
występowaniem.
Zapoznanie z węglowodanami - klasyfikacja i budowa chemiczna cukrów, wł. fizykochemiczne cukrów. Utleniane glukozo-6fosforanu. Mechanizm procesu glikolizy. Enzymy biorące udział w przemianach cukrów złożonych. Zastosowanie
przemysłowe enzymów katabolizmu cukrowców.
Przedstawienie lipidów. Główny podział lipidów, ich budowa, funkcje i metabolizm.
Przedstawienie witamin, ich podziału i funkcji w organizmie.
Zapoznanie z mikro i makroelementami i ich znaczeniem w organizmie.
Poznanie enzymów i hormonów, ich budowy i działania.
WIEDZY
Znajomość biologii i chemii ogólnej,
nieorganicznej i organicznej na poziomie
matury poziomu podstawowego.
UMIEJĘTNOŚCI
Nabycie umiejętności pracy w zespole,
planowania i wykonania eksperymentów
KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Rozumie przydatność wiedzy
chemicznej. Udział w dyskusji.
Student potrafi pracować w grupie,
krytycznie analizować wyniki prac
doświadczalnych
Potrafi przygotować prezentację,
1
KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO
EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU
STUDENT/ ABSOLWENT:
W ODNIESIENIU DO
OBSZAROWYCH EK
W ODNIESIENIU
DO
KIERUNKOWYCH
EK
ODNIESIENIE DO FORM ZAJĘĆ
W
ĆW/K/W inne
1. Definiuje biochemię jako naukę o życiu.
M1_W09
KW_02
X
2. Opisuje strukturę komórki, która stanowi podstawowe
środowiska dla przebiegu wszystkich procesów metabolicznych
organizmu.
M1_W10;
KW_02
X
X
X
X
X
X
5. Charakteryzuje budowę, rolę węglowodanów.
X
X
6. Wymienia lipidy, ich podział i funkcje.
X
X
7. Opisuje rolę i funkcje witamin, makro i mikroelementów.
X
X
3. Rozpoznaje enzymy, hormony – porównuje i opisuje ich
budowę i działanie.
4. Wymienia i charakteryzuje rodzaje białek.
8. Wykonuje proste pomiary i eksperymenty metodami
laboratoryjnymi, interpretuje dane uzyskane tą drogą
M1_W10;
KW_02;
M1_U01; M1_U02; M1_U08
Tabela 2. Walidacja i weryfikacja efektów kształcenia
EFEKTY KSZTAŁCENIA- student
Formy prezentacji EK
KU_01
X
Poziomy osiągnięcia EK i odpowiadające im oceny
ndst (2)
dst (3)
db (4)
bdb (5)
1.
Definiuje biochemię jako naukę
o życiu.
Pisemne, otwarte zadanie
testowe, opisz, nazwij.
Nie zna podstawowych
pojęć, nie orientuje się w
zagadnieniu.
Zna podstawowe
pojęcia lecz nie
orientuje się
o zależnościach
między nimi .
Zna podstawowe
pojęcia, orientuje się
o zależnościach
między nimi .
Rozumie zagadnienie
i wyczerpująco je
wyjaśnia.
2.
Opisuje strukturę komórki, która
stanowi podstawowe środowiska dla
przebiegu wszystkich procesów
metabolicznych organizmu.
Rozwiązuje przygotowane,
otwarte zadanie testowe.
Nie zna podstawowych
pojęć i zagadnień.
Zna pobieżnie
struktury komórek i
procesy w nich
zachodzące.
Zna budowę komórki,
orientuje się w
procesach w niej
zachodzących.
Bardzo dobrze i ze
zrozumieniem opisuje
komórkę, jej budowę
i funkcje. Zna doskonale
procesy w niej
zachodzące.
2
KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO
3.
Rozpoznaje enzymy, hormony –
porównuje i opisuje ich budowę
i działanie.
Pisemne, otwarte zadanie
testowe, porównuje i
opisuje.
Nie rozpoznaje enzymów
i hormonów, nie potrafi
opisać ich działania i
budowy.
Zna enzymy
i hormony,
częściowo opisuje
ich rolę i działanie.
Zna enzymy
i hormony, opisuje ich
rolę i działanie.
Bardzo dobrze zna
enzymy i hormony, ze
zrozumieniem opisuje
ich rolę i działanie.
4.
Wymienia i charakteryzuje rodzaje
białek.
Pisemne, otwarte zadanie
testowe, nazwij,
scharakteryzuj.
Nie nazywa białek i ich
nie charakteryzuje.
Wymienia białka i
nie w pełni podaje
ich charakterystykę.
Wymienia białka i
podaje ich
charakterystykę.
Wymienia białka i
wyczerpująco podaje
ich charakterystykę.
5.
Charakteryzuje budowę, rolę
węglowodanów.
Pisemne zadanie testowe,
opisz, nazwij.
Nie zna budowy
węglowodanów i ich roli
w organizmie.
Zna i wymienia
węglowodany lecz
nie w pełni podaje
ich charakterystykę.
Zna, wymienia
węglowodany
i podaje ich
charakterystykę.
Zna, wymienia
węglowodany
i w pełni podaje ich
charakterystykę i rolę.
6.
Wymienia lipidy, ich podział
i funkcje.
Pisemne, otwarte, zadanie
testowe, nazwij, opisz
działanie.
Nie zna lipidów, ich
podziału i funkcji.
Wymienia lipidy
i nie w pełni podaje
ich charakterystykę,
rolę.
Wymienia białka
i w pełni podaje ich
charakterystykę.
funkcję, rolę.
Bardzo dobrze zna
podział, rolę i funkcje
lipidów, ze
zrozumieniem opisuje
ich działanie.
7.
Opisuje rolę i funkcje witamin, makro
i mikroelementów.
Pisemne, problemowe
zadanie testowe.
Nie potrafi wymienić
witamin, mikro i
makroelementów i ich
funkcji i roli.
Wymienia witaminy,
mikro
i makroelementy
lecz nie w pełni
podaje ich
charakterystykę,
rolę.
Wymienia witaminy,
mikro
i makroelementy,
podaje ich
charakterystykę, rolę.
Bardzo dobrze zna
podział, rolę i funkcje
witamin, mikro
i makroelementów, ze
zrozumieniem opisuje
ich działanie.
8.
Wykonuje proste pomiary
i eksperymenty metodami
laboratoryjnymi, interpretuje dane
uzyskane tą drogą
Wykonuje eksperymenty
i pomiary w czasie ćwiczeń
Nie wykonał
eksperymentu lub
pomiaru i/lub ze
znaczącymi błędami
zinterpretował dane
Wykonał
eksperyment i
pomiary zgodnie z
instrukcją, popełnił
drobne błędy w
interpretacji danych
Wykonał eksperyment
i pomiary zgodnie
z instrukcją,
prawidłowo, choć
wąsko dokonał
interpretacji danych
Wykonał eksperyment
i pomiary zgodnie
z instrukcją, prawidłowo
i wyczerpująco dokonał
interpretacji danych
3
KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO
Tabela 3 A. Treści kształcenia według form zajęć i liczby godzin dla studiów stacjonarnych
LICZBA GODZIN WG FORM ZAJĘĆ
Treści kształcenia według formy zajęć i liczby godzin w kontakcie z prowadzącym
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Rys historyczny biochemii. Biochemia a chemia organiczna, nieorganiczna i fizjologiczna.
Komórka podstawową jednostką życia, budowa i funkcje, właściwości materii ożywionej. Skład chemiczny i
pierwiastkowy żywych organizmów.
Główne biomolekuły (klasy cząsteczek) , ich podział i funkcje w organizmie. Białka, węglowodany i tłuszcze
i woda jako główne komponenty organizmu człowieka.
Aminy biogenne, aminokwasy białkowe i niebiałkowe, białka, struktury białek, klasyfikacja i ich
występowanie.
Aminokwasy –wł. fizyczne i chemiczne. Reakcje charakterystyczne białek.
Węglowodany - klasyfikacja i budowa chemiczna cukrów. Cukry jako główne źródło energetyczne
organizmu. Metabolizm węglowodanów. Mechanizm procesu glikolizy. Enzymy biorące udział w
przemianach cukrów złożonych. Zastosowanie przemysłowe enzymów katabolizmu cukrowców.
Właściwości fizykochemiczne węglowodanów. Reakcje identyfikacji cukrów.
Kwasy tłuszczowe. Główny podział lipidów, ich budowa, funkcje i metabolizm. Tłuszczowce – budowa błon
biologicznych.
Właściwości fizykochemiczne kwasów tłuszczowych i tłuszczów. Ustalenie liczby jodowej, liczby zmydlania,
hydroliza tłuszczów.
Witaminy. Podział, rola i funkcje w organizmie. Przemiany biochemiczne i struktura chemiczna
poszczególnych witamin. ”Wymiatacze wolnych rodników”.
Mikro i makroelementy. Znaczenie pierwiastków śladowych w organizmie.
Kwasy nukleinowe. Budowa , właściwości i biosynteza. Funkcje DNA i RNA. Katabolizm nukleotydów. Kod
genetyczny. Mechanizm biosyntezy białka. Enzymy-budowa, działanie, regulacja. Zasady klasyfikacji i
nomenklatury enzymów. Charakterystyka niektórych klas enzymów. Kinetyka reakcji enzymatycznej,
jednostki aktywności enzymatycznej, szybkość reakcji enzymatycznej, stała Michalisa Menten. Skutki
zaburzeń enzymatycznych na przykładzie fenyloketonurii, choroby Parkinsona. Choroby metaboliczne.
Hormony. Budowa i działanie.
Analiza chromatograficzna substancji TLC i chromatografia kolumnowa aminokwasów, cukrów.
WYKŁAD
ĆWICZENIA
WARSZTAT
2
3
-
3
-
INNE
3
5
3
5
4
3
2
2
6
2
2
ŁĄCZNIE GODZIN WG FORM ZAJĘĆ
30
RAZEM GODZIN ZAJĘĆ
45
15
4
KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO
Tabela 3 B. Treści kształcenia według form zajęć i liczby godzin dla studiów niestacjonarnych
LICZBA GODZIN WG FORM ZAJĘĆ
Treści kształcenia według formy zajęć i liczby godzin w kontakcie z prowadzącym
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Rys historyczny biochemii. Biochemia a chemia organiczna, nieorganiczna i fizjologiczna.
Komórka podstawową jednostką życia, budowa i funkcje, właściwości materii ożywionej. Skład chemiczny i
pierwiastkowy żywych organizmów.
Główne biomolekuły (klasy cząsteczek) , ich podział i funkcje w organizmie. Białka, węglowodany i tłuszcze
i woda jako główne komponenty organizmu człowieka.
Aminy biogenne, aminokwasy białkowe i niebiałkowe, białka, struktury białek, klasyfikacja i ich
występowanie.
Aminokwasy –wł. fizyczne i chemiczne. Reakcje charakterystyczne białek.
Węglowodany - klasyfikacja i budowa chemiczna cukrów. Cukry jako główne źródło energetyczne
organizmu. Metabolizm węglowodanów. Mechanizm procesu glikolizy. Enzymy biorące udział w
przemianach cukrów złożonych. Zastosowanie przemysłowe enzymów katabolizmu cukrowców.
Właściwości fizykochemiczne węglowodanów. Reakcje identyfikacji cukrów.
Kwasy tłuszczowe. Główny podział lipidów, ich budowa, funkcje i metabolizm. Tłuszczowce – budowa błon
biologicznych.
Właściwości fizykochemiczne kwasów tłuszczowych i tłuszczów. Ustalenie liczby jodowej, liczby zmydlania,
hydroliza tłuszczów.
Witaminy. Podział, rola i funkcje w organizmie. Przemiany biochemiczne i struktura chemiczna
poszczególnych witamin. ”Wymiatacze wolnych rodników”.
Mikro i makroelementy. Znaczenie pierwiastków śladowych w organizmie.
Kwasy nukleinowe. Budowa , właściwości i biosynteza. Funkcje DNA i RNA. Katabolizm nukleotydów. Kod
genetyczny. Mechanizm biosyntezy białka. Enzymy-budowa, działanie, regulacja. Zasady klasyfikacji i
nomenklatury enzymów. Charakterystyka niektórych klas enzymów. Kinetyka reakcji enzymatycznej,
jednostki aktywności enzymatycznej, szybkość reakcji enzymatycznej, stała Michalisa Menten. Skutki
zaburzeń enzymatycznych na przykładzie fenyloketonurii, choroby Parkinsona. Choroby metaboliczne.
Hormony. Budowa i działanie.
Analiza chromatograficzna substancji TLC i chromatografia kolumnowa aminokwasów, cukrów.
WYKŁAD
ĆWICZENIA
WARSZTAT
1
2
-
2
-
INNE
2
3
2
2
2
3
2
2
3
2
2
ŁĄCZNIE GODZIN WG FORM ZAJĘĆ
20
RAZEM GODZIN ZAJĘĆ
30
10
5
KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO
Tabela 4. Końcowa walidacja efektów kształcenia
METODA KOŃCOWEJ OCENY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA FORM ZAJĘĆ
WYKŁAD
WARSZTAT
ĆWICZENIA
Egzamin pisemny testowy
Pisemne zaliczenie w formie opisowej,
ocena ćwiczeń praktycznych
INNE
-
-
Tabela 5 A. Nakład pracy studenta- rozliczenie punktów ECTS dla przedmiotu dla studiów stacjonarnych
FORMA AKTYWNOŚCI STUDENTA
LICZBA GODZIN
ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZNA PUKTÓW
ECTS
(szacowana dla EK; obliczamy dzieląc
liczbę godzin przez 25)
30
1,2
Liczba godzin innych zajęć (laboratorium, konwersatorium, prezentacja
projektu, itp.)) w kontakcie z prowadzącym zajęcia
15
0,6
Samodzielne czytanie wskazanej literatury
10
0,4
Przygotowanie do zajęć (wykonywanie zlecanych zadań)
5
0,2
Przygotowane do egzaminu
15
0,6
Łączna liczba godzin/ łączna liczba punktów ECTS
75
3
W tym godzin/ punktów za udział w zajęciach w bezpośrednim kontakcie
z prowadzącym
45
1,8
Liczba godzin wykładów w kontakcie z prowadzącym zajęcia
Liczba godzin ćwiczeń w kontakcie z prowadzącym zajęcia
Liczba godzin warsztatów w kontakcie z prowadzącym zajęcia
Inny nakład pracy (np. przygotowanie projektu)
6
KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO
Tabela 5 B. Nakład pracy studenta- rozliczenie punktów ECTS dla przedmiotu dla studiów niestacjonarnych
LICZBA GODZIN
FORMA AKTYWNOŚCI STUDENTA
ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZNA PUKTÓW
ECTS
(szacowana dla EK; obliczamy dzieląc
liczbę godzin przez 25)
20
0,8
Liczba godzin innych zajęć (laboratorium, konwersatorium, prezentacja
projektu, itp.)) w kontakcie z prowadzącym zajęcia
10
0,4
Samodzielne czytanie wskazanej literatury
15
0,6
Przygotowanie do zajęć (wykonywanie zlecanych zadań)
15
0,6
Przygotowane do egzaminu
15
0,6
Łączna liczba godzin/ łączna liczba punktów ECTS
75
3
W tym godzin/ punktów za udział w zajęciach w bezpośrednim kontakcie
z prowadzącym
30
1,2
Liczba godzin wykładów w kontakcie z prowadzącym zajęcia
Liczba godzin ćwiczeń w kontakcie z prowadzącym zajęcia
Liczba godzin warsztatów w kontakcie z prowadzącym zajęcia
Inny nakład pracy (np. przygotowanie projektu)
7
KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO
Tabela 6. Wykaz literatury źródłowej
Zalecana literatura
obowiązkowa
1.Graham L. Patrick chemia medyczna, Wydawnictwo NaukowoTechniczne, Warszawa, 2001
2.L. Kłyszejko-Stefanowicz-Ćwiczenia z biochemii.
3. W. Gałasiński, Chemia medyczna. Wyd. lekarskie PZWL, 2004
4. Edward Bańkowski, Biochemia MedPharm Polska Wrocłwa, 2012,
uzupełniająca
1. R.K. Murray, D.K. Granner, P.A. Mayes, V.W. Rodwell,
Biochemia Harpera, PZWL, Warszawa 1994.
Tabela 7. Dane osób odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć oraz walidację założonych efektów kształcenia
tytuł/ stopień naukowy/ zawodowy,
Prowadzący
imię i nazwisko
adres e-mail
Autor programu dla przedmiotu
dr n. farm. Katarzyna Malinowska
[email protected]
Kierownik przedmiotu- rozliczenie końcowe
dr n. farm. Katarzyna Malinowska
Prowadząca/ cy wykład
dr n. farm. Katarzyna Malinowska
Prowadząca/ cy ćwiczenia
Prowadząca/ cy warsztat
Prowadząca/ cy inne formy zajęć
dr n. farm. Katarzyna Malinowska
8
KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO
Tabela 8. Rekomendowane metody dydaktyczne1
Metoda/y
(wybrane na podst. grup wg F. Szloska2)
wykład
wykład informacyjny, prelekcja, odczyt
x
wykład problemowy, konwersatoryjny
ćwiczenia
Forma zajęć
konwersatorium
warsztat
laboratorium, inne
x
pogadanka, objaśnienie lub wyjaśnienie
klasyczna metoda problemowa
metoda przypadków/ sytuacyjna
inscenizacja
gry dydaktyczne
symulacyjne/ decyzyjne
dyskusja dydaktyczna
+
burza mózgów, metoda okrągłego stołu
panelowa
metaplan
film, ekspozycja, prezentacja multimedialna
+
+
z wykorzystaniem komputera
x
+
z wykorzystaniem podręcznika (praca
z tekstem)
ćwiczenia przedmiotowe/ laboratoryjne
x
ćwiczenia produkcyjne
metoda projektów
Inne, jakie?
1 Ostatecznie zastosowana metoda dydaktyczna winna korespondować z wynikami diagnozy potrzeb i możliwości edukacyjnych grupy studentów, dokonanej przez Prowadzących
zajęcia
2 Franciszek Szlosek (1995), Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych, TIE, Radom
9

Podobne dokumenty