GI Alert KPMG w Polsce

Komentarze

Transkrypt

GI Alert KPMG w Polsce
Czerwiec 2016
Wsparcie na promowanie efektywności energetycznej
i korzystanie z OZE
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej ogłosił konkurs
na dofinansowanie projektów
promujących efektywność
energetyczną i wykorzystujących
OZE w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, Działania 1.2
Promowanie efektywności
energetycznej i korzystania
z odnawialnych źródeł energii
w przedsiębiorstwach.
Termin naboru wniosków
Nabór wniosków o dofinansowanie
prowadzony będzie od 30 czerwca
do 31 sierpnia 2016 r.
Kto może ubiegać się o wsparcie?
O wsparcie ubiegać się będą mogły
duże przedsiębiorstwa.
Przedmiot dofinansowania
Dofinansowanie będzie udzielane
na realizację projektów, które
obejmują zastosowanie rozwiązań
przyczyniających się do optymalizacji
gospodarowania energią
oraz zwiększenia efektywności
energetycznej, w tym wykorzystania
odnawialnych źródeł energii.
Przewiduje się wsparcie
dla następujących obszarów:
 automatyka i monitoring mediów
energetycznych,
Jak możemy pomóc?
Doradcy KPMG z grupy Ulg i Dotacji
posiadają doświadczenie
w doradztwie przy skutecznym
wnioskowaniu o dofinansowanie
projektu ze środków publicznych.
 modernizacja/wymiana lokalnych
źródeł ciepła na bardziej efektywne Chętnie przedstawimy Państwu
dalsze informacje odnośnie
energetycznie,
warunków pozyskania pomocy
 wykorzystanie energii ciepła
publicznej, jak również:
odpadowego z instalacji
 ocenimy Państwa działalność,
przemysłowych
w szczególności pod kątem
w przedsiębiorstwach,
możliwości pozyskania
 inwestycje (w zakresie OZE),
dofinansowania ze środków
które będą służyć pokryciu
publicznych, w tym wyboru
zapotrzebowania na ciepło
odpowiednich źródeł
lub na ciepło i energię elektryczną.
dofinansowania,
Wysokość dofinansowania
 doradzimy jak organizacyjnie
i prawnie ukształtować działalność
Wsparcie udzielane będzie w formie
celem optymalizacji pozyskania
pożyczki do 70 proc. wartości
dotacji,
kosztów kwalifikowanych projektu.
 głęboka kompleksowa
modernizacja energetyczna
budynków,
Oprocentowanie pożyczki wynosi
WIBOR 3M-200 punktów bazowych
(nie mniej niż 2 proc.). Istnieje
możliwość częściowego umorzenia
pożyczki - od 5 do 15 proc.
 pomożemy w wyborze jednostki
naukowej, umowy konsorcjum
i podwykonawstwa,
Budżet konkursu ustalono
na poziomie 500 mln PLN.
 będziemy monitorować wniosek
w trakcie procedury oceny,
Warunki
 będziemy świadczyć pomoc
w zakresie prawidłowego
rozliczania i dokumentowania
poniesionych kosztów, celem
uzyskania ich refundacji, a także
wprowadzenia odpowiednich
zasad ich ewidencji księgowej
i podatkowej.
Integralną częścią każdego projektu
powinno być wprowadzenie
inteligentnych systemów
 przebudowa lub wymiana urządzeń
zarządzania. Wsparcie mogą
i instalacji technologicznych,
uzyskać wyłącznie przedsięwzięcia
energetycznych oraz oświetlenia
wynikające z przeprowadzonego
budynków, hal produkcyjnych
audytu energetycznego
i terenu przedsiębiorstwa a także
przedsiębiorstwa.
ciągów transportowych mediów
oraz ciągów transportowych linii
produkcyjnych skutkujących
oszczędnością,
 przygotujemy wniosek o finansowe
wsparcie projektu,
Kontakt
Biura KPMG
Kiejstut Żagun
Dyrektor
Tel. : +48 22 528 10 07
Tel. kom. : +48 664 080 040
[email protected]
Warszawa
ul. Inflancka 4a
00-189 Warszawa
Tel. : +48 22 528 11 00
Faks: +48 22 528 10 09
[email protected]
Gdańsk
al. Zwycięstwa 13a
80-219 Gdańsk
Tel. : +48 58 772 95 00
Faks: +48 58 772 95 01
[email protected]
Kraków
al. Armii Krajowej 18
30-150 Kraków
Tel. : +48 12 424 94 00
Faks: +48 12 424 94 01
[email protected]
Katowice
ul. Francuska 34
40-028 Katowice
Tel. : +48 32 778 88 00
Faks: +48 32 778 88 10
[email protected]
Poznań
ul. Roosevelta 18
60-829 Poznań
Tel. : +48 61 845 46 00
Faks: +48 61 845 46 01
[email protected]
Łódź
al. Piłsudskiego 22
90-051 Łódź
Tel. : +48 42 232 77 00
Faks: +48 42 232 77 01
[email protected]
Bartosz Igielski
Menedżer
Tel. : +48 22 528 17 77
Tel. kom. : +48 668 338 151
[email protected]
Radosław Ciechański
Menedżer
Tel. : +48 22 528 17 60
Tel. kom. : +48 664 718 713
[email protected]
Marcin Mańkowski
Menedżer
Tel. : +48 22 528 17 18
Tel. kom. : +48 600 481 926
[email protected]
Wrocław
ul. Bema 2
50-265 Wrocław
Tel. : +48 71 370 49 00
Faks: +48 71 370 49 01
[email protected]
W celu usprawnienia procesu dzielenia się wiedzą
ekspertów KPMG, przygotowaliśmy nowy, innowacyjny
system subskrypcyjny. Jeśli chcą Państwo otrzymywać
inne publikacje od KPMG w Polsce, bezpośrednio
na wskazany adres e-mail, zachęcamy do rejestracji
na stronie kpmg.com/pl/subskrypcje.
Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian
zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte
są wciąż aktualne.
Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.
Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International.
© 2016 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich
stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
kpmg.pl

Podobne dokumenty