Regulamin konkursu „Quiz wiadomości o Gminie Naruszewo” dla

Komentarze

Transkrypt

Regulamin konkursu „Quiz wiadomości o Gminie Naruszewo” dla
Regulamin konkursu „Quiz wiadomości o Gminie Naruszewo”
dla uczniów gimazjum
1. Organizator – Szkoła Podstawowa w Zaborowie
2. Termin – 29 maja 2016 r.
3. Uczestnicy – uczniowie gimnazjów z terenu Gminy Naruszewo
4. Cele:
 Upowszechnianie wiedzy o Gminie Naruszewo
 Pogłębianie wiedzy o lokalnym życiu społecznym
 Wzmacnianie patriotyzmu lokalnego
 Popularyzacja Gminy Naruszewo
5. Pytania przygotowane będą w oparciu o materiał informacyjny zamieszczony na stronie
internetowej Gminy. Zakres informacji: władze gminy, położenie, szata roślinna, wody
powierzchniowe, parafie, szkoły, zarys historyczny Naruszewa, zabytki, obiekty wpisane do
rejestru zabytków, Rada Gminy, podstawowe wiadomości o samorządzie lokalnym
6. Konkurs przeprowadzony będzie w formie ustnej. Uczestnicy losują pytania z puli pytań. Za
prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje jeden punkt. Wygrywa zawodnik, który zdobędzie
więcej punktów.
7. Nagrodą jest medal.

Podobne dokumenty