Dział VII: POWTÓRZENIA DO EGZAMINU

Komentarze

Transkrypt

Dział VII: POWTÓRZENIA DO EGZAMINU
Dział VII: POWTÓRZENIA DO EGZAMINU
Numer
lekcji
Temat
podrozdziału
Liczba
godzin
Termin
realizacji
36
Skala i mapa
1
10
37
Współrzędne
geograficzne i
czas na Ziemi
1
10
38
Pogoda i klimat
1
11
39
Wewnętrzne
procesy
rzeźbotwórcze
1
11
40
Zewnętrzne
procesy
rzeźbotwórcze
2
41
Środowisko
przyrodnicze
Polski
1
1
42
Ludność Polski
1
1
43
Geografia
gospodarcza
Polski
2
2
44
Góry i wyżyny
Polski
1
Niziny Polski
1
45
WYMAGANIA PROGRAMOWE
Zakres treści lekcji powtórkowych




12




3

3

Skala i mapa – zadania, definicje, rodzaje skali
Współrzędne geograficzne i czas na Ziemi – długość i szerokość geograficzna, rodzaje czasu:
strefowy i słoneczny; obliczanie różnicy długości i szerokości, wysokość Słońca nad
horyzontem; zadania z różnicy czasu słonecznego i strefowego; zadania z obliczania
współrzędnych na podstawie wysokości Słońca i różnicy czasu słonecznego
Pogoda i klimat – definicje pogody i klimatu; czynniki klimatotwórcze; elementy pogody;
krążenie powietrza w atmosferze; zmiany pór roku i zmiany strefowości klimatu na kuli
ziemskiej; czynniki kształtujące klimat w Polsce; typy wiatrów na kuli ziemskiej; gradient
sucho- i wilgotnoadiabatyczny - zadania
Wewnętrzne procesy rzeźbotwórcze – teoria płyt litosfery; tabela stratygraficzna; dzieje
geologiczne ziem Polski; rodzaje skał; strefa subdukcji i ryftu; budowa wulkanu; tsunami i
trzęsienia ziemi
Zewnętrzne procesy rzeźbotwórcze- działalność rzeki, lodowców górskich, lądolodu, wiatru
oraz wody (morza i woda opadowa); ruchy masowe na stokach
Środowisko przyrodnicze Polski – klimat Polski – cechy i zależności; lesistość; ukształtowanie
pionowe – krzywa hipsograficzna
Ludność Polski – zmiany liczby ludności; piramida wieku i płci; migracje ludności; starzenie
się społeczeństwa; wskaźniki demograficzne – współczynnik przyrostu naturalnego i
rzeczywistego; współczynnik feminizacji i maskulinizacji; saldo migracji; przyczyny
wydłużania długości życia ludzi
Geografia gospodarcza Polski – PKB; działy gospodarki narodowej; charakterystyka działów
gospodarki
Góry i wyżyny Polski – charakterystyka gór i wyżyn Polski (środowisko, gospodarka,
potencjał turystyczny)
Niziny Polski – charakterystyka nizin Polski (środowisko, gospodarka, potencjał turystyczny)

46
Pojezierza i
pobrzeże Polski,
Morze Bałtyckie
1
47
I egzamin próbny
- wewnętrzny
1
48
II egzamin próbny
- wewnętrzny
1
49
III egzamin
próbny OPERON
1
50
IV egzamin
próbny - OKE
1
51
52
53
V egzamin
próbny wewnętrzny
Rozwiązywanie
testów
egzaminacyjnych
– zadania różne
1
2
3
10
11
Pojezierza i pobrzeże Polski, Morze Bałtyckie – charakterystyka (środowisko, gospodarka,
potencjał turystyczny)
Terminarz egzaminów próbnych:
15.10.2013
12.11.2013
Operon
OKE
14.01.2014
18.03.2014
12
1
3
4
Techniki rozwiązywania testów jedno i wielokrotnego wyboru. Techniki eliminacji i dedukcji.

Podobne dokumenty