Zmiana adresu e-mail

Transkrypt

Zmiana adresu e-mail
ZMIANA
Adresu e-mail dostarczania e-faktury
Do: ING Lease (Polska) Sp. z o.o.
Plac Trzech KrzyŜy 10/14
00-499 Warszawa
„ING Lease”
ING Lease (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest zarejestrowana w
rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000043817. Zarejestrowany adres: Plac Trzech KrzyŜy 10/14, 00-499 Warszawa,
NIP: 526-10-40-337, REGON: 011223125, kapitał zakładowy: PLN 7.504.000,00
DANE KLIENTA:
prosimy wypełnić literami drukowanymi
Imię i
nazwisko/Firma
Klienta:
Adres:
NIP
REGON
WPISANA DO
REJESTRU/
EWIDENCJI
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
POD NUMEREM
„Klient”
ZMIANA:
PoniŜej naleŜy wpisać aktualny adres e-mail, na który będzie przesyłana elektroniczna faktura:
PoniŜej naleŜy wpisać adres e-mail, na który nie powinna być przesyłana elektroniczna faktura:
Miejscowość:
Data:
Imię i nazwisko
(pieczęć), funkcja
oraz podpis osób
upowaŜnionych do
reprezentacji
Klienta

Podobne dokumenty