Nr 3 2010 - Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa

Transkrypt

Nr 3 2010 - Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa
Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa Region Wrocław
Biuletyn Regionalny
NR 3(16)
II SESJA XIII KAPITUŁY REGIONALNEJ
W tym numerze
m.in.:
II sesja XIII Kapituły Regionalnej
•
Jubileusze
•
Działalność SKC
•
Arykuł
formacyjny
•
Bolesławiec Vallecorsa,
miasta, które
zjednoczyła
Maria
De Mattias
•
Kalendarium
Zarządu
•
Z Ŝycia wspólnot •
Prośba sióstr
benedyktynek
Lipiec - Wrzesień 2010
•
W dniach 23 – 25 sierpnia w Bolesławcu odbyła się II sesja XIII
Kapituły Regionalnej Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. Podczas obrad poruszane były waŜne sprawy
dotyczące Ŝycia Adoratorek Krwi
Chrystusa z Regionu Wrocław. Temat II sesji XIII Kapituły Regionalnej brzmiał: „W komunii z Jezusem
- Miłością UkrzyŜowaną”. Do II sesji wszystkie siostry adoratorki z
Regionu Wrocław, przygotowały się
przez „modlitwę i post” (por. PRW,
p. 20).
Od 1 lipca 2010 roku codziennie
wspólnotowo w intencji obrad II sesji Kapituły Regionalnej odmawiano
Litanię do Krwi Chrystusa. Formę
pokuty wspólnoty ustaliły same. Duchowe przygotowanie do Kapituły
poprzez celebracje Eucharystii, homilie i konferencje oraz wprowadzenie do medytacji przeprowadził ks.
dr Mirosław Makowski – ojciec du-
chowny WyŜszego Seminarium Duchownego w Legnicy.
Kapituła przygotowała wskazania
dla ekipy formacyjnej na kolejny rok
formacji we wspólnotach oraz ustaliła propozycje na przyszłą kapitułę
generalną.
Zatwierdziła takŜe temat pracy rocznej na rok apostolski 2010/2011. Jest
on związany z programem duszpasterskim Kościoła w Polsce oraz z
tym, co obecnie przeŜywa nasze
Zgromadzenie: W komunii z Bogiem w drodze do XX Kapituły
Generalnej.
W tym roku formacji Adoratorki
Krwi Chrystusa Regionu Wrocław
zgodnie z propozycją Komisji Duszpasterskiej Episkopatu Polski będą
koncentrowały się na rozwaŜaniu
Słowa BoŜego.
S. Gabriela Janikula, asc
Str. 2
JUBILEUSZE
„Pięćdziesiąt
lat…
i nic się nie
zmieniło.
Tak najkrócej
Złoty jubileusz
29 sierpnia 2010 roku w Bolesławcu świętowałyśmy uroczystość
złotego jubileuszu s. Bogumiły Karaban i s. Kazimiery Skromblewicz.
moŜna
podsumować.
ności, pełnej wiary i oddania dziękujemy naszym Jubilatkom najbardziej.
Kochane Siostry Ŝyczymy Wam
jeszcze wielu pięknych lat z Jezusem, bo tylko On moŜe dać prawdziwe szczęście i z nami...bo niezmiennie jesteście bardzo nam potrzebne.
Srebrny jubileusz
Ten sam
Oblubieniec,
te same siostry
i ta sama Ŝarliwa
miłość, z którą
pragną przy Nim
pozostać na
dobre i złe.
Po latach moŜe
tylko wzrosła
Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Stanisław Kusik, a wraz
z nim ks. Jan Adamarczuk i ks. Zbigniew Karaban,(bratanek
s. Bogumiły), który wygłosił homilię.
wdzięczność Bogu
za dar powołania
i Jego
prowadzenie po
drogach zakonnej
codzienności…”
Pięćdziesiąt lat...i nic się nie
zmieniło. Tak najkrócej moŜna podsumować. Ten sam Oblubieniec, te
same siostry i ta sama Ŝarliwa miłość, z którą pragną przy Nim pozostać na dobre i złe. Po latach moŜe
tylko wzrosła wdzięczność Bogu za
dar powołania i Jego prowadzenie
po drogach zakonnej codzienności.
Właśnie za świadectwo tej codzien-
22 sierpnia w domu zakonnym w
Częstochowie siostry: s. Gabriela
Janikula i s. Ewa Piwońska obchodziły swój jubileusz 25 – lecia złoŜenia – profesji zakonnej. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks.
Bogdan Blajer, Słowo wygłosił
o. Stanisław Jarosz OSPPE, a koncelebrowali: ks. Ludwik Warzybok,
ks. Josef Gehrer CPPS z Baumgärtle, ks. Wojciech Czernatowicz
CPPS, ks. Grzegorz Umiński z Głuszycy.
NR 3(16)
Str. 3
DZIAŁALNOŚĆ SKC
Modlitwa
i apostolstwo Bóg, Honor, Ojczyzna!
Wystarczy choć raz być przez
krótki czas w Polsce, Ŝeby przekonać się, jak wielkimi słowami , głęboko zapisanymi w sercu kaŜdego
Polaka, są te uŜyte w tytule. Pisząc
na temat istnienia i działalności Stowarzyszenia Krwi Chrystusa w Regionie Wrocław, muszę uŜywać
tych określeń z najwyŜszej półki.
Na pierwszym miejscu w istniejących grupach jest Bóg, dla którego
kaŜdy polski chrześcijanin, w kaŜdej chwili jest gotów oddać Ŝycie.
Stąd idea „zło dobrem zwycięŜaj” i
Solidarność, jako ruch społeczny i
głęboko ludzki. Historia naszej Ojczyzny jest mocno złoŜona. Przez
123 lata byliśmy praktycznie wymazani z mapy Europy, podzieleni na
trzy nierówne części pomiędzy sąsiadów-zaborców, zmuszani do mówienia innym, niŜ polski, językiem.
Pomijam kwestie wiary – nie wszyscy zaborcy byli katolikami. A wiary ustrzegliśmy, wierności Rzymowi dochowaliśmy. Stąd Grupy SKC
są głęboko zakorzenione w modlitwie. Ona jest na pierwszym miejscu, ona przenika Ŝycie codzienne,
ona sprawia, Ŝe mamy coraz więcej
członków, dla których modlitwa jest
na pierwszym miejscu, bo na pierwszym miejscu jest Bóg. Za Honor
Polak jest gotów iść na śmierć, bić
się w najodleglejszych miejscach
świata, walczyć o szczęście innych
ludzi i narodów. To kolejny rys
charakterystyczny.
„Stąd Grupy SKC
są głęboko
zakorzenione
w modlitwie.
Duma z powodu wysoko podniesionego sztandaru Chrystusa
Ona jest na
UkrzyŜowanego i Zmartwychwstałego, grupa najbardziej oddana w pierwszym miejscu,
parafii, idąca tam, gdzie inni ocią- ona przenika Ŝycie
gają się, twórcza zadziwiająca pocodzienne,
mysłami, aktywnością, a niejednokrotnie, jak określają te zjawiska
ona sprawia, Ŝe
księŜa proboszczowie – najgłośniejsza. Tak wysoko nosi się cześć mamy coraz więcej
do Ceny naszego zbawienia.
członków …”
Wszystko, co polskie jest naj… Byliśmy świadkami pontyfikatu Ojca
Świętego Jana Pawła II i aktywnego w nim uczestniczenia Polaków.
Dla Ojczyzny, którą utoŜsamia się
z wiarą katolicką, rys misyjny, Ŝycie Słowem BoŜym na co dzień,
głoszenie prawd wiary w miejscach
pracy i apostolstwo wśród najuboŜszych, chorych, podróŜnych, jest
podstawą istnienia i działania SKC.
Czym mogą pochwalić się członkowie Stowarzyszenia Krwi Chrystusa? Wraz z opiekunem w parafii
Str. 4
DZIAŁALNOŚĆ SKC
„Mam zaszczyt
modlić się
i dzielić naszą
duchowością
ze Stowarzyszeniem Krwi
Chrystusa
w 29 parafiach
w 4 diecezjach.
Opisać, podzielić
tym dobrem
duchowym,
którego
doświadczam od
kaŜdej osoby jest
nie sposób.
Jest to ogromne
bogactwo: ducha,
myśli, słów
i czynów.
JeŜeli ktoś
czytający tych
kilka słów, choć
przez moment
ucieszy się
ogromem BoŜej
Miłości do nas, to
słowa te nie
zostaną rzucone
na wiatr…”
c.d. ze str.3
Ducha Świętego we Wrocławiu, ks.
dr Markiem Zołoteńko, zorganizowali pomieszczenie i doprowadzili
do poświęcenia kilka lat temu kaplicy na głównym dworcu kolejowym.
Codziennie od godz. 15.00 przez
godzinę adorują Najświętszy Sakrament, modlą się i są dobrymi apostołami /prowadzą rozmowy ewangelizacyjne/ dla podróŜnych. W
niedzielę jest odprawiana Msza św.,
a na słynnym peronie 3, na którym
zginął znakomity aktor Zbyszek
Cybulski, poświęcono figurę Katarzyny Aleksandryjskiej.
Wrocław jest jednym z największych polskich miast. Modlitwa,
rozmowy, śpiewanie kolęd, pomoc
duchowa pensjonariuszom domów
pogodnej starości, jest działalnością
bardzo wielu grup. Nauczyciele słuŜą pomocą dzieciom i młodzieŜy
poszukującej korepetycji w salkach
przy parafii, udziela się bezpłatnych
porad prawnych, słuŜy umiejętnościami i wykształceniem. Jest to
przykład codzienności w Ŝyciu kaŜdego Stowarzyszonego. W parafiach jest zwyczaj popołudniowej
modlitwy: kaŜda z grup (róŜaniec
do Najświętszej Maryi Panny, Stowarzyszenie Krwi Chrystusa, Stowarzyszenie św. Ojca Pio, inne…)
mają swój dzień i godzinę takŜe
spotkań formacyjnych, w której
modlą się w powierzanych intencjach. Integrującym momentem jest
organizowanie wyjazdów do miejsc
świętych. Stowarzyszenie Krwi
Chrystusa zaprasza nie tylko swoich
członków, ale i parafian. Zawsze
jest obecna Siostra ASC z przygotowanymi konferencjami na temat
naszej duchowości. Jest to czas
extra. Spotkanie grupy odbywa się,
w zaleŜności od moŜliwości, albo
raz w tygodniu, albo raz w miesiącu. Jest wspólna, parafialna Eucharystia, Koronka do Krwi Chrystusa,
dzielenie się Ewangelią niedzielną,
prowadzenie adoracji, konferencja
wygłoszona przez ASC lub wyznaczonego kapłana. Przynajmniej dwa
razy do roku Stowarzyszeni Krwi
Chrystusa z Regionu spotykają się,
aby razem pobyć, podzielić duchowością, poświętować. Miejsce wybiera zarząd SKC. JeŜeli w jednym
mieście/np. we Wrocławiu jest 9
grup to grupy spotykają się na odpuście w poszczególnych parafiach.
Mam zaszczyt modlić się i dzielić
naszą duchowością ze Stowarzyszeniem Krwi Chrystusa w 29 parafiach w 4 diecezjach. Opisać, po-
dzielić tym dobrem duchowym,
którego doświadczam od kaŜdej
osoby jest nie sposób. Jest to
ogromne bogactwo: ducha, myśli,
słów i czynów. JeŜeli ktoś czytający
tych kilka słów, choć przez moment
ucieszy się ogromem BoŜej Miłości
do nas, to słowa te nie zostaną rzucone na wiatr.
Od 32 lat katechizuję dzieci i młodzieŜ. Z pasją uczestniczę w wielkim dziele Stowarzyszenia Krwi
Chrystusa Regionu Wrocław, którego jestem animatorką.
s. Halina Cyganowska, asc
NR 3(16)
Str. 5
DZIAŁALNOŚĆ SKC
SKC w Kościelisku
W dniu 8 kwietnia 2010 roku nasza
wspólnota gościła członków SKC z
Krakowa.
23 kwietnia odbyło się skupienie
formacyjne dla SKC z Tarnobrzega.
Z księdzem dziekanem Markiem
Adamem przyjechało 40 osób.
ganowska (Wrocław), s. Agnieszka
Łuźniak (Bolesławiec), s. Krystyna
Kusak (Kościelisko, Częstochowa,
Warszawa), s. ElŜbieta Mróz
(Poznań) oraz Animatorki regionalne z Wrocławia, Legnicy, Krakowa,
śagania. Uczestników spotkania
powitała s. Wiesława. Modlitwę
wprowadzającą przygotowała i poprowadziła s. Agnieszka. Nad całością spotkania czuwała s. Ewa.
6 maja s. Krystyna Kusak w Cięcinie k/ śywca prowadziła spotkanie
dla grupy SKC i załoŜyła nową grupę, a 9 maja odwiedziła grupę SKC
w Radziszowie k/ Skawiny równieŜ
zawiązała nową grupę.
Spotkanie
odpowiedzialnych
za SKC
w regionie Wrocław
18 września 2010 roku w domu
zakonnym ASC we Wrocławiu odbyło się spotkanie Odpowiedzialnych za Stowarzyszenie Krwi Chrystusa w regionie Wrocław. Miało
ono charakter sprawozdawczo –
programujący. W spotkaniu wzięły
udział: s. Wiesława Przybyło –
przełoŜona regionalna, s.Ewa Kleps
– krajowa moderatorka SKC, moderatorki regionalne – s. Halina Cy-
„Zwrócono
uwagę, by
w formacji uczyć
głębszego
przeŜywania
Eucharystii;
by uczyć
zanurzać troski,
problemy,
niepokoje,
ubóstwo całego
świata w kielichu
Większość czasu poświęcono na
dzielenie się radościami i trudnościami, których nie brak na co
dzień. Wymieniono doświadczenia
z pracy formacyjnej. Nie zabrakło
świadectw, które pokazują jak wielką moc posiada Krew Chrystusa i
jak jest skuteczne jej działanie.
Zwrócono uwagę, by w formacji
uczyć głębszego przeŜywania Eucharystii; by uczyć zanurzać troski,
problemy, niepokoje, ubóstwo całego świata w kielichu z Krwią Chrystusa podczas przygotowania darów
ofiarnych. Zaproponowano wspólne
spotkania SKC w róŜnych miejscach świętych, m. in w Częstochowie, Krzeszowie, Wambierzycach.
KaŜdy region programuje pracę formacyjną według swoich moŜliwości. Radość, wdzięczność i pasja,
które towarzyszyły spotkaniu, pozwalają z wiarą i nadzieją patrzeć w
przyszłość oraz nie ustawać w modlitwie za dar kaŜdej osoby ze Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.
s. Ewa Kleps, asc
z Krwią
Chrystusa
podczas
przygotowania
darów
ofiarnych .”
Str. 6
ARTYKUŁ FORMACYJNY
Krwi Przenajświętsza z Litanii –
słabość moją, nędzę ogarnij –
juŜ mnie przemień zawsze niedobrego z grzechem kaŜdym –
w białą iskrę śniegu.
„ Krwi
Przenajświętsza
z Litanii –
słabość moją,
nędzę ogarnij –
juŜ mnie
przemień zawsze
niedobrego
z grzechem
kaŜdym –
w białą iskrę
śniegu.
...
Krwi
Przenajświętsza
z Mszy kaŜdej –
świat uratuj na
włosku wiszący –
niech nie będzie
w łask gorącym
deszczu, jak
sztubaczek nad
algebrą
śpiący…”
Krwi Przenajświętsza z ran wszystkich – obmyj me oczy z kaŜdego
lęku –niech łza spadnie na garb
mego grzechu –jak serdeczne
organki dźwięku.
Krwi Przenajświętsza z Mszy
kaŜdej –świat uratuj na włosku
wiszący –niech nie będzie w łask
gorącym deszczu, jak sztubaczek
nad algebrą śpiący.
Krwi Przenajświętsza z kielichów –
daj nam płakać nad sobą po cichu –
przy ołtarzach, w tramwajach,
na bruku – w Sakramencie BoŜego
Słuchu.
Są to słowa modlitwy ks. Jana
Twarowskiego. Świadczą o Jego
wielkim naboŜeństwie do tej ceny
naszego zbawienia.
Dzisiaj, w rozpoczynającym się
miesiącu lipcu my równieŜ pochylamy się nad tajemnicą Krwi Chrystusa. Chcę przypomnieć w tym miejscu jeszcze jedną postać – błogosławionego papieŜa Jana XXIII. Pisze
on, Ŝe otrzymał natchnienie, aby
będąc NajwyŜszym Kapłanem
wprowadzić naboŜeństwo do PrzenajdroŜszej Krwi Pana Jezusa. To
naboŜeństwo było mu bardzo bliskie, bo wyrósł on w domu, gdzie
szczególną cześć oddawano Krwi
Zbawiciela. Jako następca św. Piotra potwierdził naboŜeństwo do
Krwi Chrystusa w liście apostolskim „Inde a Primis” (z dnia 30
czerwca 1960 roku). Tam wyjaśnił
jego znaczenie i zatwierdził litanię
o miłości Boga. CzyŜ moŜna oddać
Ŝycie za innych bez miłości? Tylko
miłość mogła doprowadzić Jezusa
na krzyŜ. Tylko miłość pozwoliła
Mu oddać Ŝycie i przelać całą swoją
Krew. JakŜe wielka to miłość, która
potrafi pochylić się nad ludzką słabością i przygarnąć nas razem z naszą grzesznością.
Ten, kto doświadczył tej miłości
moŜe odpowiedzieć tylko miłością.
Stojąc u stóp krzyŜa uczymy się
miłować Boga. Krew bowiem wzywa do miłości Boga. Większość z
uczestniczących w tej Mszy Świętej
czci Krew Jezusa. To oznacza, Ŝe
doświadczacie w swoim Ŝyciu czym
jest miłość Boga, znacie cenę miłości Boga. Dlatego jesteście powołani, aby Ŝyć w radosnym dziękczynieniu, bo wasze serca wypełnione
są miłością. Ta świadomość doświadczenia miłości Boga nie moŜe
pozostać bezowocna. Człowiek,
którego dotknęła BoŜa miłość odzyskuje sens Ŝycia, odzyskuje nadzieję. Jego Ŝycie staje się ukierunkowane na Boga. Pisze o tym święty
Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu: „A więc nie jesteście juŜ obcymi i przychodniami, ale jesteście
współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na
fundamencie apostołów i proroków,
gdzie kamieniem węgielnym jest
sam Chrystus Jezus”.
Miłość, która rodzi się w sercu
ludzkim jest pełna wdzięczności, bo
wie, Ŝe wszystko zawdzięcza Bogu.
Wyrazem tej wdzięczności jest
hymn ułoŜony przez św. Marię De
Mattias. Przewijają się w nim słowa
wdzięczności za dar odkupienia, za
miłość Boga wyraŜoną w znaku
Krwi:
NR 3(16)
Str. 7
ARTYKUŁ FORMACYJNY
Wszystkie narody klaszczcie w dłonie
I wykrzykujcie Bogu głosem radosnym,
Albowiem On nas umiłował i obmył we Krwi swojej. (…)
Panie BoŜe mój cóŜ Ci oddam za wszystko coś mi dał,
Kielich zbawienia wezmę i mocy Krwi Twojej wszywać będę.
Krew Jezusa, która mówi o miłości Boga do
człowieka, jest dla kaŜdego chrześcijanina wezwaniem do miłości bliźniego. Jezus pokazuje,
Ŝe miłość do drugiego nie ma granic, jest nieskończona. On kocha człowieka, aŜ do ofiary
swojego Ŝycia, moŜemy powiedzieć, Ŝe kocha
do ostatniej kropli swojej Krwi. W tej kaplicy
jesteśmy zgromadzeni wokół Jezusa ukrzyŜowanego. Patrząc na UkrzyŜowanego uczymy się
tego, co w miłości drugiego człowieka jest najwaŜniejsze. Przypatrzmy się naszej postawie
troski o drugiego. My, ludzie tak mocno związani z tym światem, patrzymy na drugiego
przez pryzmat tego świata. Troszczymy się o
zdrowie, dobre mieszkanie, modlimy o dobrą
pracę, szczęście…. Chcemy, Ŝeby dzieci przynosiły świadectwa z czerwonym paskiem. Te
pragnienia są teŜ udziałem osób zakonnych i
kapłanów. My chrześcijanie, na którym miejscu
w trosce o drugiego człowieka stawiamy zbawienie. Zdrowie, mieszkanie, praca, sukcesy w
nauce, czy sukcesy zawodowe są waŜne, one
teŜ mają swoją wartość. Jednak UkrzyŜowany
pokazuje, Ŝe jest coś, co bardzo przekracza nasze codzienne pragnienia. On nagi, On poraniony, On oblany Krwią. Dlaczego? Bo było w
nim pragnienie zbawienia drugiego człowieka. I
tutaj jest prawdziwe szukanie dobra drugiego,
tutaj jest prawdziwa miłość. Jezus uzdrowił
wielu, pocieszył wielu, wypędził wiele złych
duchów, wielu teŜ nakarmił. jednak nie wszystkich uzdrowił, nie nakarmił. Natomiast Krwią
swoją odkupił wszystkich. KaŜdego bez wyjątku. Krew Zbawiciela, która wzywa nas do miłości bliźniego, pokazuje nam, co w tej miłości
jest najwaŜniejsze. Tym najwaŜniejszym jest
troska o jego zbawienie.
To pragnienie zbawienia człowieka odczytała
św. Maria De Mattias. Ona była nauczycielką
miłości bliźniego. To kobieta mądra mądrością
miłości BoŜej. U stóp krzyŜa nauczyła się ko-
chać „drogiego bliźniego” – tak mówiła o drugim
człowieku. Widziała nędzę ludzką, biedę, analfabetyzm, ale jak mówiła o celu zgromadzenia, to
nie pisała o konieczności zakładania szkół, chociaŜ sama załoŜyła ich wiele. Napisała, Ŝe zgromadzenie kieruje się tym samym celem, dla którego Jezus przyszedł na ziemię i przelał swoją
Krew (por. Księga Pierwszych Kongresów).
Święta uwaŜała, Ŝe choćby przez istnienie adoratorek zbawił się tylko jeden człowiek, to warto
podejmować wszelkie wysiłki, aby instytut zaistniał w Kościele (por. L 193). Ta motywacja wynikająca z miłości Boga i pragnienia tylko Jego
chwały dała jej pewność, Ŝe rozpoczęte dzieło
jest całkowicie wolą Boga i Bóg chce, aby istniało w Kościele. Jest ono środkiem, który Bóg wybrał „aby pozyskać wiele dusz dla nieba”. Powołanie adoratorki polega właśnie na tym, „by w
cieniu KrzyŜa, u źródeł Boskiej Krwi pociągać
dusze do nieba” (L 573) – pisze w listach. WaŜne
dla niej były szkoły, waŜne były spotkania z
ludźmi, głoszone nauki, ale wszystko prowadziło
do jednego – pomagać Jezusowi w zbawianiu
świata – to było najwaŜniejsze.
Od Marii De Mattias uczymy się, jak właściwie
kochać i troszczyć się o drugiego człowieka.
Uczmy się właściwie układać relacje z naszymi
bliskimi. Pamiętajmy, aby w naszych pragnieniach o dobro drugiego troszczyć się o to, co ma
wartość nieprzemijającą.
Z ziemi ku niebu unosi się wołanie krwi. Krew
Abla, krew przelewana niewinnie w wojnach,
krew przelewana pod wpływem przemocy, nienawiści i zazdrości głośno woła do Boga. Na to wołanie odpowiedzią jest wołanie Krwi Jezusa. Jest
to Krew miłości, która pochyla się nad człowiekiem. Jest to Krew miłości miłosiernej, która
przyjmuje nas wraz z naszymi słabościami i obmywa swoją mocą. Jest to Krew zbawienia, która
ofiaruje kaŜdemu bez wyjątku to co najwaŜniejsze – obietnicę szczęścia, które nie przemija i się
nie kończy, bo jest szczęściem wiecznym.
Nigdy nie oddalajmy się od tego Ŝywego źródła, które tryska z
Miłosnej Rany Boku Jezusa UkrzyŜowanego, stańmy się naczyniem gromadzącym Krew i ofiarujmy ją za zbawienie świata
(por. MDM).
Ks. bp Marek Mendyk,
homilia wygłoszona 1 lipca 2010 r. w Bolesławcu
Str. 8
1 lipca w Bolesławcu
„Pielęgnujmy
w naszym sercu
miłość ku
Jezusowi
UkrzyŜowanemu i
Zmartwychwstałe
-mu oraz
zabiegajmy o to,
aby był On
poznany
i kochany przez
wszystkich.
Świadomość, Ŝe
Chrystus odkupił
wszystkich,
napełnia mnie
pragnieniem
pomocy drogim
bliźnim
w obecnych
czasach,
posługując się
moŜliwymi
środkami”. (L)
Miesiąc lipiec, zgodnie z tradycją poświęcony jest kontemplacji
niezgłębionej tajemnicy miłości i
miłosierdzia, czyli Najświętszej
Krwi Chrystusa. PapieŜ bł. Jan
XXIII otaczał Krew Pańską wielkim naboŜeństwem. 30 czerwca
1959 roku wydał list apostolski Inde a primis, wzywający do krzewienia tego kultu, który juŜ wcześniej
szerzyła św. Maria De Mattias. W
j ed n ym z l is t ó w n ap i s ał a:
„Pielęgnujmy w naszym sercu miłość ku Jezusowi UkrzyŜowanemu i
Zmartwychwstałemu oraz zabiegajmy o to, aby był On poznany i kochany przez wszystkich. Świadomość, Ŝe Chrystus odkupił wszystkich, napełnia mnie pragnieniem
pomocy drogim bliźnim w obecnych
czasach, posługując się moŜliwymi
środkami”. (L)
Zatem wszystkie jej działania
miały jeden cel, aby ludzie poznali
miłość Boga najpełniej objawioną
w tajemnicy Jezusa ukrzyŜowanego. Ten cel staje się udziałem
wszystkich ASC.
Po raz kolejny Adoratorki Krwi
Chrystusa ze wspólnoty domu w
Bolesławcu, w dniu 1 lipca, przygotowały uroczystość odpustową, w
której uczestniczyli liczni stowarzyszeni z róŜnych miejscowości oraz
przyjaciele zgromadzenia i poszczególnych sióstr (ok. 200 osób). Odpust rozpoczął się adoracją Najświętszego Sakramentu, w czasie
której wierni mieli moŜliwość doświadczyć BoŜego Miłosierdzia w
sakramencie pokuty i pojednania.
Uroczystą Mszę św. sprawował ks.
biskup Marek Mendyk z Legnicy.
W wygłoszonej homilii podkreślił
centralność charyzmatu naszego
zgromadzenia w duchowości chrześcijańskiej. Krew Chrystusa, która
jest dowodem miłości Boga do kaŜdego człowieka, jest zaproszeniem i
wezwaniem ze strony Boga do tego,
by w swojej rzeczywistości Ŝycia
stanąć w sposób duchowy pod krzyŜem Jezusa i zbierać Krew Chrystusa, wypływającą obecnie z Ran
Zbawiciela. Z konsekwencji miłości
Boga wypływa więc przyjęcie, kaŜdego bólu, kaŜdego grzechu, słabości i małości jako szczególnej obecności Krwi Jezusa przelewanej
przez Niego na KrzyŜu. Ofiarowanie Krwi Chrystusa przez nas Bogu
Ojcu dokonuje się przede wszystkim w ofierze Mszy świętej, a następnie w modlitwie i w Ŝyciu. Dla
kaŜdego z nas posiada ona szczególną moc, którą pragnie zapalić i
podtrzymywać w nas pełnię chrześcijańskiego Ŝycia.
Mszę świętą wraz z ks. biskupem
Markiem, sprawowało 15 prezbiterów, którzy w większości są złączeni z nami poprzez fakt istnienia Stowarzyszenia Krwi Chrystusa w ich
wspólnotach parafialnych. Oprawę
liturgiczną przygotowały siostry
ASC i Stowarzyszeni. Chór młodzieŜowy „Camerton” z Bolesławca
wykonał Hymn św. Marii De Mattias oraz pieśni ku czci Świętej Patronki. Bezpośrednio po Mszy świętej została odmówiona Litania ku
czci Krwi Chrystusa, po której
uczestnicy Mszy odpustowej ucałowali relikwie św. Marii De Mattias.
Słoneczna pogoda sprzyjała, aby po
Mszy świętej odpustowej, agapa
odbyła się w plenerze. Piękny ogród
sióstr stał się dobrym miejscem
spotkania ASC ze świeckimi.
Uroczystość uświetnił młodzieŜowy
Zespół Pieśni i Tańca z Bolesławca
W godzinie miłosierdzia wszyscy
udali się ponownie do kaplicy,
NR 3(16)
Str. 9
c.d. ze str.8
aby uwielbić Krew Odkupiciela we wspólnej modlitwie koronki do Krwi
Chrystusa. Adoracja trwała do godziny 21.00, ostatnią godzinę adoracji
prowadziła młodzieŜ. W kaŜdy czwartek w naszym domu w Bolesławcu ma
miejsce całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. W ten sposób
dziękujemy Bogu za fakt patronatu św. Marii De Mattias.
s. Ewa Kleps,asc
Bolesławiec - Vallecorsa
Miasta, które zjednoczyła św. Maria De Mattias
W czwartek przed północą - 19 sierpnia 2010 –
do Vallecorsa wyjechał autokar wypełniony młodzieŜą z Bolesławca. Całe miasto czekało, aby
przyjąć podróŜnych. To zrobiło na mnie ogromne wraŜenie. Po rozesłaniu młodzieŜy do rodzin
popatrzyłam na pięknie oświetlone miasteczko,
po którym 200 lat temu chodziła św. Maria De
Mattias. 20 sierpnia od samego rana podziwialiśmy stare zaułki miasteczka, po których oprowadzał nas ojciec Michele Colagiovanni CPPS, który pochodzi z Vallecorsa. Po południu chór ze
szkoły muzycznej w Bolesławcu przygotowywał
się do koncertu. Podczas koncertu z udziałem orkiestry z Vallecorsa został odśpiewany hymn polski i włoski. Koncert podobał się publiczności.
Następnego dnia – 21 sierpnia – wyjechaliśmy
do Acuto, które zastaliśmy udekorowane biało –
czerwonymi flagami. Pan Burmistrz ze swoją delegacją oprowadzał nas po części historycznej
miasta. Słońce przypiekało, a my chcieliśmy
zwiedzać i poznawać miasto, w którym Maria De
Mattias załoŜyła pierwszą szkołę i otworzyła
wspólnotę sióstr. Zwiedziliśmy te miejsca, a następnie w Domu Macierzystym w Acuto zostaliśmy ugoszczeni obiadem, po czym w dowód
wdzięczności chór z Bolesławca zaśpiewał w kościele kilka pieśni. Wieczorem szczęśliwi i obdarowani miłymi pamiątkami, wróciliśmy do Vallecorsa.
Tutaj dniem wyjątkowym była niedziela 22 sierpnia, która była poświęcona Matce BoŜej RóŜańcowej. O godz. 11.00 w kościele przybranym biało – czerwonymi kwiatami chór ze
szkoły muzycznej wykonał polskie pieśni. Bezpośrednio po Mszy św. w rodzinach, które nas przy-
jęły, mogliśmy się posilić wspaniałym obiadem i nabrać sił na pójście ulicami Vallecorsa
w długiej procesji, w czasie której jest niesiona duŜa figura Matki BoŜej. W całym mieście
były udekorowane okna i balkony, a chór i
orkiestra szły śpiewając i grając pieśni ku czci
Maryi.
Wieczorem wzięliśmy udział w koncercie,
na którym usłyszeliśmy piękne utwory muzyki
klasycznej i dawnej, a takŜe nie zabrakło piosenki „O SOLE MIO”. Na zakończenie koncertu był pokaz sztucznych ogni.
Następnego dnia – w poniedziałek – podziwialiśmy morze w Terracinie i chodziliśmy po
gorącym piasku.
W Villa Tulio Giancarlo doznaliśmy ogromnej Ŝyczliwości ze strony gospodarzy. Tutaj
mieliśmy obiad, wodę i plaŜę. Na zakończenie
młodzieŜ śpiewała, a wracając podziwiała
piękno przyrody. Myślami wybiegaliśmy do
Rzymu, dokąd pojechaliśmy następnego dnia.
Rano, z małym opóźnieniem, zebraliśmy się
przy autokarze z napisem BOLESŁAWIEC.
Do Wiecznego Miasta wyruszyliśmy w towarzystwie opiekunów z Vallecorsa. Biegaliśmy
przy temperaturze +38 stopni, by zobaczyć
Pizza Venezia, Fontannę di Trevi, Piazza di
Spagna oraz miejsca związane ze św. Marią
De Mattias i św. Kasprem. O godz. 13.00 dotarliśmy do Domu Generalnego ASC, gdzie
zostaliśmy wspaniale ugoszczeni. W kościele
modliliśmy się przy urnie Matki ZałoŜycielki.
Późnym wieczorem do Rzymu dotarł prezydent Bolesławca Piotr Roman z delegacją
Str. 10
„Szacowne mury
opactwa
zamieniły sie
w prawdziwy
poligon
ćwiczebny
młodych
ewangelizatorów.
Uczestnicy
warsztatów
muzycznych
„darli się"
wniebogłosy,
instrumentaliści
robili swoje
z równym
zapamiętaniem,
aktorzy wspinali
się na wyŜyny
kunsztu
teatralnego,
fotografowie
i dziennikarze
byli obecni
dosłownie
wszędzie,
plastycy… „
c.d. ze str.9
z urzędu miasta. Przypomniał on, Ŝe
7 lat temu był na tym miejscu z duŜą grupą Bolesławian i chórem.
Wtedy - stwierdził Pan Prezydent cieszyliśmy się kanonizacją Marii
De Mattias, a teraz przybyliśmy, by
podpisać dokument o współpracy
pomiędzy miastami Bolesławiec i
Vallecorsa, aby stając się miastami
partnerskimi, współpracowały ze
sobą, przyjaźniły się i pomagały
sobie wzajemnie w imię św. Marii
De Mattias.
Na drogach tej pielgrzymki byłyśmy we dwie: ja i s. Magdalena
Karaban.
Młodzi w Krzeszowie...
Całość pomyślana była tak, by ukazać młodym ludziom bogactwo
wspólnoty Kościoła, róŜnych ruchów, stanów i co najwaŜniejsze
wielość środków, przy pomocy których moŜna nieść światu Ewangelię.
Szacowne mury opactwa zamieniły
sie w prawdziwy poligon ćwiczebny
młodych ewangelizatorów. Uczestnicy warsztatów muzycznych „darli
się" wniebogłosy, instrumentaliści
robili swoje z równym zapamiętaniem, aktorzy wspinali się na wyŜyny kunsztu teatralnego, fotografowie i dziennikarze byli obecni dosłownie wszędzie, plastycy w skupieniu pisali ikony, tancerze śmiało
wyginali swe ciała w wymyślnych
choreografiach, wśród których furorę zrobił pewien osiołek, diakonia
modlitwy nieustannie czuwała przed
Najświętszym
Sakramentem
wszystko to na chwałę Pana Boga i
ku radości ludzkiej. Jednej i drugiej
z pewnością w Krzeszowie nie zabrakło!
s. Anna Mikołajewicz, ASC
...a adoratorki wśród nich, bo gdzie
Seminarium dla sióstr
moŜna szukać katechetek w wakacje, gdy szkoły są zamknięte?...Skoro nie młodzieŜ do nich, to
one do młodzieŜy, innej drogi nie
ma. Tym razem s. Halina Cyganowska i s. Anna Mikołajewicz wraz z
młodymi Diecezji Legnickiej i nie
tylko, przejęły w posiadanie na kilka dni opactwo benedyktyńskie w
S. Gabriela Janikula wraz z sioKrzeszowie, a wszystko to w ra- strami: Ewą Piwońską, Czesławą
mach XVII Spotkania Młodych, Maćkała i Teresą Jaszczyszyn w
które odbywało się pod hasłem dniach 5 - 20 lipca uczestniczyła w
„Poniesiemy Światło".
seminarium dla sióstr w średnim
NR 3(16)
Str. 11
c.d. ze str.10
wieku. Seminarium odbyło się w
Aricci we Włoszech w domu rekolekcyjnym księŜy paulistów.
Z domu „Boskiego Mistrza" w
Ariccia roztaczał się cudowny widok na jezioro Albano, które jest
połoŜone w staroŜytnym kraterze
wulkanu.
Wokół jeziora znajduje się wieniec
z lasów, które znalazły odbicie w
wodach. (Przez aparaty fotograficzne i lornetkę spoglądałyśmy na Castel Gandolfo znajdujące się na
przeciwległym brzegu jeziora).
Mottem przewodnim seminarium
były słowa św. Pawła: „abyś rozpalił na nowo charyzmat BoŜy w
was"(2 Tm 1:6).
W seminarium uczestniczyły 54
siostry z wszystkich regionów. Był
to czas doświadczenia urzeczywistniania się charyzmatu ASC w róŜnych kulturach. Siostry z Polski podzieliły się z uczestniczkami seminarium prezentacją multimedialną
przygotowaną na uroczystość ogłoszenia św. Marię De Mattias patronką Bolesławca. Pokazano takŜe
zdjęcia z tej uroczystości. Siostry z
innych regionów doświadczyły naszej działalności apostolskiej, Ŝywotności charyzmatu ASC i obecności ZałoŜycielki wśród nas.
s. Gabriela Janikula, asc
Spotkanie junioratu
W dniach 13 – 17 września w domu regionalnym we Wrocławiu odbyło sie spotkanie junioratu. W spotkaniu uczestniczyły równieŜ kandydatka Magdalena Tubielewicz oraz
postulantka Nadzeya Rachytskaya.
Wykłady z "Antropologii powołania
chrześcijańskiego" poprowadziła s.
Wiesława. KaŜda z nas przez te wykłady bardziej zrozumiała na czym
polega poznanie siebie i stanięcie w
prawdzie przed samą sobą, a przede
wszystkim przed Bogiem, który nas
powołał.
W dniu 15 września w Uroczystość Matki BoŜej Bolesnej NIEWIASTY NOWEGO PRZYMIERZA podczas uroczystej Jutrzni została przyjęta do postulatu Nadia.
Swoją formację będzie odbywała w
Częstochowie razem z Magdaleną,
która rozpoczęła kandydaturę w naszym zgromadzeniu.
Tego samego dnia podczas Mszy
Świętej swoją profesję odnowiły s.
Marta Majka i s. Jolanta Chojnowska. Mszy świętej przewodniczył i
słowo wygłosił ks. prof. dr hab. Piotr
Liszka. Wraz z nim Eucharystię sprawował ks. dr Adam Łuźniak.
Ze względu na uroczystość w tym
dniu nie miałyśmy wykładów i spędzałyśmy ten czas trochę inaczej Do
południa wybrałyśmy się na zwiedzanie wrocławskiego rynku i kilku wrocławskich kościołów. Dziękujemy
s. Ewie Kleps za pokazanie tego, co
warto było zobaczyć. Popołudnie
spędziłyśmy na adoracji Najświętszego Sakramentu, a po niej na wspólnej
rekreacji. Siostry ze wspólnoty zaszczyciły nas swoją obecnością i zagrały z nami w Uno! Spotkanie przebiegało w atmosferze radości i
wspólnego zrozumienia. Dziękujemy
wspólnocie sióstr za serdecznie przyjęcie nas i rodzinną atmosferę!!!
POZDRAWIAMY :))
Siostry Juniorystki.
„W dniu 15
września
Uroczystość
Matki BoŜej
Bolesnej
NIEWIASTY
NOWEGO
PRZYMIERZA
podczas
uroczystej Jutrzni
została przyjęta
do postulatu
Nadia.
Swoją formację
będzie odbywała
w Częstochowie
razem
z Magdaleną,
która rozpoczęła
kandydaturę
w naszym
zgromadzeniu.”
Str. 12
POSTULANTKA
Z BIAŁORUSI
Niech będzie błogosławiona Krew
Jezusowa!..
NADIA
MAGDA
Nazywam się Nadzieja Raczyckaja.
Pochodzę z Białorusi, mam 25 lat. 21
listopada 2009 roku wstąpiłam do
Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa.
Drogie Siostry, chciałabym w duchu
wdzięczności Panu napisać o swojej
drodze powołania do tego Zgromadzenia.
O siostrach adoratorkach usłyszałam
od mamy, która była zafascynowana
opowiadaniem s.Krystyny o historii
zgromadzenia w parafii, z której pochodzę w Szarkowszczyźnie.
Bardzo zainteresowałam się siostrami,
o których mówiła mi mama.
Powołanie czułam juŜ od dawna. Odkąd pamiętam chodziłyśmy z mamą do
kościoła, chociaŜ mama jest prawosławna, a tata katolik niepraktykujący.
W wieku 16 lat wiedziałam, Ŝe chcę od
Ŝycia czegoś więcej. Modląc się ciągle
szukałam odpowiedzi na stawiane Bogu pytania i czułam, Ŝe On zaprasza
mnie do wyłącznej miłości.
W wieku 17 lat wyjechałam z domu,
by kontynuować naukę. Chciałam pracować jako sekretarka. 3 lata temu rozpoczęłam pracę w Mińsku, najpierw
jako opiekunka dziecka, a później w
biurze socjalnym. Jednak powołanie
BoŜe pozostawało w moim sercu. Na
co dzień prowadziłam Ŝycie religijne.
Poznałam wiele sióstr i interesowałam
się ich Ŝyciem. Do wielu z nich jeździłam, ale nie czułam, Ŝe tam jest moje
miejsce.
Stanęłam przed dylematem, zgodziłam
się, Ŝe mam powołanie, ale nie wie-
działam, gdzie Bóg chce mnie mieć.
Stwierdziłam, Ŝe pójdę studiować.
Zdałam egzaminy, ale cały czas duŜo modliłam się i czekałam na BoŜą
odpowiedź, która przyszła nieoczekiwanie przez moją mamę. Napisałam do sióstr, a później przyjechałam
i poznałam siostry. Usłyszałam słowa
od s. Iny, w których poczułam BoŜą
odpowiedź na moją modlitwę i dla
mnie stały się decydujące: „Bóg jest
blisko nie wtedy, gdy w Ŝyciu wszystko układa się wspaniale, ale wtedy, gdy
cierpimy, doświadczamy krzyŜa. KrzyŜ
nas zbawia i jednoczy z Bogiem”.
Drogie Siostry, bardzo proszę o modlitwę i dziękuję za nią. Gorąco teŜ modlę
się za wszystkie Siostry - z Panem Bogiem, wasza aspirantka
Nadzieja.
ASPIRANTKA
MAGDALENA
Nazywam
się
Magdalena
Tubielewicz urodziłam się 15 września
1985 roku. Pochodzę z Gryfowa
Śląskiego, z parafii pw. św. Jadwigi
Śląskiej.
Ukończyłam
Liceum
Ogólnokształcące w Biedrzychowicach
oraz 2 letnie Studium dla dorosłych o
kierunku administracja w Lubaniu.
Przed wstąpieniem do Zgromadzenia ASC pracowałam w sklepie jako
kasjerka. Zgromadzenie poznałam rok
temu na rekolekcjach w Bolesławcu.
Myśl o wstąpieniu do zgromadzenia
zakonnego pojawiła się 3 lata temu.
Mój pierwszy kontakt z siostrami
zakonnymi, to rekolekcje u sióstr
Magdalenek w Lubaniu, gdzie często
jeździłam. Czułam jednak chęć
poszukiwania innego zgromadzenia. O
siostrach Adoratorkach Krwi Chrystusa
dowiedziałam
się
z
Internetu.
Uczestniczyłam w rekolekcjach dla
dorosłych o temacie "Wyzwalająca
moc Krwi Chrystusa" i bardzo
spodobał mi się charyzmat tego
zgromadzenia. Czuję w sercu, Ŝe tu jest
moje miejsce, gdzie mogę wzrastać
duchowo i Ŝyć jednocząc się z Panem
Jezusem.
Na pewno spotkam na tej pięknej
aczkolwiek trudnej drodze róŜne
trudności i przeciwności, dlatego
bardzo proszę drogie Siostry o
wsparcie modlitewne.
Magdalena
NR 3(16)
Str. 13
KALENDARIUM ZARZĄDU REGIONALNEGO
CZERWIEC
1
Posiedzenie Rady Regionalnej we Wrocławiu
4
S. Ewa i s. Maria – odwiedziny sióstr w Częstochowie
5
S. Maria – przewóz rzeczy s. Agnieszki z Warszawy
10
Posiedzenie Rady Regionalnej we Wrocławiu
16
Posiedzenie Rady Regionalnej we Wrocławiu
18
Posiedzenie Rady Regionalnej we Wrocławiu
26
Posiedzenie Rady Regionalnej we Wrocławiu
29
S Wiesława i s. Ewa – uczestniczenie w sesji szkoleniowej w Krakowie
29
S. Maria – odwiedziny sióstr w Kościelisku
30
Posiedzenie Rady Regionalnej w Bolesławcu
LIPIEC
1
Cały Zarząd – uczestniczenie w Uroczystości Krwi Chrystusa w Bolesławcu
2 – 10
S. Wiesława – rekolekcje zakonne ASC w Bolesławcu
9 – 11
S. Maria – przewóz rzeczy sióstr Warszawa, Kościelisko
12 – 16
S. Wiesława – prowadzenie rekolekcji dla świeckich w Bolesławcu
30
Posiedzenie Rady Regionalnej we Wrocławiu
SIERPIEŃ
13 – 19
S. Wiesława – pomoc w rekolekcjach lectio divina w Trzebini
22
Cały Zarząd – uczestniczenie w srebrnym jubileuszu sióstr w Częstochowie
23 – 25
Cały Zarząd – II sesja XIII Kapituły Regionalnej w Bolesławcu
26 – 27
Cały Zarząd – prowadzenie spotkania dla przełoŜonych lokalnych w Bolesławcu
28
S. Wiesława – spotkanie ze wspólnotą sióstr w śaganiu
29
Cały Zarząd – uczestniczenie w złotym jubileuszu sióstr w Bolesławcu
31 – 1.09.
S. Maria – wyjazd z siostrą Ewą i ElŜbietą do Baumgärtle
Str. 14
KALENDARIUM ZARZĄDU REGIONALNEGO
ROK APOSTOLSKI 2010/2011
WRZESIEŃ
6
8
6 – 16
13 – 17
15
18
20
21 – 27
21
24 – 25
26
28
Posiedzenie Rady Regionalnej we Wrocławiu
S. Ewa – pielgrzymowanie z SKC do Częstochowy
S. Maria – uczestniczenie w spotkaniu dla ekonomek regionalnych w Rzymie
S Wiesława i s. Ewa – prowadzenie spotkania dla junioratu we Wrocławiu
S. Wiesława i s. Ewa – uczestniczenie w przyjęciu Nadzeyi do postulatu i odnowieniu profesji czasowej przez juniorystki s. Martę i s. Jolantę we Wrocławiu.
S. Wiesława i s. Ewa – spotkanie z siostrami odpowiedzialnym za SKC i z animatorami świeckimi we Wrocławiu
Posiedzenie Rady Regionalnej we Wrocławiu
S. Wiesława – pomoc w rekolekcjach lectio divina w Krakowie
S. Ewa – odwiedziny sióstr przy parafii św. Franciszka z AsyŜu we Wrocławiu
S. Ewa – uczestniczenie w sesji naukowej we Wrocławiu
Dzień skupienia we Wrocławiu
Posiedzenie Rady Regionalnej we Wrocławiu
PAŹDZIERNIK
2–5
5–7
8 – 10
9
11
14 – 16
17 – 19
17 – 22
20
20 – 22
23
23
24
25
26 – 28
S. Ewa – wyjazd z s. Haliną Cyganowską i młodzieŜą z II LO do Zakopanego
Posiedzenie Rady Regionalnej we Wrocławiu
S. Maria – uczestniczenie w sesji formacyjnej w Krakowie
S. Wiesława – prowadzenie wykładów na Podyplomowych Studiach Teologii
śycia Konsekrowanego we Wrocławiu
Posiedzenie Rady Regionalnej we Wrocławiu
S. Wiesława i s. Maria – wizytacja wspólnoty sióstr w Grójcu
S. Wiesława i s. Maria – wizytacja wspólnoty sióstr w Świdrze
S. BoŜena – uczestniczenie w Roku Odnowy Duchowej w Trzebini
S. Ewa – odwiedziny juniorystki w Częstochowie
S. Wiesława – uczestniczenie w KWPśZZ w Warszawie
S. Wiesława – prowadzenie wykładów na Podyplomowych Studiach Teologii
śycia Konsekrowanego we Wrocławiu
S. Ewa – wyjazd z SKC do Krzeszowa
Dzień skupienia we Wrocławiu
Posiedzenie Rady Regionalnej we Wrocławiu
S. Wiesława i s. Maria – spotkanie formacyjne dla sióstr ASC w Częstochowie
NR 3(16)
Str. 15
c.d. ze str.14
LISTOPAD
5–7
7 – 13
12 – 14
15
21 – 24
21
24 – 26
27
28.11 – 3.12
29
30.11 – 2.12
Cały Zarząd – uczestniczenie w sesji formacyjnej w Krakowie
S. Wiesława – uczestniczenie w spotkaniu Poszerzonej Rady Generalnej
w Chorwacji
S. Ewa – spotkanie formacyjne dla sióstr ASC w Bolesławcu
Posiedzenie Rady Regionalnej we Wrocławiu
S. Wiesława i s. Ewa – wizytacja wspólnoty sióstr w śaganiu
Dzień skupienia we Wrocławiu
S. Wiesława i s. Ewa – wizytacja wspólnoty sióstr w Poznaniu
S. Wiesława – prowadzenie wykładów na Podyplomowych Studiach Teologii
śycia Konsekrowanego we Wrocławiu
S. BoŜena – uczestniczenie w Roku Odnowy Duchowej w Trzebini
Posiedzenie Rady Regionalnej we Wrocławiu
S. Wiesława i s. Maria – wizytacja wspólnoty sióstr w Pogorzeli
GRUDZIEŃ
6
13
14 – 17
18
19
20
22.12 –
5.01.2011
28.12 –
2.01.2011
Posiedzenie Rady Regionalnej we Wrocławiu
Posiedzenie Rady Regionalnej we Wrocławiu
Cała Rada – wizytacja wspólnoty sióstr w Kościelisku
S. Wiesława – prowadzenie wykładów na Podyplomowych Studiach Teologii
śycia Konsekrowanego we Wrocławiu
Dzień skupienia we Wrocławiu
Posiedzenie Rady Regionalnej we Wrocławiu
S. Maria – wyjazd do wspólnoty sióstr w Dokszycach
S. Ewa – spotkanie junioratu we Wrocławiu
STYCZEŃ 2011
3
10 – 15
17 – 19
21 – 23
23 – 27
24 -29
30
30.01 – 4.02
31
Posiedzenie Rady Regionalnej we Wrocławiu
Cała Rada – wizytacja wspólnoty sióstr w Bolesławcu
Spotkanie formacyjne dla sióstr ASC w Bolesławcu
Spotkanie formacyjne dla sióstr ASC w Bolesławcu
S. Wiesława i s. Maria – wizytacja wspólnoty sióstr w domu regionalnym we
Wrocławiu
Posiedzenie Rady Regionalnej we Wrocławiu
Dzień skupienia we Wrocławiu
S. BoŜena – uczestniczenie w Roku Odnowy Duchowej w Trzebini
Posiedzenie Rady Regionalnej we Wrocławiu
LUTY
7
8–9
11 – 13
14 – 18
Posiedzenie Rady Regionalnej we Wrocławiu
S. Wiesława i s. Maria – wizytacja wspólnoty sióstr we Wrocławiu (parafia św.
Franciszka z AsyŜu)
Spotkanie formacyjne dla sióstr ASC w Częstochowie
Cała Rada – wizytacja wspólnoty sióstr w Częstochowie (c.d. na str. 16)
Str. 16
LUTY (c.d. ze str.15)
19 – 27
20 – 25
27
28
28.02 – 8.03
S. Maria – rekolekcje ignacjańskie w CFD (salwatorianie) w Krakowie
S. Wiesława – pomoc w rekolekcjach ignacjańskich w CFD (salwatorianie)
w Krakowie
Dzień skupienia we Wrocławiu
Posiedzenie Rady Regionalnej we Wrocławiu
Rekolekcje zakonne ASC w Bolesławcu
MARZEC
6 – 11
14
15 – 17
20 – 26
27
28
29.03 – 1.04
S. BoŜena – uczestniczenie w Roku Odnowy Duchowej w Trzebini
Posiedzenie Rady Regionalnej we Wrocławiu
S. Wiesława i s. Ewa – wizytacja wspólnoty sióstr w Warszawie
S. Wiesława – pomoc w rekolekcjach lectio divina w Trzebini
Dzień skupienia we Wrocławiu
Posiedzenie Rady Regionalnej we Wrocławiu
Cała Rada – wizytacja wspólnoty sióstr w Baumgärtle
KWIECIEŃ
3–8
9 – 16
10 – 16
17
18
Cała Rada – wizytacja wspólnoty sióstr w Dokszycach
S. BoŜena – uczestniczenie w Roku Odnowy Duchowej (rekolekcje) w Trzebini
S. Wiesława – pomoc w rekolekcjach lectio divina w Trzebini
Dzień skupienia we Wrocławiu
Posiedzenie Rady Regionalnej we Wrocławiu
MAJ
9– 11
16 – 17
22 – 27
23 – 24
29
30
Posiedzenie Rady Regionalnej we Wrocławiu
Posiedzenie Rady Regionalnej we Wrocławiu
S. BoŜena – uczestniczenie w Roku Odnowy Duchowej w Trzebini
Posiedzenie Rady Regionalnej we Wrocławiu
Dzień skupienia we Wrocławiu
Posiedzenie Rady Regionalnej we Wrocławiu
CZERWIEC
6
13
18 – 23
19
20
27
Posiedzenie Rady Regionalnej we Wrocławiu
Posiedzenie Rady Regionalnej we Wrocławiu
S. BoŜena – uczestniczenie w Roku Odnowy Duchowej w Trzebini
Dzień skupienia we Wrocławiu
Posiedzenie Rady Regionalnej we Wrocławiu
Posiedzenie Rady Regionalnej we Wrocławiu
LIPIEC
2 – 10
2 – 28
Rekolekcje zakonne ASC w Bolesławcu
S. Wiesława – uczestniczenie w Kapitule Generalnej w Indiach
SIERPIEŃ
22 – 26
27 – 28
S. Wiesława – prowadzenie rekolekcji dla świeckich w Bolesławcu
Spotkanie dla przełoŜonych lokalnych w Częstochowie
NR 3(16)
Str. 17
„O. Fabian
… W NASZYCH
WSPÓLNOTACH
...
Baumgärtle
podkreślił, iŜ
"posłuszeństwo
właściwe osobie
Spotkanie dla sióstr
przełoŜonych lokalnych
W dniach 27 – 28 sierpnia w bolesławieckim Centrum Duchowości
Krwi Chrystusa, odbyło się spotkanie dla sióstr przełoŜonych lokalnych.
Spotkanie prowadził o. Fabian Kaltbach OFM, który starał się przybliŜyć teologię ślubu posłuszeństwa w
oparciu o Instrukcję Kongregacji
ds. Instytutów śycia Konsekrowanego i Stowarzyszeń śycia Apostolskiego: „Posługa władzy i posłuszeństwo".
O. Fabian podkreślił, iŜ "posłuszeństwo właściwe osobie wierzącej jest
przylgnięciem do Słowa BoŜego
oraz drogą wzrostu do wolności",
a wzorem i natchnieniem dla naszego posłuszeństwa jest Jezus
Chrystus.
Podczas spotkania s. Wiesława
Przybyło, PrzełoŜona Regionalna
przedstawiła projekt Ŝycia Adoratorek Krwi Chrystusa Regionu Wrocław.
s. ElŜbieta Mróz,asc
Serdeczne pozdrowienia z Baumgärtle.U nas Ŝycie toczy sie zwykłym torem, jednak przed czasem
urlopów wybrałyśmy się na wycieczkę do Bad Wörishofen. Specyficzna atmosfera tego miasteczka
uzdrowiskowego tworzą licznie
przybywający tu kuracjusze. Oferowanych jest tu wiele roŜnych atrakcji, miedzy innymi piękny park z
róŜami. Pomimo deszczowej pogody był to czas pełen radości i miłego bycia razem. Dziękujemy s. Danucie Paterek, s. Ewie Brauza i s.
Marcie Majka za pomoc w okresie
wakacyjnym. Pozdrawiamy Was
serdecznie!
wierzącej jest
przylgnięciem
do Słowa
BoŜego
oraz drogą
wzrostu do
wolności",
a wzorem
i natchnieniem
dla naszego
posłuszeństwa
jest Jezus
Chrystus”.
Jesteśmy wdzięczne s. Beacie Płowaś za wszelkie dobro, które otrzymałyśmy od niej w ciągu dwóch lat
bycia razem we wspólnocie. śyczymy Jej wiele radości, zadowolenia,
a przede wszystkim błogosławieństwa BoŜego na nowej placówce w
Świdrze!
Na miejsce s. Beaty przyszła s. ElŜbieta Kurnatowska, którą serdecznie
witamy i Ŝyczymy Jej wielu sił w
nowej słuŜbie!
Siostry ASC z Baumgärtle
Str. 18
… W NASZYCH WSPÓLNOTACH ...
Pomoc w Baumgärtle
„W ramach
„eksportu”
wspólnota
bolesławiecka
wyprawiła
w tym roku
s. Annę
Mikołajewicz
wraz z ekipą na
pielgrzymkę
góralską.
Ekipę stanowiły
trzy młode
bolesławianki,
które odwaŜnie
postanowiły
wraz z góralami
dotrzeć do
Matki BoŜej.
Ich wyczyn
zasługuje na
szczególne uznanie, gdyŜ tegoroczne wędrowanie zyskało przydomek pieszej
pielgrzymki błotnej…
„Bądźmy świadkami miłości”
zobowiązuje
do dawania
świadectwa
niezaleŜnie
od pogody.”
W dniach 13 sierpnia – 2 września miałam okazję spędzić czas w
naszej wspólnocie w Baumgärtle.
Był to czas, gdzie mogłam doświadczyć jak funkcjonuje ta placówka.
Moja konkretna pomoc w tej wspólnocie polegała na prowadzeniu
kuchni. Ta praca dała mi moŜliwość
poczucia się potrzebną w tym konkretnym miejscu.
Jestem głęboko przekonana, Ŝe to
nie przypadek. Uświadomiłam sobie, Ŝe w tym miejscu, przez ten
czas pomimo trudu uczę się bycia
oddaną Temu, który mnie tam postawił.
Praca, którą wykonywałam dała mi
wiele radości. Dziękuję s. Beacie
Płowaś za jej obecność obok i serdeczną pomoc. Dobroć i wdzięczność, którą otrzymywałam kaŜdego
dnia, pozwalała widzieć sens bycia
w tym miejscu.
Oprócz pracy moŜna było znaleźć
troszkę czasu na wspólnotowy wyjazd nad jezioro Bodeńskie.
Pozdrawiam tamtejszą wspólnotę
i dziękuję za to, co otrzymałam!!
s. Marta Majka, asc
Bolesławiec
Wakacje to czas w Bolesławcu
wyjątkowo intensywnego ruchu
pielgrzymkowego. Gościli u nas
m.in.. Kapłani wracający z pielgrzymki z Ars, grupa powracająca z
Lourdes, księŜa salezjanie z Poznania i wiele innych osób. Nie moŜna
zapomnieć o waŜnym wydarzeniu
jakim był Odpust PrzenajdroŜszej
Krwi 1 lipca. Zapoczątkował on
czas duchowych zmagań, jakie toczyły się w naszym domu.
Kolejno odbyły się rekolekcje dla
sióstr ASC prowadzone przez o.
Jarosława Jabłońskiego CPPS, rekolekcje dla świeckich wygłoszone
przez s. Wiesławę Przybyło, a takŜe
Szkoła Kontaktu z Bogiem gromadząca młodzieŜ pragnącą wejść w
głębię duchowości ignacjańskiej.
W ramach „eksportu” wspólnota
bolesławiecka wyprawiła w tym
roku s. Annę Mikołajewicz wraz z
ekipą na pielgrzymkę góralską. Ekipę stanowiły trzy młode
bolesławianki, które odwaŜnie postanowiły wraz z góralami dotrzeć
do Matki BoŜej. Ich wyczyn zasługuje na szczególne uznanie, gdyŜ
tegoroczne wędrowanie zyskało
przydomek pieszej pielgrzymki
błotnej. W istocie pogoda nas nie
rozpieszczała. Niezbędnik pielgrzyma stanowiły: peleryna, środki
przeciwgrypowe i hart ducha odporny na przemakanie. Hasło pielgrzymki „Bądźmy świadkami miłości” zobowiązuje do dawania świadectwa niezaleŜnie od pogody.
NR 3(16)
Str. 19
… W NASZYCH WSPÓLNOTACH ...
Dokszyce
W dniach 14 - 21 czerwca odbywały się letnie rekolekcje dla dzieci
pod hasłem: „Uczymy się być dziećmi
BoŜymi", w których wzięło udział około 40 dzieci.
Odpowiedzialnymi osobami za spotkania wakacyjne byli o. Witalij
i s. Hanna Dziatlik, a nad całością czuwała s. Małgorzata Przybyło. W prowadzeniu aktywnie pomagali postulanci, Nadzeya Rachyskaya, (nasza postulantka) Aleksander i animatorzy. Dzieci cieszyły się kaŜdym dniem, poniewaŜ kaŜdego dnia spotkało ich coś
ciekawego, np. zwiedziliśmy dom rzemiosła, chodziliśmy do kina, na zabawy do parku. Zorganizowaliśmy modlitewny wyjazd do Mosarskiego kościoła. KaŜdy dzień obfitował w rozwaŜanie BoŜego Słowa.
W kazaniach mówiących o tym, jak
stawać się i być dziećmi BoŜymi, wykorzystano biblijne przedstawienia
przygotowane przez dzieci. MoŜna było zauwaŜyć, Ŝe kaŜde z nich przeŜywa
ten fragment Ewangelii, który przedstawia. Dla dzieci i takŜe dla nas był to
szczególny czas, kiedy na co dzień
spotykaliśmy się z Ŝywą modlitwą,
religijnym śpiewem i tańcem. W ostatni dzień pojechaliśmy do Bierezowki,
gdzie szukaliśmy skarbu, a takŜe pamiątek łagru. Dzieci jeszcze długo mówiły z Ŝalem: „Dlaczego tylko jeden
tydzień trwają takie wakacje?!!!”
Długo nie odpoczywałyśmy, bo za
tydzień czekała nas pielgrzymka do
Matki BoŜej Budsławskej. S. Hanna i
postulantka Nadzeya postanowiły, Ŝe
trud drogi ofiarują w intencji powołań
do naszego regionu. Zaprzyjaźniłyśmy
się z młodzieŜą, w drodze duŜo rozmawiałyśmy i modliłyśmy się, zaprosiłyśmy młodzieŜ na rekolekcje. Niektóre
dziewczęta Ŝywo interesowały się naszym Zgromadzeniem i przyglądały się
nam.
11 lipca wspólnie z ojcami kapucy-
nami zorganizowałyśmy rekolekcje dla
młodzieŜy. Niektórych poznałyśmy na
pielgrzymce i zimowych rekolekcjach.
S. Hanna, postulantka Nadzeya i o.
Witalik wyjechali do pięknej malutkiej
wioseczki, gdzie znajdowało się wspaniałe jezioro Serwacz. Pogoda była
sprzyjająca. Codziennie było ponad 30
stopni. ChociaŜ warunki mieliśmy naprawdę spartańskie, bo mieszkaliśmy
głównie w namiotach, ten czas był czasem aktywnego odpoczynku, bycia
razem i wspólnej modlitwy.
17 lipca, kiedy rekolekcje dobiegły
końca, młodzieŜ mówiła: „dobrze nam
tu być, zostańmy jeszcze”. Bardzo zŜyłyśmy się z młodzieŜą i szkoda było
wyjeŜdŜać.
30 lipca juŜ jechaliśmy na modlitewne międzydiecezjalne spotkanie
młodzieŜy w Iwieńcu. S. Hanna, o.
Witalij, Nadzeya i postulant. Aleksander oraz młodzieŜ czuwali wspólnie na
modlitwie. Był to czas modlitwy i spotkań ze znajomymi.
Po pięknych spotkaniach czekało
nas duŜo pracy związanej z przygotowaniem kościoła w Bierezowce do
konsekracji. Bardzo duŜo wysiłku i
serca włoŜyła w to przygotowanie
s. Małgorzata Przybyło. Niestety, musiała wyjechać jeszcze przed konsekracją. Parafia bardzo serdecznie i z Ŝalem
poŜegnała s. Małgorzatę .
A za tydzień 27 sierpnia przyjechała
znana i bardzo kochana przez parafian
s. Małgorzata Augustyn.
29 sierpnia o 18 godzinie ks. biskup
Władysław Blin uroczyście konsekrował kościół Matki BoŜej Miłosierdzia.
Zebrało sie duŜo ludzi z wioski i okolic. Później w domu ASC odbyła się
kolacja dla zaproszonych gości.
Serdecznie pozdrawiają
siostry z Dokszyc.
„...Bardzo duŜo
wysiłku i serca
włoŜyła w to
przygotowanie
s. Małgorzata
Przybyło. Niestety,
musiała wyjechać
jeszcze przed
konsekracją.
Parafia bardzo
serdecznie
i z Ŝalem
poŜegnała
s. Małgorzatę .
A za tydzień
27 sierpnia
przyjechała znana
i bardzo kochana
przez parafian
s. Małgorzata
Augustyn…”
Str. 20
Biuletyn Regionalny
… W NASZYCH WSPÓLNOTACH ...
Dani Brought z USA – pracuje w
Gwatemali. To było ostatnie
spotkanie Komisji w takim składzie,
Dnia 29 czerwca 2010 do Para- bowiem powołana była na pięć lat.
fialnego Domu Opieki Społecznej
w Grójcu przyjechał Teatr Maska z
s. Teresa Jaszczyszyn,
Krakowa, który zgromadził mieszkańców domu na spektaklu pt. „W
rajskim ogrodzie”.
GRÓJEC
Kościelisko
„ Dnia 13
sierpnia
występowała
solistka
Gabriela Stańdo
z grupy Anabis z
Katowic,
która śpiewała
dawne przeboje
róŜnych piosenkarzy i piosenkarek.
W swoim repertuarze miała
równieŜ pieśni
religijne,
wśród nich,
np. Ave Maryja.
Był to dla naszych podopiecznych czas
wspomnień z
młodości, jak
równieŜ czas refleksji religijnej”.
Dnia 13 sierpnia występowała solistka Gabriela Stańdo z grupy
Anabis z Katowic, która śpiewała
dawne przeboje róŜnych piosenkarzy i piosenkarek. W swoim repertuarze miała równieŜ pieśni religijne, wśród nich, np. Ave Maryja.
Był to dla naszych podopiecznych
czas wspomnień z młodości, jak
równieŜ czas refleksji religijnej.
1 lipca w uroczystość Krwi Chrystusa odbyło się o godz. 15.00 poświęcenie I stacji do Krwi Chrystusa
przy domu sióstr ASC przez ks. proboszcza Jacka Molę. Obecni byli pielgrzymi z Krakowa i parafianie z Kościeliska. Po wspólnej modlitwie, poświęceniu kapliczki i agapie wszyscy
uczestnicy uroczystości udali się na
Od 4 lipca do 4 sierpnia s. Teresa wieczorną Eucharystię do pobliskiego
Jaszczyszyn przebywała we Wło- kościoła.
szech, a od 5 do 20 lipca była tłumaczką na Międzynarodowym Se- 10 lipca w naszym domu odbyło się
minarium Formacji permanentnej wesele Agnieszki i Rafała pochodzązorganizowanym dla sióstr przez cych z Bolesławca a mieszkających
CIS. Odbyło się ono w Arriccia w na Majorce. Ślubu udzielił w kościele
Domu Rekolekcyjnym KsięŜy Pau- parafialnym ks. proboszcz Jacek Molistów. Główne motto seminarium la. Para młoda i rodzice składają poto: ABYŚ OśYWIAŁ W SOBIE dziękowania za przygotowanie uroCIĄGLE NA NOWO DAR BO- czystości i rodzinną atmosferę.
śY, KTÓRY OTRZYMAŁEŚ (2
Tm 1,6).
Następnie s. Teresa wzięła
udział w pracach Komitetu Funduszu Zgromadzenia, który rozpatruje
projekty dla formacji początkowej i
dotyczące apostolstwa, nadesłane
przez siostry ASC z róŜnych stron
świata.
W Komisji tej oprócz s. Teresy pracowało jeszcze 6 sióstr: Susan
Welsby, Ekonomka Generalna,
Analice Vieira z Brazylii, Melania
Shirima z Tanzanii, Nadia Coppa z
Włoch, Rany Padayattil z Indii,
NR 3(16)
Str. 21
… W NASZYCH WSPÓLNOTACH ...
c.d. ze str. 20
W lipcu w naszym domu przebywała grupa dzieci z rodzin patologicznych pod opieką o. Łazarza
i wolontariuszy.
Gościł u nas teŜ pastor z Niemiec
oraz siostry ASC: Melania Ból,
Aniela Mroczek, Maria Gałka,
Ewa Pruszczyńska, Miriam Jaskot,
Stella śabińska, siostry z innych
zgromadzeń oraz kapłani, klerycy,
bracia zakonni i świeccy.
Przez całe wakacje trwał remont
dachu na naszym domu, który
obecnie dobiega końca. Prace
trwały długo ze względu na niekorzystną pogodę. Ponadto trwa budowa kapliczek - stacji do Krwi
Chrystusa oraz groty dla Matki
BoŜej.
kaplicy kiedrzyńskiej przeŜywałyśmy uroczystość 25 lecia ślubów
zakonnych s. Gabrieli Janikula
i s. Ewy Piwońskiej.
Wspólnota Kiedrzyn
„W niedzielę 20
Pogorzela
Błogosławiona Krew Jezusowa!
W czasie wakacji gościłyśmy w
naszym domu pielgrzymki piesze
zdąŜające do Matki BoŜej na Jasną
Górę. W tym roku swą obecnością
zaszczyciły nas grupy pielgrzymów z diecezji bydgoskiej, gnieźnieńskiej, gdańskiej, pelplińskiej.
Z grupą pielgrzymów diecezji pelplińskiej gościł wśród nas ks. bp
Piotr Krupa.
W niedzielę 22 sierpnia w naszej
Mszy św. o godz.
10.45 w Kościele
W dniach 19 - 20 czerwca br.
s. Bernadetta Pajdzik uczestniczyła
w Ogólnopolskiej Pielgrzymce na
Jasną Górę w intencji trzeźwości i
odnowy moralnej narodu polskiego
"Abstynencja darem miłości".
Po zakończeniu pielgrzymki s. Bernadetta brała udział w spotkaniu
zakonnych referentów d/s trzeźwo2 sierpnia przebywała u nas piel- ści, które prowadził Ks. Bp Tadegrzymka z Wrocławia z ks. Marci- usz Bronakowski.
nem Czerepakiem.
W niedzielę 20 czerwca podczas
W sierpniu do naszej wspólnoty Mszy św. o godz. 10.45 w Kościeprzybyła s. Zofia Pitoń. śyczymy le p.w. św. Michała Archanioła w
jej obfitych darów oraz dobrego P o g o r z e l i m i a ł o m i e j samopoczucia w rodzinnym Ko- sce podziękowanie za pracę w paścielisku.
rafii i poŜegnanie S. Anieli Mroczek i Ks. Łukasza Ograbka.
Częstochowa
czerwca podczas
15 lipca w pierwszą rocznicę
śmierci śp. księdza proboszcza Hieronima Muczka, na cmentarzu parafialnym została odprawiona Msza
święta o BoŜe Miłosierdzie i dar
nieba dla śp. Księdza Kanonika.
Za zmarłego modlili się kapłani z
całego dekanatu, rodzina, parafianie oraz s. Modesta Ciupik i s. Bernadetta Pajdzik.
Po zakończeniu Mszy Świętej
wszyscy wierni przemieścili się na
plac kościelny, aby uczestniczyć
p.w. św. Michała
Archanioła
w Pogorzeli miało
miejsce podziękowanie
za pracę w parafii
i poŜegnanie s. Anieli
Mroczek ...1 sierpnia
s. Marianna Konefał
Rozpoczęła posługę
zakrystianki w kościele
parafialnym
w Pogorzeli.
Podczas kaŜdej
niedzielnej Mszy
Świętej była
przedstawiona
i serdecznie
powitana przez
Księdza
Proboszcza”.
Str. 22
Dom Sióstr w Pogorzeli
Biuletyn Regionalny
c.d. ze str.21
w poświęceniu tablicy upamiętniającej księŜy proboszczów pracujących w parafii pogorzelskiej w XX
wieku. Tablica została umieszczona
na ścianie kościoła od strony probostwa.
1 sierpnia s. Marianna Konefał rozpoczęła posługę zakrystianki w kościele parafialnym w Pogorzeli.
Podczas kaŜdej niedzielnej Mszy
Świętej
była przedstawiona
i serdecznie powitana przez Księdza
„Europejska Ekipa Proboszcza.
Katechetyczna
(EEC) jest
nieoficjalną grupą
osób
odpowiedzialnych
za dzieło
katechezy,
zrzeszającą
niegdyś 80,
a teraz 100
katechetyków ze
wszystkich krajów
Europy
(za wyjątkiem
Albanii, która nie
posiada swego
przedstawiciela).
Zasadniczym
celem Ekipy jest
moŜliwość
wymiany
katechetycznych
doświadczeń
z róŜnych
obszarów naszego
kontynentu.”
15 sierpnia s. Marianna Konefał i
s. Bernadetta Pajdzik uczestniczyły
w uroczystościach odpustowych na
Świętej Górze w Gostyniu.
Z siostrzanymi pozdrowieniami
Siostry ASC z Pogorzeli
Poznań
10 maja w parafii pw. św. Mikołaja w śydowie odbyła się pielgrzymka rodzinna dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin. S. Gabriela Janikula wraz ze „swoimi
dziećmi” (z parafii, w której katechizuje juŜ 6 lat) zorganizowała i
odbyła kolejną rodzinną pielgrzymkę. Tym razem dzieci, rodzice i
krewni pielgrzymowali do Rokitna,
gdzie znajduje się Sanktuarium
Matki BoŜej Cierpliwie Słuchającej. Następnym etapem pielgrzymowania były Pniewy i Sanktuarium
św. Urszuli Ledóchowskiej. Pielgrzymka była zakończeniem kolejnego roku katechezy rodzinnej w
parafii, w którym symbolem było
ziarno.
S. Gabriela Janikula w dniach 26 –
29 maja uczestniczyła Międzynarodowym Kongresie Katechetycznym
„Narracyjny wymiar katechezy”,
zorganizowanym po raz pierwszy w
Polsce przez Europejską Ekipę Katechetyczną.
Europejska Ekipa Katechetyczna
organizuje kongresy katechetyczne
co dwa lata. Za kaŜdym razem odbywa się to w innym kraju. Pierwszy dzień kongresu – 26 maja 2010
– odbywał się w języku polskim na
Ignatianum. Następnie Kongres odbywał się w Domu Duszpasterskim
w Krakowie – Łagiewnikach według programu ustalonego przez
zarząd EEC. Referaty były tłumaczone na języki: francuski, niemiecki, włoski, angielski, polski, a wygłaszane tylko w j. niemieckim i
francuskim. Debaty i warsztaty odbywały się tylko w tych dwóch językach
Europejska Ekipa Katechetyczna
(EEC) jest nieoficjalną grupą osób
odpowiedzialnych za dzieło katechezy, zrzeszającą niegdyś 80,
a teraz 100 katechetyków ze
wszystkich krajów Europy (za wyjątkiem Albanii, która nie posiada
swego przedstawiciela). Zasadniczym celem Ekipy jest moŜliwość
wymiany katechetycznych doświadczeń z róŜnych obszarów naszego
kontynentu. W skład grupy wchodzą dyrektorzy narodowych biur
katechetycznych, a takŜe niektórzy
NR 3(16)
c.d. ze str. 22
wykładowcy katechetyki (w krajach
zachodnich mówi się obecnie raczej
o pedagogice religijnej).
W dniach 31 maja – 1 czerwca 2012010 r. s. Gabriela Janikula uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rodzina, wychowanie, a modele komunikacji społecznej”.
Pośród referentów ze Słowenii, Słowacji, Włoch i z Polski była takŜe
s. Gabriela, która w pierwszym dniu
konferencji wygłosiła swój referat:
Dialog i milczenie rodzinne w
procesie przygotowania do sakramentów inicjacji .
Z konferencji jest przygotowywana
publikacja, w której znajduje się
referat s. Gabrieli.
W czasie wakacji (po powrocie z
Włoch) s. Gabriela Janikula dostrzegając „problem dziecka naszych sąsiadów”, udzielała sąsiedzkich korepetycji z języka niemieckiego Piotrusiowi, który przygotowywał się do komisyjnego egzaminu. 25 sierpnia Piotruś szczęśliwie
zdał i jest uczniem klasy drugiej
gimnazjum. Pomoc sąsiedzka nadal
jest aktualna i trwa….
Przez cały rok akademicki 2009/10
s. Gabriela uczestniczyła w pracach komitetu organizacyjnego
VIII Kongresu Teologów Polskich.
S. Gabriela – jest vice szefową sekcji zajmującej się sprawami logistyki i kwaterunku.
Temat Kongresu brzmi: Między
sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji. Teologiczna odpowiedź na
fundamentalne pytania współczesnego człowieka podejmuje i rozwija myśl wyraŜoną przez PapieŜa
Str. 23
Jana Pawła II.
Celem Kongresu, organizowanego
w dniach 13 -16 września 2010 r.,
po raz pierwszy w Poznaniu (po raz
pierwszy na uczelni świeckiej i nie
teologicznej), jest udzielenie odpowiedzi na pytania o sens i cel egzystencji współczesnego człowieka w
Celem Kongresu,
świetle BoŜego Objawienia.
Dokonując refleksji nad tajemniorganizowanego w
cą stworzenia, odkrywając prawa w
oparciu, o które Bóg stworzył człodniach 13 -16
wieka i otaczający go świat, moŜna
zauwaŜyć, Ŝe dramatyczny bezsens września 2010 r.,
egzystencji, niejednokrotnie odczupo raz pierwszy
wany przez człowieka, wynika
przede wszystkim z zakwestionow Poznaniu (po
wania praw ustanowionych przez
Boga dla jego dobra, z indywidualiraz pierwszy na
zmu i braku odpowiedzialności za
siebie i świat, co w końcu obraca uczelni świeckiej
się przeciw niemu.
Organizatorzy Kongresu wyraŜa- i nie teologicznej),
ją nadzieję, Ŝe refleksja przedstawijest udzielenie
cieli róŜnych dyscyplin teologicznych z kraju i zagranicy na forum
odpowiedzi na
Kongresu pozwoli oraz pomoŜe
współczesnemu człowiekowi w
pytania o sens
głębszym odkryciu celu i sensu jei cel egzystencji
go egzystencji, relacji z innymi
ludźmi, z otaczającym go światem i
współczesnego
odpowiedzialności za niego.
5 września – s. ElŜbieta Bukis (jak
co roku) uczestniczyła w pieszej
pielgrzymce do Sanktuarium Maryjnego w Tulecach.
We wczesnych godzinach porannych pielgrzymka wyruszyła z
parafii BoŜego Ciała. Po przyjściu do Tulec pielgrzymi uczestniczyli przy ołtarzu polowym o godz.
12.00 w sumie odpustowej, której
przewodniczył ks. bp prof. Marek
Jędraszewski.
s. Gabriela Janikula, asc
człowieka
w świetle
BoŜego
Objawienia.”
Str. 24
Biuletyn Regionalny
Świder
Wakacje były czasem postoju i
odpoczynku. Nasza wspólnota
„rozjechała się”. S. Ewa Brauza wyjechała do pomocy do Niemiec, a s.
ElŜbieta Kurnatowska z s. Barbarą
Makowską w tym czasie wyjechały
na rekolekcje do Bolesławca.
Po rekolekcjach siostry wyjechały
na urlop.
dotarła do nas s. Beata Płowaś –
witamy ją serdecznie i Ŝyczymy
obfitych łask BoŜych..
Dziękujemy s. ElŜbiecie za pracę w
świetlicy i Ŝyczymy błogosławieństwa BoŜego w nowym miejscu.
Naszym domem podczas, kiedy nas
nie było opiekowały się świeckie
osoby, którym naleŜą się wielkie
podziękowania.
s. Barbara Makowska, asc
Wrocław
Wycieczka integracyjna
„Naszą wspólnotę
opuściła
s. ElŜbieta
Kurnatowska,
a na jej miejsce
juŜ dotarła do nas
s. Beata Płowaś –
witamy ją
serdecznie
i Ŝyczymy obfitych
łask BoŜych.”
Pod koniec wakacji s. ElŜbieta i s.
Barbara wyjechały z dziećmi na
kolonie do Darłówka. W koloniach
pomagały nam nasze siostry – s.
Alina Bilecka i s. ElŜbieta Mróz.
Pogodę mieliśmy super i wszystko
dobrze się udało. Dziękujemy naszym Siostrom za tą posługę.
Naszą wspólnotę opuściła s. ElŜbieta Kurnatowska, a na jej miejsce juŜ
Od 11 do 13 czerwca 2010 roku
wspólnota sióstr domu regionalnego, jak równieŜ sióstr z parafii św.
Franciszka z AsyŜu uczestniczyły
we wspólnej wycieczce integracyjnej – zaplanowanej duŜo wcześniej
do Pragi i Skalnego Miasta.
Wybrałyśmy się dwoma samochodami, towarzyszyła nam dobra pogoda. Pierwsza grupa sióstr
zwiedziła Złoty Stok, miejsce urodzenia i chrztu s. Haliny Cyganowskiej oraz kopalnię złota. Zwiedziłyśmy równieŜ zabytki w Kłodzku.
Dotarłyśmy wspólnie wieczorem na
nocleg do Dusznik Zdrój, gdzie gościli nas ojcowie franciszkanie. W
Czechach zwiedziliśmy Zamek Praski z II poł. IX wieku, który był
grodem staroczeskim. Teren Zamku
Praskiego ujawnia ślady osadnictwa
nie tylko w epoce wczesnych dziejów Słowian, współczesne badania
NR 3(16)
Str. 25
ły róŜnią się od siebie nie tylko rodzajem formacji skalnych, ale teŜ
poprowadzoną trasą i ukształtowaniem terenu. Teplickie Skały leŜą
na zachód od miasta Teplice nad
Metują. Teplickie – Adrnpaskie
Skały to inaczej Skalne Miasto.
KaŜda z tych skał ma swoją nazwę,
między innymi: Dzban, Głowa Cukru, Ząb, Fotel Babci, Gromowy
Kamień. Jest teŜ jeziorko i wodospad. MoŜna zachwycić się krajobrazem, który jest malowniczy na
tle wyłaniających się skał. W drodze powrotnej zwiedziłyśmy Krzeszów.
s. Ewa Pruszczyńska,
c.d. ze str.22
archeologiczne wskazują na zasiedlenie. Okres Panowania Karola IV
zapisał się na Zamku przeobraŜeniami, które od podstaw zmieniły
jego wygląd. Zwiedziłyśmy katedrę
św. Wita, którą zaprojektował Mateusz z Arras, zaproszony na dwór
Karola z papieskiego Awinionu. W
katedrze równieŜ znajduje się grobowiec św. Jana Nepomucena. Patronem zaś Czech jest św. Wacław.
Zwiedziłyśmy równieŜ most Karola , na którym są rzeźby przedstawiające Chrystusa, Matkę BoŜą i
świętych.. Mogłyśmy obejrzeć równieŜ kościoły, przepięknie wystrojone rzeźbami i malowidłami lecz zamienione na muzea, dzięki temu
zostały otwarte dla zwiedzających.
Następnego dnia udałyśmy się do
Skalnego Miasta w Czechach. Ska-
śagań
W miesiącu czerwcu s. Teresa
Chabraszewska uczestniczyła w
miesięcznym Kursie Odnowy Duchowej w Sulejówku. W zakrystii
dzielnie sama przez dwa miesiące
pracowała s. Marianna Konefał, a w
tym czasie było bierzmowanie i w
lipcu święto śagania z Mszą św. z
udziałem Księdza Biskupa, s. Marianna spisała się dzielnie. śegnając
s. Mariannę pragniemy równieŜ podziękować za radość, dobroć i pogodę ducha jaką Siostra wnosiła w
naszą wspólnotę. Dziękujemy.
Pod koniec roku szkolnego s. Anna
Kaczmarek i s. Krystiana Bedryjowska były z dziećmi ze świetlicy
na wycieczce w ZOO we Wrocławiu. Była to wycieczka z przygodami, z której dzieci były bardzo zadowolone.
Koniec roku szkolnego nie był zakończeniem przychodzenia dzieci
Msza prymicyjna
w domu prowincjalnym
we Wrocławiu
„ ...udałyśmy się
do Skalnego Miasta w Czechach.
Skały róŜnią się od
siebie nie tylko
rodzajem formacji
skalnych, ale teŜ
poprowadzoną trasą i ukształtowaniem terenu.
Teplickie Skały
leŜą na zachód od
miasta Teplice nad
Metują. Teplickie –
Adrnpaskie Skały
to inaczej Skalne
Miasto. KaŜda
z tych skał ma
swoją nazwę, między innymi:
Dzban, Głowa Cukru, Ząb…”
Str. 26
„Jadłodajnia dla
dorosłych
funkcjonuje
bez wakacji
i korzysta z niej
około 70 osób,
są to ludzie
starsi, których
emerytura jest
bardzo niska,
a większość z niej
przeznaczają
na leki,
ludzie bezrobotni,
bezdomni,
jak i ludzie
trwający w nałogach”.
Biuletyn Regionalny
c.d. ze str. 23
do świetlicy. Z przerwą na rekolekcje, świetlica była czynna do końca
lipca. Spotkania wakacyjne dla
dzieci odbywały się w godzinach
przedpołudniowych od 10.00 do
15.00. Był to czas radosnego przeŜywania wakacji z Bogiem. W dni
pochmurne dzieci uczyły się nowych piosenek, malowały, chodziły
na plac zabaw i do parku. Gdy
świeciło słońce dzieci chodziły na
basen, a s. Anna dzielnie otaczała
opieką wszystkie maluchy.
Dnia 29 lipca uroczystym świętowaniem urodzin dzieci i rozdaniem
plecaków z wyposaŜeniem do szkoły zakończyłyśmy półkolonię i poŜegnałyśmy się z dziećmi do września.
Jadłodajnia dla dorosłych funkcjonuje bez wakacji i korzysta z niej
około 70 osób, są to ludzie starsi,
których emerytura jest bardzo niska, a większość z niej przeznaczają
na leki, ludzie bezrobotni, bezdomni, jak i ludzie trwający w nałogach.
Dla nich jest warunek, jeśli są pod
wpływem alkoholu lub narkotyku,
zupy nie otrzymają i oni wiedzą, Ŝe
jesteśmy pod tym względem konsekwentne, więc do zjedzenia zupy
jakoś się trzymają.
Jesienią i zimą liczba korzystających z jadłodajni wzrasta i dochodzą teŜ dzieci, czyli razem jest wydawanych około 120 posiłków.
s. Krystiana Bedryjowska, asc
więcej str. 27
NR 3(16)
Prośba Sióstr Benedyktynek z Jarosławia
Str. 27
Informacje róŜne
GRATULACJE
Kochane Siostry składamy Wam najlepsze Ŝyczenia – Gratulujemy!!!
S. Barbara Makowska dnia 24 czerwca obroniła pracę magisterską na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Temat pracy jest następujący: „Autonomiczne konteksty wychowania moralnego w dobie
współczesnych zmian społeczno-kulturowych”.
S. ElŜbieta Kurnatowska dnia 30 sierpnia zdała egzamin z prawa jazdy w Zielonej Górze.
Dokształcenie sióstr 2010/2011
S. Jolanta Chojnowska kontynuuje specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii we Wrocławiu (3 rok) i w październiku rozpocznie Dwuletnie Podyplomowe Studia Teologii śycia Konsekrowanego we Wrocławiu.
S. Marta Majka kontynuuje studia teologiczne w Instytucie Teologicznym w Częstochowie (5 rok).
S. Ewa Pruszczyńska kontynuuje naukę na Kursie Teologii śycia Konsekrowanego we Wrocławiu (2 rok).
S. Małgorzata Przybyło kontynuuje naukę w Szkole Formatorek Zakonnych w Trzebini (2 rok).
S. Maria Grygiel w październiku rozpocznie Dwuletnie Podyplomowe Studia Teologii śycia Konsekrowanego we Wrocławiu.
S. Anna Kaczmarek w październiku rozpocznie Rok Odnowy Duchowej w Trzebini.
S. BoŜena Matomisz w październiku rozpocznie Rok Odnowy Duchowej w Trzebini.
S. Anna Skowrońska w listopadzie rozpocznie specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii w Poznaniu.
PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy naszym Siostrom za zaangaŜowanie i odpowiedzialną
pracę dla dobra całego regionu.
S. Małgorzacie Augustyn, która była odpowiedzialna za prowadzenie Centrum Duchowości i była Moderatorką Regionalną Stowarzyszenia Krwi Chrystusa dla Regionu Bolesławiec.
S. Agnieszce Łuźniak, która była Moderatorką Regionalną Stowarzyszenia Krwi Chrystusa dla Regionu Warszawa.
S. Małgorzacie Przybyło, która była Moderatorką Regionalną Stowarzyszenia Krwi Chrystusa dla Regionu Częstochowa.
S. ElŜbiecie Kurnatowskiej, która była animatorką powołaniową i odpowiedzialną za Komisję Duszpasterstwa MłodzieŜowego.
Zmiany personalne w komisjach Regionu Wrocław,
PrzełoŜona Regionalna i Jej Rada mianowały:
S. Małgorzatę Przybyło na animatorkę powołaniową i odpowiedzialną za Komisję Duszpasterstwa MłodzieŜowego.
S. Alinę Bilecką na członkinię Komisji Duszpasterstwa MłodzieŜowego na Region Warszawa.
S. Krystynę Kusak na Moderatorkę Regionalną Stowarzyszenia Krwi Chrystusa dla Regionu Częstochowa i Regionu Warszawa.
S. Agnieszkę Łuźniak na Moderatorkę Regionalną Stowarzyszenia Krwi Chrystusa dla Regionu Bolesławiec.
INFORMACJE
15 września do naszego zgromadzenia wstąpiła Magdalena Tubielewicz i rozpoczęła kandydaturę.
15 września do postulatu została przyjęta Nadzeya Rachytskaya.
15 września wystąpiły z naszego Zgromadzenia s. Anna Kleszczyńska i s. Aleksandra Kmieciak.

Podobne dokumenty