Andrzej Uss - Gmina Janowice Wielkie

Transkrypt

Andrzej Uss - Gmina Janowice Wielkie
19 -
Poz,282
2'82
RozPoRzĄDzEN|EPBEZESARADY MlNlsTEÓW
z dnia 26 lutego 2003 r.
w sprawie okreś|eniawzorów formuIarzy oświadczeń maiątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, se.
kreiarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnei gminy, osoby zarzqdzaiqcej i cz|onka organu zarządzaiqcego gminną osobą prawną oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu wóita
Na podstawie art. 24h ust.13 ustawy z dnia 8 marc a 1 9 9 0 r . o s a m o r z q d z i e g m i n n y m ( D z . U ' z 2 O O 1r .
N r 1 4 2 , p o z . 1 5 9 1 o r a z z 2 O O 2r ' N r 2 3 , p o z ' 2 2 o , N r 6 2 ,
p o z , 5 5 8 , N r 1 ' 1 3 p, o 2 . 9 8 4 ,N r 1 5 3 , p o z . 1 2 7 1 i N r 2 1 4 ,
poz. 1806) zarządza się, co następuje:
osoby zarządzającejicztonka organu zarządzaiącego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej
d e c y z j e a d m i n i s t r a c y j n ew i m i e n i u w ó j t a
_ stanowiącezatącznikinr 1 i 2 do rozporzqdzenia.
mawchodziw życiez dniem ogto5 1. określasię wzory formu|arzyoświadczeń
5 2' Flozporządzenie
jqtkowych:
szen|a'
l ) r a d n e g og m i n y ,
2) wÓjta,zastępcywójta, sekretarzagminy,skarbnika
Prezes Rady Ministrów:L. Miller
gminy,
gminy,kierownikajednostkiorganizacyjnej
\-Zatącznikido rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 futego 2003 r. lpoz.2821
Za|ączniknr 1
WZOR
oŚWAoczENlE MAJĄTKoWE
Uwaga:
1' osoba sktadaiqcaoświadczenieobowiqzanajest do zgodnego z prawdą,starannegoi zupelnegowypelnienia każdeizrubryk.
2. Jeże|iposzczegó|nerubryki nie znajduiąw konkretnymprzypadkuzastosowania,na|eżywpisać .'niedotY.
czY".
poszczególnychsk|adnikówmająt.
przynależność
3. osoba sktadającaoświadczenieobowiązanaiest określić
malżeńskąwspólnościąmai
maiątku
obiętego
odrębnego
do
majątku
kowych, dochodów i zobowiązań
jątkowq.
'.-- 4' oświadczenieo stanie majątkowym dotyczy majqtkuw kraiu iza granicą'
5. oświadczenieo stanie maiątkowym obejmuie również wierzytelnościpieniężne'
5' W częściA oświadczeniazawańe są informacjejawne, w częściB zaśinformacjeniejawnedoĘcząceadre.
su,zamieszkaniaskladaiącegooświadczenieoraz mieisca polożenianieruchomości.
-
D z i e n n i kU s t a w N r 3 4
2220 -
Poz.282
t.
Z a s o b yp i e n i ę ż n e :
-.,;.;;;;;;;,;;;;;;;;;;*;;;;;;;
: : i
-
p a p i e r y w a r t o ś c i o w e :. . .
na kwote:
il.
3. Gospodarstworolne:
4 , I n n en i e r u c h o m o ś c i :
ilt.
1. Posiadamudzialyw spótkachhandIowychz udzialemgminnychosób prawnychlub przedsiębiorcÓw,
w których uczestniczą
tąkieosoby - na|eżypodać|iczbęi emitentaudzialów:
'.....ż.'.....'.........:.':......'.....
"
"
.
l
"
"
"
"
;
"
"
'
2. Posiadamudzialyw innychspółkachhandlowych_ należypodać|iczbęi emitentaudziatów:
Z tego tytułuosiągnąlem(ętam)w
roku ubiegtymdochód w wysokości:
-
Dziennik Ustaw Nr 34
2 2 2 1-
Poz.28?-
!v.
1 . P o s i a d a m a k c j e w s p ó t k a c h h a n d l o w y c h z u d z i a t e m g m i n n y c h o s ó b p r a w n y c h I u b p r z e d s i ę b i o r c ó w ,w k t o r y c h u c z e s t n i c z ąt a k i e o s o b y - n a l e ż y p o d a ć | i c z b ęi e m i t e n t a a k c j i :
a k c j e t e s t a n o w i q p a k i e t w i ę k s z y n i z 1 o % "a k c j i w s p ó l c e : j Ę ' . . ! i ' ' . . . . . l . l r
Z t e g o t y t u ł uo s i ą g n ą t e m ( ę t a mw) r o k u u b i e
2. Posiadam akcje w innych spótkach handtowych -
n a | e ż yp o d a ć t i c z b ę i e m i t e n t a a k c j i :' . . ' . . . ' . . ,
"""""'i":""
Z t e g o t y t u t u o s i q g n ą l e m ( ę t a m ) w r o k u u b i e g t y 4 d o c h ó d w w y s o k o ś c i :. ' . . . . . . . . . . , . . . '
V.
(nabyłmój malżonek'z wyiączeniemmieniaprzyna|eżnego
Naby|em(am)
do jego majątkuodrębnego)
od Skarbu Państwa,innej państwowejosoby prawnej.jednosteksamorząduterytoriaInego,ich związkówluu oa komunalnejosoby prawnejnastępujące
mienie,które pod|egatozbyciuw drodzeprzetargu- na|eży
podaćopis mie-
vt.
1,
7tego tytutuosiągnąiem(ętam)w
roku ubiegtymprzychódi dochÓd w wYsokości:
.......'.,
2' ZarządzamdzialalnoŚciągospodarcząlub jestemprzedstawicie|em
(napelnomocnikiemtakiejdziatalności
l e z yp o d a ćf o r m ęp r a w n ąi p r z e d m i o d
t z i a l a I n o ś c.i.).:. . . ' . . ' . . . . . .
-
osobiście
vll.
(nazwa,
W spóikachhand|owych
siedzibaspólki):
.ru
. (o/sła' k/e,7/lŁ.,/o. [5z,?,/al,l,',cI
DziennikUstaw Nr 34
-
2222 -
Poz.282
Innedochodyosiąganez tytu|uzatrudnienia|ub innejdziatalności
zarobkowejIub zajęć,z podaniemkwot uzy-
€,K=
tx.
Zobowiązaniapieniężneo wartościpowyżej1o.oooztotych,w tym zaciągnięte
kredyty
_ńsokości):
i pożyczkioraz warunki,
na jakichzostaly udzie|one(wobec kogo, wzwiązku z ja'kimzaaizeniem,'wjltiej
DziennikUstaw Nr 34
-
2223 -
Poz.282
czĘŚcB
iż na podstawieart. 233 5 1 Kodeksu karnegoza podanie niePowyższeoświadczeniesktadam świadomy(a),
pozbawienia
grozi
wo|ności.
kara
prawdy lub zatajenieprawdy

Podobne dokumenty