Wz√≥r umowy - BIP - Urząd Gminy Sitkówka

Komentarze

Transkrypt

Wz√≥r umowy - BIP - Urząd Gminy Sitkówka
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
_________ dnia ___ /___/ 2012r.
UMOWA PARTNERSKA:
Zawarta dnia __/__ 2012 roku w _______, pomiędzy ______________________________________
z siedzibą przy ul. __________________________________________________________________,
NIP: _____________________________________________________________________________,
REGON: ____________________________________________________________, reprezentowaną
przez __________________________________________________ zwanych dalej Liderem projektu,
a
_________________________________________________________________________________
z siedzibą przy ul. __________________________________________________________________,
NIP:
______________________________________________________________________,
REGON: ___________________________________________________________, reprezentowaną
przez ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ zwanych dalej
Partnerem projektu,
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Umowa określa prawa, obowiązki, zasady rozliczeń pomiędzy partnerami, metody komunikacji,
sposoby podejmowania decyzji, zakres odpowiedzialności, metody ewaluacji, zależności prawne,
sposoby rozwiązywania sporów, metody wprowadzania zmian i rozwiązywania umowy przez Strony.
2. Celem porozumienia dotyczącego partnerstwa jest wspólna realizacja projektu (dalej: projekt)
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: Priorytet 8 – Społeczeństwo
informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclusion (dalej: PO IG 8.3 eInclusion) pt. „ _________________________________ “.
3. Strony zgodnie deklarują, że ze względy na uczyniony wkład w realizacje projektu, nie dopuszczają
samodzielnej realizacji projektu bez udziału drugiej ze Stron.
4. W ramach niniejszego porozumienia Lider i Partner deklarują, że są w posiadaniu zasobów, które
są niezbędne dla prawidłowego wdrożenia niniejszego projektu partnerskiego oraz umożliwiają
osiągnięcie jego wskaźników w okresie realizacji i trwałości wynoszącej na mocy regulaminu PO IG
8.3 eInclusion 5 lat od daty zakończenia projektu.
5. Lider i Partner zobowiązują się dołożyć należytej staranności w wykonywaniu zadań im
podlegających.
6. Umowa obowiązuje od momentu jej podpisania do dnia _____________________ lub do momentu
zakończenia wszystkich czynności, których podjęły się Strony w ramach projektu.
1
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
§ 2.
Prawa i obowiązki stron
1. Lider projektu reprezentuje Projekt wobec Instytucji Wdrażającej.
2. Lider udziela Partnerowi pełnomocnictwa do reprezentowania Projektu przed Instytucją Wdrażającą
3. Lider i Partner Projektu mogą być odpowiedzialni za realizację jednego lub kilku zadań określonych
we wniosku o dofinansowanie Projektu na zasadach określonych niniejszą Umową oraz w Załączniku
1 będącym jej integralną częścią z poszanowaniem obowiązującego prawa.
4. Strony zobowiązane są do terminowego wykonania zadań ujętych w projekcie i opisanych
w Załączniku 1.
5. Lider ma obowiązek pokrywania kosztów ponoszonych przez Partnera, o ile są one związane
z realizacją projektu i zostały ujęte we wniosku aplikacyjnym.
6. Zobowiązuje się Lidera i Partnera do prowadzenia dla Projektu odrębnej informatycznej
ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego
informatycznego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego
identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z Projektem,
a także zapewnienia, że operacje gospodarcze są ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
7. Zobowiązuje się Lidera i Partnera do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków
w ramach, których VAT mógłby zostać uznany za wydatek kwalifikowany.
§ 3.
Zasady rozliczeń
1. Strony ustalają, że środki z pozyskanego dofinansowania powiększone o 15% wkładu własnego
pochodzącego z budżetu Lidera będą wysyłane z wyodrębnionego rachunku Lidera na wyodrębniony
rachunek bankowy prowadzony przez Partnera w formie określonej mianem „płatności wewnętrznej”.
2. Strony ustalają, że sposobem przekazywania środków pomiędzy Liderem i Partnerem będą
przelewy bankowe na wyodrębnione rachunki Lidera i Partnera płatne po pisemnym zgłoszeniu
zapotrzebowania i/lub wystawieniu rachunku przez Partnera.
3. Dopuszcza się wysłanie zapotrzebowania i/lub rachunku w formie drukowanej, elektronicznej i/lub
fax.
4. Termin płatności wewnętrznej pomiędzy Liderem i Partnerem wynosi nie więcej niż 7 dni od daty
otrzymania pisemnego zapotrzebowania przez Lidera od Partnera po zaksięgowaniu środków dotacji
na wyodrębnionym rachunku Lidera.
2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
§ 4.
Komunikacja
1.
Strony
umowy
są
wspólnie
odpowiedzialne
za
przepływ
informacji
i
komunikację
w partnerstwie.
2. W sprawach istotnych dla projektu jako formę komunikacji Strony wybierają każdorazowo formę
pisemną za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, przesyłek pocztowych, kurierskich bądź
konduktorskich.
3. Strony ustalają, że wszelkie zawiadomienia i oświadczenia oraz inna korespondencja związana
z realizacją porozumienia wysyłana będzie na e-mail:
Lidera projektu: ____________________________________________________
Partnera projektu: __________________________________________________
4. W sprawach innych niż wymienione w pkt. 2. Strony dopuszczają inne formy komunikacji jak:.
telefon, komunikatory elektroniczne.
§ 5.
Podejmowanie decyzji
1. Decyzje w sprawach projektu Strony podejmują wspólnie.
2. W sprawach dotyczących poszczególnych działań decyzje podejmuje właściwy personel projektu
zatrudniony przez Lidera lub Partnera zgodnie z podziałem zadań określonym w Załączniku 1 do
niniejszej umowy.
3. W odniesieniu do postanowień dotkniętych nieważnością lub niewykonalnością Strony wynegocjują
w dobrej wierze, w miarę możliwości, alternatywne postanowienia, które będą wiążące i wykonalne
i będą odzwierciedlać pierwotne intencje Stron.
§ 6.
Odpowiedzialność stron
1. Lider projektu odpowiada za złożenie rozliczenia finansowego projektu oraz przechowywanie
dokumentów finansowych przez okres wyznaczony w Wytycznych dla Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie
innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
2. Strony mają obowiązek informowania o udziale środków unijnych oraz o udziale pozostałych
członków konsorcjum z zastrzeżeniem rzetelności informacji oraz dbałości o wizerunek i dobre imię
wszystkich członków konsorcjum ze szczególnym uwzględnieniem przekazu informacji w formie
komunikatów: radiowych, telewizyjnych, prasowych, konferencyjnych oraz innych form informacji
przekazywanych w mediach konwencjonalnych i internetowych zwłaszcza kiedy nie jest możliwa
jednoczesna obecność i udział przedstawicieli wszystkich podmiotów konsorcjum zaangażowanych
w realizację projektu.
3
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
§ 7.
Monitoring i kontrola
Kontrolę finansową nad projektem sprawuje Lider Projektu.
§ 8.
Zależności prawne
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 9.
Zmiany w umowie
1. Zmiany niniejszego porozumienia dla swej ważności wymagają formy pisemnej i jednomyślnej
zgody Stron z zastrzeżeniem akceptacji Instytucji Wdrażającej.
2. Zmiany w umowie nie mogą obejmować celu dla którego została podpisana umowa.
§ 10.
Tryb oraz warunki rozwiązania umowy
1. Umowa może ulec rozwiązaniu jednie po zakończeniu okresu jej obowiązywania lub po
zakończeniu wszystkich czynności związanych z jej realizacją.
2. W trakcie trwania projektu Stronom przysługuje prawo do zakazania wykorzystywania w częściach
i/lub w całości, oraz wszelkiej formy upubliczniania i rozpowszechniania uzyskanych w toku
przygotowania do realizacji i/lub realizacji projektu informacji oraz prawo do uzyskania zwrotu
dokumentów, a także ich wszelkich kopii papierowych oraz usunięcia z systemów komputerowych
wszelkich kopii elektronicznych wraz ze wszystkimi załącznikami celem uniemożliwienia dostępu
nieuprawnionych osób trzecich do informacji o charakterze niejawnym, poufnym, wrażliwym,
zastrzeżonym i/lub tajnym. Zastrzeżenie dla swej ważności wymaga formy pisemnej. Zobowiązanie
nie dotyczy sytuacji, kiedy obowiązek ujawnienia dokumentów i/lub informacji wynika z odrębnych
przepisów prawa.
3. Strony zgodnie deklarują, że są świadome, że niewywiązanie się z niniejszej umowy partnerskiej w
trakcie realizacji projektu może skutkować rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu.
§ 11.
Postanowienia końcowe
1. Umowa została sporządzona i podpisana zgodnie z art. 6 ust. 24 Ustawy z dnia 7 listopada 2008
roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności (Dz. U. 08.216.1370).
2. Umowa została podpisana zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06.227.1658 ze zm.).
4
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron oraz
jeden egzemplarz na potrzeby procedury aplikacyjnej załączony do dokumentacji.
Pieczęcie i podpisy Stron:
....................................................................... ........................................................
/Pieczęć Burmistrza __________________/ /Pieczęć Miasta i Gminy _______/
....................................................................... ........................................................
/Pieczęć Skarbnika ___________________/
/Pieczęć _________________/
.......................................................................
/Pieczęć ___________________________/
.
5