Akademia Sztuki w Szczecinie przedłuża nabór na drugą edycję

Transkrypt

Akademia Sztuki w Szczecinie przedłuża nabór na drugą edycję
Akademia Sztuki w Szczecinie przedłuża nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie zrealizowanych podczas 13 comiesięcznych spotkań (sobota, niedziela), w tym zaplanowany jeden zjazd wyjazdowy, który odbędzie się w Warszawie (spotkania z wykładowcami z instytucji kultury i ośrodków edukacyjnych stolicy). Koszt: 1 950 zł za semestr, możliwość rozłożenia na raty. Sposób rekrutacji i warunki kwalifikacji: Rekrutacja trwa do 12 października 2012 roku. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe powinien złożyć w Dziekanacie Akademii Sztuki w Szczecinie: -­‐ podanie o przyjęcia na studia (załącznik nr 1), -­‐ kwestionariusz osobowy (załącznik nr 2), -­‐ dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis), -­‐ ksero dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość potwierdzone przez Uczelnię, -­‐ 3 szt. zdjęć (o wymiarach 37x52 mm na jasnym tle, bez nakrycia głowy, podpisane na odwrocie). Dodatkowych informacji udziela: Dziekanat Akademii Sztuki w Szczecinie (pl. Orła Białego 2, 70-­‐560 Szczecin) p. Agnieszka Maćkowska tel.: 664 080 262, e-­‐mail: [email protected] Wpłaty należy dokonywać na konto Akademii Sztuki w Szczecinie nr: 39 1440 1143 0000 0000 1221 5037 z dopiskiem „studia podyplomowe” oraz imieniem i nazwiskiem słuchacza. Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: -­‐ menedżerów i pracowników, praktyków działających w sektorze kultury -­‐ pracowników sektora administracji publicznej wszystkich szczebli zaangażowanych w organizację działań kulturalnych, w tym urzędników samorządowych -­‐ absolwentów uczelni artystycznych oraz kierunków humanistycznych -­‐ pracowników dydaktycznych szkół artystycznych, nauczycieli -­‐ wszystkich chętnych chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania kulturą. Celem studiów jest przekazanie obecnym i przyszłym menedżerom kultury wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia skutecznej działalności kulturalnej w kraju i zagranicą z uwzględnieniem uwarunkowań gospodarki rynkowej. Studia są szansą podniesienia kwalifikacji kadry sektora kultury oraz zwracają uwagę na istotne aspekty rozwoju kulturalnego państwa. Sylwetka absolwenta Absolwent studiów podyplomowych trwających dwa semestry powinien podnieść swoje kwalifikacje lub nabyć umiejętności w zakresie zarządzania projektami artystycznymi, organizacją imprez kulturalnych oraz przygotowania dokumentów strategicznych w kontekście pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Powinien posiadać wszechstronną wiedzę na temat zarządzania i zasad funkcjonowania instytucji kultury oraz organizacji sektora pozarządowego, a także szkolnictwa artystycznego. Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym powinien także posiadać wiedzę na temat realizacji polityk kulturalnych samorządów, władz centralnych oraz strategii międzynarodowych. Wszystkie nabyte w trakcie studiów umiejętności oraz wiedza z obszaru kultury powinny posłużyć absolwentowi do sprawnego funkcjonowania na rynku przemysłów kultury, umożliwiać zdobywanie pracy w zakresie managementu kultury. Nabyta znajomość przepisów prawa z obszaru kultury i edukacji artystycznej powinna stanowić podstawę do podjęcia profesjonalnych działań w pracy zawodowej. Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie także umiejętności z zakresu finansowania projektów sektora kultury oraz niezbędną wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami. Wszystkie podane powyżej umiejętności mają na celu wykształcenie menedżerów kultury przygotowanych do funkcjonowania w gospodarce wolnorynkowej przy jednoczesnym zachowaniu mecenatu państwa wobec kultury. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż absolwenci tych studiów podyplomowych będą mieli możliwość poznania wielu aspektów zarządzania w szkołach artystycznych, gdyż jest to sektor działający bardzo mocno na styku działalności edukacyjnej i kulturalnej; jak pokazuje praktyka ostatnich lat w Szczecinie i regionie -­‐ stanowi bardzo szybko rozwijającą się dziedzinę. Realizacja zajęć następuje poprzez: -­‐ wykłady -­‐ konwersatoria -­‐ zajęcia warsztatowe i wizyty studyjne w instytucjach kultury oraz spotkania z dyrektorami organizacji kulturalnych oraz innymi praktykami zarządzania -­‐ seminaria ze studium przypadku realizowane z wybranymi podmiotami kultury -­‐ warsztaty praktyczne oparte na samodzielnej pracy Uczestnicy otrzymują nieodpłatnie materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowców. Studia zakończone egzaminem dyplomowym w formie pracy pisemnej. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym. Moduły tematyczne obejmują: 1. Podstawowe regulacje z zakresu prawa kultury. Podmiotowe i przedmiotowe aspekty działalności kulturalnej. 2. Prawne aspekty działalności kulturalnej, ochrona własności intelektualnej i prawo pracy. 3. Uwarunkowania finansowe działalności kulturalnej, wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania kultury -­‐ praktyczne przykłady. 4. Zarządzanie finansami w instytucjach kultury. 5. Zamówienia publiczne w kulturze. 6. Instytucje kultury i szkoły artystyczne w procesie inwestycyjnym. 7. Powoływanie nowych instytucji kultury. 8. Praktyczne przykłady zarządzania instytucją kultury. 9. Praktyczne przykłady obejmujące powołanie i zarządzanie placówką edukacyjno-­‐kulturalną w oparciu o sektor publiczny i prywatny. 10. Organizacje pozarządowe, czyli III sektor w kulturze. Praktyczne zasady zarządzania stowarzyszeniem i fundacją. 11. Zarządzanie mediami. 12. Podstawy zarządzania w organizacjach. 13. Menedżer kultury – jego rola. Zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce prowadzenia projektów kulturalnych. Zarządzanie projektem. 14. Marketing w działalności podmiotów kultury, reklama i promocja wydarzeń kulturalnych, kreowanie wizerunku, PR. 15. Międzynarodowa współpraca kulturalna. 16. Polityka kulturalna samorządu regionalnego, modele polityki kulturalnej w Europie. 17. Mecenat, sponsoring. 18. Badania kultury. Koncepcje i praktyki metodologiczne. 19. Aktywizacja społeczeństwa przez kulturę. 20. Opracowanie projektów edukacyjnych w oparciu o zewnętrzne źródła dofinansowania. 21. Finansowanie kultury ze środków UE. Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych. 22. Edukacja artystyczna i uczestnictwo w kulturze. Uczelnie wyższe w kontekście systemu edukacji artystycznej. 23. Formy współpracy z nadzorem pedagogicznym szkół artystycznych oraz kierunki rozwoju szkolnictwa artystycznego. 24. Wybrane zagadnienia prawne i organizacyjne w zarządzaniu szkołą artystyczną. 25. Szkolnictwo artystyczne -­‐ wybrane aspekty prawne z zakresu systemu oświaty i funkcjonowania szkół artystycznych. Wykładowcy Zajęcia prowadzone są przez kadrę Akademii Sztuki, teoretyków i praktyków kultury, dyrektorów samorządowych instytucji kultury (domów kultury, muzeów, teatrów), kadrę zarządzającą jednostek samorządu terytorialnego oraz innych menedżerów organizacji kulturalnych, w tym stowarzyszeń i fundacji. Zajęcia z zakresu zarządzania szkołami artystycznymi prowadzi doświadczona kadra szkół artystycznych ze Szczecina, Koszalina i Warszawy. Opcjonalnie wykłady gościnne poprowadzą menedżerowie kultury zaproszeni z kraju i zagranicy po indywidualnych ustaleniach terminów (np. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza, instytucji kultury z Polski i zagranicy) oraz przedstawiciele władz samorządowych. Zjazd wyjazdowy w Warszawie obejmie spotkania z wykładowcami i menedżerami najważniejszych instytucji kultury i edukacji w stolicy. 

Podobne dokumenty