Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

Transkrypt

Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
CEL
Celem studiów jest nadanie uprawnień do nauczania przedsiębiorczości w szkołach lub prowadzenia doradztwa
zawodowego dla uczniów (zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie
standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
UCZESTNICY
Studia są adresowane do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje w zakresie pełnienia funkcji szkolnego doradcy
zawodowego. Wymagane od kandydata: ukończone co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia,
przygotowanie pedagogiczne. UWAGA! Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów
podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach
szkolno-wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego
stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.
PROGRAM
Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:






Dydaktyka przedmiotu
Psychologiczne podstawy rozwoju człowieka
Prawo pracy
Podstawy przedsiębiorczości
Technologia informacyjna w pracy doradcy zawodowego
Praktyki w wymiarze 120 godzin
Czas trwania: 3 semestry, 360 godzin
Termin realizacji: październik 2014 - lipiec 2015 r.
60 punktów ECTS
WARUNKI ZALICZENIA
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80%
zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów
kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu
końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów
i praktyk przewidzianych w programie studiów.
ORGANIZACJA NAUKI
Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie - w soboty i niedziele, w godzinach od
8.30 do 17.00.
Zajęcia w ramach III semestru realizowane są tw lipcu, także w dni powszednie. Organizator zastrzega sobie
prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego.
OPŁATY
Opłata wpisowa: 200 zł
Czesne: 2500 zł
3 raty: 835 zł
10 rat: 250 zł
Promocja 2300*
*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 15.11.2014 r.

Podobne dokumenty