Propozycja grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników

Transkrypt

Propozycja grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników
Propozycja grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego będących
członkami Klubu PZU Pomoc ich współmałżonków, pełnoletnich dzieci oraz partnerów życiowych*.
Szanowni Państwo,
Grupa PZU to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce. Działalność Grupy PZU zabezpiecza przyszłość finansową 12 milionów Polakó w.
Grupa PZU łączy w sobie wieloletnią historię, doświadczenie i efektywność w zarządzaniu finansami swoich klientów, a co drugi ubezpieczający się Polak
wybiera usługi świadczone przez Grupę PZU. W niniejszej ulotce zamieszczono najważniejsze informacje dotyczące nowego programu
ubezpieczeniowego oraz zestaw dodatkowych informacji pomocnych przy podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do ubezpieczenia.
Zalety korzystania z nowego programu PZU Życie SA:
 Nowy program to wyższe świadczenia i szerszy zakres.
 Nowy program zastąpi dotychczas obowiązujący.
 Nowy program to skrócony wymagany okres pobytu w szpitalu.
Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku choroby i w wyniku NW wypłacane od 3 dnia.
 Nowy program to możliwość objęcia zakresem ubezpieczenia partnerów życiowych.
 Ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 Zakres ubezpieczenia wynegocjowany w PZU nie jest możliwy do uzyskania w polisach indywidualnych.
 Pracownicy, współmałżonkowie oraz pełnoletnie dzieci wstępujące do ubezpieczenia od 1 kwietnia 2016 roku przystępują bez karencji,
tzn. świadczenia wypłacane będą już od 1 kwietnia 2016r., (w przypadku partnerów życiowych obowiązują karencje), okres karencji
w przypadku Operacji Chirurgicznych zgodnie z OWU.
 Możliwość ubezpieczenia współmałżonków i pełnoletnich dzieci oraz partnerów życiowych.
 Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia osób w wieku do 69 roku życ ia.
 Możliwość przystępowania do ubezpieczenia osób na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu lub uznanych za niezdolne do pracy lub służby – pod warunkiem
zachowania ciągłości w PZU.
 Brak ankiet i badań medycznych.
 Zakres rozszerzony o Ubezpieczenie Lekowe „Cztery Pory Roku”**.
 Możliwość zgłaszania świadczeń przez Internet (na stronie pzu.pl, należy kliknąć przycisk „zgłoś szkodę lub roszczenie”).
Nowy program jest szczególnie atrakcyjny dla osób, które dotąd nie posiadały ubezpieczenia grupowego oraz dla osób, które będąc
Pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczego opłacają składkę na ubezpieczenie indywidualnie kontynuowane, ponieważ nowy program zapewnia
dużo wyższe świadczenia i obejmuje ochroną szerszy zakres zdarzeń losowych.
W jaki sposób przystąpić do ubezpieczenia:
Krok 1: Wypełnij i podpisz deklarację przystąpienia do grupowego ubezpieczenia oraz dopilnuj by członkowie Twojej rodziny (małżonek/partner życiowy lub
pełnoletnie dziecko) również wypełnili i podpisali deklarację przystąpienia.
Krok 2: Deklaracje należy składać do 11 marca 2015 roku.
Osoby niewyrażające zgody na przystąpienie do nowych warunków proszone są o przesłanie pisemnej rezygnacji z ubezpieczenia.
Osoby ubezpieczone, które nie złożą rezygnacji do 11 marca 2016 zostaną objęte nowym zakresem ubezpieczenia.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących warunków gr upowego ubezpieczenia na życie, prosimy o kontakt
z opiekunem PZU:
Agnieszką Renkiewicz, Tel.: 785 992 110
Ireną Hernes, Tel.: 668 285 742
Zakres ubezpieczenia:
RODZAJ ŚWIADCZENIA
1.
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
komunikacyjnym przy pracy
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
komunikacyjnym
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem przy
pracy
Obecnie I
Propozycja I
Obecnie II
Propozycja II
235 060 zł
250 000 zł
235 060 zł
250 000 zł
177 560 zł
187 500 zł
177 560 zł
187 500 zł
177 560 zł
187 500 zł
177 560 zł
187 500 zł
120 060 zł
125 000 zł
120 060 zł
125 000 zł
88 780 zł
100 000 zł
88 780 zł
100 000 zł
Jednorazowe świadczenie dla dziecka (osierocenie)
60 030 zł
5 000 zł
62 500 zł
5 250 zł
60 030 zł
5 000 zł
62 500 zł
5 250 zł
Śmierć małżonka ubezpieczonego
11 500 zł
12 500 zł
11 500 zł
12 500 zł
23 000 zł
25 000 zł
23 000 zł
25 000 zł
3 850 zł
-
4 000 zł
6 500 zł
3 850 zł
-
4 000 zł
6 500 zł
12. Śmierć rodziców
13. Śmierć rodziców małżonka
14. Śmierć rodziców/ rodziców małżonka spowodowana nieszczęśliwym
2 050 zł
2 100 zł
2 700 zł
2 800 zł
2 050 zł
2 100 zł
2 700 zł
2 800 zł
-
4 600 zł
-
5 300 zł
15. Urodzenie dziecka
16. Urodzenie martwego dziecka
1 800 zł
1 850 zł
-
-
3 600 zł
3 700 zł
-
-
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
Śmierć ubezpieczonego spowodowana zawałem serca lub krwotokiem
śródmózgowym
Śmierć ubezpieczonego spowodowana przyczyną naturalną
Śmierć małżonka ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym
wypadkiem
10. Śmierć dziecka
11. Śmierć dziecka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
wypadkiem
17. Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
- 1% trwałego uszczerbku
- 100 % trwałego uszczerbku
18. Uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem
śródmózgowym
- 1% trwałego uszczerbku
- 100 % trwałego uszczerbku
472 zł
47 200 zł
525 zł
52 500 zł
472 zł
47 200 zł
525 zł
52 500 zł
460 zł
46 000 zł
500 zł
50 000 zł
460 zł
46 000 zł
500 zł
50 000 zł
4 200 zł
4 500 zł
4 200 zł
4 500 zł
2 300 zł
2 500 zł
2 300 zł
2 500 zł
19. Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego: anemia aplastyczna,
bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - bypass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony
operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe
wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna,
„zawodowe” zakażenie wirusem HIV, zakażenie wirusem HIV wskutek
transfuzji krwi, zawał serca, zgorzel gazowa.
20. Wystąpienie ciężkiej choroby małżonka ubezpieczonego: anemia
aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń
wieńcowych - by-pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy
płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy,
odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec,
udar, wścieklizna, „zawodowe” zakażenie wirusem HIV, zakażenie wirusem
HIV wskutek transfuzji krwi, zawał serca, zgorzel gazowa.
21. Leczenie szpitalne ubezpieczonego - świadczenie płatne za pobyt w szpitalu w wyniku choroby i w wyniku NW od 3 dnia - spowodowane:
a)
wypadkiem komunikacyjnym
287,50 zł
300 zł
287,50 zł
300 zł
b)
wypadkiem przy pracy
287,50 zł
300 zł
287,50 zł
300 zł
c)
zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
115 zł
180 zł
115 zł
180 zł
d)
nieszczęśliwym wypadkiem
230 zł
240 zł
230 zł
240 zł
e)
chorobą
57,50 zł
60 zł
57,50 zł
60 zł
575 zł
600 zł
575 zł
600 zł
28,75 zł
30 zł
28,75 zł
30 zł
14 000 zł
17 000 zł
14 000 zł
17 000 zł
22. Jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na OIT
(płatne za pobyt na OIT trwający nieprzerwanie co najmniej 48 godzin)
23. Świadczenie za dzień rekonwalescencji - bezpośrednio po pobycie w
szpitalu pobyt na zwolnieniu lekarskim wydanym przez szpital (o ile pobyt
w szpitalu trwał co najmniej 14 dni)
24. Niezdolność ubezpieczonego do pracy i samodzielnej egzystencji
25. Karta apteczna- uprawnia do bezgotówkowego odbioru produktów w
aptece (3 razy w ciągu roku polisowego). Warunkiem otrzymania karty
aptecznej jest pobyt w szpitalu,
za który PZU Życie SA ponosi odpowiedzialność, np.: Ubezpieczony w
wariancie II (propozycja II) będąc 5 dni
w szpitalu z powodu wypadku otrzyma świadczenie w wysokości
240zł*5=1200zł+230zł=1430 zł
26. Operacje chirurgiczne ubezpieczonego:
1 klasa
2 klasa
3 klasa
4 klasa
5 klasa
200 zł
230 zł
200 zł
4 000 zł/
2 400 zł/
800 zł
5 000 zł
2 500 zł
1 500 zł
500 zł
250 zł
4 000 zł/
2 400 zł/
800 zł
3 000 zł
5 000 zł
230 zł
5 000 zł
2 500 zł
1 500 zł
500 zł
250 zł
27. Leczenie specjalistyczne: chemioterapia lub radioterapia, terapia
interferonowa, wszczepienie kardiowertera / defibrylatora, wszczepienie
rozrusznika serca, ablacja.
2 700 zł
28. Ubezpieczenie Lekowe „Cztery Pory Roku”** -
5 200 zł
-
TAK
-
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
66,70 zł
76,30 zł
67 zł
29. Klub PZU Pomoc w Życiu- skierowany do pracowników i członków ich
rodzin. Klubowicz otrzymuje możliwość skorzystania z usług Twojego
Asystenta PZU Pomoc, ofert specjalnych, programów rabatowych.
SKŁADKA ŁĄCZNA
76,50 zł
30. Asystent w trakcie utraty zdrowia
TAK
TAK
TAK
TAK
31. Medyczny Ekspert Domowy
TAK
TAK
TAK
TAK
DOPŁATA DO PEŁNEGO PAKIETU
4,60 zł
3,35 zł
4 zł
3,35 zł
*Partner życiowy - wskazana w deklaracji przystąpienia ubezpieczonego podstawowego osoba nie będąca w formalnym związku małżeńskim, pozostająca z ubezpieczonym podstawowym również nie będącym w formalnym związku małżeńskim - we wspólnym pożyciu. Partner życiowy nie może być spokrewniony z ubezpieczonym podstawowym. Ubezpieczony podstawowy może
wskazać partnera życiowego wyłącznie raz w danym roku polisowym. Wskazanie partnera życiowego obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano
wskazania. Partnera życiowego nie obejmują okresy promocyjne dotyczące karencji. Partner życiowy zostaje zawsze objęty pełnymi okresami karencji bez względu na moment przystąpienia do
ubezpieczenia.
**Ubezpieczenie Lekowe „Cztery Pory Roku” – możliwość korzystania z ubezpieczenia od maja 2016 roku.
Powyższa propozycja została przygotowana w oparciu o ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus. Jednocześnie informujemy, że powyższa taryfikacja
ma charakter wstępny i w przypadku zmiany przyjętych założeń może ulec modyfikacji. Szczegółowe zasady warunków ubezpieczenia, w szczególności dotyczące definicji zdarzeń
objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wypłaty świadczeń określają ogólne warunki ubezpieczenia lub umowa ubezpieczenia oraz inne dokumenty stanowiące integralna
cześć stosunku ubezpieczeniowego. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne na stronie
www.pzu.pl lub w każdym Oddziale PZU.
Każdy Pracownik może wybrać tylko jeden z powyżej przedstawionych wariantów.
Ubezpieczenie
Cztery Pory Roku
Dziecinnie prosta recepta na udany rok
Zobacz, co zyskasz, dzięki Ubezpieczeniu Cztery Pory Roku:
• wydasz 80% mniej na leki.
• skorzystasz z ubezpieczenia w prosty sposób w sieci ponad 2600 aptek współpracujących z PZU dofinansowanie otrzymasz już
w chwili zakupu,* lub w dowolnej aptece, kupisz leki, a po zgłoszeniu się do nas, otrzymasz należną kwotę dofinansowania.
• dofinansujemy leki na takie dolegliwości jak: przeziębienie, grypa, kaszel, katar, opryszczka, zapalenie spojówek, zapalenie uszu, zatrucie pokarmowe,
skurcz przewodu pokarmowego, zakażenie skórne, oparzenie.
• ubezpieczysz członków rodziny.
*Pamiętaj, aby okazać farmaceucie Kartę Lekową PZU.
Jak to działa?
Zawierasz ubezpieczenie i dostajesz Kartę Lekową PZU.
Jeśli zachorujesz, idziesz do lekarza po receptę.
Udajesz się do apteki, która z nami współpracuje, pokazujesz Kartę Lekową PZU i receptę.
Udajesz się do innej apteki, realizujesz receptę i zgłaszasz się do nas:**
•
•
•
•
•
przez aplikację mobilną PZU Apteka
przez formularz na stronie pzu.pl
przez Oddział PZU
listownie, na adres: ePRUF Rozliczenia Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, z dopiskiem: PZU Ubezpieczenie Lekowe
za pośrednictwem firmy, w której pracujesz
** PAMIĘTAJ: przed udaniem się do apteki zeskanuj/skopiuj receptę.
Medyczny Ekspert Domowy
Jeśli troszczysz się o zdrowie swoje i swoich bliskich otrzymasz dodatkowe grupowe ubezpieczenie Medyczny Ekspert Domowy.
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.
Ubezpieczenie zapewnia poszerzenie zakresu podstawowego o unikalne świadczenia assistance, bez konieczności wykonywania badań medycznych przez
ubezpieczonego.
Bogaty asortyment świadczeń assistance zgrupowany jest w czterech pakietach:
• Zagraniczna Konsultacja Medyczna – zapewnia możliwość skorzystania przez ubezpieczonego z zagranicznej konsultacji medycznej, przeprowadzonej
przez lekarza zatrudnionego w jednym z ponad 2,5 tysiąca ośrodków w Europie Zachodniej oraz USA, na podstawie dokumentacji medycznej oraz
pierwszej opinii medycznej wydanej przez lekarza prowadzącego.
• Prywatna Opieka Domowa – szeroki pakiet usług związanych z opieką nad przewlekle chorym ubezpieczonym– mowa tu o takich usługach, jak
transport medyczny, opieka pielęgniarska, wizyty rehabilitantów lub masażystów, pomoc w prowadzeniu domu, dostarczenie niezbędnych leków i sprzętu
rehabilitacyjnego, czy opieka nad pozostawionymi w domu dziećmi, a nawet zwierzętami domowymi.
• Pomoc w Planowaniu Leczenia – umożliwia, poprzez połączenie telefoniczne, konsultację, której celem jest odnalezienie niezbędnej placówki medycznej
w pobliżu domu ubezpieczonego, względnie odnalezienie i ustalenie terminu wizyty w placówce, która posiada najbardziej dostosowany do potrzeb
chorego zakres usług.
• Całodobowy Telefoniczny Serwis Medyczny – pozwala ubezpieczonemu na otrzymanie o każdej porze dnia kompleksowej informacji na temat adresów i
godzin pracy placówek medycznych, a także informacji medycznej dotyczącej opieki nad niemowlętami, diet i zdrowego żywienia oraz wielu innych
wiadomości z zakresu medycyny.
Ubezpieczenie gwarantuje wsparcie w procesie leczenia i dochodzenia do zdrowia poprzez zmniejszenie – w okresie, w którym ubezpieczony będzie tego
najbardziej potrzebował – ciężarów związanych z organizacją dnia codziennego. Zapewnia także specjalistyczną pomoc medyczną, doradzając w podjęciu
odpowiednich decyzji związanych z leczeniem.
Asystent w trakcie utraty zdrowia
Gwarantuje dodatkowe świadczenie dla ubezpieczonego w razie: pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, pobytu w szpitalu
spowodowanego chorobą, przeprowadzenia operacji chirurgicznej wymienionej w Wykazie Operacji
Chirurgicznych, nieszczęśliwego wypadku
powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości co najmniej 30%.















domowa opieka pielęgniarki
pomoc w prowadzeniu domu,
opieka nad dzieckiem do lat 15,
opieka nad osobą niesamodzielną,
opieka nad drobnymi zwierzętami domowymi,
domowa wizyta psychologa ,
domowa wizyta rehabilitanta lub masażysty,
dostarczenie niezbędnych leków,
dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego,
dostarczenie do naprawy przedmiotów użytku osobistego,
transport medyczny,
transport na rehabilitację,
drobne naprawy domowe,
pomoc osobie wskazanej przez ubezpieczonego,
Informacyjny Serwis Medyczny. PZU POMOC 0 801 102 102