Krytyczny przegląd literatury dotyczącej niektórych

Transkrypt

Krytyczny przegląd literatury dotyczącej niektórych
Krytyczny
przegląd
literatury
dotyczącej
niektórych
dogmatów
protetycznych
Critical review of some dogmas in prosthodontics
Gunar E. Carlsson
STRESZCZENIE
Cel: W protetyce, tak jak i w innych dziedzinach stomatologii, istnieje wiele procedur
klinicznych niepopartych silnymi dowodami, co oznacza, że efekt ich działania pozostaje
nieznany albo, co gorsza, nie wiadomo, czy przynoszą więcej szkody czy pożytku. Celem
niniejszej pracy jest przegląd aktualnych dowodów na poparcie stosowania wybranych
procedur, oparty na analizie literatury protetycznej.
Wybór metody badawczej: Przeszukano bazę MEDLINE/PubMed celem znalezienia
artykułów dotyczących wybranych pojęć, skupiając się na najlepszych dostępnych dowodach
naukowych.
Wyniki: Wiele „historycznych prawd” protetycznych można nazwać dogmatami, opiniami
opartymi bardziej na wierze niż dowodach naukowych. Brak, na przykład, dowodów na
poparcie tezy, że łuk twarzowy jest konieczny do wykonania uzupełnienia protetycznego.
Oprócz tego wiele teorii związanych z okluzją nie jest popartych dowodami. W niniejszym
artykule wyjaśniono i rozważono niektóre takie dogmaty odnoszące się do wielu obszarów
protetyki.
Wnioski: Analiza literatury protetycznej wskazuje, że wiele procedur klinicznych cechuje się
brakiem poparcia naukowego. W obszarze stomatologii opartej na dowodach naukowych
należałoby eliminować nieefektywne interwencje, a decyzje powinny być podejmowane na
podstawie najbardziej wiarygodnych dowodów.
Słowa kluczowe: protezy całkowite, okluzja, opieka stomatologiczna oparta na dowodach
naukowych, rejestracja zwarcia, implanty stomatologiczne
Key words: Complete dentures, Dental occlusion, Evidence-based care, Jaw registration,
Oral implants

Podobne dokumenty