program konferencji

Transkrypt

program konferencji
Konferencja
„Postawy decydentów wspólnot politycznych i kościelnych wobec wolności
obywatelskich oraz wyznaniowych mieszkańców we wczesnonowożytnej Europie.
Różnice i podobieństwa doświadczeń I RP i innych krajów”
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
27 listopada 2015 r.
Program
Auditorium Maximum
Aula 201
9.45-10.00 – otwarcie obrad i powitanie uczestników – ks. prof. dr hab. Waldemar
Graczyk, Dyrektor Instytutu Nauk Historycznych UKSW
Sesja I
10.00-10.20 – Prof. dr hab. Janusz Ekes: „Między "WOLNOŚCIĄ DO.." a
"WOLNOŚCIĄ OD...". czyli o wczesno-nowożytnej sytuacji pojęć”
10.20-10.40 – Prof. dr hab. Zbigniew Bania, UKSW:
Nowe interpretacje formalno-
ideowe włoskiej architektury przełomu XV/XVI w.
10.40-11.00 - Dr Katarzyna Kozak, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w
Siedlcach:
„Wizja
wolności
według
Pio
Rossi
w
dyskursie
politycznym
wczesnonowożytnych Włoch”
11.00-11.20 – Dr hab. Piotr Tafiłowski, UMCS: "Absolutyzm i legitymizacja władzy w
Mediolanie pod rządami Ludovica Sforzy”
11.20-11.40 – dyskusja
godz. 11.40-12.00 - przerwa kawowa
Sesja II
12.00-12.20 – Dr Valentin Constantinov, Academia de Ştiinţe a Moldovei: „Bojarzy
mołdawscy i ich prawa obywatelskie – między prawem ziemskim a polskim modelem
szlacheckim”
12.20.-12.40 – Prof. dr hab. Włodzimierz Marciniak, Akademii Ignatianum w Krakowie:
„Postawy pierwszych Romanowów wobec wolności obywatelskich oraz wyznaniowych
mieszkańców państwa moskiewskiego”
12.40-13.00 - dr Teresa Bałuk-Ulewiczowa, UJ: „Wawrzyniec Goślicki, ustrój mieszany i
mieszane uczucia o tzw. złotej wolności szlacheckiej”
13.00-13.20 – dr Radosław Lolo, Akademia Humanistyczna w Pułtusku: Zagłada
chrześcijaństwa w Europie nowożytnej?
13.20-13.40 – Prof. dr hab. Dariusz Kuźmina, UW: Czy Towarzystwo Jezusowe uczyło
tolerancji religijnej w Rzeczypospolitej?
13.40-14.00 – dyskusja
godz. 14.00-14.40 - obiad
Sesja III
14.40-15.00 –Prof. dr hab. Dariusz Makiłła, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w
Warszawie: Landesherr i jego Landeskirche. Stosunki religijne w Prusach Książęcych w
XVI - XVII w.
15.00-15.20 – Dr hab. Sławomir Kościelak, UG: „Rada Miejska wobec wolności
wyznania katolickiego w Gdańsku w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII
wieku”
15.20-15.40 – Ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki, UKSW: Wolność obywatelska i
religijna katolików w protestanckim Elblągu na przełomie XVI i XVII wieku
15.40-16.00 – Prof. dr hab. Krzysztof Koehler, UKSW: Jakie miał poglądy w kwestii
wyznaniowej Jan Kochanowski? Próba rewizji
16.00-16.15 – Mgr Adrian Leszek, UKSW: Arianie Arciszewscy - postawa rodu
względem wiary oraz służby Rzeczpospolitej w pierwszej połowie XVII w.
16.15-16.35 – Prof. dr hab. Jan Dzięgielewski,
UKSW: Czy projekty „procesu
Konfederacji Warszawskiej” z przełomu XVI/XVII w. umocniłyby pokój wyznaniowy w
Rzeczypospolitej ?
16.35-17.00 - dyskusja i podsumowanie konferencji

Podobne dokumenty