Listopad 2014 - Powiat Przeworsk

Transkrypt

Listopad 2014 - Powiat Przeworsk
Egzemplarz bezpłatny
Nr 1 (33)
Listopad 2014
ISSN 1509-4421
Strona 2
Listopad 2014
Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Powiatu Przeworskiego!
Oddajemy w Państwa ręce kolejny, a zarazem ostatni
biuletyn samorządowy IV kadencji, w którym staramy się
przekazać informacje z bieżącej działalności Starostwa Powiatowego, jego jednostek organizacyjnych oraz instytucji działających na terenie Powiatu. Pragnę również przypomnieć
o wspólnych osiągnięciach podsumowując ostatnią 4-letnią
kadencję, a dla mnie osobiście 8 lat pełnienia zaszczytnej
funkcji Starosty Powiatu Przeworskiego. Ocenę tych lat pozostawiam Państwu.
W imieniu Zarządu Powiatu oraz swoim własnym
pragnę podziękować za dotychczasową współpracę, życzliwość i wyrozumiałość szczególnie Radnym Rady Powiatu, pracownikom Starostwa Powiatowego, jednostek podległych,
instytucjom i organizacjom działającym na terenie Powiatu
oraz wszystkim mieszkańcom.
Z poważaniem
Starosta Przeworski
Skład Zarządu i Rady Powiatu Przeworskiego IV kadencji
Zarządu Powiatu Przeworskiego:
Rada Powiatu Przeworskiego:
Zbigniew Kiszka - Starosta Przeworski
Leszek Kisiel - Wicestarosta Przeworski
Krystyna Sowa - Członek Zarządu
Jan Pieniążek - Członek Zarządu
Janusz Uberman - Członek Zarządu
Kiełbowicz Tadeusz - Przewodniczący
Rady Powiatu Przeworskiego
Benbenek Karol - Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Przeworskiego
Szkamruk Zenon - Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Przeworskiego
Gwóźdź Jadwiga
Kiszka Zbigniew
Kotowska Grażyna
Kozłowski Andrzej
Krawiec Daniel
Skarbnik
Sekretarz
Anna Kowal
Mariusz Pieniążek
Krupa Jan
Pieniążek Jacek
Pieniążek Jan
Pokrywka Stanisław
Sowa Krystyna
Śliwa Stanisław
Tompalski Stanisław
Tytuła Barbara
Uberman Janusz
Urban Bogusław
Wajhajmer Janusz
Walkiewicz Tadeusz
Zielonka Zygmunt
Listopad 2014
Strona 3
Wysokie miejsce Powiatu Przeworskiego w Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów
Informujemy, że Powiat Przeworski zajmuje 1 miejsce w województwie podkarpackim i 18 miejsce w Polsce
w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów
organizowanym przez Związek Powiatów
Polskich. Nasz Powiat w kategorii Powiatów od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców dotychczas zdobył
13 070 punktów. Ranking trwa do końca 2014 roku.
Ogólnopolski Ranking Powiatów oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich
samorządów gminnych i powiatowych. Zwycięstwo danego
samorządu wiąże się z przyznaniem mu tytułu Dobrego Polskiego Samorządu.
Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane
przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych
w jedenastu grupach tematycznych.
Powiat Przeworski został doceniony przede wszystkim w zakresie działań proinwestycyjnych oraz prorozwojowych tj. ilości wydatkowanych środków finansowych pochodzących z funduszy unijnych oraz ilości wydatkowanych środków finansowych pochodzących z funduszy krajowych.
Warto wiedzieć, że również mieszkańcy mogą wnieść
swój wkład w poprawę pozycji powiatu, zgłaszając zrealizowane przez siebie prywatnie ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii, np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale
także energii wiatru, otoczenia i biomasy. Po weryfikacji regulaminowej są one zgłaszane do oceny eksperckiej w ramach
Rankingu ZPP.
Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku
Inwestycje i remonty na drogach powiatowych w latach 2007-2014
W najbliższych dniach kończy się kolejna IV kadencja Rady Powiatu Przeworskiego a 16 listopada odbędą się
kolejne wybory do samorządów wszystkich szczebli. Z tej
okazji czas na krótkie podsumowanie sytuacji na drogach
powiatowych naszego powiatu.
W IV kadencji działania Rady i Zarządu Powiatu ze
Starostą Zbigniewem Kiszką to kontynuacja działań rozpoczętych w III kadencji polegających m.in. na wykorzystaniu pełnej
puli dostępnych środków zewnętrznych z programów takich
jak RPO, WNPPDL, Osłona Przeciwosuwiskowa, Likwidacja
skutków działania klęsk żywiołowych, jak również współpraca
z Samorządami Gminnymi, Nadleśnictwami, PGNiG, PNiG.
Dzięki temu w latach 2007 - 2014 wyremontowano
270,0 km dróg (na 310 km) i 56,0 km chodników co obrazuje
załączona poniżej tabelka.
Lp
Nazwa zadania
Długość
Wartość
ogółem
Dofinansowanie UE
Dofinansowanie
MSWiA, MAiC
Powiat
Gminy
Inne
podmioty
1
Regionalny Program
Operacyjny
58,67
38 751 062
17 453 604
-
5 426 757
9 022 549
6 847 752
2
Wieloletni Narodowy
Program Przebudowy
Dróg Lokalnych
52,671
15 769 887
-
7 582 818
3 236 167
4 950 902
-
3
Osłona
przeciwosuwiskowa
Likwidacja skutków
działania klęsk żywiołowych
Współpraca
z gminami
a. Nawierzchnia dróg
0,53
6 752 432
6 115 937
-
556 495
80 000
-
56,721
17 031 363
-
13 044 337
118 685
1 320 922
-
89,299
18 444 059
-
-
7 161 971
9 735 689
-
b. Chodniki
15,64
6 575 159
-
-
1 579 141
3 161 578
120 117
6
Współpraca
z innymi podmiotami
12,165
2 171 749
-
-
558 098
328 000
1 286 656
7
Ogółem: drogi
chodniki
270,056
15,64
105 495 711
23 569 541
20 627 155
18 637 314
28 599 640
8 254 525
4
5
W podsumowaniu powyższej tabelki w imieniu zarządcy dróg powiatowych i wszystkich użytkowników dróg
zarówno kierowców jak i pieszych chcielibyśmy podziękować
wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania powyższych inwestycji i remontów, a przede wszystkim Radzie
Powiatu, Zarządowi Powiatu na czele z Panem Starostą Zbi-
gniewem Kiszką, Radom Gmin, Burmistrzom i Wójtom Gmin
z terenu Powiatu Przeworskiego. Bez ich zaangażowania nie
byłoby tych osiągnięć.
Serdecznie dziękujemy
Dyrektor Tomasz Lenar wraz z pracownikami PZD
Strona 4
Listopad 2014
Inwestycje i remonty na drogach powiatowych w 2014 r.
Remonty dróg
1.Usuwanie skutków działania klęsk żywiołowych
Staraniem władz powiatu otrzymano w 2014 r.
z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dwie promesy: pierwsza na kwotę 420 000 zł na zadanie remont drogi powiatowej
nr P1 604 R Żurawiczki – Zarzecze o dł. 2,4 km. Po przetargu
wykonawcą zadania za kwotę 642 907, 48 zł zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A z Żołyni. Druga promesa
na kwotę 360 000 zł z przeznaczeniem na zadanie Remont
dróg powiatowych nr P2 406 R Kańczuga – Krzeczowice i nr
P1 608 R Dojazd do stacji PKP w Krzeczowicach o dł. 2,65 km.
Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu zostało Przedsiębiorstwo Molter sp. z o.o z Rudnej Małej. Wartość robót
475 499,62 zł.
Droga Żuklin - Krzeczowice
Drogi Powodziowe
Długość
wartość
Gmina
MAiC
Remont drogi powiatowej Nr
P1 604 R Żurawiczki – Zarzecze
2,4
642 907,48
226 907,48
420 000
2,65
475 499,62
115 499,62
360 000
5,05
1 118 407
342 407
780 000
Remont dróg powiatowych Nr
P2 406 R Kańczuga Krzeczowice i Nr P1 608 R Dojazd do stacji PKP w Krzeczowicach
Razem
Droga Żurawiczki – Zarzecze
2. Współpraca z Gminami wykonano 3 zadania na drogach –
ulicach miejskich w Kańczudze i Sieniawie
MiG Kańczuga
Długość
Wartość
Gmina
MAiC
Ul. Parkowa
0,370
70 349,24
70 349,24
-
MiG Sieniawa
Długość
Wartość
Gmina
MAiC
Ul. Sobieskiego
0,160
114 457,24
114 457,24
-
Ul. Poniatowskiego
0,154
65 711,98
65 711,98
-
Sieniawa ul. Sobieskiego
Kańczuga ul. Parkowa
Listopad 2014
Strona 5
Pozostałe remonty
W 2014 r. Powiat Przeworski otrzymał PGNiG w Warszawie kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na remont drogi
Sietesz - Siedleczka, tytułem rekompensaty za przejazdy tą
drogą samochodów obsługujących wiertnie w Siedleczce.
W ramach środków z gwarancji za szkody na drogach
powiatowych spowodowane przez pojazdy byłego wykonawcy autostrady A4 – Firmę Polimex – Mostostal – Doprastav
ogłoszono dwa przetargi. Pierwszy rozstrzygnięty na odcinek
drogi powiatowej P1 580 R Gorliczyna – Wólka Pełkińska o dł.
2,52 km wykonawcą robót za kwotę 1 097 971 .10 zł została
firma Skanska S.A z Rzeszowa, która przystąpiła już do realizacji zadania. Otwarcie ofert drugiego przetargu na ul. Powiatowe P1 587 R ul. Chruściela i ul. Pod Chałupkami o łącznej długości 2,26 km zaplanowano na dzień 12 listopada br. Pozostałe przetargi w ramach tych środków planuje się ogłosić
w I kwartale 2015r.
W ramach współpracy z Nadleśnictwem Kańczuga
i Gmina Jawornik Polski realizowany jest odcinek drogi P1 420
R Jawornik Polski – Dylągówka, gdzie wykonawcą robót jest
firma PBDiM z Żołyni.
Długość
Wartość
Powiat
Dofinansowanie
Uwagi
Remont drogi P1 580 R Gorliczyna – Wólka Pełkińska
2,52
1 097 971,10
1 097 071,10
-
W realizacji
Remont drogi P1 609 R
Sietesz - Siedleczka
0,952
103 091,65
3 091,65
100 000
PGNiG W-wa
Remont drogi P1 420 R
Jawornik Polski - Dylągówka
10 000
0,35
120 251
53 531
UG Jawornik Polski
Nadleśnictwo Kańczuga
57 720
Remonty i budowa chodników
Zadanie to realizowane w dwóch formach – roboty wykonywane przez wykonawców zewnętrznych i przez siły własne PZD.
Chodniki – wykonawstwo zewnętrzne
Lp.
Długość
Wartość
Powiat
Gmina
Uwagi
1
Droga P1 572 R Tryńcza Wólka Małkowa
0,900
351 101,43
-
351 101,43
UG Tryńcza
2
Droga P1 570 R Tryńcza Ubieszyn
0,600
228 526,96
-
228 526,96
UG Tryńcza
3
Droga P1 574 R Sieniawa Gorzyce
0,280
104 843,91
-
104 843,91
UG Tryńcza
4
Droga P1 259 R Gniewczyna - Grodzisko
0,760
304 882,90
-
304 882,90
UG Tryńcza
5
Ul. Parkowa Kańczuga
P1 065 R
0,230
26 000
-
26 000,00
MiG Kańczuga
6
Droga P1 632 R Rączyna Pantalowice
0,470
176 652,60
-
176 652,60
MiG Kańczuga
7
Droga P1 543 R Przeworsk
- Markowa
0,350
141 257,27
41 257,27
10 000
10 000
80 000
UG Przeworsk
UM Przeworsk
PUM Rzeszów
8
Droga P1 518 R Gniewczyna - Świętoniowa
0,78
382 000
1 000
382 000
UG Tryńcza
9
Droga P1 565 R ul. Sobieskiego Sieniawa
0,154
32 434,74
-
32 434,74
MiG Sieniawa
Razem:
4,524
1 747 700
257
1 706 443
Strona 6
Listopad 2014
Chodnik - Kańczuga ul. Parkowa
Chodnik w m. Tryńcza
Chodnik przy drodze
Gniewczyna - Świętoniowa
Chodniki wykonywane przez PZD
Lp.
1
2
3
4
5
6
Długość
Wartość
Powiat
Gmina
Droga P1 604 R Żurawiczki
– Zarzecze w m. Zarzecze
0,072
0,181
21 179,65
46 437,52
11 179,65
26 937,52
10 000
19 500
Droga P1 594 R Przeworsk
– Zarzecze w m. Żurawiczki
0,658
352 000
162 000
190 000
Droga P1 605 R Urzejowice
Siennów w m. Siennów
0,368
Droga P1 546 R Hadle
Szklarskie – Tarnawka w m.
Hadle Szklarskie
Droga P1 585 R ul Niepodległości w Przeworsku
0230
0,036
97 300
12 500
57 300
4 500
40 000
8 000
0,450
38 400
13 400
25 000
Droga P1 594 R ul. Czarnieckiego w Przeworsku
0,100
Razem:
1,878
Chodnik w m. Żurawiczki
Chodnik w m. Hadle Szklarskie
Uwagi
Rów kryty
odwodnienie
Dane szacunkowe
192 000
92 000
100 000
Dane szacunkowe
Rów kryty
odwodnienie
Dane szacunkowe
43 000
23 000
20 000
Dane szacunkowe
760 458
390 317
412 500
Chodnik w m. Żurawiczki
Budowa chodnika w m. Siennów
Chodnik ul. Niepodległości w Przeworsku
Chodnik w m. Zarzecze
Listopad 2014
Strona 7
Remonty wykonywane przez PZD w 2014 r.
Remonty dróg powiatowych przeprowadzone były
przy użyciu masy bitumicznej na gorąco, tłucznia, klińca, grysów i emulsji asfaltowej
Do wykonywania prac zużyto:
- masa bitumiczna – 90 t
- emulsja asfaltowa – 18 t
- grys bazaltowy
– 77 t
- grys łamany 2-8 – 96 t
- tłucznia
– 52 t
- niesort
– 46 t
Remonty mostów - wykonano remonty cząstkowe
6 mostów o podkładach drewnianych. W tym celu zużyto
18 m3 drewna i 167 kg gwoździ . Wyremontowano i pomalowano barierki 7 mostów.
Kopanie rowów i ścinanie pobocza
Remont i utrzymanie Przeworskiej Kolejki Dojazdowej Przeworsk – Dynów - przy wykonywaniu remontu torowiska wymieniono 1 346 podkładów kolejowych, do mocowania szyn zużyto 903 kg szyniaków, do uzupełnienia nasypów
zużyto 14 t tłucznia.
Wykonano koszenie torowiska i peronów stacyjnych o dł.
16,4 km.
Wykonano dwukrotny oprysk torowiska.
Wykonano 1650 m rowów przytorowych i oczyszczono 860
mb międzytorza.
Odwadnianie torowiska
Remont mostu w m. Gniewczyna Łańcucka
Wymiana podkładów kolejowych
Most w Zagórzu
Renowacja rowów i uzupełnianie poboczy - przy
tych pracach pracowały 3 koparko – ładowarki i 2 brygady
pracowników PZD. Wykonano 18 600 m rowów przydrożnych,
wyregulowano wysokość 4500 m poboczy i uzupełniono
3 150 m poboczy ziemnych; wyczyszczono, udrożniono 14 szt.
przepustów.
W miesiącach od maja do października wykonano
koszenie (2-3 pokosy) poboczy, rowów i przeciwskarp rowów.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - w ramach tych działań brygada liniowa PZD postawiła i wymieniła
218 szt. znaków drogowych. Odmalowano 55 szt. przejść dla
pieszych.
Tomasz Lenar
Dyrektor PZD w Przeworsku
Strona 8
Listopad 2014
Obchody 110-lecia Przeworskiej wąskotorówki
Przeworska wąskotorówka w tym roku obchodzi
jubileusz 110 lat istnienia. To jedna z większych atrakcji turystycznych naszego regionu.
Trasa przejazdu kolejki przebiega przez dwie malownicze krainy geograficzne województwa podkarpackiego: Podgórze Rzeszowskie i Pogórze Dynowskie, które łączy 602 m
tunel pod górą Szklarką.
Na trasie można podziwiać piękne krajobrazy doliny
Mleczki i Sanu, zabytkowe mosty i przepusty a także dworce
i obiekty techniczne. Jeśli pogoda sprzyja ogromną atrakcją
nie tylko dla najmłodszych wycieczkowiczów są przejazdy
w otwartych wagonach zwanych letniakami lub retrami.
Kolejka jako jedna z nielicznych w Polsce, należy do
samorządu. W 2013 roku przejął ją powiat przeworski.
Tegoroczny sezon trwał od maja do października
i obfitował w liczne imprezy.
Z atrakcji jaką jest Przeworska Kolej Dojazdowa skorzystało około 12 tys. turystów.
Na specjalne zamówienie grup zorganizowanych
pociąg jeździ także w październiku i listopadzie.
Przeworska Kolejka Wąskotorowa Pogórzanin w plebiscycie „Podkarpackie Ulubione” ogłoszonym przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną zajęła 5 miejsce
w typowanych 101 różnych atrakcji turystycznych Podkarpacia.
Centrum Zrównoważonego Transportu zaprasza do
udziału w internetowym plebiscycie na projekty kolejowe
w ramach projektu Kolej 2022. Celem plebiscytu jest zidentyfikowanie projektów kolejowych do nowych Regionalnych
Programów Operacyjnych perspektywy 2014-2020 i wysondowanie poparcia społecznego dla tych propozycji. Efektem
plebiscytu będą listy rankingowe dla każdego województwa,
szeregujące proponowane projekty według liczby uzyskanych
głosów, posłużą one pomocą władzom województwa przy
decydowaniu o przeznaczeniu środków z RPO. W związku ze
zgłoszeniem przez Zarząd Powiatu projektu „Modernizacja
zabytkowej linii Przeworskiej Kolei Dojazdowej PrzeworskDynów wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na listę projektów
o charakterze strategicznym
zachęcamy Państwa do udziału
w plebiscycie i głosowania
w dniach od 5-20 listopada 2014
r. na stronie www.kolej2022.pl.
W ramach obchodów
110 - lecia PKD odbyło się między innymi:
1. Inauguracja obchodów - 30 kwietnia 2014 r.
2. Pierwszy rocznicowy przejazd - 1 maja 2014 r.
3. Piknik „Majówka na Ciuchci” - 31 maja 201 4 r.
4. Realizacja projektu „Przeszłość dla przyszłości” - 21-22
czerwca 2014 r.
5. Jubileusz otwarcia stacji w Dynowie - 12 lipca 2014 r.
6. Rajd rowerowy PKTR „Leliwa” Śladami Twórców Kolejki 26 października 2014 r.
Ryszard Wiśniowski
Z-ca Dyrektora PZD w Przeworsku
Listopad 2014
Strona 9
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Prace scaleniowe na terenie powiatu przeworskiego
Aktualnie są na ukończeniu prace na obiekcie Rożniatów, gm. Zarzecze , obejmujące:
W miesiącu sierpniu rozpoczęte zostały prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym w ramach projektu „Scalenie gruntów wsi Żuklin, gm. Kańczuga” na obszarze 454,22 ha, które obejmują:
- przebudowę dróg poscaleniowych (transportu rolnego) wraz
z przepustami pod drogami i zjazdami do działek (19 km
w tym utwardzonych 6 km),
- renowację rowów melioracyjnych (2,3 km oraz 900 m odwodnienia),
- rekultywację gruntów na powierzchni 5 ha.
Wartość przedmiotowych prac ustalona w postępowaniu
przetargowym wynosi 2 006 892,89 zł (brutto). Termin zakończenia prac ustalono na dzień 30 maja 2015 r.
- przebudowę dróg poscaleniowych (transportu rolnego) wraz
z przepustami pod drogami i zjazdami do działek o łącznej
długości 19,1 km,
- renowację rowów melioracyjnych o łącznej długości 6,6 km,
- rekultywację gruntów – powierzchnia 10 ha,
dla projektu ,,Scalenie gruntów wsi Rożniatów, gm. Zarzecze
na obszarze 510,08 ha".
Prace te zostały rozpoczęte w dniu 17 stycznia 2014 r. z terminem zakończenia 31 października 2014 r. Wartość przedmiotowych prac ustalona w postępowaniu przetargowym
wynosi 2 336 359,83 zł (brutto).
Wykonawca prac: Zakład Inżynierii Leśnej, 23-400 Biłgoraj,
ul. Zamojska 104
We wrześniu rozpoczęto zagospodarowanie poscaleniowe we wsi Pantalowice na obszarze 1142,85 ha, które
obejmuje:
- przebudowę dróg poscaleniowych (transportu rolnego)
wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do działek o łącznej długości 45 km,
- renowację rowów melioracyjnych o łącznej długości 18,5
km,
- rekultywację gruntów o powierzchni 40 ha.
Wartość przedmiotowych prac ustalona w postępowaniu
przetargowym wynosi 5 161 455,92 zł (brutto). Termin zakończenia prac ustalono na dzień 15 maja 2015 r.
Wykonawca w/w prac: Ekoline –Budownictwo Sp. z o.o. Niziny 290.
Na obiekcie Chałupki również we wrześniu zakończone zostały prace scaleniowe wokółautostradowe obejmujące
192 ha. Obecnie trwają przygotowania do wykonania zagospodarowania poscaleniowego.
Marian Sochacki
Geodeta Powiatowy
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami
Strona 10
Listopad 2014
Referat Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych
Zakończenie realizacji projektu
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie przeworskim”
Budynek Starostwa Powiatowego w Przeworsku
30 września 2014 roku zakończyła się rzeczowa
realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie przeworskim" rozpoczęta
w marcu br. Projekt realizowany był ze środków Unijnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, osi priorytetowej II „Infrastruktura techniczna", działania 2.2
„Infrastruktura energetyczna".
Termomodernizacją zostały objęte budynki: Starostwa Powiatowego w Przeworsku oraz budynek Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku. W ramach prac zostało wykonane docieplenie stropodachów obiektów, docieplenie i odnowienie
elewacji, wymiana instalacji co. w budynku administracyjnym
oraz montaż kotłowni gazowej i instalacji solarnej budynku
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku.
Budynek ZSOiZ w Przeworsku
Celem inwestycji było zmniejszenie wykorzystania
energii (np. pojemność instalacji co w budynku Starostwa
zmniejszyła się z 6m3 do 2m3) przekładające się na obniżenie
kosztów funkcjonowania ww. instytucji. Realizacja tego
przedsięwzięcia przyczyniła się do ochrony środowiska, a ponadto znacząco poprawiła jakość świadczenia usług edukacyjnych oraz publicznych przez instytucje objęte termomodernizacją.
Całkowita wartość projektu wyniosła 1 573 137,54 zł
przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 073 345,74 zł, w tym koszt termomodernizacji budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego wyniósł 826 843,75 zł, a budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 707 662,06 zł.
August Kogut
Naczelnik Wydziału Administracyjno - Gospodarczego
Powstaje „Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014 - 2020”
Od sierpnia 2014 roku Powiat Przeworski rozpoczął
prace nad przygotowaniem „Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”. Nowa Strategia wyznaczy perspektywiczne cele i zadania oraz kierunki rozwoju Powiatu do realizacji
przy uwzględnieniu wszystkich jego aspektów demograficznych, społecznych i gospodarczych odnoszących się do nowej
perspektywy finansowej UE 2014-2020 oraz dokumentów
krajowych. Pierwszym krokiem przy budowie Strategii były
warsztaty strategiczne. Celem warsztatów było omówienie
mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń rozwojowych
powiatu, wypracowanie wspólnych celów i kierunków działań
oraz wskazanie projektów istotnych z punktu widzenia rozwoju powiatu przeworskiego w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020. Do współtworzenia Strategii zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych,
przedsiębiorców oraz mieszkańców z terenu powiatu przeworskiego. Strategia stanowić będzie fundament dla programów rozwojowych powiatu w poszczególnych sferach jego
aktywności. Realizacja celów i działań Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego ma za zadanie zapewnienie dalszego,
dynamicznego i zrównoważonego rozwoju powiatu dla dobra
jego mieszkańców. Dokument ma być gotowy do końca 2014
roku.
Listopad 2014
Strona 11
Trwa realizacja projektu partnerskiego pt. :
„Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”
Powiat Przeworski wspólnie
i społecznego Przeworsko -Dynowsz 12 jednostkami samorządu terytokiego Obszaru Wsparcia”, oraz
rialnego: Gminą Miejską Przeworsk,
„Strategia Rozwoju Gospodarczego
Miastem i Gminą Kańczuga, Miastem
Przeworsko - Dynowskiego Obszaru
i Gminą Sieniawa, Gminą Przeworsk,
Wsparcia” wraz z „Prognozą oddziaGminą Tryńcza, Gminą Gać, Gminą
ływania na środowisko”. Obecnie
Zarzecze, Gminą Adamówka, Gminą
trwają pracę nad opracowaniem
Jawornik Polski, Miastem Dynów,
Programu Rozwoju Gospodarczego
Gminą Dynów oraz Gminą Hyżne
PDOW wraz z „Prognozą oddziałyrealizuje projekt pt. ”Zintegrowany
wania na środowisko” oraz „Studium
Rozwój Przeworsko - Dynowskiego
komunikacyjne PDOW”.
Obszaru Wsparcia”. Projekt jest
Końcowym etapem realizawspółfinansowany ze środków Unii
cji projektu będzie opracowanie
Europejskiej z Europejskiego Funduczterech dokumentacji technicznych
szu Rozwoju Regionalnego w ramach
do wybranych projektów, które zoProgramu Operacyjnego Pomoc
staną uznane za najważniejsze
Techniczna 2007 - 2013.
w „Programie Rozwoju Gospodar5 maja 2014 r. została podpiczego Przeworsko - Dynowskiego
sana umowa o dofinansowanie proObszaru Wsparcia” z punktu widzejektu pomiędzy Powiatem Przewornia całego obszaru. Inwestycje dla
skim a Ministrem Infrastruktury i Rozktórych zostanie opracowana dokuwoju. Wartość projektu wynosi 1 388
mentacja projektowa będą miały
947,72 zł natomiast kwota dofinansocharakter inwestycji zintegrowanych
wania ze środków UE to 1 250 052,95
(kompleksowy),
realizowanych
zł.
w ramach współdziałania jednostek
Głównym celem projektu
samorządu terytorialnego szczebla
partnerskiego jest efektywne wykorzystanie Przeworsko gminnego i powiatowego.
Dynowskiego Obszaru Wsparcia (PDOW) jako obszaru współRealizacja wspólnych partnerskich projektów umożlipracy między jst w celu zwiększenia jego konkurencyjności,
wi podniesienie poziomu rozwoju oraz spójności Przeworskospójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytoDynowskiego Obszaru Wsparcia. Zakończenie realizacji prorialnym. Ważnym aspektem jest także wykorzystanie potenjektu planowane jest w czerwcu 2015 roku .
cjału wewnętrznego obszaru współpracy samorządów poJustyna Pakosz
przez wspólną realizację przedsięwzięć ukierunkowanych na
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
rozwiązywanie problemów wskazanego obszaru. Współpraca
i Zamówień Publicznych
jednostek samorządu terytorialJesteśmy już na końcowym etapie realizacji
nego przyczyni się do zwiększeprojektu. Wspólnie z gminami zaangażowania atrakcyjności inwestycyjnej
nymi w poszczególne działania przygotowujeobszaru jako miejsca do życia,
my specyfikację do ogłoszenia przetargów na
wypoczynku oraz pracy. W wynidokumentacje techniczne dotyczące wybraku współpracy zostaną opraconych projektów. Będzie to m.in. opracowanie
wane dokumenty planistyczne
dokumentacji technicznej rewitalizacji Przei projektowe w ramach aktualneworskiej Kolejki Dojazdowej czy zintegrowago okresu programowania 2014 nych sieci szlaków rowerowych i pieszych na
2020, uwzględniające problemy
terenie Przeworsko - Dynowskiego Obszaru
rozwojowe obszaru współpracy,
Wsparcia oraz dokumentacji technicznej na
potencjał gospodarczy, społeczwybrane Zespoły Pałacowo - Parkowe w rany, przyrodniczy, krajobrazowy
mach projektu „Szlakiem Zespołów Pałacowo
i kulturowy.
- Parkowych Przeworska i okolic”. Dzięki tej
Dotychczas
zostały
dokumentacji będzie możliwość sięgania po
opracowane 2 dokumenty planiśrodki zewnętrzne, w tym z UE, na które
styczne tj. „Analiza potencjału
Wypowiedź Wicestarosty dr. Leszka Kisiela
otwarte konkursy będą ogłaszane od 2015 r.
gospodarczego, turystycznego
Strona 12
Listopad 2014
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Podsumowanie inwestycji wykonanych w perspektywie 2007 -2013
Po przystąpieniu Polski do UE
w dniu 1 maja 2004 r. mieliśmy ogromny
apetyt aby z unijnego tortu wykroić jak
największy kawałek na realizacje zadań
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Zdrowotnym w Przeworsku. Co osiągnęliśmy w tym okresie?
Pierwsze dwa lata 2004-2006 to
pierwsze nasze kroki w dążeniu do pozyskania środków unijnych. Pierwsze złożone
wnioski, pierwsze wykonane inwestycje.
Zrealizowaliśmy dwa projekty sfinansowane
ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:
 „Modernizacja Oddziału Chirurgii i Ortopedii oraz zakup sprzętu RTG dla SP ZOZ
w Przeworsku” wartość całkowita projektu - 1 691 803,54 zł,
w tym dofinansowanie: UE - 1 188 926,37 zł, z budżetu państwa 158 523,52 zł.
 „Zakup sprzętu medycznego na Blok Operacyjny oraz OAiIT
dla SP ZOZ w Przeworsku” wartość całkowita projektu –
795 193,33 zł, w tym dofinansowanie: UE – 477 512,86 zł.
Warto tutaj dodać, że ucyfrowienie pracowni RTG było jednym z pierwszych na Podkarpaciu!
Dopiero nowa perspektywa unijnego budżetu na lata
2007-2013 pokazała jakie są możliwości w zakresie wykorzystania środków pomocowych. W tym okresie realizowaliśmy
3 duże projekty:
 „Kompleksowa termomodernizacja budynków szpitala SP
ZOZ w Przeworsku” wartość całkowita projektu –
1 543 824,76 zł, w tym dofinansowanie: UE – 1 207 708,55
zł.
 „Nadbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego oraz OAiIT
w SP ZOZ w Przeworsku” wartość całkowita projektu 9 606 855,38 zł, w tym dofinansowanie: UE – 4 939 263,12
zł, z budżetu powiatu przeworskiego 3 559 698,57 zł.
 „Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ w Przeworsku jako
element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej
(PSIM)” wartość całkowita projektu - 3 881 784,30 zł, w tym
dofinansowanie: UE – 3 177 167,37 zł,
z budżetu powiatu przeworskiego
451 190,55 zł.
Przeworski szpital ciągle doposażany jest w nowoczesny sprzęt i urządzenia medyczne, które zwiększają możliwości diagnostyczne oraz podnoszą jakość
i skuteczność leczenia. Pozyskiwanie nowego sprzętu i wymiana już zużytego wpisuje się w założenia polityki dyrekcji, która przy zakupie kieruje się w pierwszej
kolejności kryterium pilności i możliwościami finansowymi.
Dlatego też systematycznie opracowujemy projekty i poszukujemy źródeł
ich dofinansowania. W przeciągu ostatnich 10 lat uzyskaliśmy w sumie blisko 20 milionów złotych
dofinansowania z różnych źródeł m.in.: z Unii Europejskiej,
budżetu państwa, budżetu powiatu przeworskiego, PFRON,
Ministerstwa Zdrowia, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Fundacji POLSAT, Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Dzięki pozyskanym środkom, dobrej współpracy
i zaangażowaniu pracowników SP ZOZ w Przeworsku udało
się zrealizować wiele zadań. Naszym celem było uzyskanie
statutu placówki liczącej się na rynku usług medycznych i konkurencyjnej dla ościennych szpitali. Potwierdzeniem udzielania wysokiej jakości usług medycznych są posiadane certyfikaty ISO, a przede wszystkim liczba hospitalizowanych pacjentów, wykonanych operacji, badań diagnostycznych, udzielanych porad i konsultacji.
Dziś przystępujemy do realizacji następnego unijnego budżetu na lata 2014 – 2020 i poszukujemy nowych źródeł
dofinansowania. Posiadamy wizję dalszego rozwoju i mamy
przygotowane propozycje projektów m.in. obejmujące unowocześnienie centralnej sterylizacji, pracowni diagnostycznych w tym RTG.
Józef Więcław
Dyrektor SP ZOZ w Przeworsku
Ranking Szpitali Rzeczpospolitej 2014
z Rzeszowa, Szpital Powiatowy z Mielca, Wojewódzki Szpital z Tarnobrzegu i SP ZOZ z Przeworska.
XI ranking szpitali został zorganizowany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i wydawnictwo Blue Media a partnerem prasowym jest „Rzeczpospolita”.
W rankingu uczestniczyło ponad 240 szpitali czyli
około jedna trzecia wszystkich funkcjonujących w Polsce. Do
rankingu wchodzi 100 najlepszych placówek w Polsce, które
uzyskają najwięcej punktów w ankiecie zawierającej pytania
o infrastrukturę szpitala, stan budynków, funkcjonowanie
ekonomiczne oraz sposób sprawowania opieki.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Przeworsku znalazł się w „Złotej setce” w zestawieniu
zabiegowych szpitali wielospecjalistycznych i onkologicznych w Polsce zdobywając 749,68 punktów co uplasowało
placówkę na 91 miejscu.
Z województwa podkarpackiego tylko 4 szpitale znalazły się w „Złotej Setce”: Szpital Specjalistyczny Pro-Familia
Listopad 2014
Strona 13
Informacja:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku informuje, iż uruchomi platformę internetową, w ramach której udostępni aplikację E-Pacjent umożliwiającą realizację procesu rezerwacji usług oferowanych przez naszą placówkę. Pacjenci będą mogli się zarejestrować w systemie i dokonywać rezerwacji wizyt w poradniach specjalistycznych.
Platforma dostępna będzie pod adresem: http://www.eportal.spzoz-przeworsk.pl
Bezpłatne badania cytologiczne i mammograficzne
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Przeworsku w 2014 roku zorganizował 7 razy akcje bezpłatnych badań ginekologicznych wraz z cytologią oraz badaniami mammograficznymi, które prowadzone były w dni
wolne od pracy (soboty, niedziele).
Przeprowadzenie akcji było możliwe dzięki zaangażowaniu Poradni Położniczo – Ginekologicznej w Przeworsku
oraz Pracowni Mammograficznej. Na wyróżnienie zasługują:
lek. med. Andrzej Bielówka, lek. med. Grażyna Woch – Cyburt, położne Elżbieta Fluda, Maria Cieleń i Irena Dybaś oraz
lek. med. Bogusława Kapusta wraz z technikami RTG i sekretarkami medycznymi zaangażowanym w badania mammograficzne.
Za rozpropagowanie bezpłatnych badań serdeczne
podziękowania składamy Kołom Gospodyń Wiejskich z terenu
Powiatu Przeworskiego a szczególnie z gminy Tryńcza i Gać.
Jednocześnie informujemy, iż we wrześniu 2014 r.
w Poradni położniczo- ginekologicznej w Przeworsku oraz
Pracowni Mammograficznej na zlecenie Ministerstwa Zdrowia przeprowadzone były kontrole jakości wykonywanych
badań cytologicznych i mammograficznych, które nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości w zakresie ocenianych parametrów.
Strona 14
Listopad 2014
Otwarcie Stacji Dializ DIAVERUM POLSKA w Przeworsku
27 października 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej Stacji Dializ firmy DIAVERUM POLSKA, usytuowanej przy SP ZOZ w Przeworsku.
W uroczystości otwarcia wzięli udział: przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Przeworsku ze Starostą Zbigniewem Kiszką na czele, przedstawiciele władz gmin, Dyrekcja
SPZOZ w Przeworsku wraz z ordynatorami oddziałów szpitalnych, zarząd firmy DIAVERUM POLSKA na czele z Panem Dyrektorem Naczelnym Ryszardem Zającem, Panem Dyrektorem Regionalnym Markiem Piłczyńskim i Dyrektorem Medycznym Stacji Dializ w Jarosławiu i Przeworsku Panem
dr. n. med. Waldemarem Dżugan oraz lekarze specjaliści
w dziedzinie nefrologii.
5 pielęgniarek i 1 pielęgniarka zarządzająca.
Stanowiska do hemodializy
Hemodializa to jedna z metod leczenia nerkozastępczego. Polega na usuwaniu z krwi szkodliwych produktów
przemiany materii oraz nadmiaru wody i jonów szkodliwych
dla zdrowia. Zabiegi wykonuje się u pacjentów, których nerki
nie spełniają swojej funkcji. Zazwyczaj wykonywana są 3-4 lub
więcej razy w tygodniu a procedura trwa minimum 4 godziny,
ale może zająć do 6 godzin. Oprócz czasu potrzebnego na
Pan dr n. med. Waldemar Dżugan – Dyrektor Medyczny Stacji
i Pan Marek Piłczyński Dyrektor Regionalny Diaverum Polska
Firma Diaverum zajmuje się leczeniem nerek już od
20 lat i ma pod swoją opieką ponad 26 000 pacjentów w 18
krajach Europy, Ameryki Łacińskiej, Australii, Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu. W Polsce istnieje od 2001 roku
i w chwili obecnej funkcjonuje w 24 stacjach dializ, w których
leczy się ponad 2100 pacjentów.
Stacja Dializ w Przeworsku obejmie opieką pacjentów z naszego miasta i terenu powiatu przeworskiego. Pierwsi pacjenci zostali przyjęci 3.11.2014 r. Placówka posiada 17
nowoczesnych stanowisk do hemodializy w tym 2 zakaźne.
Przy stacji funkcjonuje Poradnia nefrologiczna., w której porad będzie udzielało 2 lekarzy specjalistów trzy razy w tygodniu. W Stacji dializ jest zatrudnionych 7 lekarzy nefrologów,
Pamiątkowe zdjęcie przed Stacją Dializ w Przeworsku
wykonanie zabiegu w danym dniu należy uwzględnić dodatkowo czas potrzebny na dojazd i powrót do domu, oczekiwanie na transport. Hemodializa w sumie może zająć sporo czasu w ciągu dnia, co ma ogromny wpływ na pracę i życie rodzinne pacjenta. Otwarcie stacji w Przeworsku przyczyni się
do skrócenia czasu podróży pacjentów, którzy do tej pory
mieli wykonywane zabiegi w Jarosławiu lub w Rzeszowie często w późnych godzinach wieczornych a nawet nocnych –
podkreślił dr med. Waldemar Dżugan Dyrektor Medyczny.
Poprawi się jakość życia pacjentów z chorobami nerek.
Zaproszenie na bezpłatne badanie cytologiczne i mammograficzne
Drogie Panie, w trosce o Wasze zdrowie zapraszamy na badania
cytologiczne i mammograficzne. Regularne wykonywanie tych badań jest
najskuteczniejszą formą profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi.
W ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka
Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy zapraszamy Panie w wieku 25-59 lat raz na trzy lata na bezpłatne badanie cytologiczne
oraz Panie w wieku 50-69 lat raz na dwa lata na bezpłatne badanie mammograficzne.
Na badanie zapraszamy do:
- BADANIE MAMMOGRAFICZNE - Pracownia mammograficzna w Przeworsku
w godz. 7.00 – 18.00 rejestracja osobiście lub pod nr tel. 16 649 16 50,
- BADANIE CYTOLOGICZNE: - Poradnia ginekologiczno – położnicza
w Przeworsku rejestracja osobiście lub pod nr tel. 16 649 15 56.
W dniu badania prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty
i dowód ubezpieczenia, który jest ważny 1 miesiąc!
Listopad 2014
Strona 15
Niedziela dla zdrowia
Starostwo Powiatowe w Przeworsku i Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku byli organizatorami imprezy plenerowej „Niedziela dla zdrowia”,
która odbyła się w niedzielę 15 czerwca przy Muzeum
w Przeworsku w Zespole Pałacowo - Parkowym. Honorowy
Patronat nad imprezą sprawował Marszałek Województwa
Podkarpackiego. Zgromadzonych uczestników pikniku oraz
gości przywitali: Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka i Zastępca Dyrektora ds. medycznych SP ZOZ Janusz Szynal.
Rolę konferansjerów pełniły: Pani Oddziałowa oddziału położniczo ginekologicznego mgr Irena Dybaś i Pielęgniarka Oddziałowa OAiIT mgr Patrycja Trojnar. W ramach
akcji promującej zdrowy styl życia pracownicy SP ZOZ wykonali 3213 bezpłatnych badań.
Na ręce Naczelnej Pielęgniarki SP ZOZ Marzanny Pelc
Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka wręczył czek o wartości
2 000 zł za promocję zdrowia na terenie powiatu przeworskiego.
Szkoły ponadgimnazjalne – ZSOiZ w Przeworsku, ZSZ
w Przeworsku i ZS w Kańczudze, przygotowały degustację
zdrowej żywności. Swoje stoiska zaprezentowały również
instytucje dbające o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców – PSSE w Przeworsku, PPP w Przeworsku, KP PSP w Przeworsku, KP Policji w Przeworsku, Powiatowe PCPR w Przeworsku, Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny oraz
ZHR Przeworsk.
Na scenie zaprezentowały się zespoły z Państwowej
Szkoły Muzycznej w Przeworsku, MOK w Przeworsku, dzieci
z Przedszkola Miejskiego nr 2 i nr 3 w Przeworsku, SP nr 1
w Przeworsku, ZS w Mirocinie, Chałupkach, Urzejowicach,
Sieteszy, i Jaworniku Polskim, Gimnazjum Nr1 w Przeworsku,
Szkolny Teatr „Ku Wielkiej klapie” z ZSZ w Przeworsku.
Podczas imprezy była możliwość nieodpłatnego
zwiedzania Muzeum - Pałac Lubomirskich oraz Muzeum Pożarnictwa.
Można było wziąć udział w grach i konkursach związanych ze zdrowiem oraz dzięki Klubowi szachowemu
„GAMBIT” rozegrać partyjkę szachów.
Jak co roku, imprezie towarzyszył Rajd Rowerowy dla
Zdrowia o długości trasy 40 km zorganizowany przez Przeworskie Koło Turystyki Rowerowej „Leliwa”. Jedną z inicjatyw, która uatrakcyjniła imprezę był spływ kajakowy rzeką
Mleczka. Spływ zorganizowany został z inicjatywy Przeworskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
20 śmiałków pokonało kajakami trasę Urzejowice - Przeworsk
o długości około 10 km.
Gwiazdą imprezy był „Andre”, przy którego muzyce
bawili się mieszkańcy nie tylko z terenu powiatu przeworskiego. Impreza zakończyła się zabawą taneczną, podczas której
uczestników zabawiał zespół „Family Power”.
Artykuły dla SP ZOZ opracowała
Agnieszka Kozak - Asystent Dyrektora
ds. Promocji Zdrowia i Profilaktyki w SP ZOZ w Przeworsku
Strona 16
Listopad 2014
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przeworsku
Choroby zakaźne
Biorąc pod uwagę
działalność zapobiegawczą
i przeciwepidemiczną Powiatowej Stacji Sanitarno
–
Epidemiologicznej
w Przeworsku w zakresie
chorób zakaźnych oraz
sytuację epidemiologiczną
naszego powiatu pragnieRyszard Trelka Dyrektor PSSE
my zwrócić Państwa uwagę na zależność pomiędzy
dzisiejszą migracja ludności, a profilaktyką pierwotną.
Wyjazdy służbowe, zarobkowe, czy turystyczne powinny skłonić nas do pogłębienia informacji w kwestii naszego zdrowia, czyli potrzebnych szczepień dla wyjeżdżających za
granicę. Bardzo ważna jest również nasza świadomość, jakich
czynników i zachowań powinniśmy unikać w trosce o nasze
zdrowie. Jest ona bardzo istotna w sytuacji zagrożenia naszego zdrowia, dzięki niej możemy w trakcie wywiadu diagnostycznego przekazać lekarzowi bardzo cenne informacje mające wpływ na podjęcie leczenia.
W ostatnim okresie w mediach głośno było na temat
gorączki krwotocznej Ebola. Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO) informuje, że do dnia 26 września 2014r. w Gwinei,
Sierra Leone i Liberii odnotowano 6553 zachorowań, w tym
3083 przypadki śmiertelne.
GORĄCZKA KRWOTOCZNA EBOLA jest wywoływana przez wirusy z rodziny Filoviridae. Istnieje
hipoteza mówiąca, że rezerwuarem wirusa Ebola
są nietoperze owocożerne. Jest to choroba występująca rzadko, jednakże charakteryzująca się
bardzo wysoką śmiertelnością sięgającą ponad 90%. Epidemie
i przypadki gorączki Ebola występowały dotychczas głównie
w Afryce. Istnieje jednak ryzyko rozsiania tej choroby również
na inne tereny, w tym także do Europy np. wraz z powracającymi osobami zakażonymi w okresie inkubacji choroby.
Przeniesienie wirusa Ebola następuje przez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami osoby zakażonej. Transmisja wirusa Ebola możliwa jest również od osoby
zmarłej z powodu zakażenia oraz od zakażonych/padłych
zwierząt takich jak: małpy czy nietoperze. Okres inkubacji,
czyli wylęgania trwa od 2-21dni (średnio 8 dni). Po tym okresie występują objawy grypopodobne (gorączka, dreszcze,
bóle głowy, bóle mięśni i stawów, bóle gardła, osłabienie),
które bardzo szybko nasilają się. Następnie pojawia się biegunka, wymioty, bóle brzucha, niekiedy wysypka, zaczerwienie oczu oraz objawy krwotoczne (krwawienia zewnętrzne
i wewnętrzne). Choroba może doprowadzić do śmierci. Nie
ma specyficznego leczenia, ani szczepionki przeciwko gorączce Ebola. Brak skutecznego leczenia i duża zakaźność wirusów
wymusza stosowanie odpowiednich zabezpieczeń przez oso-
by kontaktujące się lub opiekujące osobą zakażoną lub chorą
(np. szczególne warunki izolacji, środków ochrony osobistej).
W razie zachorowania w trakcie pobytu należy natychmiast
poprosić o pomoc lekarską, zaś w przypadku wystąpienia niepokojących objawów po powrocie z rejonów endemicznych
należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem informując
o przebytej podróży.
Kolejną z chorób zakaźnych, która ostatnio wystąpiła
w Niemczech (u osób pracujących przy zbiorach truskawek)
i została zawleczona na nasz teren jest Leptospiroza.
LEPTOSPIROZA jest chorobą, która może
przenosić się ze zwierząt na ludzi, powodowaną przez krętki z rodzaju Leptospira. Przyczyną zakażenia u człowieka jest
gatunek L.interrogans. Leptospiroza najczęściej występuje w obszarach o klimacie tropikalnym, jednakże jest ona stwierdzana również w Europie. Rezerwuarem
L.interrogans są zwierzęta domowe (psy, świnie, bydło) oraz
zwierzęta dzikie (głównie gryzonie).
Do zakażenia człowieka dochodzi poprzez kontakt
bezpośredni z moczem, mięsem, krwią zakażonych zwierząt
lub przez kontakt ze skażoną krętkami wodą, glebą
(przeniesienie bakterii bezpośrednio np. z brudnych rąk do
ust) oraz spożycie skażonej wody i żywności.
Choroba może przebiegać bezobjawowo, ale może
występować również w ciężkiej postaci, kończącej się zgonem. Okres inkubacji (od momentu zakażenia do wystąpienia
pierwszych objawów) wynosi od 2 do 30 dni (średnio 10 dni).
Objawy: gorączka, bóle głowy, mięśni, stawów, wysypka na
skórze, dreszcze, wymioty zmiany w oczach (zaburzenia widzenia), ogólne wyczerpanie. W drugiej fazie choroby dochodzi do zmian w nerkach, płucach, sercu, rzadziej
w mózgu. Na skutek tych zaburzeń pojawia się żółtaczka, ból
brzucha, kaszel z krwistą wydzieliną, powiększenie węzłów
chłonnych, wątroby, śledziony, niedowład połowiczy.
Mogą występować również krwawienia.
Terapia antybiotykowa zastosowana odpowiednio
szybko jest skuteczna. Środki zapobiegawcze obejmują m.in.
zwalczanie gryzoni, unikanie skażonych obszarów, prawidłowe zabezpieczenie zranionej/uszkodzonej skóry.
W przypadku wielu chorób zakaźnych podstawową
zasadą mającą wpływ na zmniejszenie ryzyka zachorowania
jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny (np. dokładne mycie rąk przed każdym posiłkiem). Biorąc pod uwagę, że
na każdym centymetrze kwadratowym rąk może się znajdować od 40 tys. do 5 mln komórek drobnoustrojów, które
z dłoni poprzez dotyk mogą się przenieść na pięć różnych powierzchni i 14 osób, a w ciągu dnia jeden zarodek może rozwinąć się w 8 mln zarazków, higiena rąk jest najprostszą i najskuteczniejszą formą profilaktyki.
J. K. PSSE Przeworsk
Listopad 2014
Strona 17
BEZPŁATNA POMOC OSOBOM
POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
I CZŁONKOM ICH RODZIN
Szanowni Państwo
Zarząd Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk informuje, że od
01.04.2014r. do 31.12.2014r. realizuje bezpłatny program
pomocowy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem lub
członkowi rodziny pokrzywdzonego w oparciu o środki
z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz
Pomocy Postpenitencjarnej Ministra Sprawiedliwości
w Warszawie i ze środków własnych Stowarzyszenia.
Bezpłatna pomoc skierowana jest do osób, których
dotknęło pokrzywdzenie między innymi: wypadek komunikacyjny, groźby karalne, zgwałcenia, przeciwko wolności seksualnej, przemoc w rodzinie, niealimentacja, kradzież, rozbój,
oszustwo, uszkodzenie ciała lub mienia, bójka lub pobicie
i inne przestępstwa.
Zakres pomocy:
- porady prawne
- porady psychologiczne
- świadczenie zdrowotne – rehabilitacja, wyroby medyczne,
ortopedyczne itp.
- dopłaty do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal
mieszkalny
- dostosowanie lokalu dla potrzeb pokrzywdzonego
- finansowanie przejazdów pokrzywdzonego w celach leczniczych
- pokrywanie kosztów bonów żywnościowych.
Świadczona pomoc przez instytucje na rzecz osób
pokrzywdzonych przestępstwem może być także wsparta
działaniami Stowarzyszenia na rzecz wspólnego przezwyciężenia doznanej krzywdy, eliminując zagrożenie całkowicie lub
ograniczając jego skutki.
Prosimy o przekazanie informacji osobom pokrzywdzonym tak aby mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie na terenie województwa podkarpackiego jak również i całego kraju. Stowarzyszenie posiada Filie w Miastach: Krosno, Lubaczów, Mielec, Przemyśl,
Stalowa Wola i Tarnobrzeg.
Od 2005 roku STOWARZYSZENIE PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY udzieliło pomocy w 10457 przypadkach.
Zbigniew Mierzwa
Prezes Stowarzyszenia „Przeworsk - Powiat Bezpieczny”
STOWARZYSZENIE PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY
ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk, III – piętro, pokój nr 32
tel/fax: 16 648 22 65 pomocowy telefon całodobowy: 531 995 236
e-mail: [email protected], www.przeworskbezpieczny.pl
KRS 0000230557
Specjalista
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Prawnik
-
14.00-18.00
-
14.00-18.00
-
Psycholog
15.00-19.00
-
-
-
15.00-19.00
Osoba pierwszego
kontaktu
Osoba pierwszego
kontaktu – dyżur pod
telefonem
Koordynator zadania
7.00 -15.00
7.00 -15.00
7.00 -15.00
7.00 -15.00
7.00 -15.00
15.00 -18.00
15.00 -18.00
15.00 -18.00
15.00 -18.00
15.00 -18.00
7.00-12.00
7.00-12.00
7.00-12.00
7.00-12.00
7.00-12.00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku
Dom dla Dzieci w Łopuszce Małej
Od 1 kwietnia 2014 r. nastąpiła zmiana w zarządzaniu placówkami opiekuńczo - wychowawczymi prowadzonymi
przez Fundacje Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II
”Wzrastanie”. Funkcję dyrektora domów dla dzieci w Łopuszce Małej oraz w Dynowie pełni Pani Dorota Winiarz. Każdy
z domów ma swojego koordynatora. Koordynatorem Domu
dla dzieci w Łopuszce Małej jest Pani Ewa Ożóg , natomiast
Koordynatorem Domu dla dzieci w Dynowie jest Pan Tomasz
Baran. Wymienione domy obejmują opieką 44 dzieci.
Strona 18
Listopad 2014
Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w Powiecie Przeworskim w 2014 r.
W roku 2014 Powiat Przeworski otrzymał z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki finansowe według algorytmu w wysokości 1.296.187 zł, z tego 739.800 zł to zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Przeworsku przy ul. Kasztanowej 1, które są
prowadzone przez Fundację „Wzrastanie” w Łopuszce Małej. Środki na realizację bieżących zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniosły 556.387 zł. Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie na swoje zadania otrzymało kwotę 391.387 zł, natomiast Powiatowy Urząd Pracy kwotę
165.000 zł.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku
realizuje następujące rodzaje zadań, które mogą być finansowane ze środków PFRON: zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych,
sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych,
likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych, usługi tłumacza języka migowego lub
tłumacza-przewodnika oraz dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.
Do dnia 30.09.2014 r. zrealizowano 270 wniosków
o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnospraw-
nym na podstawie odrębnych przepisów. Na ten cel przeznaczono kwotę 216.329 zł. Najczęściej dofinansowywane były
takie przedmioty i środki pomocnicze jak: aparaty słuchowe
z wkładkami usznymi, protezy kończyn dolnych, obuwie ortopedyczne, wózki inwalidzkie, balkoniki, materace przeciwodleżynowe, cewniki, pieluchomajtki, w zakupie których udział
bierze Narodowy Fundusz Zdrowia.
Bardzo dużym zainteresowaniem osób niepełnosprawnych cieszą się turnusy rehabilitacyjne. Są one podstawową formą rehabilitacji społecznej, aktywnej rehabilitacji
połączonej z elementami wypoczynku. Wydatkowanie kwoty
59.058 zł pozwoliło na dofinansowanie turnusów dla 49 osób
niepełnosprawnych i 15 ich opiekunów.
Na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 36.000 zł.
Wnioskodawcami są: Polski Związek Niewidomych, Polski
Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci. W wycieczkach i imprezach dofinansowanych ze środków PFRON uczestniczyły osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie z terenu Powiatu Przeworskiego.
W ramach likwidacji barier architektonicznych
w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych zawarto 18 umów
na łączną kwotę 80.000 zł.
Z Warsztatu Terapii Zajęciowej korzysta codziennie
50 osób niepełnosprawnych, dla których przekazano dotację
w wysokości 739.800 zł.
,,Aktywny samorząd”
Powiat Przeworski w roku 2014 nadal realizuje programu pn. „Aktywny samorząd”. Na realizację programu
„Aktywny samorząd” PFRON przekazał środki w wysokości
139 787,86 zł.
Formy wsparcia dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, takich jak:
- pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu
elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – złożono 15 wniosków na kwotę
97 434,38 zł
- dof. szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – złożono 3 wnioski na kwotę 27 530,00 zł
- pomoc w utrzym. sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektr. – złożono 1 wniosek na
kwotę 1 800,00 zł
- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – złożono 3 wnioski na
kwotę 5 150,00 zł
- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – złożono 2 wnioski na kwotę 5 738,00 zł
- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B – złożono
1 wniosek na kwotę 1 570,00 zł
- pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne – złożono 3 wnioski na
kwotę 49 468,00 zł
- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej
posiadanej protezy kończyny – złożono 3 wnioski
- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie
wyższym – złożono 43 wnioski na kwotę 100
979,00 zł
Wszystkie wnioski zostały złożone na kwotę:
289 669,38 zł
Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny
samorząd” zakończono:
Moduł I - 31.08.2014 r., Moduł II - 30.09.2014 r.
Potrzeby osób niepełnosprawnych są znacznie większe niż środki jakie PFRON przekazuje dla Powiatu na wsparcie
dla osób niepełnosprawnych.
Ewa Rybczak
Dyrektor PCPR w Przeworsku
Listopad 2014
Strona 19
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Przeworsku
Gotowość szkolna 6 – latka- nowe wyzwanie
dla poradni psychologiczno-pedagogicznej.
W ostatnich latach Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Przeworsku rozszerzyła swoją ofertę
o orzecznictwo dzieci z autyzmem, z dysfunkcjami słuchu
i wzroku oraz o organizację zajęć wczesnego wspomagania
rozwoju.
Reforma oświatowa postawiła przed poradniami
kolejne, nowe zadania, w tym diagnozowanie gotowości
szkolnej dzieci 6-letnich. Nasza Poradnia wyszła naprzeciw
gwałtownie i lawinowo zwiększonym
potrzebom środowiska przeprowadzając
w roku szkolnym 2013/2014 liczne badania psychologiczne, pedagogiczne,
a w wielu przypadkach także logopedyczne 5-6-latków, które pomogły rodzicom w poznaniu możliwości dzieci oraz
podjęciu decyzji dotyczących ich kształcenia.
Dobry start
w szkole ma ogromne znaczenie dla
całego życia dziecka. Dlatego warto
zadbać o ten start
już od początku
„zerówki”, a nawet
jeszcze wcześniej.
Badanie psychologiczne w tym momencie
pozwoli
określić
mocne
i słabsze strony
przyszłego pierwszaka, odkryć ewentualne zagrożenie dysleksją lub dyskalkulią oraz zaplanować pracę z dzieckiem
w przedszkolu i w domu w okresie poprzedzającym rozpoczęcie formalnej nauki, co pozwoli wyrównać ewentualne braki
i jeszcze lepiej rozwinąć zdolności. Diagnoza rozwoju dziecka
jest możliwa w ciągu całego roku szkolnego. Natomiast wykonanie diagnozy w kierunku gotowości szkolnej - im później
tym lepiej!!!
Dla dziecka każdy kolejny miesiąc to czas na rozwój!
Na przestrzeni lat rozumienie terminu „gotowość
(dojrzałość) szkolna” zmieniało się. Liczne badania i obserwacje doprowadziły specjalistów do wniosku, że pomyślny start
dziecka w szkole zależy od jego dojrzałości w ujęciu całościowym, we wszystkich aspektach rozwoju.
W związku z reformą oświatową i obniżeniem wieku
szkolnego zmieniły się także kryteria dojrzałości szkolnej. Przy
ocenie tej dojrzałości punktem odniesienia są w tej chwili
osiągnięcia rozwojowe prawidłowo rozwijającego się 6-latka.
Badanie gotowości szkolnej prowadzimy w ciągu
jednego lub dwóch spotkań. Wykorzystywane testy mają for-
mę zabawową, nie powodują stresu ani nadmiernego przemęczenia.
Podczas pierwszego spotkania psycholog lub pedagog po nawiązaniu przyjaznego kontaktu z dzieckiem przeprowadza badanie wykorzystując „Baterię metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio i sześcioletnich” Badanie wraz z rozmową wstępną i przekazaniem informacji
o wynikach trwa ok. 90 minut. Rodzice i nauczyciele uzyskują
wiedzę o funkcjonowaniu
dziecka na tle jego rówieśników w następujących
obszarach, bardzo istotnych dla powodzenia
w nauce czytania, pisania
i liczenia:
 motoryka mała – sprawność dłoni w zakresie ruchów precyzyjnych,
 motoryka duża,
 rozwój poznawczy –
zasób słownictwa dziecka,
zdolność kategoryzowania obiektów, podstawowe umiejętności matematyczne,
 funkcje wzrokowo-przestrzenne – analiza
i synteza wzrokowa, percepcja przestrzenna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, bezpośrednia pamięć wzrokowa,
 funkcje słuchowo - językowe – analizowanie i przetwarzanie dźwięków mowy,
kluczowe dla procesów czytania i pisania,
 lateralizacja – dominacja oka i ręki,
 wiedza społeczna,
 gotowość emocjonalna do nauki.
Nie sprawdza się w Poradni:
 czy dziecko zna litery, czyta, pisze
 czy zna cyfry i umie je pisać
 czy wykształciło tzw. operacyjność myślenia
kiedyś - TAK
dzisiaj - NIE
Niekiedy wskazane jest poszerzenie diagnozy o drugie spotkanie, podczas którego psycholog przeprowadzi badanie inteligencji i funkcjonowania emocjonalnego.
Po zakończeniu badań informujemy rodziców, nad
jakimi umiejętnościami dziecka i w jaki sposób należy pracować w domu, wydajemy także szczegółową opinię z wynikami
badań oraz ze wskazaniami do pracy dla nauczycieli. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest także wydanie opinii
o potrzebie odroczenia lub przyspieszenia obowiązku szkolnego.
Regina Groch
Pedagog PPP w Przeworsk
Strona 20
Listopad 2014
Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku
Aktywizacja osób bezrobotnych - zestawienie 2007-2014
Na przestrzeni 20072014 r. PUP w Przeworsku
realizował ustawowe zadania
dotyczące aktywizacji osób
bezrobotnych, tj. m.in. organizował staże, szkolenia dla
bezrobotnych,
refundował
części kosztów poniesionych
na rozpoczęcie działalności
gospodarczej,
utworzenia
nowego miejsca pracy, prac
Adam Zabłocki
osób bezrobotnych w kolejnych latach systematycznie wzrastała. Bieżący rok przyniósł statystycznie nieznaczną poprawę
sytuacji.
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych na koniec września br. wyniosła 5 649 i była niższa o 781 osób
w odniesieniu do analogicznego czasu ubiegłego roku. Zasiłek
dla bezrobotnych pobiera 459 osób. 74% bezrobotnych zamieszkuje tereny wiejskie powiatu. Stopa bezrobocia – wg
danych Głównego Urzędu Statystycznego – na koniec sierpnia
wyniosła 17,4% w powiecie; w województwie – 14,5%; w kraju – 11,7%.
interwencyjnych.
193
223
248
295
71
124
97
53
dotacje na
rozp. działaln.
50
91
119
193
83
125
119
109
doposażenia
stanowiska
pracy
32
35
20
84
21
76
62
43
1 304
889
373
staże/pz
szkolenia
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
10.2014r.
1096
1346
1273
1611
369
1065
1144
1262
Razem
9 166
Łącznie z aktywnych form skorzystało ponad 15 tys.
osób, zaś suma środków przeznaczonych na te formy wsparcia wyniosła 96 841 921 zł. Objęła ona zarówno środki z tzw.
Algorytmu, jak również kwoty z realizacji projektów systemowych i konkursowych Europejskiego Funduszu Społecznego.
Część środków została ponadto pozyskana dodatkowo –
w ramach aplikowania o tzw. Rezerwę Ministra.
prace interwencyjne
roboty publiczne
prace społ.
użyteczne
Razem
198
212
201
260
143
225
322
106
0
38
26
144
98
89
83
118
247
164
174
239
155
188
143
88
1 816
2 109
2 061
2 826
940
1 892
1 970
1 779
1 667
596
1 398
15 393
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych
w PUP w latach 2007-2014
7500
7000
6500
6000
Środki otrzymane i pozyskane
na aktywizację osób bezrobotnych
25 000 000
5500
5000
20 000 000
4500
4000
15 000 000
3500
I
IV
VII
X
2007r.
10 000 000
5 000 000
0
2007 r.
2008 r.
Algorytm
2009 r.
2010 r.
EFS
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Pozyskane dodatkowo
I
IV
VII
X
2008r.
I
IV
VII
X
2009 r.
I
IV
VII
X
I
2010 r.
IV
VII
X
2011 r.
I
IV
VII
X
I
2012 r.
IV
VII
X
2013 r.
I
IV
VII IX
2014 r.
W bieżącym roku – do końca września – w ramach
aktywizacji zawodowej z różnych form wsparcia naszego urzędu skorzystało 1 779 osób. Trwa jeszcze realizacja kolejnych
wniosków o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Kwota wszystkich środków, jakimi urząd dysponował na aktywizację osób bezrobotnych wyniosła: 14 714 400 zł.
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
SUMA
Algorytm
3 468 900
3 207 200
4 564 500
10 114 800
5 609 600
4 619 000
4 997 700
2 925 100
39 506 800
EFS
1 760 000
3 077 100
5 405 600
5 576 800
2 239 000
2 366 800
6 644 960
7 123 700
34 193 960
Pozysk.
dodatk.
1 267 100
3 150 000
3 079 300
4 982 800
-
2 853 900
2 242 500
5 144 600
22 720 200
SUMA
6 496 000
9 434 300
13 049 400
20 674 400
7 848 600
9 839 700
13 885 160
15 193 400
96 420 960
Ostanie lata kryzysu gospodarczego pogłębiały problem bezrobocia także w naszym powiecie – średnia liczba
Adam Zabłocki
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku
Listopad 2014
Strona 21
Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo - Parkowy
Szanowni Państwo minął już rok od powołania mnie
na stanowisko dyrektora, biuletyn jest doskonałą okazją do
podsumowania pracy Muzeum. Do tej pory złożyliśmy 15
wniosków w różnych konkursach które dotyczyły inwestycji
(oranżeria, rewitalizacja parku, remont dachu domku ogrodnika, modernizacja wystawy stałej historyczno – etnograficznej), wyposażenia na potrzeby organizacji kina letniego, publikacji, projektów badawczych, jesteśmy partnerem w trzech
realizowanych przez inne instytucje projektach. Warto również wspomnieć, iż utworzone Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku złożyło cztery wnioski z czego jeden bę-
development and promotion transboundary city cultural tourism products”.
Projekty realizowane przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku:
1. Stowarzyszeniem Przyjaciół Muzeum w Przeworsku które
powstało przy Muzeum w Przeworsku realizuje projekt:
„Warsztaty wykonywania tradycyjnych regionalnych ozdób
bożonarodzeniowych". Muzeum pomaga w realizacji projektu.
Podsumowanie bieżącej działalności Muzeum w Przeworsku
dzie realizowany, czekamy nadal na ocenę jednego z wniosków, w obydwu projektach Muzeum będzie partnerem. Podjęliśmy współpracę z Fundacją Książąt Lubomirskich wysłaliśmy propozycję projektów które chcielibyśmy wspólnie realizować, czekamy na
odpowiedź. Chcę podkreślić iż nadal będziemy podejmować działania zmierzające do realizacji planu mojej 5 letniej kadencji.
Projekty zakwalifikowane do dofinansowania:
Czekamy na ocenę wniosku :
 Na dobry początek. Edycja 2014. Tytuł projektu: DZIECI TO
NASZA PRZYSZŁOŚĆ! DBAJMY O ICH EDUKACJĘ - Fundacja Banku Gospodarstwa
Krajowego w skrócie Fundacja BGK im. J.
K. Steczkowskiego.
 Czekamy na ocenę projektów zaproponowanych do wspólnej realizacji Fundacji
Książąt Lubomirskich.
Bierzemy udział w konsultacjach strategii Przeworsko - Dynowskiego Obszaru Wsparcia oraz strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego.
1. Program: Dziedzictwo kulturowe, Priorytet: Wspieranie działań muzealnych,
tytuł: Konserwacja Dodge’a – bojowego
samochodu pożarniczego ze zbiorów
Udało się zrealizować kilka zadań
Działu Historii.
inwestycyjnych:
2. Projekt: „Zbiory sztuki Lubomirskich
Tomasz Syk - Dyrektor Muzeum
1. Remont głównej bramy wjazdowej od
z Przeworska z kolekcji muzeów lwowstrony północnej.
skich – kwerenda, digitalizacja, prezenta2. Remont korytarza w budynku Oficyny, remont Galerii, recja w Internecie” zaakceptowano pozytywnie do dofinansomont lokalu użytkowego który planujemy przeznaczyć na
wania. Część Głowna projektu miała być realizowany na teredziałalność edukacyjno - oświatową.
nie Ukrainy w związku z sytuacją polityczną realizacja została
3. Odmalowanie ogrodzenia parku.
wstrzymana.
4. Kontynuacja remontu budynku Kordegardy
5. Remont instalacji kominowej w budynku Pałacu.
Jesteśmy partnerami w projektach:
6. Odmalowanie i uzupełnienie ubytków przy filarach głównej
1. Muzeum w Przeworsku bierze udział w projekcie „MUZEA
bramy wjazdowej od strony południowej tj. drogi nr. 4.
BEZ BARIER - koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz
7. Działania w kierunku zagospodarowanie terenu na terenie
profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego”.
dawnych Ogrodów przeworskich do celów rekreacyjnych.
2. Projekt „System Podkarpacki z wyższej półki” w partnerWystąpiliśmy z wnioskiem do GDDKIA o rekompenstwie z Podkarpacką Izbą Gospodarczą z siedzibą w Krośnie.
satę finansową za szkody spowodowane przez wodę opadoProjekt ma na celu budowę nowoczesnego systemu promową spływającą z drogi krajowej nr. 4, woda podmywa fundacyjno-rabatowego, który tworzyć będą najbardziej atrakcyjne
menty pod filarami bramy głównej co powoduje ich odchylapodmioty województwa podkarpackiego. Projekt na rzecz
nie się oraz podtapianie budynku Kordegardy w wyniku czego
budowy doskonalszej oferty turystycznej regionu oraz stwonastępuje zawilgacanie ścian oraz fundamentów. W tym roku
rzenia kompleksowego produktu w obszarze turystyki.
planujemy zakup gontu na zniszczony dach Domu Ogrodnika.
3. Przy współpracy z Fundacją Akademia Obywatelska realizujemy międzynarodowy projekt: „Ekstern European pearls:
Strona 22
Listopad 2014
Artysta frasobliwy. Rzeźby i drzeworyty Jędrzeja Wawry.
W miesiącu kwietniu i maju w Murytniczych. Większość z nich znalazła się
zeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy
w posiadaniu poety, a odbitki z nich posłużyły
w Galerii „Magnez” prezentowana była wyw 1928 roku jako ilustracje poematu "Ballady
stawa z kolekcji Muzeum Etnograficznego im.
o świątkarzu", oraz ukazały się w tece "Piecątki
Seweryna Udzieli w Krakowie pt. Artysta frabeskidzkie Jędrzeja Wowra". Artysta rzeźbił
sobliwy. Rzeźby i drzeworyty Jędrzeja Wawry.
póki starczało mu sił, prawie do ostatnich dni.
Scenariusz do wystawy przygotowali:
Zmarł 21 listopada 1937 r.
Beata Skoczeń-Marchewka i Bernard Graff, kuWystawie towarzyszyły warsztaty
stosze w Dziale Sztuki Ludowej w Muzeum Etgraficzne dla uzdolnionej młodzieży z przewornograficznym w Krakowie, a komisarzem wystaskich szkół i studentów z WS UR w Krasnem,
wy była Halina Superson z Muzeum w Przeworzorganizowane przez Muzeum w Przeworsku
sku.
Zespół Pałacowo - Parkowy w „Domku OgrodJ. Wawro
Jędrzej Wawro (Wowro) zaliczany jest
nika” na terenie dawnych ogrodów pałacodo grona najwybitniejszych twórców ludowych.
wych. Koordynatorem projektu z ramienia
Urodził się 13 listopada 1864 w Gorzeniu Dolnym koło WadoMuzeum była st. instruktor galerii Halina Superson. Honorowic. Był analfabetą, mówił o sobie, że szkołą było mu pastwiwy patronat nad projektem sprawował Okręg Rzeszowskiego
sko i kościół. Jego największą pasją było rzeźbienie. Strugał
ZPAP przy współpracyz pracownikiem Zakładu Grafiki Warszw drewnie lipowym niezliczone figury Chrystusa, Matki Botatowej i Projektowej dr hab. WS UR profesorem zwyczajnym
skiej i świętych patronów. Dekorował je stylizowanymi drzeMarkiem A. Olszyńskim. Cennych rad młodym uczestnikom
wami, kwiatami i ptaszkami. Postacie pokryte w większości
udzielały mgr Kamila Bednarska i dr Magdalena Uchman barwną polichromią, umieszczał na ozdobnych podstawkach
wykładowcy z Zakładu Grafiki Warsztatowej i Projektowej WS
i w kapliczkach. W latach 1925-1933 zachęcony przez poetę
UR.
Emila Zegadłowicza, wykonał dwadzieścia klocków drzewoHalina Superson
Wystawa twórczości rodziny Jędrzejców
Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy
zorganizowało w Galerii „Magnez” w miesiącu czerwcu
w ramach Dni Przeworska wystawę twórczości rodziny Jędrzejców - Przeworszczan, począwszy od seniora rodu śp.
Autorzy wystawy od lewej z kwiatami Wiktor
Jędrzejec, Jan Brud, Maciej Jędrzejec i Anna Jędrzejec
Mariana Jędrzejca, syna Wiktora na stałe zamieszkałego
w Warszawie – Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego i jego dzieci : córki Anny Jędrzejec - absolwentki Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki
oraz Wydziale Malarstwa, syna Macieja Jędrzejca - absolwenta polsko-japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych
w Warszawie Wydział Sztuki Nowych Mediów oraz Jana Bruda absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Wydział
Malarstwa - kuzyna rodziny Jędrzejców, którego korzenie
tkwią również w Przeworsku - obecnie zamieszkałego w Chi-
cago. Pełny tytuł wystawy to: INSPIRACJE POKOLEŃ - MARIAN JĘDRZEJEC (1923), WIKTOR JĘDRZEJEC (1961), MACIEJ
JĘDRZEJEC (1984), ANNA JĘDRZEJEC (1986), JAN BRUD
(1954). Każdy z uczestników prezentował dziedzinę sztuki
w której się realizuje. Mogliśmy podziwiać malarstwo śp. Mariana, prace Pana Wiktora wykonane autorską techniką z pogranicza rysunku i grafiki, batiki Pani Anny, filmy i animacje
Pana Macieja i rysunki Pana Jana Bruda. Współorganizatorami
wystawy byli: Burmistrz Miasta Przeworska Pani Maria Dubrawska-Lichtarska, Starosta Powiatu Przeworskiego Pan Zbigniew Kiszka i Przewodniczący Rady Miasta Przeworska Andrzej Rozpotyński. Uroczyste otwarcie wystawy w dniu 7
czerwca poprzedził recital utalentowanego, młodego akordeonisty Łukasza Pieniążka natomiast późniejsze spotkanie artystów ze środowiskiem lokalnym i artystycznym w dniu 21
czerwca, rozpoczął efektowny popis na instrumentach perkusyjnych w wykonaniu Pana Grzegorza Haśko. Oprawę muzyczną do naszych uroczystości zaaranżował Dyrektor Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia im. M. Karłowicza w Przeworsku
Pan Ryszard Konieczny. Na wyżej wymienione spotkania
z artystami przybyli przedstawiciele władz miasta i powiatu,
pojawiło się liczne grono rodziny, znajomych, kolegów z czasów szkolnych Pana Wiktora Jędrzejca i Pana Jana Bruda oraz
sympatyków nowych trendów w sztuce. Trwałym śladem po
wystawie był folder - składanka zawierający noty biograficzne
artystów.
Halina Superson
Listopad 2014
Strona 23
Konserwacja Dodge’a – bojowego samochodu pożarniczego
ze zbiorów Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku
Samochód marki Dodge WC 51, ¾ tony, z napędem
na cztery koła wyprodukowany w latach 1943 – 1944 w Stanach Zjednoczonych był dostawą z przydziału UNNRA – organizacji międzynarodowej utworzonej w 1943 r. w Waszyngtonie z inicjatywy USA, Wielkiej Brytanii, ZSRR i Chin
w celu udzielania pomocy obszarom wyzwolonym w Europie
po II wojnie światowej. Choć
był to samochód wojskowy, to
po przystosowaniu go do celów
strażackich został wyposażony
w podstawowy sprzęt gaśniczy,
węże oraz motopompę. Umieszczone po obu stronach skrzyni
ładunkowej ławki pozwoliły
przewozić do akcji nawet 8 strażaków.
Samochód ten użytkowany był od początku lat 60. XX w. przez Ochotnicze Straże
Pożarne m.in. OSP Pruchnik, OSP Kańczuga i OSP Świętoniowa, gdzie po ponad 20 latach służby w 1987 r. trafił do zbiorów Muzeum w Przeworsku.
Konserwacja samochodu pozwoli na podniesienie
jego walorów estetycznych, a także zabezpieczenie oryginalnych części przed procesem degradacji. W znacznym stopniu
będzie ona polegała na wymianie tych części, których nie da
się przywrócić do stanu używalności zgodnie ze specyfikacją
amerykańskiej firmy Chrysler. Samochód nigdy nie był eksponowany na ekspozycji stałej Działu Historii Pożarnictwa, ze
względu na zły stan jego zachowania.
Odrestaurowany
samochód będzie stanowił jeden
z ważniejszych eksponatów
przyciągających uwagę zwiedzających muzeum. Ten zabytek
i eksponat o niezwykłych walorach ekspozycyjnych, a także
unikat w skali kraju wzbogaci
stałą ekspozycję Działu Historii
Pożarnictwa, a także będzie
mógł niejednokrotnie uświetnić
imprezy odbywające się w naszej placówce. Posiada on udokumentowaną historię i stanowi jeden z nielicznych tego typu
pojazdów znajdujących się w muzeach pożarnictwa w Polsce.
Konserwacja zabytkowego samochodu dofinansowana została ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wojciech Kruk
Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku
Historia przeworskiej Cukrowni
„Rzecz o sztuce robienia cukru z buraków, czyli historia Cukrowni w Przeworsku” to tytuł wystawy czasowej,
która od 21 września do końca listopada br. prezentowana
jest w Muzeum w Przeworsku.
Cukrownia i rafineria w Przeworsku, pocztówka, l. 30. XX w.
Dzięki osobistym zabiegom Księcia Andrzeja Lubomirskiego, 6 listopada 1894 roku ukonstytuowało się Galicyjskie Akcyjne Towarzystwo Przemysłu Cukrowniczego w Przeworsku. Celem Towarzystwa była budowa i prowadzenie cukrowni na terenie wsi Budy Przeworskie. W 1895 roku cukrownia ruszyła, produkując wyłącznie cukier surowy, jej
pierwszym dyrektorem został Ignacy Rosiński. Pierwsze lata
produkcji nie przyniosły spodziewanych rezultatów finanso-
wych, dopiero budowa rafinerii w 1899 r. spowodowała, że
cukier z przeworskiej fabryki stał się towarem luksusowym,
trafiającym w gusta najwybredniejszych klientów, także zagranicznych.
Podczas I wojny światowej wycofujące się wojska
rosyjskie po przegranej pod Gorlicami, przechodząc przez
Przeworsk podpaliły Cukrownię 12 maja 1915 roku. Z pożaru
ocalała jedynie rafineria, magazyny i budynki mieszkalne.
Wzrost produkcji w cukrowni zaczął być widoczny dopiero
w latach 20. XX w. Kryzys z 1929 r. zahamował dalszy rozwój
fabryki, produkcja stała się nieopłacalna, pewna poprawa
nastąpiła na początku lat 30. XX w. i w kolejnych latach sytuacja cukrowni stawała się coraz lepsza.
Dobra koniunktura została przerwana wybuchem II
wojny światowej i zbombardowaniem cukrowni w dniu 7
września 1939 r. Mimo tego, pracownicy w prowizorycznych
warunkach rozpoczęli kampanię w 1940 r., kiedy cukrownia
znalazła się pod zarządem niemieckim. W takich warunkach
fabryka działała do 27 lipca 1944 r., kiedy Przeworsk opuściły
wojska niemieckie. Jesienią 1944 r. władze PKWN mianowały
dyrektorem cukrowni inż. Jerzego Łękawskiego a pierwsza
powojenna kampania cukrownicza przeprowadzona została
na przełomie 1944 i 1945 r.
W latach 50. XX w. zmodernizowano fabrykę zaopatrując ją w nowoczesne urządzenia i maszyny, powiększał się
Strona 24
Listopad 2014
areał plantacyjny. W 1975 r. Cukrownia przestała być samodzielnym przedsiębiorstwem i weszła w skład Przedsiębiorstwa Państwowego „Cukrownie Lubelskie”. W latach 80. XX
cukrownia stała się kombinatem, w skład którego wchodziła
Wytwórnia Drożdży Paszowych i należała do pierwszej dziesiątki najlepszych cukrowni w Polsce, na 78 istniejących. Odgrywała bardzo istotną rolę w rozwoju gospodarczym miasta
i regionu, mawiano, że Przeworsk Cukrownią stoi.
W 1995 roku cukrownia przeworska przekształcona
została w Spółkę Skarbu Państwa i funkcjonowała pod nazwą
Cukrownia „Przeworsk” S.A do 2002 r. Od lipca 2002 r. do
września 2003 r. cukrownia znalazła się w stanie upadłości,
26 września nastąpił zakup cukrowni przez Sϋdzucker Garbów
Spółka z o. o., a w czerwcu 2004 r. zakład przejęty został
przez Cukier Małopolski S.A w Kazimierzy Wielkiej. Ostatnia
kampania cukrownicza miała miejsce w 2003 r., przy której
zatrudnionych było 300 pracowników stałych i 350 sezonowych. Obecnym właścicielem nieruchomości po cukrowni jest
firma B&P Bauer Engineering - produkująca linie technologiczne do przetwórstwa owoców.
Na wystawie zaprezentowane zostaną przedwojenne, archiwalne fotografie i akcje przeworskiej cukrowni, Księgi Protokołów z Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy cukrowni
od momentu jej powstania do wybuchu II wojny światowej,
przedwojenne głowy cukru, sztandary, trofea sportowe, pamiątki na jubileusz 100-lecia cukrowni, kroniki z kolonii organizowanych dla dzieci pracowników fabryki, wspomnienia
i relacje pracowników, etc. etc. Wystawa pokaże wzloty
i upadki fabryki, aż do jej gorzkiego końca – wyburzenia.
Małgorzata Wołoszyn
Świat obok nas
„Świat obok nas” to tytuł wystawy fotograficznej,
ilustrującej współczesną obrzędowość doroczną na terenie
województwa śląskiego. Obrzędowe zwyczaje doroczne na
Górnym Śląsku uważa się za jedne z najbarwniejszych i najbardziej urozmaiconych w Polsce. Współczesne województwo śląskie to także teren silnie zurbanizowany i uprzemysłowiony, o największej gęstości zaludnienia; nadal kwitnie
tu gospodarka wiejska. Czynnik ten wpływa na zachowanie
i kultywowanie zwyczajów agrarnych, o podłożu archaicznym. Z drugiej strony, śląska obrzędowość doroczna powiązana jest istotnie z liturgią i rytuałem Kościoła katolickiego.
Szlachcice, Dziady noworoczne, Jukace i Trzej Królowie. Bardzo bogata jest śląska obrzędowość związana z zapustami:
combry i wodzenie niedźwiedzia, zapewniające szczęście
i dostatek, którym towarzyszą zawsze tańce na urodzaj, praktykowane nadal w wielu śląskich wsiach. W cykl obrzędów
wiosennych, wciąż żywotnych na Śląsku wpisują się: chodzenie z marzanną i goikiem. Zaś w Wielkim Tygodniu praktykuje
się szereg zwyczajów związanych z rytualnym hałasem oraz
Boże Ciało w Przeworsku 2012 r.. Fot. J. Sagan-Thomas
Dziady żywieckie zw. „Wyrwicisy” z Cisca,
31 grudnia 2010 r. Fot. Robert Garstka
Robert Garstka jest fotografem Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach. Dokumentuje zabytki i przyrodę.
Jego pasją stało się fotografowanie człowieka w kontekście
obrzędu, zwyczaju. Jest fotografem z zacięciem etnograficznym, z pasją przemierzającym wsie i miasteczka śląskie
w poszukiwaniu żywych i autentycznych tradycji, zwyczajów
i obrzędów. Owocem jego kilkuletniej pracy dokumentacyjnej
i badawczej jest wystawa: „Świat obok nas. Obrzędowość
doroczna w województwie śląskim” oraz towarzyszący jej
ponad dwustustronicowy album, współfinansowany przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Pierwsze zdjęcie na wystawie to śląska Barbórka,
następnie Mikołaje z Istebnej i z Łąki, dalej - grupy kolędnicze:
obrzędy związane z ogniem (palenie „fakli” w Stanicy w ok.
Rybnika, palenie „judosza” w Skoczowie) i wodą (poranne
obmywanie się w Wielki Pątek). Wielkanoc to m.in. turki, zamaskowani, pogańscy, żołnierze Bożego Grobu padający na
ziemię przed Zmartwychwstałym oraz Śmiergustniki – kawalerowie przebrani i zamaskowani, oblewający panny i czyniący rozmaite despekty. Lato na Śląsku to czas pielgrzymek
i procesji, ale także okres praktykowania zwyczajów o rodowodzie pogańskim, w których używa się drzew i kwiatów oraz
ognia: 1 maja i na koniec czerwca stawia się „moja” – umajoną jodełkę lub świerka, na Zielone Święta pali się ogniska, na
św. Wawrzyńca (10 sierpnia) – pali się tzw. hudy.
„Świat obok nas. Obrzędowość doroczna w województwie śląskim” – wystawa oraz album prezentowane były
w Galerii „Magnez” Muzeum w Przeworsku w terminie 16.02
-30.03.2014 r.
Katarzyna Ignas
Listopad 2014
Strona 25
Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku
Marek Mendoń - nowy Komendant
Powiatowy Policji w Przeworsku
11 sierpnia 2014r Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Sławomir Szczupak wręczył akt powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku mł. insp. Markowi Mendoniowi.
Podczas uroczystej odprawy, w której udział wzięli
Zastępca Prokuratora Rejonowego w Przeworsku Marzena
Strokoń, Przewodniczący XI Zamiejscowego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Jarosławiu z siedzibą w Przeworsku
Krzysztof Gaca, Komendant Powiatowy Straży Pożarnej
w Przeworsku Janusz Flak, Burmistrz Miasta Przeworska Maria Dubrawska-Lichtarska, Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga
Jacek Sołek, Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś,
przedstawiciel Starostwa Powiatowego Jan Śliwa a także policjanci z przeworskiej komendy.
Mł. insp. Marek Mendoń ma 49 lat, pełni służbę
w Policji od 1992 roku, jest żonaty, ma dwoje dzieci. W 2004
roku otrzymał brązową odznakę "Zasłużony Policjant",
w 2010 roku odznaczony "Brązowym Krzyżem Zasługi",
w roku 2012 srebrnym "Medalem za Długoletnią Służbę"
i w 2013 r. otrzymał srebrną odznakę "Zasłużony Policjant". W latach poprzednich był Komendantem Komisariatu
II Policji w Rzeszowie, Naczelnikiem Wydziału Wywiadowczo-
Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, od
2011 roku zajmował stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kolbuszowej.
Święto Policji
Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
insp. Sławomira Szczupaka, p.o. Komendanta Powiatowego
Policji w Przeworsku podinsp. Marzeny Woźnik oraz Starosty
Powiatu Przeworskiego Zbigniewa Kiszki odebrali nominacje.
Na wyższe stopnie policyjne awansowano 35 policjantów: 21
w korpusie aspirantów, 12 w korpusie podoficerów i 2 w korpusie szeregowych.
23 lipca 2014 r. Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku obchodziła uroczystości związane ze Świętem Policji.
Swoją obecnością uświetnili je zaproszeni goście: Zastępca
Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp.
Sławomir Szczupak, Starosta Przeworski Pan Zbigniew Kiszka, Burmistrz Miasta Przeworska Pani Maria LichtarskaDubrawska, Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych przy KPP w Przeworsku Janina Ryszawa, przedstawiciele samorządów gminnych oraz instytucji współpracujących z Policją.
Uroczystość odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku. Awansujący policjanci z rąk
sierż. szt. Ewelina Wrona
Oficer Prasowy KPP w Przeworsku
Strona 26
Listopad 2014
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku
Działania KP PSP w Przeworsku w liczbach statystycznych
Liczba zdarzeń mających miejsce na terenie Powiatu
Przeworskiego do dzień 22 września 2014 roku to 485. Na tą
liczbę składają się interwencje do pożarów czyli do zdarzeń
typowych dla strażaków jak również znaczną część stanowią
miejscowe zagrożenia. Od kilku już lat zauważa się, że straż
pożarna uczestniczy w licznych zdarzeniach innych niż gaszenie pożarów. Wynika to szybkiego rozwoju techniki oraz większości gałęzi gospodarki. W naszych statystykach odnotowujemy również alarmy fałszywe. Jest ich szczęśliwie stosunkowo
niewiele natomiast wszystkie podniesione zostały w dobrej
wierze. Statystyki przedstawiają się następująco:
Alarmy Fałszywe
4
4
3
2
1
0
0
0
Złośliw e
W dobrej w ierze
Rodzaje Zdarzeń
Z instalacji
w ykryw ania
377
400
Porównując miniony czas w 2014 roku z takim samym okresem czasu w roku ubiegłym przedstawia się to następująco:
350
300
250
200
150
114
100
50
4
0
Pożary
Miejscowe zagrożenia
Pożary
102
100
80
60
40
11
20
1
0
0
Średnie
Duże
Bardzo duże
Miejscowe zagrożenia
400
359
350
300
250
200
150
100
50
28
14
4
0
0
Małe
Lokalne
Średnie
2013
2014
Pożary
128
114
Miejscowe Zagrożenia
602
377
Alarmy Fałszywe
7
4
SUMA
737
495
Alarmy fałszywe
120
Małe
Rodzaj zdarzenia
Duże
Klęski
żyw iołow e
Łatwo można zauważyć, że liczba interwencji Straży Pożarnej
znacznie zmalała. W kategorii „Pożary” nie jest to wielka różnica 14, natomiast znacząca zmiana pojawia się w odnotowanych zdarzeniach kategorii „Miejscowe zagrożenia”. W tej
kategorii znajdują się m.in. wypadki i kolizje w ruchu drogowym oraz kolejowym, usuwanie powalonych pni oraz konarów drzew, lokalne podtopienia i zalania. Ubiegły rok obfitował w anomalia pogodowe stąd i też wysoka liczba interwencji Straży Pożarnej. Łagodna zima nie spowodowała dużej
ilości zdarzeń likwidacji zagrożeń związanych z roztopami.
Teren powiatu Przeworsk w 2014 roku omijały duże nawałnice czy klęski żywiołowe co wpłynęło na taką znaczącą różnicę
ilości interwencji Straży Pożarnej.
Sporządził mł. kpt. inż. Piotr Szpytma
Listopad 2014
Strona 27
Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka
15 maja 2014 r. w Komendzie Powiatowej PSP
w Przeworsku odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Przebieg uroczystości był zgodny z ceremoniałem pożarniczym, rozpoczęto przyjęciem meldunku przez Z-cę Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg mgr inż.
Jana Ziobrę od dowódcy uroczystości mł. bryg Krzysztofa
Kordjaka. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni gości: władze samorządowe, kierownicy służb współdziałających, władze zarządu OSP, strażacy-emeryci, których serdecznie przywitał Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku st. bryg.
mgr inż. Janusz Flak.
Ponadto podczas tegorocznych Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka które odbyły się 24 maja w Tarnobrzegu nominacje na wyższe stopnie służbowe odbrali:
Starszego brygadiera - Komendant Powiatowe PSP w Przeworsku bryg. Janusz Flak
Brygadiera - Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP
w Przeworsku mł. bryg Paweł Janas.
bryg. Flak Janusz wręcza odznaczenia Brązową odznaką
"Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" dla asp. sztab. Pawła
Przeszłowskiego oraz asp. sztab. Zbigniewa Wojnara
bryg. Janusz Flak wita przybyłych gości
Podczas uroczystego apelu była szczególna okazja do
wręczenia odznaczeń, medali i awansów na wyższe stopnie
służbowe.
Podczas uroczystego apelu głos kolejno zabierali:
Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka, Z-ca Burmistrza Przeworska Dariusz Łapa, Prezes honorowy ZP ZOSP Stanisław
Zając, Komendant Policji Ryszard Kornaga, Prezes koła przeworskiego ZEIRP Andrzej Rozpotyński, dziękując za dotychczasową służbę, trud podejmowanych działań ratowniczych, właściwą współpracę z samorządami, instytucjami i służbami
ratowniczymi, kierując życzenia dla wszystkich przeworskich
strażaków, a szczególnie dla nowo odznaczonych i awansowanych. Z-ca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego
PSP st. bryg. mgr inż. Jan Ziobro nawiązał do obecnej sytuacji
pogodowej, prognoz i możliwości wystąpienia sytuacji powodziowej trudach służby polegającej na likwidowaniu zagrożeń
i realnym przeciwstawianiu się zagrożeniom, na zakończenie
dołączył się do kierowanych życzeń.
Z-ca Podkarpackiego Komendanta wojewódzkiego st. bryg. Jan
Ziobro wręczy akty nadania wyższych stopni służbowych
kpt. Mirosławowi Kolano i st. asp. Dariuszowi Gdańskiemu
Brązową odznaką "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej"
odznaczeni zostali:
st. ogn. Waldemar Janas
asp. sztab. Paweł Przeszłowski
asp. sztab. Zbigniew Wojnar
Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:
sekc. Rafał Majka
sekc. Łukasz Michalik.
Wyższe stopnie służbowe nadano:
kpt. Mirosław Kolano - starszego kapitana
st. asp. Dariusz Gdański - aspiranta sztabowego
asp. Grzegorz Lonc – starszego aspiranta.
mł. bryg. Krzysztof Kordjak składa meldunek st. bryg. Janowi Ziobro –
Z-cy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie
bryg. Janusz Flak
Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku
Strona 28
Listopad 2014
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Przeworsku
Ogólne informacje ARiMR
Płatności w ramach wsparcia bezpośredniego od 2015 roku
będą składały się z większej liczby elementów
niż do tej pory i rolnicy
będą mogli ubiegać się
o następujące dopłaty:
 jednolitą płatność obszarową (JPO) - 44,7%
całej koperty finansowej;
 płatności z tytułu zazieTomasz Bury
leniania (tzw. płatność
z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska) - 30% całej koperty finansowej;
 płatności dla młodych rolników - 2% całej koperty finansowej;
 płatności związane z produkcją (tzw. dobrowolne wsparcie
powiązane z produkcją) - 15% całej koperty finansowej,
w tym 2% na dopłaty do uprawy roślin wysokobiałkowych;
 płatność dodatkową (tzw. płatność redystrybucyjna) - 8,3
całej koperty finansowej;
 przejściowe wsparcie krajowe (płatność do tytoniu niezwiązana z produkcją).
Od 2015 roku będą obowiązywały nowe zasady przyznawania
dopłat bezpośrednich. Jedną z nich jest wprowadzenie obowiązku dywersyfikacji upraw. Dotyczy on tylko tych rolników,
którzy posiadają grunty orne o powierzchni powyżej 10 ha,
czyli ok. 17% gospodarzy. Rolnicy ci, aby otrzymać dopłaty
bezpośrednie za 2015 rok w pełnej, należnej im wysokości,
muszą bezwzględnie przestrzegać obowiązku dywersyfikacji
upraw. A to oznacza, że siejąc w tym roku oziminy muszą dopilnować by te zasady zostały zachowane. Dywersyfikacja
polega na obowiązkowym wprowadzeniu, w zależności od
powierzchni gospodarstwa, kilku rodzajów upraw. I tak, jeżeli
rolnik posiada grunty orne o powierzchni od powyżej 10 ha
do 30 ha, wówczas musi prowadzić na nich przynajmniej dwie
uprawy, przy czym główna uprawa nie może zajmować więcej
niż 75% całego areału. Natomiast w przypadku gdy powierzchnia gruntów ornych jest większa niż 30 ha taki rolnik
musi wprowadzić tam trzy uprawy. Wielkość areału pierwszej
uprawy nie może przekraczać 75% całkowitej powierzchni,
a dwóch upraw łącznie 95%.
Piknik Owocowo-Warzywny
13 lipca 2014 r. na terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego w Przeworsku odbył się piknik owocowo - warzywny. Organizatorami przedsięwzięcia było Biuro Powiatowe
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Przeworsku oraz Podkarpacka Izba Rolnicza.
Projekt ten miał na celu promocję spożycia warzyw
i owoców wśród mieszkańców Powiatu Przeworskiego. Dofinansowany został ze środków Funduszu Promocji Warzyw
i Owoców. Otwarcia pikniku dokonał Pan Tomasz Bury Kierownik BP ARiMR w Przeworsku oraz Pan Stanisław Bartman
Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej. Dalszą część imprezy poprowadził Pan Jan Wilk . Swoja obecnością piknik zaszczycili także: poseł na sejm RP Mieczysław Kasprzak , Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Rzeszowie Marek Ordyczyński, Kierownik Agencji Rynku Rolnego
Bernadeta Dżugan, dyrektor biura PIR Arkadiusz Bęben.
W swoich przemówieniach zaproszeni goście podkreślali wagę tego typu wydarzeń. Gratulowali także inicjatorowi przedsięwzięcia, Panu Tomaszowi Buremu zaangażowania i aktywności kierowanej przez niego instytucji, która to już po raz
kolejny współorganizuje wydarzenie promujące pracę rolników ziemi podkarpackiej i przeworskiej. Piknik owocowo warzywny obfitował w wiele atrakcji zarówno dla dorosłych
jak i dla dzieci. Podczas imprezy koła gospodyń wiejskich
z terenu powiatu przeworskiego przygotowały wspaniałe stoły wystawowe z możliwością degustacji potraw przez zwie-
dzających oraz wzięły udział w konkursie na najsmaczniejszą
zapiekankę ziemniaczaną. W konkursie tym jury po przeprowadzeniu degustacji przygotowanych potraw, główną nagrodę pikniku przyznało Kołu Gospodyń z Siedleczki. Oprócz wrażeń kulinarnych dorośli i dzieci mogli także uczestniczyć
w szeregu konkursów z cennymi nagrodami. W ramach promowania lokalnej twórczości organizatorzy przygotowali także występy zespołów ludowych z Gniewczyny i Jawornika
Polskiego oraz występ kabaretu z Zespołu Szkół Zawodowych
w Przeworsku. Wszyscy uczestnicy mieli do dyspozycji także
bogaty catering z napojami chłodzącymi. Na zakończenie pikniku wszystkich gości do późnych godzin wieczornych bawił
zespół muzyczny Music Live.
Tomasz Bury
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Przeworsku
Listopad 2014
Strona 29
PRZEGLĄD SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku—jest wykształcenie”
Arystoteles
Zespół Szkół Zawodowych
im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku
Podsumowanie inwestycji wykonanych w latach 2007-2013
Projekt ,,Rozbudowa i przebudowa z przystosowaniem dla niepełnosprawnych Zespołu Szkół Zawodowych
w Przeworsku dla nowoczesnego kształcenia młodzieży
i dorosłych w zawodach technicznych’’
Projekt współfinansowano ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej 5 ,,Infrastruktura publiczna’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu
Powiatu Przeworskiego .
Wartość projektu: 3 657 327,30 PLN
Kwota dofinansowania: 2 512 887,87
PLN
Wkład własny: 1 144 439,43 PLN
Rozpoczęcie realizacji projektu: 03.07.2009
Rzeczowe zakończenie projektu: 15.07.2011
Wykonano przebudowę 6 pomieszczeń warsztatowych do nauki zawodu z przeznaczeniem na pracownie: samochodową o pow. 143,40 m2 oraz zaplecze o pow. 69.46
m2; przejazdową stację diagnostyczną o pow. 131,10 m2
z biurem; myjnię ręczną o pow. 34,61 m2; ślusarską o pow.
143,5 m2.
Wykonano roboty murarskie, tynkarskie, okładzinowe i malarskie. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.
Wymieniono instalację elektryczną i oświetleniową, wymieniono grzejniki CO z wykonaniem podłączeń, wykonano nową
instalację wodociągową i kanalizacyjną z separatorem substancji ropopochodnych. Wymieniono instalację przeciwpożarową, którą wyposażono w nowe hydranty. Pracownie otrzymały nowoczesne posadzki z żywicy oraz z gresu technicznego.
Dostarczono wyposażenie do pracowni m.in.:
 w pracowni ślusarskiej: spawarka mig-mag, szlifierka, wiertarka stołowa, wiertarki ręczne, ściągacze do łożysk, zgrzewarka punktowa i imadła;
 w pracowni samochodowej: wyważarka do kół, montażownica, odciągi spalin, sprężarka powietrza, tester samochodowy z laptopem, testery podzespołów samochodowych,
wózki narzędziowe, zestawy kluczy;
 stacja diagnostyczna otrzymała nowoczesną linię diagnostyczną MAHA;
 myjnię wyposażono w wysokowydajną myjkę ciśnieniową
z podgrzewaniem wody.
Rozbudowa bazy dydaktycznej o nowe skrzydło
z dostosowaniem całego obiektu szkoły dla niepełnosprawnych.
W wybudowanym obiekcie znajduje się 8 sal lekcyjnych do nauki teoretycznych przedmiotów zawodowych
i języków obcych. Obiekt dostosowany jest dla niepełnosprawnych - zamontowana została winda wraz
z dostosowaną platformą schodową
umożliwiającą dostęp do pomieszczeń hali sportowej. W nowym skrzydle budynku znajdują się pracownie:
15 -stanowiskowa pracownia komputerowa projektowania i rysunku
technicznego, technologii mechanicznej, podstaw konstrukcji maszyn, techniczna, automatyki,
technologii informacyjnej 15 - stanowiskowa, konstrukcji
i budowy pojazdów samochodowych, języków obcych.
W dniu 16 września 2011 roku nastąpiła uroczysta
inauguracja projektu pn. ,,Rozbudowa i przebudowa z przystosowaniem dla niepełnosprawnych Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku dla nowoczesnego kształcenia młodzieży
i dorosłych w zawodach technicznych’’.
Od 1 września 2011 roku rozpoczęła naukę młodzież
w nowym skrzydle dydaktycznym Zespołu Szkół Zawodowych
w Przeworsku.
Umiejętność prawidłowego zarządzania i organizacji
pracy w szkole, poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania i pomocy szkole są codziennymi zadaniami dla dyrektora.
Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku to szkoła, która ciągle się rozwija, a 50 lat istnienia zobowiązuje do dalszych wysiłków w wychowaniu i kształceniu.
Równolegle z rozbudową szkoły i pozyskiwaniem
nowych sal lekcyjnych – pracowni przedmiotowych, „w starym” budynku na przestrzeni lat dokonywano remontów.
Systematycznie powstawały nowe pracownie, wyposażone
w nowoczesne środki dydaktyczne. Przeprowadzono kompleksowe remonty korytarzy i sal lekcyjnych łącznie z wymianą podłóg i okien. Klasy wyposażono w nowe szafki, stoliki
i krzesła. Zaopatrzono w sprzęt multimedialny (telewizory
i komputery) wszystkie sale lekcyjne. W obecnym roku
2014/15 szkoła posiada 12 tablic interaktywnych, nowoczesny sprzęt w pracowniach biologicznej, fizycznej, przedmiotów mechanicznych, samochodowych, budowlanych. Wszystkie te działania sprzyjają atrakcyjności naszej placówki, która
w środowisku cieszy się autorytetem i atrakcyjnością ofert
edukacyjnych.
Strona 30
Listopad 2014
Szkoła kształci uczniów w następujących kierunkach w roku szkolnym 2014/2015
Liceum ogólnokształcące:
- klasa służb mundurowych
- klasa sportów obronnych
- klasa humanistyczno - artystyczna
- klasa biologiczno - chemiczno - matematyczna
Technikum w zawodach:
- technik informatyk
- technik elektryk
- technik ekonomista
- technik pojazdów samochodowych
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik budownictwa
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodach:
- mechanik pojazdów samochodowych
- murarz-tynkarz
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- kucharz
Sukcesy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych
Młodzież jakiej nie znacie!
29 maja 2014 roku dobiegła końca IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu – Młodzież jakiej nie znacie.
Laureatem tegoż konkursu został Mateusz Gach z IV
TEEk tegoroczny absolwent technikum ekonomicznego Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w
Przeworsku. Esej pt. „Daję szansę Chrystusowi działać w moim życiu” napisany przez Mateusza został wysoko oceniony i
opublikowany w zbiorze pt. „Młodzież jaką znamy i nie znamy” pod redakcją pani prof. dr hab. Krystyny Chałas, wydanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wręczenie nagród odbyło się w Gmachu Głównym Uniwersytetu
w auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie.
Finał XXI Wojewódzkiego Konkursu Krajoznawczego
W dniu 05 czerwca 2014 roku w sali kolumnowej
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się podsumowanie XXI Wojewódzkiego Konkursu Krajoznawczego
„Poznajemy Ojcowiznę”. Uroczystość zaszczycili: wicewojewoda podkarpacki pani Alicja Wosik, podkarpacki kurator
oświaty pan Jacek Wojtas, starosta przeworski pan Zbigniew
Kiszka, członek Zarządu Głównego PTTK pani Agnieszka Wałach.
Paulina Strach odbiera nagrodę
II miejsce w XXI Wojewódzkim Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę” zdobyła uczennica klasy III TEEk
Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w
Przeworsku Paulina Strach, która pod opieką pani Joanny Śli-
wińskiej przygotowała pracę;
„Przeworskie słowiki – historia chóru męskiego ‘Echo’”.
W trakcie uroczystości zostali odznaczeni działacze
PTTK i PTSM, wśród nich srebrnym Krzyżem Zasługi nauczyciel
naszej szkoły pan Marek Tonia, pozostali odznaczeni są także
absolwentami Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku.
Mistrz Podkarpacia! - drużyna w piłce ręcznej
Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego
w Przeworsku IV drużyną w Polsce!
W dniach 01 – 02
czerwca 2014r. drużyna
chłopców w piłce ręcznej
ZSZ im. Króla Jana III Sobieskiego brała udział w Finale
Mistrzostw Polski „Licealiady”. Turniej odbywał się w Kapitan drużyny odbiera puchar
Mysłowicach województwo
śląskie. Zawodnicy po ciężkim meczu z gospodarzami Turnieju
zajęli IV miejsce. Mimo zajęcia przez Nich trudnego miejsca
dla sportowców, jesteśmy z Nich dumni i życzymy dalszych
sukcesów drużynie w składzie: Kamil Kijanka, Jarosław Pieczek, Marek Zardzewiały, Robert Sowa, Konrad Sołek, Krzysztof Sołek, Jaromir Kotliński, Maciej Sekreta, Jakub Kozak, Ja-
Drużyna piłki ręcznej
kub Piekło, Kamil Lasek, Michał Tonia, Rafał Macioszek oraz
opiekunowi drużyny panu Waldemarowi Majbie – nauczycielowi wychowania fizycznego ZSZ w Przeworsku.
Listopad 2014
Strona 31
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku
Przejście na emeryturę Pani Dyrektor Krystyny Ścisłowicz
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 było dla nas bardzo wyjątkowe, gdyż zbiegło się z przejściem na emeryturę Pani Dyrektor Krystyny Ścisłowicz.
Nie sposób w kilku zdaniach nakreślić
wszystkie zasługi naszej Pani Dyrektor. To znakomity menadżer, który z zaangażowaniem
i oddaniem sprawom oświaty tworzył warunki
do podnoszenia jakości kształcenia i wychowania młodzieży.
Za czasów kadencji Pani Dyrektor
zmodernizowano cały obiekt szkolny. Efektem
tej poprawy jest ekologiczna kotłownia zasilana gazem oraz dostosowanie obiektu dla osób
niepełnosprawnych ruchowo. W szkole funkcjonuje nowoczesna winda, znajdują się podjazdy: zewnętrzny i wewnętrzny, a także
platforma obok sali gimnastycznej. W roku
szkolnym 2007/2008 do użytku oddana została stołówka, natomiast w marcu 2013 r. nastąpiło uroczyste
otwarcie szkolnej siłowni. W czasie kadencji odbyły się kilkakrotnie Zjazdy Absolwentów, z których ostatni – w czerwcu
2011 r. - przypadł na uroczysty jubileusz stulecia istnienia
szkoły.
Pani Dyrektor wszystkie lata pracy zawodowej poświęciła budowaniu wyjątkowej pozycji szkoły w mieście,
powiecie i regionie.
Za swoje zasługi została uhonorowana licznymi nagrodami i odznaczeniami, z których do najważniejszych należą: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy, Srebrny
i Złoty Krzyż Zasługi, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej,
Nagroda Kuratora Oświaty, wielokrotnie Nagroda Starosty
Przeworskiego.
Pani Krystyna Ścisłowicz to pierwsza w ponad stuletniej historii szkoły kobieta na stanowisku dyrektora, która
pełniła tę funkcję siedemnaście lat ( 1997 –
2014 r. ). Na każdym kroku dało się zauważyć
tę kobiecą rękę, zarówno w dbałości o estetyczny i przyjazny dla każdego wygląd szkoły,
jak również w trosce o wszystkich członków
szkolnej społeczności. Pani Dyrektor to kobieta
z wielką klasą, taktowna, odnosząca się do
ludzi z szacunkiem i życzliwością. To jednak
przede wszystkim wielkoduszny, serdeczny,
otwarty na innych Człowiek.
Potwierdzeniem powyższych słów
było liczne przybycie znamienitych gości, grona
pedagogicznego i młodzieży, którzy zgromadzili się po to, aby wyrazić swą wdzięczność
i podziękować za ogromny trud włożony
w wychowanie i edukację młodych pokoleń, za
doskonałe prowadzenie placówki, a także naukę życia i niezłomne świadectwo wiary w Boga.
Pani Dyrektor podziękowała wszystkim, z którymi zetknęła się w pracy zawodowej. Obecnym na
spotkaniu przedstawicielom Starostwa Powiatowego w Przeworsku: Panu Staroście Zbigniewowi Kiszce, Panu Wicestaroście dr. Leszkowi Kisielowi i Sekretarzowi Panu Mariuszowi
Pieniążkowi. Wiele ciepłych słów Pani Dyrektor skierowała
także do Pana Wicedyrektora Andrzeja Żaka, Pani Małgorzaty
Jakubowskiej, która niegdyś pełniła funkcję wicedyrektora
szkoły, Księdza Prałata Stanisława Szałankiewicza, Rady Rodziców, Grona Pedagogicznego oraz Młodzieży.
Wszystkim udzielił się nastrój wyjątkowości owej
chwili i ogromnego wzruszenia. Niech pozostaną w nas te
piękne momenty a nie sposób będzie o nich zapomnieć, widząc naszą szkołę, prowadzoną od wielu lat z tak niezwykłą
pieczołowitością, przez Panią Krystynę Ścisłowicz.
Za wszystko z serca dziękujemy.
red. Alicja Domka
Wywiad z Panem mgr Piotrem Kucem - nowym dyrektorem
- Panie dyrektorze, na wstępie pragniemy jeszcze raz pogratulować wyboru na stanowisko
dyrektora przeworskiej „Jagiellonki”. Na początku naszej rozmowy chcielibyśmy poprosić
Pana dyrektora o przedstawienie nam swojej
drogi kariery zawodowej.
- Jestem absolwentem szkoły, w której obecnie
pracuję. To dla mnie powód do wielkiej dumy,
ponieważ tutaj rozpoczęła się moja przygoda
z historią i geografią. Do dnia dzisiejszego pamiętam pełne profesjonalizmu lekcje ze śp. prof.
Ryszardem Skrzyszowskim oraz z prof. Genowefą Wojtas,
którzy podłożyli podwaliny pod mój rozwój zawodowy i za-
szczepili pasję do tych przedmiotów. Po ukończeniu studiów moją pierwszą pracą był zawód
przewodnika w tutejszym muzeum. Następnie
rozpocząłem pracę w Szkole Podstawowej
w Maćkówce, w mojej rodzinnej miejscowości,
a od września 1999 r. w Publicznym Gimnazjum
w ZS im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach.
Bardzo sobie cenię ten okres życia, spotkanych
ludzi, nauczycieli-przyjaciół, którzy przyczynili
się do kształtowania mojego charakteru.
- Co spowodowało, że zdecydował się Pan kandydować na stanowisko dyrektora ZSOiZ?
- W blisko 20 – letniej pracy zawodowej wielokrotnie udo-
Strona 32
Listopad 2014
wadniałem, że dobro młodych ludzi jest dla mnie sprawą
wielkiej wagi, jako człowieka i nauczyciela – wychowawcy.
Zawsze miałem poczucie moralnego nakazu robienia czegoś
więcej niż się ode mnie oczekiwało. Po długim namyśle doszedłem do wniosku, że nadszedł czas na kolejne zadanie zawodowe, by „poprowadzić” placówkę oświatową. To ciągłe poszukiwanie wyzwań, możliwość zdobywania cennych doświadczeń, niegasnący entuzjazm i potrzeba działania na
rzecz lokalnej społeczności skłoniły mnie do podjęcia tej decyzji.
- Czy planuje Pan Dyrektor znaczące zmiany w pracy
i organizacji szkoły?
- Pragnę pozostawić tę szkołę otwartą, demokratyczną. Mocną jej stroną jest zaangażowanie uczniów, rodziców i nauczycieli, które buduje wspaniałą atmosferę. Pełniąc funkcję dyrektora, zamierzam pielęgnować właściwe relacje w kontaktach nauczyciel – uczeń, oparte na zaufaniu i szacunku. Zamierzam także kontynuować działania wspomagające proces
wychowawczy przez szeroko rozumianą samorządność uczniowską. Chcę, aby Samorząd Uczniowski aktywnie uczestniczył w życiu szkoły, zgodnie z własnymi potrzebami. Młodzi
ludzie powinni być świadomi tego, że do nich należy również
odpowiedzialność za to, co stanie się z rzeczywistością. Powinni nabrać przekonania, że warto swoje plany przekuwać
w projekty i nie bać się marzyć. Program wymiany młodzieży,
świetnie działająca szkolna grupa wolontariuszy, to wszystko
daje znakomity obraz szkoły na zewnątrz. Chciałbym ten wizerunek podtrzymać i w miarę możliwości rozwinąć.
- Jesteśmy blisko zakończenia dużej inwestycji - termomodernizacji naszej szkoły, czy planuje Pan dyrektor kolejne
inwestycje?
- Liczę na kontynuację dobrej współpracy z organem prowadzącym – Starostwem Powiatowym. To dzięki niej szkoła może ciągle rozwijać swoje zaplecze. Zamierzam realizować przygotowany już projekt przez moją poprzedniczkę, panią dyrek-
tor Krystynę Ścisłowicz, czyli budowę wielofunkcyjnego boiska
sportowego. Planuję także modernizację pracowni: informatycznej i przedmiotów przyrodniczych w celu sprostania wymogom współczesnej dydaktyki.
- Jeśli chodzi o ofertę edukacyjną, co jest dla Pana dyrektora
w tej chwili najważniejsze?
- Podstawowym celem działania szkoły i jednocześnie jej
wizytówką jest wysoki poziom kształcenia. Wyniki nauczania
są tego wymiernym wskaźnikiem. W obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju, przy niżu demograficznym, zmieniającej się strukturze zatrudnienia, szkoły oferujące wysoki poziom nauczania znacznie swobodniej konkurują na rynku
usług edukacyjnych.
Szczególną uwagę pragnę zwrócić na organizację
pracy przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i dążenie
do wspierania procesu kształcenia także poprzez nowe środki
i pomoce dydaktyczne. Obecna sytuacja na rynku pracy wymaga od szkół ogólnokształcących określenia swojego kierunku rozwoju ze wskazaniem właśnie na te przedmioty. Nie
może to być jednak sztuczny twór ale autentyczny proces
poparty wymiernymi efektami kształcenia.
Wydaje się, że szkoła zmierza w tym kierunku realizując projekt „Sposób na naukę”.
Moim celem jest osiągnięcie także stanu, w którym
młodzież wybierając profile humanistyczne, będzie to czynić
z pasji do języka polskiego, historii czy wiedzy o społeczeństwie, a nie ze względu na obawy przed przedmiotami matematyczno – przyrodniczymi (jak to często obecnie bywa).
-Bardzo dziękujemy za rozmowę, życzymy powodzenia
w realizacji przedsięwzięć, które pomogą „Jagiellonce” stać
się jeszcze lepszą szkołą.
Rozmawiali Karolina Jarosz uczennica klasy III LO o profilu
psychologiczno-pedagogicznym i Wojciech Kubas uczeń klasy
III LO o profilu prawniczo- medialnym
Profile kształcenia w roku szkolnym 2014/2015
W Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Władysława
Jagiełły młodzież kształci się w klasach pierwszych w następujących profilach:
- klasa politechniczna (przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym: matematyka, fizyka i informatyka) we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim. Klasa przygotowuje
do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach politechnicznych, architekturze, fizyce, informatyce, mechatronice, matematyce, grafice komputerowej, bankowości i finansach.
- dwie klasy biologiczno- chemiczne (przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym: biologia i chemia) w ramach procesu edukacyjnego planowane są zajęcia w laboratorium Katedry Biochemii i Biologii Komórki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach medycznych, stomatologii, ratownictwie medycznym, weterynarii, farmacji, dietetyce, ochronie środowiska.
- klasa psychologiczno-pedagogiczna (przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym: język polski, biologia i wiedza
o społeczeństwie) w ramach zajęć organizowane będą warsztaty psychologiczne i pedagogiczne. Nauka w tej klasie ułatwi
podjęcie studiów na wydziałach: psychologii, pedagogiki, wychowania fizycznego, ochronie środowiska, dietetyce, bioetyce, polonistyce, logopedii czy kulturoznawstwie.
- klasa prawniczo- medialna (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie) we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą
Wschodnioeuropejską w Przemyślu. Wybór takiego profilu
kształcenia umożliwi podjęcie studiów na wszystkich kierunkach humanistycznych, m. in.: prawie, dziennikarstwie, archeologii, historii sztuki, filmoznawstwie itp.
Szkoła oferuje naukę w Gimnazjum i trzyletniej Zasadniczej Szkole Zawodowej dla uczniów z orzeczeniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o niepełnosprawności
intelektualnej w stopniu lekkim, kształcącej w zawodzie: Kucharz (symbol zawodu: 512001). Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Listopad 2014
Strona 33
Czym się różnimy? albo Co nas łączy?
W roku szkolnym 2013/14, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku
mieli szansę po raz kolejny uczestniczyć w projekcie edukacyjnym we współpracy ze szkołą zagraniczną, tym razem ze
szkołą w Gironie, w Hiszpanii. Celem projektu o nazwie
‘Exploring Diversities in Europe’ było wzajemne poznanie
i zrozumienie kultur obu krajów oraz wizyty w szkole partnerskiej, tzw. wymiana młodzieży. Narzędziem porozumienia w projekcie był język angielski, a koordynatorami były
nauczycielki: Susan Mc Bride ze strony hiszpańskiej oraz
Marta Inglot z liceum w Przeworsku.
Wyjazd do szkoły partnerskiej poprzedziły regularne
spotkania z koordynatorem oraz z Panią Moniką Czech, opiekunem zadań o tematyce unijnej, a także cztery wideokonferencje, nazywane popularnie ‘Skype-meetingami’. Podczas tych wirtualnych spotkań uczniowie mogli poznać się
wzajemnie, przełamać barierę językową, wymienić informacje
dotyczące historii, zwyczajów czy zmian związanych z członkostwem obu krajów w Unii Europejskiej. W wymianie wzięło
udział 20 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich liceum
w Przeworsku.
HISZPANIE W PRZEWORSKU czyli wymiany młodzieży
część pierwsza
różnorodnością kulturową oraz niezwykłą atmosferą.
PIĘĆ DNI W HISZPANII czyli wymiany młodzieży część druga
Uczniowie i nauczyciele przed budynkiem Ratusza
w Gironie, po spotkaniu z władzami miasta
W dniach 8-12 kwietnia 2014 r. 20-osobowa grupa
uczniów z Przeworskiej Jagiellonki, wraz z nauczycielkami:
Panią Martą Inglot i Panią Moniką Czech, przebywała w szkole
partnerskiej w Gironie, w Hiszpanii, oraz brała udział w zajęciach zaplanowanych przez gospodarzy spotkania.
W programie pobytu znalazły się m. in. zajęcia językowe ukierunkowane na porównanie różnic kulturowych naszych regionów i krajów oraz debata na temat przyszłości
młodego pokolenia w Europie. Uczniowie z Polski mieli okazję
poznać bogatą historycznie i kulturowo Gironę oraz Barcelonę. Zakosztowali również współczesnych atrakcji turystycznych regionu, którego urokliwe plaże, czyste morze i śródziemnomorski klimat przyciągają wczasowiczów w różnych
krajów Europy i świata.
Przed Camp Nou w Barcelonie
Goście i Gospodarze w Przeworsku
W dniach 1-5 kwietnia 2014 roku w naszą szkołę
odwiedziła 17 – osobowa grupa uczennic oraz dwie nauczycielki ze szkoły partnerskiej w Gironie.
Uroczyste powitanie odbyło się w obecności całej
społeczności szkolnej, z udziałem Pani Dyrektor Krystyny Ścisłowicz oraz członka Zarządu Powiatu, Pana Janusza Ubermana. W bogatym programie artystycznym znalazły się elementy
podniosłe, takie jak nasz narodowy polonez, jak również elementy humorystyczne, skecze, utwory śpiewane i rapowane.
W tym dniu nasi Goście uczestniczyli też w lekcjach ze swoimi
partnerami projektowymi, zwiedzili szkołę i miasto, podziwiali
piękną panoramę z tarasu widokowego Ratusza.
W bogatym programie pobytu w naszym mieście
znalazły się również: konkurs związany z różnorodnością kulturową naszych krajów, gry sportowe Hiszpania – Polska oraz
kolacja w regionalnym stylu w Zajeździe 'Pastewnik'. Z pośród
pereł regionu pokazaliśmy Gościom Zamek w Łańcucie,
a w ostatnim dniu wymiany hiszpańscy Goście wraz z polskimi
uczniami zwiedzili Kopalnię Soli w Bochni oraz Kraków. Dawna stolica Polski zauroczyła Hiszpanów pięknem architektury,
Tego typu projekty są wspaniałą lekcją języka angielskiego, bowiem używany w codziennych sytuacjach wraz
z parterami projektowymi, staje się bardziej zrozumiały, biegły i bogatszy w słownictwo . Oprócz tego, przez poznanie
historii regionu, lepiej rozumiemy zwyczaje tamtejszych
mieszkańców, które w pierwszej chwili wydają nam się dziwne i czasami niedorzeczne.
Jako koordynator projektu wymiany, dziękuję władzom Powiatu Przeworskiego za wsparcie finansowe, dzięki
któremu mogliśmy zrealizować tak bogaty program wymiany.
Marta Inglot, koordynator projektu
Strona 34
Listopad 2014
Zespół Szkół w Kańczudze
„Aktywna Edukacja Twoją Przyszłością”
Od września 01.09.2013 r. do 31.05.2013 r. Zespół
Szkół w Kańczudze realizował projekt pn. „Aktywna Edukacja Twoją Przyszłością”.
Politechnika Krakowska - wyjazd naukowy
Jego beneficjentami byli uczniowie klas I, II oraz III
Liceum Ogólnokształcącego naszej szkoły. W ramach projektu
zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji poszczególnych zadań: tablicę interaktywną, laptop oraz projektor krótkoogniskowy, a także pomoce dydaktyczne na dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki.
Głównym celem projektu było zwiększenie szans
i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych 45 uczniów liceum
(30 dz., 15 chł.) w zakresie kompetencji kluczowych i doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez rozszerzenie oferty
edukacyjnej szkoły do 30. IV. 2013 r.
Kurs ECDL
W ramach realizacji projektu zrealizowano następujące zadania:
 Dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe
uczniów z języka angielskiego – kurs.
 Dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe
uczniów z informatyki – kurs ECDL - Core.
 Konkurs prezentujący efekty pracy uczniów z zajęć językowych i ICT.
 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki.
 Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz wyjazd
naukowy.
Kwota dofinansowania wyniosła 153 402,50 zł.
Koordynator projektu: Anna Słysz
Kierunki kształcenia w Zespole Szkół w Kańczudze w roku szkolnym 2014/2015


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:
klasa humanistyczno – prawna
klasa inżynierska





TECHNIKUM:
technik mechanik
technik żywienia i gospodarstwa domowego
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik hotelarstwa
technik logistyk
Listopad 2014
Strona 35
Prace remontowe i zakup wyposażenia
klasopracowni przedmiotowych w latach 2007-2013
Prace remontowe, np. remont sali gimnastycznej,
utworzenie jednostki mieszkalnej z węzłem higieniczno –
sanitarnym (zgodnie z wymaganiami nowej Podstawy Programowej w zawodzie technik hotelarstwa) – 194 343,18 zł.
Zakup wyposażenia na łączną kwotę – 79 779,95 zł.
odtwarzacz CD, ekspres ciśnieniowy do kawy, blender – łączna kwota zakupu: 25 687,22 zł.
Pracownia hotelarska
Pracownia fizyki
Zakupiono w ramach projektów:
a) „Podkarpacie stawia na zawodowców”: 5 komputerów
stacjonarnych, 15 notebooków, 20 systemów Office, drukarka, 3 tablice interaktywne, 3 projektory, kolektor danych,
tokarkę CNC wraz z symulatorem, 3 płyty DVD
do doradztwa zawodowego, 2 pakiety do doradztwa, termos
stołowy, 2 roboty kuchenne, kasę fiskalną, ladę recepcyjną,
podręczniki dla uczniów – łączna kwota wyniosła: 221 479,95
zł.
c) „Aktywna edukacja twoją przyszłością”: notebook, projektor multimedialny, tablicę interaktywną elektromagnetyczną,
plansze matematyczne, tablicę z przyborami matematycznymi, 3 kalkulatory – łączna kwota zakupu: 17 018, 14 zł.
Sala gimnastyczna
Pracownia mechaniczna
b) „Kompetencje zawodowe”: tablicę ACT, projektor multimedialny, uchwyt sufitowy do projektora, urządzenie wielofunkcyjne, flipchart nobo, mikroskop metalograficzny MMT,
zestaw PMI-3, suwmiarkę, czujnik zegarowy J02, mikromet
MM25/P/, telewizor plazmowy, odtwarzacz DVD Blue, radio-
d) „Szkoły Jagiellońskie”: radiomagnetofon, zestaw komputerowy, drukarka, projektor, ekran ręczny na trójnogu, urządzenie wielofunkcyjne, kamera cyfrowa, aparat fotograficzny,
dyktafon – łączna kwota zakupu 12 723,71 zł.
e) Darowizna od Fundacji Narodowego Banku Polskiego
z siedzibą w Warszawie tablicy interaktywnej z projektorem –
8 270,38 zł.
Opracowanie i fotografie:
Ewa Jodłowska-Zając
Strona 36
Listopad 2014
Zespół Szkół w Sieniawie
Zespół Szkół w Sieniawie to szkoła z 50-letnią już
wiu. Uczniowie reprezentują naszą szkołę w Podkarpackim
tradycją w kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia.
Konkursie Chemicznym im. Ignacego Łukasiewicza, w OgólW roku jubileuszowym prezentuje się jako nowoczesna,
nopolskim Konkursie „Ojczyzny Polszczyzny”, w Międzyszkolbezpieczna, dostosowana do wymogów współczesności
nym Konkursie z j. angielskiego „Dogged by English” czy
placówka, dla której dobro ucznia, jego wszechstronny rozw konkursie języka angielskiego i wiedzy o kulturze krajów
wój są najważniejsze.
anglojęzycznych organizowanym przez NKJO w Leżajsku.
Szkoła daje swoim wychowankom możliwość kształW roku szkolnym 2013/2014 zorganizowaliśmy
cenia na atrakcyjnych kierunkach nauczania. Od kilku lat popierwszą edycję Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Anglojęwodzeniem cieszą się profile: medyczny, biologiczno – chezycznej „The voice of students”, który spotkał się z dużym
miczny, politechniczny, humanistyczny, a od r. szk. 2014/2015
zainteresowaniem uczniów okolicznych gimnazjów. Jego cemundurowo – sportowy.
lem było pobudzenie wśród młodzieży szkolnej zainteresowaWyróżnia nas wysoka zdawalność egzaminu matunia językiem angielskim oraz popularyzacja piosenki anglojęralnego. Wyniki egzaminu są zawsze wyższe od wyników pozycznej.
wiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Jest to efekt dużego zaangażowania nauczycieli w proces przygotowania
uczniów do matury, prowadzenia wielu bezpłatnych zajęć
pozalekcyjnych.
Dumą napawa
fakt,
że Zespół Szkół w Sieniawie po raz
kolejny znalazł się na wysokim miejscu w tworzonym corocznie przez
Fundację Edukacyjną „Perspektywy”
rankingu najlepszych szkół. W XVI
Rankingu Liceów OgólnokształcąWręczenie nagród podczas konkursu “The voice of students”
cych zajęliśmy 24 miejsce w województwie podkarpackim. Tym samym zostaliśmy uznani za
„Szkołę z talentem w herbie” i uzyskaliśmy tytuł BRĄZOWEJ
Młodzież naszej szkoły angażuje się w działania słuSZKOŁY 2014. Kryteria przyznania nagrody to sukcesy szkoły
żące profilaktyce nowotworowej i zdrowemu trybowi życia.
w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych
W szkole realizowany jest polsko – szwajcarski program edui dodatkowych.
kacyjny SWISS CONTRIBUTION, który jest częścią ogólnopolPonadto możemy być dumni z ponadprzeciętnej
skiego projektu ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ. Głównym celem
efektywności nauczania matematyki w naszej szkole na tle
programu jest wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i akokolicznych powiatów, na co wskazuje dodatnia wartość Edutywności fizycznej dzieci i młodzieży. Realizujemy również
kacyjnej Wartości Dodanej. Wskaźnik EWD mówi o tym na ile
program „Wybierz życie. Pierwszy krok”, którego celem jest
wysokie/niskie wyniki matury uzyskali jego absolwenci w pozwiększenie poziomu wiedzy uczniów, rodziców i personelu
równaniu do uczniów liceów ogólnokształcących w całej Polszkolnego a także pośrednio całej społeczności gminy Sieniasce o analogicznych wynikach na egzaminie gimnazjalnym.
wa na temat zakażeń HPV.
Uczniowie Zespołu Szkół w Sieniawie motywowani
W r. szk. 2013/2014 zespoły uczniowskie włączyły
przez nauczycieli biorą udział w licznych konkursach przedsię do Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży „Mam haka
miotowych, w których odnoszą znaczące sukcesy. Wysokie
na raka”. VII edycja programu poświęcona była chłoniakom.
miejsca uczniowie zajmują w Podkarpackim Konkursie Matematycznym im. Franciszka Lei, Konkursie Matematycznym im.
prof. Jana Marszała, Międzynarodowym
Konkursie Matematycznym „Pangea”,
w Olimpiadzie Ekologicznej, w Konkursie
Ekolog, w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Technicznej, w Powiatowym Konkursie „Miejsce Powiatu Przeworskiego
w kraju i Europie na przestrzeni dziejów”.
Zawsze przywożą nagrody z Regionalnego Konkursu Recytatorskiego i PoetyckieMłodzież podczas akcji „Mam Haka na Raka”
go im. Jerzego Hordyńskiego w Jarosła-
Listopad 2014
W ramach podjętych działań zespoły przygotowały ulotki
i broszury edukacyjno - informacyjne dotyczące chłoniaka,
wykonały plakaty, prezentacje multimedialne, z którymi zapoznana została społeczność uczniowska naszego liceum i sieniawskiego gimnazjum oraz zorganizowały Dzień Hakowicza
wychodząc na ulice Sieniawy i informując o zagrożeniu mieszkańców miasta i okolic.
Innym rodzajem promocji szkoły był Dzień Otwarty
zorganizowany 26 kwietnia 2014 r. Złożył się na niego bardzo
atrakcyjny program. Gościliśmy mjr. Jarosława Oleszko z WKU
w Jarosławiu, który opowiedział o kryteriach przyjęcia do
służby wojskowej. Patryk Miś, absolwent szkoły, a obecnie
dziennikarz POLSATU, zdradził tajniki pracy w stacji telewizyjnej. Grupa młodzieżowa z Przeworskiego Klubu Karate Kyokushinkai wykonała pokaz karate, zaś pan Sławomir Szewczyk
założyciel firmy Mobi Touch, która specjalizuje się w tworzeniu aplikacji mobilnych oraz gier, opowiedział o swojej drodze
do sukcesu i zachęcał do podjęcia nauki w technikum informatycznym.
Strona 37
z nowoczesnego sprzętu, którym dysponuje uczelnia.
Uniwersytet Rzeszowski objął patronatem uczniów
klasy drugiej o rozszerzeniu biologiczno-chemicznym. Młodzież z klasy akademickiej bierze udział w zajęciach z zakresu
nauk biologicznych i chemicznych w Pozawydziałowym Zamiejscowym Instytucie Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, które prowadzą
pracownicy naukowo – dydaktyczni uczelni.
Uczniowie rozwijają swoje pasje podczas zajęć pozalekcyjnych. Uczestniczą w Dyskusyjnym Klubie Książki, zajęciach sportowych, teatralnych, językowych dzięki którym
otrzymali Business English Certificate Preliminary na poziomie
B1 lub A2 w ramach projektu „Młodzi przedsiębiorcy na start
- nowe umiejętności kluczowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Płd.-Wsch.”
Uczennice klasy II wraz z opiekunem p. Justyną Kaciubą
podczas akcji „Sprzątanie świata”
Uczniowie z certyfikatem „Business English”
Jesteśmy szkołą pod patronatem Nadleśnictwa Sieniawa, z którym ściśle współpracujemy poprzez udział w zróżnicowanych tematycznie zajęciach dydaktycznych terenowych, w konkursach o tematyce przyrodniczej i innych akWe wrześniu br. grupa uczniów wzięła udział
cjach proekologicznych. Dzięki współpracy z tą instytucją gruw warsztatach językowych pt. ,,Australia” prowadzonych
pa młodzieży 19.09.2014 r. wzięła udział w Ogólnopolskiej
przez pana Simeona Wrena. Młodzież miała okazję poznać
Akcji „Sprzątanie świata”.
tajniki historii, religii, kultury i zabytków Australii oraz poćwiPodjęliśmy współpracę z uczelniami wyższymi w reczyć wymowę różnych dialektów australijskich.
gionie. Klasa pierwsza liceum objęta została patronatem WyżJesteśmy szkołą z największym odsetkiem uczniów
szej Szkoły Informatyki
pobierających Stypendium Starosty Powiatu PrzeUczniowie podczas zajęć laboratoryjnych
i Zarządzania w Rzeszoworskiego za wysokie wyniki w nauce. Młodzież
na Uniwersytecie Rzeszowskim
wie. W czerwcu 2014 r.
uzdolniona pobiera również Stypendium Prezesa
uczniowie naszej szkoły
Rady Ministrów, Stypendium Fundacji Pomocy
zostali zaproszeni przez
Edukacyjnej im. H. i T. Zielińskich, stypendium
uczelnię do udziału
w ramach programu wspierania edukacji uzdolniow projekcie „Otwarte
nej młodzieży „Nie zagubić talentu”, stypendium
laboratoria”. W ramach
dla najzdolniejszej młodzieży Podkarpacia.
projektu uczniowie mieli
Grono pedagogiczne szkoły tworzone
okazję
uczestniczyć
przez wysoko wykwalifikowaną kadrę stale dba
w warsztatach odbywao życzliwą atmosferę i wysokie wyniki nauczania
jących się w spesprzyjające rozwojowi ucznia wchodzącego w docjalistycznych laboratorosłe życie.
riach oraz korzystać
Magdalena Ćwikła
Strona 38
Listopad 2014
Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Zarzeczu
Uczniowie w latach 2013/2014
Zespół Szkół Rolniczych w Zarzeczu wychodząc naprzeciw potrzebom i sposobom kształcenia posiada w swojej ofercie kierunki atrakcyjne ze względu na potrzeby rynku
pracy.
W roku szkolnym 2013/2014 odbywało się kształcenie w następujących zawodach:
 technik żywienia i usług gastronomicznych
 technik żywienia i gospodarstwa domowego
 technik rolnik
 technik informatyk
Szkoła prowadzi również kształcenie ogólne w Liceum Ogólnokształcącym z innowacją pedagogiczną: edukacja
policyjna, które cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży.
Dzięki temu w szkole odbywają się dodatkowe zajęcia dydaktyczne prowadzone przez funkcjonariuszy policji
a uzupełnieniem tych zajęć są wycieczki programowe do oko-
licznych Komend Powiatowych, Komendy Wojewódzkiej
w Rzeszowie i Oddziału Prewencji w Zaczerniu.
W roku szkolnym 2012/2013 utworzony został kwalifikacyjny kurs zawodowy dla rolników, który warunkuje otrzymanie dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania w ramach
działania pod nazwą „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.
Pierwszy kurs ukończyło 25 słuchaczy, do egzaminu przystąpiło 23 osoby i wszyscy zdali egzamin z kwalifikacji organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjna w Krakowie.
W roku szkolnym 2014/2015 naukę podjęło 83 słuchaczy kursu kwalifikacyjnego w zawodzie: rolnik (kwalifikacja
R.3 – Prowadzenie produkcji rolniczej) W związku z potrzebą
podwyższania kwalifikacji rolniczych szkoła zamierza uruchomić kolejny kurs na poziomie Technikum z kwalifikacji R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.
Inwestycje remonty 2007-20013
Rok
Rodzaj remontu /inwestycji
Kwota w zł
2009
wymiana okien w budynku internatu
98 715,71
43 521,11
2010
wymiana posadzki w internacie (260 m2 posadzki z tworzywa sztucznego na płytkę gresową)
9 956,20
2011
wykonanie tynków żywicznych na lamperiach oraz pomalowanie
ścian oraz sufitu w stołówce internatu
docieplenie i kolorystyka ścian budynku internatu
2012
wymiana kotła gazowego o mocy 570 KW
88 941,31
262 750,86
Ponadto corocznie doposażane są klasopracownie przedmiotowe zarówno ogólne jak i zawodowe z uwzględnieniem
realizacji kształcenia zgodnie z podstawą programową oraz wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dla Ośrodków Egzaminacyjnych.
Internat ZSR w Zarzeczu
Listopad 2014
Strona 39
II miejsce uczniów III klasy
Technikum żywienia i usług gastronomicznych z ZSR w Zarzeczu
W PIERWSZYM ETAPIE MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU KULINARNEGO
8 października 2014 r. uczniowie klasy III TŻiUG
z ZSR w Zarzeczu Michalina Jedynak i Daniel Kuźma pod
opieką pani Doroty Pieczonki wzięli udział w pierwszym
etapie Międzynarodowego Turnieju Kulinarnego z Agencją
Rynku Rolnego - "Kulinarny Zawrót Głowy", który odbył się
w Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.
i zakwalifikowała naszą ekipę do następnego etapu. Opiekunem merytorycznym uczniów była pani Renata Jedynak.
Goście uczestniczący w tych eliminacjach Dyrektor
OT ARR Andrzej Wróbel, Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu Adam Halwa, Dyrektor ZS Ch i O w Jarosławiu
Władysław Płoszaj oraz jarosławski restaurator właściciel
restauracji „Klasyczna” Tadeusz Słowik, podkreślali w swoich
wystąpieniach profesjonalizm uczestników konkursu, estetykę przygotowanych potraw a także niepowtarzalny ich smak.
Po tych zachwytach Komisja Konkursowa przedstawiła swój
ostateczny werdykt. Wszyscy uczestnicy eliminacji otrzymali
upominki oraz okolicznościowe dyplomy. Również opiekunowie uczniów uczestniczących w eliminacjach otrzymali upominki i dyplomy.
Uczniowie z ZSR podczas turnieju
Uczestnicy mieli
za zadanie wykonać zakąskę z karpia i danie zasadnicze z wieprzowiny. Potrawy przygotowane przez
Michalinę i Daniela, czyli
grillowany karp na miodzie
z nutą pokrzyw i mięty
z dodatkiem aromatycznej
konferencji oraz schabowy
cukierek pełen witamin,
pod
lazurem,
podany
na karmelizowanej niespodziance z pomidorowym
puree, komisja konkursowa
oceniła bardzo wysoko
Pamiątkowe zdjęcie uczestników eliminacji
Strona 40
Listopad 2014
Wydział Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia
,,Powiat Przeworski – wspomaganie szkół drogą do jakości’’
1 września 2013
Powiat Przeworski w partnerstwie z Instytutem Komeńskiego rozpoczął realizację projektu ,,Powiat
Przeworski – wspomaganie
szkół drogą do jakości’’.
Celem projektu jest
doskonalenie
nauczycieli
mające na celu poprawę
spójności i efektywności
pracy tej grupy zawodowej,
zwiększenie kompetencji 33
dyrektorów szkół i przedszkoli w zakresie: prowadzenia diagnozy i kierowania wspomaganiem nauczycieli, podniesienie jakości współpracy nauczycieli i dyrektorów.
W pierwszym cyklu doskonalenia do połowy marca odbyły się
33 szkolenia w placówkach zakwalifikowanych do udziału
w projekcie. Zatrudniono trenerów do prowadzenia szkoleń
20 – godzinnych. Uczestnicy szkoleń mieli zapewniony obiad,
poczęstunek zimny oraz serwis kawowy. W szkoleniach wzięło udział 397 kobiet i 82 mężczyzn. Szkoły uczestniczące
w realizacji projektu zostały wyposażone w zakupione książki
z zakresu realizowanych tematów – w sumie 165.
W tym okresie odbywało się również wspomaganie
szkół i przedszkoli przez SORE (Szkolny Organizator Rozwoju
Edukacji) zgodnie z harmonogramem wsparcia. Każdy z 12
SORE regularnie przebywał w szkole/przedszkolu realizując
wspomaganie uzgodnione z dyrektorem i nauczycielami
w ramach RPW.
W ramach realizacji zadania drugiego ,,Utworzenie
i prowadzenie 4 sieci tematycznych’’ do pracy w projekcie
zatrudniono 4 koordynatorów sieci. W wyniku rekrutacji
trwającej do końca stycznia 2014 zakwalifikowano 110 osób
jako uczestników utworzonych sieci. Nauczyciele mieli do
wyboru 4 tematy: 1. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?,
2. Jak radzić sobie z biernością uczniów?, 3. Kształtowanie pro
aktywnych postaw uczniów, 4. Praca z uczniem młodszym.
14 lutego odbyło się spotkanie organizacyjno - informacyjne
uczestników sieci 1, natomiast 28 lutego spotkały się kolejne
3 sieci. W tym okresie przeprowadzono również Warsztat
wprowadzający w temat, oraz Warsztat z wykorzystania Internetu i e -learningu.
W trakcie doskonalenia i w pracy
w sieciach nauczyciele byli przygotowywani do prowadzenia
zajęć w sposób niestereotypowy i równościowy, włączający
w równym stopniu
dziewczynki i chłopców do zajęć aby
unikali stereotypów
w doborze materiałów
edukacyjnych
i w zajęciach. Wartością dodaną jest również zwiększenie integracji między nauczycielami z poszczególnych
etapów edukacji (przedszkola – szkoły podstawowe – gimnazja – szkoły ponad gimnazjalne), zwiększenie aktywności internetowej nauczycieli, podniesienie jakości kontaktów interpersonalnych w szkołach. Podsumowując, w sierpniu 2014
ukończyło I cykl doskonalenia 506 osób, w tym: 416 kobiet
i 90 mężczyzn. 1 września 2014 rozpoczęto nabór do II cyklu
realizacji projektu, oraz do nowo utworzonej sieci nr 5. Jak
radzić sobie z uczniami, którzy zachowują się w sposób ryzykowany/problemowy?
W ramach działań promocyjnych projektu na bieżąco
prowadzona jest strona internetowa w ramach witryny głównej Powiatu Przeworskiego:
www.wspomaganieszkol.powiatprzeworsk.pl.
Marzanna Ossolińska
Kierownik Projektu
Listopad 2014
Strona 41
Projekty unijne: Podkarpacie stawia na zawodowców
Powiat Przeworski współpracuje z Wojewódzkim
Urzędem Pracy nad realizacją projektu „Podkarpacie stawia
na zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmującego wsparciem szkoły zawodowe.
Wartość całego projektu dla Powiatu Przeworskiego
realizowanego od maja 2012 do czerwca 2015 będzie wynosić
2 294 283,09 zł w tym wkład własny 327 512,15 zł. Na realizację zadań objętych projektem wydano do chwili obecnej
1 773 368,85.
W powiecie przeworskim projektem objęte są 3 zespoły szkół: Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku, (budżet
projektu w tej szkole wynosi 1 182 325,76 zł) Zespół Szkół
w Kańczudze (budżet projektu w tej szkole wynosi 518 883,48
zł) i Zespół Szkół Rolniczych w Zarzeczu (budżet projektu w tej
szkole wynosi 365 962,00 zł).
Głównym celem wzajemnej współpracy jest promocja szkolnictwa zawodowego poprzez różne formy wsparcia.
W ramach projektu młodzież szkół zawodowych uczestniczy
w szkoleniach i kursach tj. w Zespole Szkół Zawodowych
w Przeworsku odbyły się następujące kursy/szkolenia
w 2013 r.:
Uczniowie z ZSZ z certyfikatami firmy AUTODESK
W trakcie realizacji są:
 Prawo jazdy kat B – 20 uczniów
 Płatnik dla początkujących – 20 uczniów
 Kasa fiskalna z elementami obsługi klienta – 20 uczniów
 Obsługi wózka widłowego – 30 uczniów.
Do końca 2014 roku odbędą się jeszcze następujące
kursy i szkolenia w ZSZ w Przeworsku:
 Prawo jazdy kat B – 20 uczniów
 Księgowość w działalności gospodarczej – 10 uczniów.
W Zespole Szkół w Kańczudze w 2013 r. odbyły się
następujące kursy/szkolenia:
 Kurs carvingu – 13 uczniów
 Barmański - 15 uczniów
 Catering – 15 uczniów
 Prawo jazdy kat B – 20 uczniów
 Baristyczny – 10 uczniów.
Uczniowie z ZSZ obsługują ploter CNC
 Kurs obsługi i programowania obrabiarek CNC – 30 uczniów
 Spawanie metodą MAG – 30 uczniów
 Prawo jazdy kat B – 80 uczniów
 Technologia CISCO – 10 uczniów
 Obsługa AutoCad – 20 uczniów.
W 2014 r. zrealizowane zostały następujące kursy/
szkolenia:
 Kurs obsługi i programowania obrabiarek CNC – 30 uczniów
 Prawo jazdy kat B – 40 uczniów
 Obsługa AutoCad – 30 uczniów
 Technologia CISCO – 20 uczniów
 Spawanie metodą TIG – 10 uczniów
 Spawanie metodą MAG – 20 uczniów
 Barmański – 10 uczniów.
Staż zawodowy – technik żywienia
W 2014 r. zrealizowane zostały następujące kursy/szkolenia:
 Prawo jazdy kat B – 20 uczniów
 Obsługi kasy fiskalnej – 16 uczniów
 Kurs baristyczny – 10 osób.
Strona 42
Listopad 2014
zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
a w Zespole Szkół Rolniczych w Zarzeczu pracownia gastronomiczna, rolnicza oraz mobilna pracownia komputerowa.
W okresie wakacyjnym w 2014r. młodzież uczestnicząca w projekcie odbyła miesięczne płatne staże w zakładach
Staż zawodowy – technik mechanik
W trakcie realizacji są następujące kursy:
 Spawanie metodą MAG – 20 uczniów
 Prawo jazdy kat B – 20 uczniów.
Do końca 2014 roku odbędą się jeszcze następujące kursy
i szkolenia:
 Prawo jazdy kat B – 20 uczniów
 Kelnerski – 10 uczniów
 Obsługi wózków widłowych – 10 uczniów.
W Zespole Szkół Rolniczych w Zarzeczu w 2013r. odbyły się
następujące kursy/szkolenia:
 Barmański - 22 uczniów
 Kelnerski - 21 uczniów
 Prawo jazdy kat. B – 26 uczniów
 Obsługi kasy fiskalnej – 27 uczniów
 Operator kombajnów zbożowych – 5 uczniów.
Uczniowie z ZSR w trakcie kursu obsługi kas fiskalnych
W 2014 r. zrealizowane zostały następujące kursy/szkolenia:
 Prawo jazdy kat. B – 13 uczniów
 Operator kombajnów zbożowych – 5 uczniów
 Obsługi kasy fiskalnej – 26 uczniów
 Baristyczny – 15 uczniów
 Barmański – 26 uczniów.
W trakcie realizacji są następujące kursy:
Prawo jazdy kat B – 13 uczniów
Cateringu – 16 uczniów.
Do końca 2014 roku odbędą się jeszcze następujące kursy
i szkolenia:
 Kelnerski – 23 uczniów.
Ponadto w zespołach szkół objętych projektem powstały pracownie doradztwa zawodowego oraz doposażono
klasopracownie: w Zespole Szkół w Kańczudze pracownia
mechaniczna, hotelarstwa i żywienia; w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku pracownia mechaniczna oraz monter
Uczniowie z ZSR w trakcie kursu barmańskiego
pracy: w tym 112 uczniów z Zespołu szkół Zawodowych
w Przeworsku, 42 uczniów z Zespołu Szkół w Kańczudze i 29
uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych w Zarzeczu.
Również w ramach projektu zrealizowany został
komponent współpracy ponadnarodowej mający na celu
opracowanie i wdrożenie programu nauczania w zawodzie
kucharz z uwzględnieniem elementów kuchni śródziemnomorskiej. W celu opracowania i wdrożenia tego programu
grupa nauczycieli branży żywieniowej oraz uczniowie wzięli
udział w warsztatach i praktykach odbywających się w szkole
partnerskiej w Perugii we Włoszech. Warsztaty dla nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku odbyły się
w dniach 10-14 marca 20147r. Następnie na przełomie czerwca i lipca sześcioosobowa grupa uczniów wraz z trzema nauczycielami odbyła dziesięciodniowe praktyki. Celem tych
praktyk było przetestowanie adoptowanego programu nauczania poznanego podczas warsztatów. Zajęcia praktyczne
odbywały się w grupach mieszanych z uczniami szkoły partnerskiej.
PLANOWANE DO PRZEPROWADZENIA
W 2015 R. KURSY/SZKOLENIA:
w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku:
Kurs prawa jazdy – 20 osób
Kurs operatora wózków widłowych – 20 osób
Kurs barmański – 15 osób
Kurs obsługi programu Auto CAd – 10 osób
w Zespole Szkół Rolniczych w Zarzeczu:
Kurs prawa jazdy – 17 osób
Kurs baristyczny – 20 osób
Kurs kelnerski – 20 osób
w Zespole Szkół w Kańczudze:
Kurs prawa jazdy – 12 osób
Kurs obsługi kasy fiskalnej – 20
Kurs carvingu – 20 osób
Kurs baristyczny – 20 osób.
Katarzyna Solak
Wydział Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia
Listopad 2014
Strona 43
Stypendia Starosty Przeworskiego dla najzdolniejszej młodzieży
30 października br. w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Przeworsku odbyło się uroczyste wręczenie
Stypendiów Starosty Przeworskiego dla najzdolniejszej młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat przeworski. Na uroczystość przybyło
ponad 80 osób w tym nagrodzeni uczniowie wraz z dyrektorami szkół i rodzicami.
Stypendyści z ZS w Sieniawie
Stypendyści z ZSZ w Przeworsku
Podczas spotkania Zarząd Powiatu Przeworskiego w składzie: Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka, Wicestarosta dr
Leszek Kisiel, Krystyna Sowa Członek Zarządu, Jan Pieniążek,
Janusz Uberman oraz Sekretarz Powiatu Mariusz Pieniążek
wręczyli okolicznościowe dyplomy i przekazali swoje gratulacje stypendystom, rodzicom i dyrektorom szkół.
Stypendyści z ZS w Kańczudze
Stypendyści z ZSR w Zarzeczu
Na rok szkolny 2014/2015 zostało przyznanych 48 stypendiów, w tym dla uczniów z następujących szkół ponadgimnazjalnych: z Zespołu Szkół w Sieniawie, z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Władysława Jagiełły
w Przeworsku, z Zespołu Szkół
Zawodowych im. Króla Jana III
Sobieskiego w Przeworsku, z Zespołu Szkół w Kańczudze i z Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Zarzeczu. Stypendia przyznane są na okres
8 miesięcy dla uczniów klas maturalnych, a dla uczniów pozostałych klas na okres 10 miesięcy.
Katarzyna Solak
Wydział Oświaty, Kultury
i Ochrony Zdrowia
Przeworsku
Warunki przyznawania stypendiów określone są w Uchwale
Nr XXXVI/277/10 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 16
kwietnia 2010 r. w sprawie wspierania edukacji uzdolnionych
Stypendyści z ZSOiZ w
uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat
Przeworski. Zgodnie z warunkami zawartymi w uchwale dyrektorzy szkół składają wnioski o stypendia dla uczniów którzy za poprzedni rok szkolny uzyskali średnią co najmniej 4,9
i ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą. Jeśli uczeń
może pochwalić się szczególnymi osiągnięciami np. zdobycie
tytułu laureata olimpiady, turnieju albo konkursu o zasięgu
wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym wtedy
minimalna średnia ocen to 4,75. Komisja stypendialna powołana przez Starostę Przeworskiego opiniuje złożone wnioski,
natomiast Zarząd Powiatu Przeworskiego zatwierdza zaopiniowane wnioski.
Strona 44
Listopad 2014
Nagrody Starosty Przeworskiego dla nauczycieli
15 października br. w Muzeum Zespole Pałacowo Parkowym w Przeworsku odbyło się spotkanie, na którym
Zarząd Powiatu Przeworskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznał nauczycielom pracującym w szkołach i placówce dla których jest organem prowadzącym tzw.
„Nagrody Starosty”. Za swoja pracę i osiągnięcia zostali
nagrodzeni nauczyciele:
- z Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego
w Przeworsku – Pani Maria Głąb, Pani Joanna Śliwińska, Pan
Andrzej Niedochodowicz.
- z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla
Władysława Jagiełły
w Przeworsku –
Pani Marta Ingot,
Pani Lucyna Kontek, Pan Mariusz
Cieśliński.
- z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Przeworsku – Pani Łucja
Gołębiowska.
- z Zespołu Szkół
Rolniczych im. Wincentego
Witosa
w Zarzeczu – Pan
Dyrektor Bogusław
Bąk, Pani Maria
Brewka, Pani Bar-
bara Kopeć.
- z Zespołu Szkół w Kańczudze – Pani Dyrektor Dorota Konieczna, Pani Beata Drozd, Pani Małgorzata Rożek – Ziobro.
- z Zespołu Szkół w Sieniawie – Pani Katarzyna Barabasz
„Nagrody Starosty” zostały wręczone przez Starostę Zbigniewa Kiszkę, Wicestarostę dr Leszka Kisiela i Sekretarza
Powiatu Mariusza Pieniążka.
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy, a wszystkim nauczycielom z okazji ich święta składamy serdeczne życzenia wielu
sukcesów w nauczaniu i wychowaniu młodzieży oraz satysfakcji z wypełniania codziennych obowiązków.
Spotkanie
uświetnił występ
kwartetu saksofonowego Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia im. Mieczysława Karłowicza
w
Przeworsku
w składzie: Michał Stącel, Wiktoria Pecla, Kornelia
Kubrak
i Bartłomiej Połeć
podopieczni
Pana Wiesława
Wojtasa i Pana
Karola Rosoła.
Uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru
dla Terenowego Koła Emerytów i Rencistów PKP w Przeworsku
24 października Starosta Zbigniew Kiszka brał udział
w uroczystościach poświęcenia i wręczenia sztandaru dla
Związku Zawodowego Kolejarzy Małopolski w Krakowie
Terenowego Koła
Emerytów i Rencistów w Przeworsku.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą
św. w Klasztorze
OO. Bernardynów
koncelebrowaną
przez O. Gwardiana
Marcelego
Gęślę,
gdzie poświęcono
sztandar. Następnie
ulicami miasta udano się do budynku
Starostwa Powiatowego w Przeworsku
gdzie odbyła się dalsza część uroczystości, podczas której
nastąpiło przekazanie sztandaru wręczenie odznaczeń oraz
przemówienia zaproszonych gości.
Starosta Przeworski
Zbigniew
Kiszka został odznaczony Honorową Odznaką Związkowej
Federacji
a zabierając głos
przypomniał o roli
Związków Zawodowych w przekształceniach na PKP
oraz złożył życzenia
zdrowia i spełnienia wszystkich planów i zamierzeń.
Listopad 2014
Strona 45
30 lat Wojewódzkich Konkursów Krasomówczych Dzieci Szkół Podstawowych
15 lat Wojewódzkich Konkursów Krasomówczych Młodzieży Szkół Gimnazjalnych
i 43 lata Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Ponadgimnazjalnej
Język jest symbolem i wyrazem tożsamości narodowej.
Jest spoiwem Narodu, jego siłą i mądrością.
Poprzez język Naród wyraża swoje myśli i pragnienia, ból
i cierpienia, zapisuje swoją historię i kulturę.
Język pozwala przetrwać największe burze dziejowe i odnaleźć się Polakom nawet w najdalszych zakątkach świata.
Język spaja i jednoczy, wyraża wielkość Narodu.
To właśnie w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku, każdego roku w październiku, młodzi
krasomówcy nadają konkretne treści słowom, które na wstępie zacytowałem. Prezentują swoją Małą Ojczyznę, regiony,
opisują dziś już legendarne postacie, wydarzenia historyczne
lub też własne przeżycia z wycieczek.
To są słowa, które właściwie wyczerpują temat.
A jednak stają się puste, jeżeli nie mówi ich lub pisze człowiek, a więc potrzebny jest aktor, potrzebny jest twórca tych
słów. Potrzebni są ludzie, którzy te oczywiste prawdy wprowadzą w czyn.
Od nich to zależy, czy słuchając ich opowieści zobaczymy świt w Bieszczadach, porykiwanie jeleni w Parku Krajobrazowym Pogórza Przemyskiego, czy przybliżą nam historię
dotąd nieznaną o swoich dziadkach. A może w swojej wyobraźni usłyszymy wilki wyjące w Bieszczadach, albo głos Anny
Wazówny i armat na zamku golubskim.
Ci młodzi ludzie z całej Polski są piewcami Kraju Ojczystego. To Oni właśnie bez względu na to, które miejsce
zajęli, przekazują to, co w ich odczuciu jest najważniejsze,
albo zwyczajnie ważne.
Każdego roku przez te kilka październikowych dni
w Przeworsku panuje Święto Słowa Mówionego. Króluje język
barwny i bogaty, na co dzień tak bardzo rzadko słyszany.
Większość wypowiedzi jest płynna, a sposób wyrażania myśli
jest poprawny, jasny i logiczny.
Jest coś wielkiego w tym, kiedy młodzi krasomówcy
podchodzą do głoszonego przez siebie tematu w sposób bardzo emocjonalny, angażują wszystkie swoje uczucia w to wystąpienie. Najczęściej daje to efekt bardzo ważny, a mianowicie sugestywność wypowiedzi, bez której nie istnieje krasomówstwo. I choć młodzi, a stają się w tym dniu tak wielcy!Chce się bić brawa im na stojąco.
Nie sposób nie dostrzec w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku, skromnych, często zażenowanych swoją obecnością pedagogów i wychowawcówwspółtwórców tych wystąpień. Ludzi, którzy znaleźli tych
młodych krasomówców, często współtwórców ich sukcesów.
Najczęściej z notatnikiem w ręku, skupieni, skrzętnie prowadzący notatki podczas wystąpień, a kiedy ich ukochane dziecko podchodzi do mikrofonu, to niejednokrotnie nie wytrzymują i wychodzą z sali. Potem płaczą razem z radości, lub
w ich mniemaniu po niepowodzeniu. Nie sposób wszystkich
opiekunów - NAUCZYCIELI KRAJU OJCZYSTEGO wymienić, ale
należy o nich pamiętać.
Marian Dzimira
Przewodniczący Wojewódzkich Konkursów Krasomówczych
Finaliści Konkursu Krasomówczego
Strona 46
Listopad 2014
Finał IX WKT Dzieci i Młodzieży Szkolnej
„Na najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie”
W IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Turystycznego Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Na najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie” wzięło
udział 20 zespołów ze Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych
oraz Szkół Ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego łącznie 80 osób.
Ponadto w konkursie uczestniczyli opiekunowie – 21
osób, Jury konkursu – 4 osoby, zaproszeni goście, prasa, organizatorzy, rodzice, przedstawiciele władz Samorządowych
oraz Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy
Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie 20 osób.
Po zapoznaniu się z nadesłanymi prezentacjami Jury
Konkursu postanowiło zakwalifikować do Finału Wojewódzkiego 17 drużyn. W dniu 4 listopada 2014 roku, po wysłuchaniu prezentacji przygotowanych przez młodzież, Jury konkursu przyznało uczestnikom nagrody i wyróżnienia.
Jubileusz 100-lecia Pani Marii Pawłowskiej
23 września br. Pan Jan Pieniążek Członek Zarządu
Powiatu, brał udział w Jubileuszu 100-lecia Pani Marii Pawłowskiej, zamieszkałej w Przeworsku. Złożył życzenia
w imieniu Starosty Zbigniewa Kiszki i Zarządu Powiatu Przeworskiego, wręczył kwiaty Dostojnej Jubilatce oraz drobny
upominek. W tym niezwykłym dla Jubilatki dniu towarzyszyła
jej najbliższa rodzina.
Jan Pieniążek wręcza Pani Marii kwiaty
Uroczyste obchody Dnia Seniora
6 listopada Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Oddział Rejonowy w Przeworsku zorganizował
spotkanie z okazji Dnia Seniora, które odbyło się w restauracji „Terapia” w Przeworsku. Dla przeworskich seniorów wciąż
młodych duchem to ważne wydarzenie, bo jest okazją do
spotkania się w miłej, rodzinnej atmosferze. Jest to czas nie
tylko na zabawę, ale i na refleksję.
Uroczystość rozpoczęła przewodnicząca przeworskiego oddziału PZERiI Władysława Kula - Michno witając
przybyłych uczestników oraz zaproszonych gości. Przewodnicząca na wstępie wygłosiła okolicznościowe przemówienie
i złożyła życzenia wszystkim seniorom z okazji ich święta. Zaproszeni goście także pospieszyli z życzeniami i kwiatami.
Wśród nich Starosta Zbigniew Kiszka, Wicestarosta dr Leszek
Kisiel oraz Członek Zarządu Powiatu Przeworskiego Jan Pieniążek podziękowali za wieloletnią współpracę, wręczyli kwiaty oraz pamiątkowy grawerton z życzeniami zdrowia, spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz kolejnych równie
owocnych lat działalności.
Spotkanie uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku, który został nagrodzony gromkimi
brawami. Na koniec był poczęstunek i zabawa przy dźwiękach
zespołu.
Władysława Kula - Michno
Przewodnicząca PZERiI w Przeworsku
Listopad 2014
VIII Powiatowe Święto Chleba
3 sierpnia na terenie parku przy Muzeum w Przeworsku
odbyło się VIII Powiatowe Święto Chleba, którego głównym organizatorem było Starostwo Powiatowe w Przeworsku przy współudziale Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Przeworsku
pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego. Święto, które tradycyjnie odbyło się w pierwszą niedzielę sierpnia, przypominać ma wszystkim o szacunku do chleba
wytwarzanego pracą rąk Rolnika Polskiego, który jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego, opartego na symbolice, zwyczajach i obrzędach „Bo chleb to nie tylko pokarm, ale cała filozofia
godnego i pełnego miłości bliźniego życia”.
VIII Powiatowe Święto Chleba rozpoczęło się Msza Św.
w Klasztorze OO. Bernardynów w Przeworsku w ramach Wielkiej
Nowenny przed Jubileuszem 550 - lecia. Mszę Św. celebrowali
O. Gwardian Marceli Gęśla, O. Teofil Misjonarz z Kenii, O. Albin
Misjonarz z Maurycjusza. Podczas Mszy Św. poświęcone zostały
bochny chleba, które Przewodniczące KGW prezentowały podczas
przemarszu ulicami miasta wraz z zaproszonymi gośćmi przy
dźwiękach Kapeli Ludowej „Chłopaki ze Starej Paki”. Barwny korowód dotarł do Muzeum Zespołu Pałacowo - Parkowego w Przeworsku, gdzie po przywitaniu przez konferansjera Jana Wilka odbyło
się oficjalne otwarcie.
Panie z KGW na czele z Przewodniczącą Zofią Kalamarz
przekazały poświęcone chleby Gospodarzowi Powiatu Staroście
Zbigniewowi Kiszce, Gospodarzowi Województwa, które reprezentował Wiceprzewodniczący Sejmiku Pan Janusz Magoń, Dyrektorowi Ośrodka PODR w Boguchwale Panu Jerzemu Jakubcowi oraz
O. Gwardianowi Marcelemu Gęśli. Obdarowani chlebem w swoich
przemówieniach zwrócili uwagę na rolę chleba w naszym życiu,
nawiązując do homilii wygłoszonej podczas Mszy Św. przez
O. Gwardiana, zwracając uwagę na ciężką i niedocenianą pracę
rolników oraz pozdrawiając wszystkich uczestników święta zapewniali, że otrzymany chleb będą dzielić sprawiedliwie. Pozostałe
poświęcone chleby Panie z KGW pokroiły i podzieliły między
uczestników Powiatowego Świętą Chleba.
Następnie tradycyjnie odbyła się „Część Chlebowa” przygotowana przez KGW z Pigan, w której w pieśniach i wierszach
zwrócono szczególną uwagę na rolę chleba w naszej tradycji, kulturze i życiu. Po Części Chlebowej i przywitaniu gości Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka oraz Przewodnicząca Powiatowej Rady
KGW Zofia Kalamarz symbolicznie przekazali bochny chleba Misjonarzom przybyłym na uroczystość dla głodujących w Afryce.
Największą atrakcją święta jak zawsze były stoiska, na
których królował chleb, wypieki o różnych kształtach i smakach
przypominające niekiedy młode lata a także potrawy regionalne.
Te wszystkie smakołyki podawane przez Panie z 26 kół w przepięknych strojach można było do woli degustować.
Dla publiczności na scenie wystąpiła gwiazda disco polo
Zespół „Skaner” – Robert Sasinowski. Gwiazdą wieczoru był Mateusz Ziółko zwycięzca III edycji The Voice of Poland wraz z zespołem, oraz zwycięzca Super Debiutów Opole 2014. Na zakończenie
do wspólnej zabawy tanecznej zaprosił zespół „Galaktyka”.
Wydarzenie współfinansowane było ze środków Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich.
Klaudia Krupa
Wydział Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia
Strona 47
Szanowni Radni Rady Miasta, Rad Miejsko-Gminnych i Gminnych Powiatu Przeworskiego oraz gmin
współpracujących, Burmistrzowie i Wójtowie oraz pracownicy samorządowi dziękuję za dotychczasową
współpracę, której głównym celem było dążenie do tego, by nasz powiat był atrakcyjny dla przedsiębiorców, gościnny dla turystów a przede wszystkim przyjazny dla mieszkańców.
W imieniu Zarządu oraz Rady Powiatu Przeworskiego
Zbigniew Kiszka
Starosta Przeworski
„Powiat Przeworski”
Czasopismo wpisane do Rejestru Dzienników i Czasopism pod NR 52
Nakład: 3000 egz.
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, tel. (16) 648 70 09, fax. (16) 648 94 84
Redaguje: zespół redakcyjny

Podobne dokumenty