samorządowe czasopismo informacyjne

Transkrypt

samorządowe czasopismo informacyjne
Egzemplarz bezpłatny
Nr 1 (23)
Kwiecień 2009
ISSN 1509-4421
SAMORZĄDOWE CZASOPISMO INFORMACYJNE
Dzieląc się radością Świąt Wielkanocnych składamy
Mieszkańcom powiatu przeworskiego
najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
wszelkiej pomyślności, nadziei oraz wiosennego nastroju.
Niech radość wielkanocnego poranka
Zmartwychwstania Pańskiego
wraz z nadzieją na przyszłość i pokojem ducha
pozostanie na każdy dzień, który przed nami
Wicestarosta
Marek Frączek
Przewodniczący Rady Powiatu
Tadeusz Kiełbowicz
Starosta
Zbigniew Kiszka
POWIAT
Strona 2
PRZEWORSKI
Kwiecień 2009
Uroczystość odznaczenia
Srebrnymi medalami MON
5 luty 2009 r. w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Przeworsku odbyła się
uroczystość odznaczenia srebrnymi
medalami nadanymi przez Ministra
Obrony Narodowej „Za Zasługi dla
Obronności Kraju”. W uroczystości
wzięli udział: Starosta Przeworski
Zbigniew Kiszka, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk dypl.
Witold Przybyła, Komendant Uzupełnień w Jarosławiu - ppłk Marian
Wardęga, a także kpt Krzysztof
Kowal i Kazimierz Kocik z WKU
Jarosław - oraz osoby odznaczone i zaproszeni goście.
Na podstawie Decyzji Ministra
Obrony Narodowej zostali odznaczeni
srebrnym medalem „Za Zasługi dla
Obronności Kraju” rodzice, których co
najmniej trzech synów wzorowo pełniło
bądź pełnią służbę wojskową:
1. Państwo Józefa i Jan CAPŁAP
z m. Rudka
2. Państwo Zofia i Jan KĘDZIORA
z m. Studzian
3. Państwo Bogumiła i Adam MALIK
z m. Przeworska
4. Państwo Maria
i Mieczysław
OBŁOZA z m. Przeworska
Spotkanie uroczyście otworzył Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka witając
serdecznie wszystkich zebranych goś-
Odznaczeni rodzice żołnierzy wraz ze Starostą Zbigniewem Kiszką
oraz przedstawicielami władz wojskowych
ci.
W swoich wystąpieniach zarówno
Starosta Przeworski jak również Szef
WSZW Rzeszów oraz Komendant
Wojskowej Komendy Uzupełnień podkreślili szczególne znaczenie rodziny
w wychowaniu i kształtowaniu patriotycznej postawy swoich synów. Wyniesione z domu rodzinnego przez młodych ludzi wartości są fundamentem
do dalszego kształtowania postawy
i osobowości młodego żołnierza,
a w konsekwencji wizerunku naszej armii.
Spotkanie stało się okazją do
wspomnień o wydarzeniach z okresu
pełnienia służby żołnierskiej, a także
rozmów i dyskusji na temat współczesnej problematyki związanej z obronnością naszego kraju i nowych wyzwań jakie stoją przed nasza armią.
Waldemar Motyka
Wydział Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Powiatowe Forum
Kobiet
Powiatowe Forum Kobiet odbyło
się 5 marca br.
w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku. Honorowym
patronem spotkania
było Starostwo Powiatowew Przeworsku. Forum otworzyła
Przewodnicząca
Powiatowej Rady
Koła Gospodyń Wiejskich - Zofia
Kałamarz. Była to okazja do podsumowania ubiegłorocznej działalności
Starosta Zbigniew Kiszka wręcza
symboliczną różę
Pełna sala uczestniczek Powiatowego Forum Kobiet
wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich,
które działają na terenie naszego powiatu. Po wystąpieniu Przewodniczącej KGW głos zabrał Pan Starosta
Zbigniew Kiszka z okazji Dnia Kobiet
złożył wszystkim życzenia i wraz z Sekretarzem Powiatu Przeworskiego Stanisławem Petynią wręczyli
wszystkim uczestniczkom forum kwiaty. Zaproszeni goście mieli swoje wystąpienia, Pani Janina Kamińska - Kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale przedstawiła
sytuację nowoczesnej organizacji gospodarstw i tworzeniu w nich systemów jakości. Pani Ewa Rybczak Kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie mówiła o działaniach Centrum Pomocy Rodzinie na
rzecz rodzin. Panie z policji w Przeworsku przedstawiły prelekcję o przestępczości wśród nieletnich i przemocy
w rodzinie. Zwróciły uwagę na niebezpieczeństwa, które dotyczą bezpośrednio kobiet tj. alkoholizm i często
z niego wynikającą przemoc w rodzinie. Występ kabaretu z Huciska Jawornickiego z humorem zakończył Powiatowe Forum Kobiet.
Klaudia Krupa
Wydział Oświaty, Kultury
i Ochrony Zdrowia
POWIAT
Kwiecień 2009
Spotkanie opłatkowe
PZ LZS w Przeworsku
24.01.2009 r. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Przeworsku zorganizowało spotkanie opłatkowe połączone z podsumowaniem swojej działalności sportowo
rekreacyjnej za rok 2008. W spotkaniu
wzięli udział Prezesi Ludowych Klubów Sportowych działających na terenie Powiatu. Swoją obecnością zaszczycili również Starosta Przeworski
Zbigniew Kiszka, Wicestarosta Marek Frączek, Prezes Podkarpackiego
Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Rzeszowie Józef Krzywonos, członek zarządu Okręgowego
Związku Piłki Nożnej w Jarosławiu
Józef Kowal, Burmistrzowie Miast
oraz Wójtowie Gmin. W swoim wystąpieniu Przewodniczący Powiatowego
Zautomatyzowane zbiory
wyszukiwawcze w Pedagogicznej
Bibliotece w Przeworsku
Budynek Biblioteki w Przeworsku
Biblioteki pedagogiczne Podkarpacia wprowadziły specjalny system
komputerowy Prolib do obsługi procesów bibliotecznych czyli gromadzenia zbiorów, opracowania formalnego
i rzeczowego, automatycznego katalogu dostępnego dla czytelników
(OPAC) oraz obsługi wypożyczalni.
Tradycyjny katalog kartkowy został
zastąpiony przez komputerową bazę
danych, do której wprowadzono ponad
39 tysięcy opisów bibliograficznych
czyli ponad 90% ogółu zbiorów.
Katalog umożliwia wyszukiwanie informacji o zbiorach bibliotek Podkarpacia w bazach danych:
- Wydawnictwa graficzne - książki,
broszury, podręczniki, kartografia,
- Czasopisma
- Zbiory specjalne - dokumenty elektroniczne, filmy, taśmy
Katalog dostępny jest z terminali w sali
wypożyczalni i czytelni oraz w Internecie www.opac.pbw.org.pl
Podstawowe funkcje i możliwości
katalogu online:
- Moduł OPAC przeznaczony dla czytelnika umożliwia korzystanie z katalogu zarówno w sieci wewnętrznej, jak
i przez Internet. Dostęp do katalogu
spoza biblioteki to jego największa za-
PRZEWORSKI
Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe
w Przeworsku Jan Kapusta złożył
serdeczne podziękowania na ręce
Prezesów Klubów za promowanie
i rozwijanie kultury fizycznej wśród
mieszkańców swoich miejscowości
oraz podziękował Starostwu Powiatowemu, Burmistrzom i Wójtom Gmin
za duży wkład w rozwój sportu na
terenie Powiatu Przeworskiego. Następnie dla wyróżniających się Klubów
wręczył pamiątkowe statuetki i dyplomy, podziękowania. Również Starosta i Wicestarosta , Burmistrzowie i Wójtowie otrzymali pamiątkowe statuetki.
W czasie spotkania Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka i Wójt
Gminy Przeworsk Edward Pączka
zostali odznaczeni odznaką przyznaną
przez Krajowe Zrzeszenie Ludowe
zespoły Sportowe w Warszawie”
Zasłużony Działacz Ludowych Zesleta,
- Szybkość wyszukiwania, czyli krótki
czas dostępu do informacji to następna
zaleta,
- Kolejna to informacja o dostępności
zbiorów czyli nie tylko informacja czy biblioteka posiada poszukiwaną książkę, ale czy można ją w danej chwili wypożyczyć,
- Wieloaspektowość wyszukiwania to
niezwykle korzystna cecha systemu.
Możliwość jednoczesnego prowadzenia poszukiwań wg kilku kluczy wyszukiwawczych, jak autor, tytuł, hasło
przedmiotowe, symbol klasyfikacji, seria wydawnicza, data wydania, język
publikacji, lokalizacja - miejsce położenia dokumentu w bibliotece.
- System ułatwia także wyszukanie
i uzyskanie potrzebnych informacji na
temat wybranej książki, czasopisma
czy zbiorów specjalnych, bowiem
opisy bibliograficzne są opracowywane wg drugiego stopnia szczegółowości,
- System umożliwia wydruk uzyskanych wyników poszukiwań lub przesłanie na adres e-mail czytelnika, bez
konieczności ręcznego zapisywania.
1 września 2008 r. rozpoczęto regularne sesje wyszukiwawcze w trybie
on-line w katalogu komputerowym
wraz z możliwością zamawiania, prolongowania i rezerwowania dokumentów, czyli uruchomiono elektroniczną
wypożyczalnię.
Moduł wypożyczalni w pełni automatyzuje czynności związane z rejestracją
czytelników i wykonywanych przez
nich wypożyczeniach, zwrotach, prolongatach i rezerwacjach dokumentów. Identyfikacja dokumentów i użytkowników jest realizowana za pomocą
kodów kreskowych. Dlatego ze zbiorów biblioteki pedagogicznej mogą korzystać czytelnicy posiadający elek-
Strona 3
Wręcznie odznaczenia Staroście
Przeworskiemu Zbigniewowi Kiszce
połów Sportowych”. Ponadto Starosta Przeworski został odznaczony
złotą odznaką Okręgowego Związku
piłki Nożnej w Jarosławiu. Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania
podzielili się opłatkiem i złożyli sobie
Noworoczne Życzenia.
Jan Kapusta
Przewodniczący PZ LZS
troniczną kartę biblioteczną.
- Czytelnik pracując w domu może
zamówić książkę, zarezerwować lub ją
dwukrotnie sprolongować,
- Można zamówić pozycję przeznaczoną do wypożyczania o statusie dostępności, z oznaczeniami inwentarzy
dla Przeworska: GK - książka, BK broszura, PK - podręcznik. Zamówiony dokument należy odebrać w ciągu trzech
dni roboczych,
- Prolongaty dokonuje sam czytelnik,
kiedy nikt książki nie zarezerwował
i dzień przed upływem terminu zwrotu.
W przeciwnym wypadku system nalicza kary,
- Można zarezerwować książkę wypożyczoną. System prześle na nasz adres e-mail wiadomość, że książka została zwrócona i możemy ja zamówić
i odebrać,
- Wszystkie operacje związane z wypożyczaniem, zwrotem czy też prolongatami odbywają się na indywidualnych kontach czytelników. Można więc
automatycznie sprawdzić stan własnego konta, ile mamy wypożyczonych
książek, czy nie przekroczyliśmy terminu zwrotu.
- System jest przyjazny użytkownikowi. Za pośrednictwem menu, opcji
wyszukiwawczych, wyświetlanych na
ekranie „helpów” można współpracować z systemem i otrzymywać od
niego pomoc w poszukiwaniach.
- Zaletą jest możliwość korzystania za
pomocą systemu z zewnętrznych zbiorów informacji. Katalog odzwierciedla
nie tylko zbiory filii przeworskiej, ale także zawartość bibliotek pedagogicznych Podkarpacia w trybie on-line.
Stanisława Cebula
Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej
w Przeworsku
POWIAT
Strona 4
Komenda Powiatowa Policji
w Przeworsku
„Akademia Misia Ratownika”
Pod takim hasłem realizowano
projekt prewencyjny, w którym udział brali przeworscy policjanci. Jest
on skierowany do uczniów klas I-III
szkół podstawowych. Uczestniczyły w nim Szkoła Podstawowa
w Tryńczy oraz Szkoła Podstawowa
Nr 3 w Przeworsku.
Celem projektu jest zmniejszenie
liczby wypadków z udziałem najmłod-
PRZEWORSKI
szych oraz ochrona przed przemocą
i uzależnieniami. Podczas cyklu spotkań z Misiem - maskotką służb ratownictwa i zaproszonymi gośćmi, dzieci
uczą się również profilaktyki przeciwpożarowej i udzielania pierwszej pomocy. Głównym organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Laboratorium Troski. Policjanci z Referatu Ruchu Drogowego prowadzili zajęcia warsztatowe, w czasie których dzieci uświadamiały sobie zagrożenia, z jakimi
spotykają się uczestnicząc w ruchu drogowym, wypracowały sposoby ich unikania i niwelowania. Wiedza teore-
Dzieci biorące udział w akademii Misia Ratownika
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Przeworsku
ności, mogą uzyskać formularz wniosku w biurze powiatowym bądź pobrać
taki formularz ze strony internetowej
www.arimr.gov.pl.
ul. Budowlanych 1
Na jednym formularzu wniosku rolnicy
37-200 Przeworsk
mogą ubiegać się w tym roku o nastel. (016) 649 04 60
tępujące rodzaje płatności:
fax (016) 648 66 47
- jednolitą płatność obszarową (JPO)
- krajowe uzupełniające płatności ob1. PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE
szarowe (UPO), w tym:
Biuro Powiatowe ARiMR w Prze- - płatność do grupy upraw podstaworsku rozpoczęło 16 marca br. przyj- wowych
mowanie wniosków o przyznanie - płatność do powierzchni uprawy
płatności obszarowych za 2009 r. chmielu, zadeklarowanej przez rolnika
Rolnik może złożyć wniosek osobiście we wniosku o przyznanie płatności do
w biurze powiatowym ARiMR albo gruntów rolnych na dany rok
przesłać pocztą.
- płatność do powierzchni uprawy
Agencja wysłała do wszystkich rolni- chmielu, do której rolnikowi przyznano
ków, którzy ubiegali się o płatności w ro- płatność uzupełniającą do powierzchni
ku ubiegłym wnioski spersonalizo- uprawy chmielu za 2006 rok
wane wraz z załącznikami graficznymi. - płatność do powierzchni roślin przeNatomiast rolnicy, którzy występują po znaczonych na paszę, uprawianych na
raz pierwszy o przyznanie takich płat- trwałych użytkach zielonych (płatności
Kwiecień 2009
tyczna była później weryfikowana
w praktyce - oczywiście pod czujnym
okiem funkcjonariuszy. Policjanci pionu prewencji omawiali tematy związane z wszelkimi zagrożeniami, które
mogą zaskoczyć dzieci w każdej życiowej sytuacji. Dzieci określały zasady właściwego zachowania się w stosunku do osób obcych, bezpiecznej zabawy w szkole, w domu i na podwórku,
bezpiecznego wypoczynku zimowego
i letniego oraz sposoby postępowania
w przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznej. Zdobytą wiedzę i umiejętności prezentowały też w formie pokazów artystycznych plastycznych, wokalnych
i aktorskich, inscenizując
znane bajki; o Czerwonym Kapturku, Królewnie
Śnieżce oraz Koźlątku
i Wilku. Ważnym ogniwem projektu są rodzice,
którzy zostali pisemnie poinformowani o wiedzy
i umiejętnościach jakie
dzieci nabyły, ćwiczyły
i utrwalały w czasie zajęć.
Zostali przy tym poproszeni o systematyczne
przypominanie im podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zapraszamy do obejrzenia galerii
zdjęć oraz filmu. Wykorzystano w nim muzykę
z płyty CD zawierającej
materiały dydaktyczne do
realizacji programu,
opracowane przez Stowarzyszenie Laboratorium Troski.
asp. Andrzej Trelka
zwierzęce)
- płatność do upraw roślin energetycznych
- oddzielną płatność z tytułu owoców
i warzyw (płatność do pomidorów)
- przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich
- płatność cukrową
- pomoc do rzepaku
- pomoc finansową z tytułu wspierania
gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (dopłaty ONW).
W bieżącym roku rolnicy już po raz
szósty ubiegają się o płatności bezpośrednie. W ramach tego schematu pomocowego rolnicy będą mogli otrzymać ponad 2,9 mld euro.
Stawka dla jednolitej płatności obszarowej (JPO) na rok 2009 wynosić będzie ok. 119,87 euro/ha. Stawka płatności uzupełniającej dla grupy upraw
POWIAT
Kwiecień 2009
podstawowych wyniesie ok. 84,93 euro/ha, a stawka dla płatności zwierzęcej przyznawanej do trwałych użytków zielonych - ok. 118,84 euro/ha.
Stawki płatności podane w euro zostaną przeliczone na złotówki na podstawie kursu wymiany walut ustalonego przez Europejski Bank Centralny
w dniu 30 września 2009 roku.
Podstawowy termin na składanie
wniosków upływa w dniu 15 maja
2009 r. Przy przesyłaniu wniosków
pocztą decyduje data stempla pocztowego. Dopuszczalne jest złożenie
wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 9
czerwca 2009 r., ale w takich przypadkach należna rolnikowi płatność
będzie pomniejszana o 1% za każdy
dzień roboczy opóźnienia.
2 PROGRAMY ROLNOŚRODOWISKOWE
ARiMR przypomina, że od 16 marca
można składać wnioski o przyznanie
płatności rolnośrodowiskowej za rok
gospodarczy 2009. Wnioski wraz z załącznikami są przyjmowane od rolników, którzy zamierzają przystąpić
w tym roku do pięcioletniego programu
rolnośrodowiskowego finansowanego
z PROW 2007-2013 oraz od beneficjentów realizujących zobowiązania
rolnośrodowiskowe od 2008 roku.
Wniosek rolnośrodowiskowy należy
złożyć do Kierownika Biura Powiatowego Agencji w Przeworsku, w terminie do 15 maja 2009 r. Rolnicy, którzy
złożą wnioski w okresie następnych 25
dni po tym podstawowym terminie, czyli do 9 czerwca br., otrzymają płatność
rolnośrodowiskową z sankcjami, obniżoną o 1% za każdy dzień roboczy
opóźnienia.
Program rolnośrodowiskowy w roku gospodarczym 2009 obejmuje 8 pakietów wraz z wariantami:
PRZEWORSKI
Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone
Stawka płatności - 360 zł/ha;
Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne - 12
wariantów
Stawki płatności od 260 zł do 1800 zł/ha w zależności od wybranego
wariantu;
Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki
zielone
Stawka płatności - 500 zł/ha;
Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura
2000 - 10 wariantów
Stawki płatności od 550 zł - 1200 zł/ha
w zależności od wybranego wariantu;
Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 10 wariantów
Stawki płatności od 550 zł - 1390 zł
w zależności od wybranego wariantu;
Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych
zasobów genetycznych roślin w rolnictwie - 4 warianty
Stawki płatności od 570 zł - 4700 zł/ha
w zależności od wybranego wariantu;
Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych
zasobów genetycznych zwierząt
w rolnictwie - 4 warianty
Stawki płatności od 320 zł - 1500 zł/szt.
w zależności od wybranego wariantu;
Pakiet 8. Ochrona gleb i wód - 3 warianty
Stawki płatności od 330 zł - 420 zł/ha
w zależności od wybranego wariantu;
W terminie od 16 marca do 15 maja
2009 roku (a do 9 czerwca z sankcjami
w wysokości 1% zmniejszenia płatności za każdy dzień roboczy opóźnienia)
w Biurze Powiatowym ARiMR w Przeworsku przyjmowane są również wnioski o płatność składane przez beneficjentów kontynuujących program rolnośrodowiskowy wdrożony w ramach
Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona 5
2004-2006.
3. HARMONOGRAM URUCHAMIANIA W 2009 ROKU DZIAŁAŃ PROW
2007 - 2013
Prezes ARiMR dr Dariusz Wojtasik
przedstawił 10 marca br. na konferencji
prasowej terminarz uruchamiania
w tym roku działań pomocowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013, uzgodniony
z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Markiem Sawickim. Jak zaznaczył
Prezes Agencji, od ogłoszonego harmonogramu będą możliwe niewielkie
odstępstwa. Przedstawione kalendarium obejmuje uruchomienie wszystkich działań pomocowych wdrażanych
bezpośrednio przez ARiMR, poza
„Rentami strukturalnymi” na które,
nadal trwa poszukiwanie środków finansowych.
Z ogłoszonego harmonogramu wynika, że wszystkie tegoroczne nabory
wniosków zostaną ogłoszone w pierwszym półroczu. Na większość działań
nabory wniosków będą przeprowadzane według dotychczas obowiązujących zasad. Natomiast nowością
w tegorocznych naborach wniosków
jest to, że dla dwóch działań inwestycyjnych: „Modernizacja gospodarstw
rolnych” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” kolejność rozpatrywania złożonych wniosków będzie
ustalona w drodze losowania. Wszystkie wnioski uszeregowane według wylosowanej kolejności przejdą procedury weryfikacji i oceny wynikające
z obowiązujących przepisów dotyczących udzielania wsparcia z PROW
2007 - 2013.
Jolanta Benbenek
Kierownik ARMiR w Przeworsku
Poniżej przedstawiamy terminy uruchamiania w 2009 roku poszczególnych działań z PROW 2007 - 2013
Nr
działania
211, 212
Nazwa działania
Wspieranie
gospodarowania na
obszarach górskich i
innych obszarach o
niekorzystnych
warunkach
gospodarowania
(ONW)
Miejsce
składania
wniosku
BP
Planowana
data
ogłoszenia
naboru
termin
określony w
przepisach
wykonawczych
Planowany
termin
rozpoczęcia
naboru
16.03.2009
Planowany
termin
zakończenia
naboru
15 05.2009
maksymalnie do
09.06.2009 (od
16.05 za każdy
dzień minus 1%
płatności)
Planowana data
ogłoszenia
następnego
naboru w
przypadku
niewyczerpania
puli finansowej
w
województwach
nie dotyczy
POWIAT
Strona 6
214
Program
rolnośrodowiskowy
BP
-
Pomoc techniczna
Centrala
PRZEWORSKI
termin
określony w
przepisach
wykonawczych
10.03.2009
16.03.2009
11.03.2009
112
Ułatwianie startu
młodym rolnikom
OR
10.03.2009
25.03.2009
123
Zwiększanie wartości
dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leśnej
OR
31.03.2009
15.04.2009
311
114
132
Różnicowanie w
kierunku działalności
nierolniczej
Korzystanie z usług
doradczych przez
rolników i posiadaczy
lasów
Uczestnictwo rolników
w systemach jakości
żywności
OR
BP
OR
31.03.2009
31.03.2009
31.03.2009
15.04.2009
15.04.2009
15.04.2009
Kwiecień 2009
15 05.2009
maksymalnie do
09.06.2009 (od
16.05 za każdy
dzień minus 1%
płatności)
nabór ciągły, do
wyczerpania puli
środków
dostępnych w
PROW 2007 2013
nabór ciągły,
maksymalnie do
31 grudnia lub do
momentu
osiagnięcia120%
puli środków
dostępnych w
danym roku
nabór ciągły, do
wyczerpania puli
środków
dostępnych w
danym roku
nabór ciągły, do
wyczerpania puli
środków
dostępnych w
danym roku
nabór ciągły,
maksymalnie do
31 grudnia lub do
momentu
osiagnięcia120%
puli środków
dostępnych w
danym roku
nabór ciągły, do
momentu
osiagnięcia110%
puli środków
dostępnych w
PROW 20072013
121
Modernizacja
gospodarstw rolnych
OR/poczta
31.03.2009
21.04.2009
28.04.2009
312
Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw
OR/poczta
31.03.2009
05.05.2009
Nabór przez 10
dni
kalendarzowych
221, 223
Zalesianie gruntów
rolnych oraz zalesianie
gruntów innych niż
rolne
BP
termin
określony w
przepisach
wykonawczych
01.06.2009
31.07.2009
226
Odtwarzanie potencjału
produkcji leśnej
zniszczonego przez
katastrofy i
wprowadzanie
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
po upływie 30-40
dni od daty
zakończenia
poprzedniego
naboru
po upływie 30-40
dni od daty
zakończenia
poprzedniego
naboru
nie dotyczy
(nabór
pierwszoroczny)
nabór ciągły, do
wyczerpania
OR
30.06.2009
15.07.2009
nie dotyczy
puli środków
dostępnych w
POWIAT
Kwiecień 2009
Z działalności Powiatowego
Urzędu Pracy w Przeworsku
Natężone rejestracje bezrobotnych oraz wstępna reorganizacja pracy związana z wejściem w życie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia
zdominowały działania naszego Urzędu w pierwszym kwartale 2009 roku.
Analiza danych dotyczących nowozarejestrowanych w naszym powiecie osób deklarujących się jako bezrobotne odzwierciedla ogólnopolskie
tendencje. Liczba bezrobotnych na
początku bieżącego roku wzrosła znacząco. Wpływ na ten stan rzeczy ma
jednak kilka innych czynników nie tylko
kryzys gospodarczy. Przede wszystkim wcześniej już notowany wzrost stopy bezrobocia spowodował, że wiele
osób z uprawnionych do otrzymywania
zasiłku oczekiwało z rejestracją na styczeń, by móc uzyskać do niego roczne
prawo. Koniec roku kalendarzowego to
także okres, w którym wygasają umowy na czas określony, stąd w styczniu
regularnie obserwuje się wzrost zarejestrowań tej grupy nowych bezrobotnych.
Najwięcej osób noworejestrujących się (łącznie w styczniu i lutym) utraciło pracę właśnie w związku z upływem czasu trwania umowy (404 osoby), na mocy porozumienia stron rozwiązało umowę o pracę 160 osób a wypowiedzenie ze strony pracodawcy otrzymały 142 osoby. Rejestrujące się
osoby pracowały w zawodach: sprzedawca, spawacz, ślusarz, stolarz, tokarz, dekarz, robotnik budowlany,
szwaczka.
Dokładne dane statystyczne
obejmujące liczbę nowych bezrobotnych zarejestrowanych w PUP obrazuje poniższy wykres poszerzony
o porównawcze dane z lat ubiegłych.
Niepokojące są napływające
do PUP informacje o planowanych
zwolnieniach grupowych, zgłoszone
przez firmę Owocowe Koncentraty
Sp. z o.o. w Przeworsku (z dniem
Szkolenia
Powiatowego Urzędu Pracy
Rynek pracy staje się coraz bardziej wymagający, a gwarancją osiągnięcia sukcesu jest ciągłe dokształcanie się. Korzystając z przewidzianych ustawą możliwości, Powiatowy
Urząd Pracy w Przeworsku organizuje i finansuje szkolenia dla osób
bezrobotnych w celu podniesienia
kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szanse na
uzyskanie zatrudnienia, w szczególności w przypadku:
- braku kwalifikacji zawodowych;
PRZEWORSKI
Strona 7
850
823
800
750
700
650
2006/7
600
2007/8
587
550
500
482
450
443
400
422
2008/9
542
524
408
421
406
399
350
grudzień
styczeń
luty
marzec
31.01.2009 r. rozwiązano umowę
o pracę z 12 osobami) oraz firmę B&P
Engineering Sp. z o.o. spółka komandytowa w Przeworsku (z dniem
28.02.2009 r. rozwiązano umowę z 21
pracownikami a poinformowano o planach zwolnienia 60 osób).
W związku z brakiem szczegółowych rozporządzeń i trudnościami
w interpretacji nowych zapisów ustawy
oraz brakiem środków finansowych
realizowanie działań aktywizacyjnych
w formie organizacji staży i prac interwencyjnych rozpoczęliśmy od marca.
Jednak konieczność pokrycia ubiegłorocznych zobowiązań oraz bardzo
duża ilość nowych wpływających
wniosków o organizację staży i innych
aktywnych form wsparcia znacznie
ograniczyła możliwość pozytywnego
ich rozpatrzenia.
Nowelizacja ustawy przyniosła korzystną zmianę dla osób bezrobotnych
planujących rozpoczęcie działalności
gospodarczej zwiększyła kwotę możliwej dotacji na 18 tys. złotych.
Do końca marca zostaną rozpatrzone wnioski już złożone w naszym
Urzędzie oraz zostanie określona kolejność, w jakiej nastąpi przekazanie
dotacji na wnioski pozytywnie zaopiniowane.
Oprócz aktywnych form wsparcia,
których dostępność uwarunkowana
jest dysponowaniem przez nasz Urząd
środkami finansowymi, osoby bezrobotne mogą ciągle korzystać z informacji zawodowej oraz zasięgać porad
wykwalifikowanych doradców zawodowych. Istnieje także możliwość
zgłaszania chęci uczestnictwa w zajęciach aktywizacyjnych. W br. już 10
osób skorzystało z dwudniowego szkolenia zorganizowanego w nowej siedzibie Klubu Pracy przy ul. Lwowskiej.
Dużą popularnością cieszą się także
szkolenia dla osób bezrobotnych, dające możliwość nabycia lub uzupełnienia umiejętności zawodowych. O tej
formie wsparcia i planach szkoleń na
2009 rok artykuł poniżej.
- konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
- utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
- braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
Bezrobotny może również zostać
skierowany na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt
w części finansowanej Funduszu Pracy nie przekroczy 300% przeciętnego
wynagrodzenia. Skierowanie takie
przysługuje nie częściej niż raz w ciągu
roku kalendarzowego. Od początku ro-
ku z tego typu szkoleń skorzystało 12
osób.
Powiatowy Urząd Pracy może
sfinansować ze środków Funduszu
Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów
umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych
lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do
wykonywania danego zawodu.
Osoby bezrobotne mają możliwość skorzystania z pożyczki na sfinansowanie szkolenia do wysokości
400% przeciętnego wynagrodzenia,
Adam Zabłocki
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Przeworsku
POWIAT
Strona 8
a także mogą ubiegać się o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych do wysokości 100%, jednak
nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 20072013 realizujemy projekt „Więcej
szans w powiecie przeworskim”.
W bieżącym roku ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego zostaną jeszcze sfinansowane
następujące szkolenia grupowe dla
osób bezrobotnych:
- operator walca drogowego;
- operator maszyn do rozkładania mieszanek bitumicznych;
- operator koparki, ładowarki, koparko-ładowarki;
- kurs fryzjerski II stopnia z egzaminem czeladniczym;
Program ,,Profilaktyka Dysleksji”
Ważną rolę w pracy poradni odgrywa profilaktyka pierwszorzędowa.
Wśród zadań, które do niej należą znajduje się także profilaktyka dysleksji.
Dlatego też nasi specjaliści, psycholodzy i pedagodzy opracowali kilka lat
temu odpowiedni program i prowadzą
systematycznie badania przesiewowe
w szkołach naszego powiatu, aby otoczyć opieką i pomocą dzieci z grupy
podwyższonego ryzyka wystąpienia
dysleksji. Adresatami programu
,,Profilaktyka Dysleksji” są dzieci 6,
7 letnie z oddziałów przedszkolnych
i z klas pierwszych szkół podstawowych, ich rodzice i zainteresowani nauczyciele. Celem programu jest zapobieganie trudnościom w czytaniu
i pisaniu poprzez wczesne rozpoznanie deficytów funkcji percepcyjnomotorycznych.
Dla nauki czytania i pisania szczególnie ważna jest sprawność i współdziałanie trzech analizatorów: wzrokowego, słuchowego oraz kinestetycznego. Wiek przedszkolny to krytyczny moment integracji sensorycznej. Współpraca wszystkich zmysłów wpływa na zdolność do koncentracji, organizacji, samokontroli, uczenia się. Wiele dzieci na etapie nauczania zintegrowanego ma jednak
braki w podstawowych sprawnościach
percepcyjno-motorycznych.
Dzieci opóźnione w rozwoju ruchowym cechuje brak płynności ruchów i wolne tempo pracy. Chęć
przyśpieszenia zwiększa napięcie
PRZEWORSKI
- florysta;
- technolog robót wykończeniowych
w budownictwie;
- kurs fryzjerski z egzaminem czeladniczym;
- spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG, TIG oraz
cięcie stali tlenem;
- nowoczesne techniki sprzedaży z obsługą kasy fiskalnej i obsługą komputera;
- operator wózka widłowego;
- operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC;
- kucharz;
- sekretarka - asystentka z podstawami języka obcego.
Zaplanowano również dwa szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.
Obecnie trwa rekrutacja na szko-
Kwiecień 2009
lenie „Operator maszyn do robót
drogowych: walca drogowego i maszyny do rozkładania mieszanek bitumicznych”.
Jesteśmy przekonani, że osoby bezrobotne, które skorzystają ze szkoleń
organizowanych przez nasz urząd, staną się konkurencyjnymi kandydatami
do pracy.
Wszystkich zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji lub uzyskaniem
nowych uprawnień zawodowych, serdecznie zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Lwowskiej 14, gdzie pracownicy do spraw szkoleń udzielą
Państwu szczegółowych informacji.
Zachęcamy również do odwiedzania
naszej strony internetowej:
www.pup.przeworsk.eu.org.
Jolanta Lepa
Referent ds. szkoleń
pamiętują struktury graficznej słowa co
jest podstawą ortograficznego pisania.
Zaburzenia kierunkowego aspektu percepcji wzrokowej łączą się często z zaburzeniami lateralizacji.
Zaburzenia funkcji słuchowych pomięśni co z kolei powoduje zmęczenie. legają na trudnościach analizy i synCzęste są współruchy, występuje niez- tezy słuchowej. Są to problemy w różnicowaniu dźwięków i ich wyodrębręczność manualna.
nianiu. Łączy się z tym gorsza pamięć
słuchowa i słabsza koncentracja uwagi
na bodźcach słuchowych.
Z problemami czytania i pisania wiążą
się też niekiedy zaburzenia mowy.
Zaburzenia percepcji słuchowej i mowy występują ostatnio wśród dzieci niezwykle często. Współczesny świat
w coraz większym stopniu korzysta ze
środków wizualnego oddziaływania,
które poprzez dostarczanie gotowego
obrazu utrudniają rozwój myślenia,
wyobraźni i zapamiętywania tego co
słyszymy. Dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, o różnym stopniu nasilenia zaburzeń, stanowią (wg badań M. Bogdanowicz i H.
Jaklewicz) ok.. 15% populacji szkolnej.
Odsetek dzieci z głębokimi zaburzeniami o charakterze dysleksji rozwojowej ocenia się na 3-4%. Może to
Katarzyna Bocheńska-Wojtas
oznaczać, że w ujęciu statystycznym
p.o. Dyrektora PPP w Przeworsku
w każdej klasie może znajdować się kilZaburzenia percepcji wzrokowej ku uczniów z tymi problemami.
ujawniają się przede wszystkim trud- Dzieci dyslektyczne zalicza się do grunościami w subtelnym różnicowaniu py uczniów ze specjalnymi potrzebami
wzrokowym. Rysunki dzieci cechuje edukacyjnymi, czyli takich, którzy wyschematyzm i ubóstwo treści. Wystę- magają w procesie uczenia się szczepują trudności w odwzorowywaniu ukła- gólnych warunków odpowiadających
dów przestrzennych, w zabawach kon- ich indywidualnym możliwościom i postrukcyjnych oraz graficznym odwzo- trzebom. Z tego powodu wczesne zdiarowywaniu figur geometrycznych i ich gnozowanie zaburzeń rozwojowych
układów. W szkole w początkowej fa- ma niezwykle istotne znaczenie. Pozzie czytania i pisania pojawiają się pro- wala to w porę podjąć oddziaływania
blemy w różnicowaniu podobnych wobec tych dzieci określane mianem
kształtów figur, liter, cyfr, wyrazów o po- terapii pedagogicznej.
dobnej strukturze. Uczniowie nie za- Postępy w terapii zależą w dużej mie-
POWIAT
PRZEWORSKI
Kwiecień 2009
Strona 9
rze od głębokości i zakresu zaburzeń
powodujących specyficzne trudności
w uczeniu się, sprawności intelektualnej dziecka oraz od tego, jak wcześnie podjęto pracę terapeutyczną i czy
odbywa się ona przy współudziale rodziców i nauczyciela w szkole.
Najczęściej trudności dostrzegane są
dopiero u dzieci w okresie nauczania
zintegrowanego. Jeżeli w porę się ich
nie rozpozna i nie udzieli pomocy, w klasach starszych dojdzie do uogólnienia
trudności w nauce.
Uczeń wchodzi wtedy w dalszy etap nauki szkolnej ze słabą wiarą we własne
siły, niepewny, unikający wysiłku, niekiedy nienawidzący szkoły i książek.
Aby do takich sytuacji nie dochodziło
staramy się odpowiadać na wszystkie
sygnały płynące ze szkół i w miarę moż-
liwości udzielać wyczerpujących wyjaśnień i wskazówek do dalszej pracy
osobom zainteresowanym, którymi najczęściej są nauczyciele i rodzice badanych dzieci. Cieszy nas fakt, że
przez tych zaledwie kilka lat z różnych źródeł płynął do nas informacje zwrotne, które świadczą
o tym, że nasz program przynosi
oczekiwane efekty w postaci:
- Większej wiedzy i świadomości rodziców na temat rozwoju dziecka
i ewentualnych zaburzeń w jego rozwoju - rodzice wiedzą gdzie szukać pomocy i jak pracować z dzieckiem w domu nad usprawnianiem zaburzonych
funkcji.
- Większej wiedzy nauczycieli na temat możliwości i potrzeb edukacyjnych
dzieci - nauczyciele wiedzą, które dzie-
ci należy objąć szczególną opieką np.
w zespole korekcyjno-kompensacyjnym oraz jakie ćwiczenia stosować.
- Pomocy dla dzieci ze znacznymi deficytami rozwojowymi, którą mogą
otrzymać w postaci zajęć indywidualnych w poradni.
Znaczny odsetek dzieci, u których
stwierdzono deficyty rozwojowe unika
w ten sposób problemów w nauce
szkolnej.
Myślę, że są to wystarczające powody
do tego, aby program ,,Profilaktyka
Dysleksji” realizować przez kolejne lata naszej pracy w poradni.
Serdecznie zapraszamy do
współpracy!
Sytuacja
epidemiologiczna na
terenie działania
Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej w Przeworsku za rok 2008 w porównaniu z rokiem 2007
powiecie, z tym jednak że przebiegają
one sezonowo i w większości przypadków dzieci są na nie uodpornione
poprzez szczepienia ochronne / świnka, odra, różyczka /.
III. W omawianym okresie zarejestrowano 2 zachorowania na WZW typu
B i C oraz 4 przypadki nowo wykrytych
zakażeń HCV, do których doszło w wyniku przeprowadzania inwazyjnych badań diagnostycznych, zabiegów operacyjnych oraz zakłucia podczas wykonywania czynności zawodowych.
IV. W 2008r. wystąpiły 4 zachorowania
na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych zasługujące na szczególną
uwagę, gdyż w 2-óch przypadkach
udało się zidentyfikować czynnik chorobotwórczy, była to bakteria Neisseria Meningitidis i Listeria Monocytogenes.
Ponadto odnotowano 3 przypadki zapalenia opon i mózgu w tym 1 poospowe, 1 paciorkowcowe i 1 bakteryjne
nie określone.
VI Zachorowania na świerzb (2007r.15, 2008r- 20 zachorowań), i wszawicę
są nadal częstym zjawiskiem występującym w ubogich, zaniedbanych środowiskach pozbawionych podstawowych warunków do utrzymania higieny
lub wskutek zakażenia kontaktowego
i zaniedbań w higienie osobistej. W/w
choroba występuje przeważnie u osób
młodych lub dzieci. Zgłoszonych przypadków wszawicy mamy 2, natomiast
całkiem inaczej przedstawia się sytuacja w terenie. Na podstawie uzyskanych informacji wynika, że w niektórych, zaniedbanych środowiskach domowych całe rodziny mają problemy
a u dzieci szkolnych zakażenia są wykrywane podczas przeglądów czystości. Rodziny te leczą się same lub bagatelizują problem, a choroba się rozprzestrzenia coraz bardziej drogą kontaktową na inne zdrowe osoby.
20
3
2
1
2008
2007
40
2008
0
salmoneloza
2007
biegunka u
dzieci
(w tym do lat
2)
2007
2008
II. Choroby wieku dziecięcego / odra,
świnka, różyczka, ospa wietrzna,
szkarlatyna, mononukleoza / są również częstym zjawiskiem w naszym
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2008
2007
świerzb
2007
wszawica
2008
VII. Prowadząc kwartalną analizę statystyczną odzwierzęcych chorób za2008
kaźnych oraz ścisłą współpracę z InsV Z 6 zatruć, które wystąpiły na terenie pekcją Weterynaryjną za niewątpliwy
powiatu w 2008r. 3 związane były ze sukces działań p/epidemicznych naspożyciem zarodników muchomora leży uznać dobrą sytuację w prowasromotnikowego, przedawkowaniem dzeniu nadzoru w ogniskach pokąsań
leków uspokajających i spożyciem przez zwierzęta. Systematycznie
środka owadobójczego, natomiast po- zmniejsza się liczba osób zakwalifizostałe powstały w wyniku zatrucia tlen- kowanych do szczepień p/wściekliźnie
w stosunku do wzrastającej liczby pokiem węgla.
kąsanych na przestrzeni wielu lat.
2007
20
nieokreślone
80
wirusowe zapalenie
mózgu
Licza zachorowań
100
wirusowe
bakteryjne
0
120
18
Liczba zachorowań
4
Choroby szerzące się drogą przewodu
pokarmowego
60
Wszawica, Świerzb
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Liczba zachorowań
I. Na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej sytuacji epidemiologicznej roku 2008 z rokiem 2007 obserwuje się nadal niekorzystną sytuację w zakresie chorób szerzących się
drogą przewodu pokarmowego. W ostatnich jednak latach tło bakteryjne zachorowań zaczyna stopniowo zamieniać się na tło wirusowe, które jest
bardziej niebezpieczne z uwagi na epidemiczność szerzenia się zachorowań wśród ludzi i trudności diagnostyczne naszych laboratoriów. W wyniku przeprowadzonych dochodzeń
epidemiologicznych w ogniskach zakażeń pokarmowych stwierdzamy, że
przyczyną większości z nich było nieprzestrzeganie podstawowych zasad
higieny, niedostateczne warunki sanitarne oraz błędy dietetyczne popełniane przy przygotowywaniu posiłków.
Katarzyna Bocheńska-Wojtas
p.o. Dyrektora PPP w Przeworsku
POWIAT
Strona 10
PRZEWORSKI
Kwiecień 2009
VIII. W 2008r. odnotowano 418
przypadków zachorowań na grypę,
1824 osoby zaszczepiono p/grypie.
IX. W omawianym okresie wystąpiły 4
zbiorowe zatrucia pokarmowe o różnej
etiologii: w tym 3 zbiorowe zatrucia
pokarmowe, w których łącznie brało
udział 37 osób a źródłem zakażenia
była Salmonella / surowe jaja kurze dodane do gotowej masy do ciasta / i 1
ognisko zakażenia wirusowego, w którym ogółem uczestniczyło 16 osób.
Informacja: Nastąpiła zmiana ustawy
o chorobach zakaźnych, od 01.01.09r.
obowiązuje Ustawa z dnia 5 grudnia
2008r. „O zapobieganiu oraz zwal-
czaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi”,
(Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z dnia 30
grudnia 2008 r.).
Muzeum w Przeworsku
Zespół Pałacowo - Parkowy
mentów w tym zwyczaju ma związek
z polskim tradycyjnym stereotypem pojmowania poganina, którym był właśnie
muzułmanin: Tatar lub Turek. Rozumując w ten sposób, biblijni żołnierze
rzymscy byli poganami, toteż symbolicznego polskiego Grobu Chrystusowego pilnują poganie znani na gruncie
talną oprawę zwyczaju miała masowa
i długo utrzymująca się wśród szlachty
polskiej moda na tureckie stroje
i sprzęty, która drogą opadu kulturowego przedostała się także do warstw niższych. Istotne jest spostrzeżenie, iż
jeszcze w XVIII w. pełnienie warty przy
symbolicznych grobach było powszechne na terenach całej Polski, o czym
donosi ks. Jędrzej Kitowicz. Także
współcześnie można mówić o powszechnym zwyczaju wart przy Grobie
Chrystusa, kultywowanym przez członków ochotniczych straży pożarnych.
Jednak tylko w nielicznych miejscowościach Podkarpacia występuje on
w formie tak rozbudowanej, okraszonej oryginalnymi strojami, z widowiskową prezentacją musztry paradnej.
Z Przeworska pochodzi pionierski opis turków z r. 1898, autorstwa
Aleksandra Saloniego, badacza kultury ludowej w Rzeszowskiem:
„W Przeworsku, w kościele OO. Bernardynów, jest zwyczaj, że na pamiątkę dawnego zdarzenia „Turcy” pełnią
służbę przy „Bożym grobie”. Rekrutują
się oni z pośród parobczaków najbliższych wiosek, najwięcej z Burdasza
i Mokrej strony. Strój zwykły uzupełniają przepaską w połowie ciała i idącemi od niej ukośnie ku ramionom
przez piersi i plecy pasami płóciennymi. Na głowę wdziewają ułanki,
a w ręku dzierżą broń - dzidy Staro-
Ogniste turki. Wielkanocne straże
grobowe z miejscowości
w gminach Przeworsk i Tryńcza
Wystawa czasowa: w dniach
21 marca 30 kwietnia 2009 r.
Turki z Gniewczyny. Ok. 1920 r.
Ze zbiorów Józefa Rachwała z Gniewczyny Trynieckiej.
Zwyczaj pełnienia warty w kościele
przy Grobie Chrystusa w okresie od
Wielkiego Piątku do rezurekcji, przez
mężczyzn ubranych w kolorowe mundury i wyposażonych w oręż, nie ma
jednoznacznej genezy. „Turki” to nazwa zarówno mężczyzn członków oddziałów wojskowych, jak i całego rytuału pełnienia warty oraz triumfalnych
parad odbywających się w Wielką
Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny.
W wyniku dociekliwych badań etnografów: Andrzeja Karczmarzewskiego, Krzysztofa Ruszla, Jana
Grada, ustalono kilka źródeł pochodzenia zwyczaju. Współczesne turki,
można nazwać wypadkową rezultatem
wielu czynników, które ostatecznie
złożyły się na końcowy efekt w postaci
oryginalnego zwyczaju.
Wymienia się: średniowieczne misteria pasyjne będące formą edukacji
religijnej, fakt żywej obecności zakonu
bożogrobców w miejscowościach:
Gniewczyna, Leżajsk i Przeworsk,
(które stanowią zarazem kolebki tego
zwyczaju) i propagowania przez ów zakon kultu Grobu Chrystusa. Kolejne wytłumaczenie obecności tureckich ele-
polskim. Nie można pominąć tu barwnej legendy o wiedeńskiej wiktorii
o powracających z bitwy polskich żołnierzach „przebranych za Turków”.
Niewątpliwie pewien wpływ na orien-
mgr Renata Węgrzyn
Kierownik Oddziału Epidemiologii
PSSE Przeworsk
Turki z Tryńczy podczas parady w Rozborzu w 2007 r.
Autorem fot. jest Przemysław Górski z Trynieckiego Centrum Kultury.
POWIAT
Kwiecień 2009
świeckie. Na niemiecką komendę jednego z mieszczan, ubranego w strój
czerwony, niby po turecku sporządzony, wykonywają w kościele podczas mszy różne zwroty i ruchy bronią.
W Wielką Niedzielę obchodzą przy odgłosie bębna miejskich dygnitarzy: burmistrza, wiceburmistrza, kilku zamożniejszych radnych i nie radnych,
w celu otrzymania datków. Przy podziale zebranej kwoty dochodzi nieraz
do smutnych zajść, gdy któryś z ognisZ działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Przeworsku
PRZEWORSKI
tych „Turków” zapragnie za bohaterskie swe czyny większej od drugich nagrody.”
Wystawa prezentuje fenomen straży grobowych na przykładzie oddziałów istniejących w regionie przeworskim - w miejscowościach gminy
Przeworsk: Gorliczyna, Grzęska,
Mirocin, Nowosielce, Przeworsk,
Rozbórz, Świętoniowa, Ujezna, Żurawiczki oraz we wsiach gminy Tryńcza:
Gniewczyna Łańcucka, Gniewczyna
pełnosprawnych ze społecznością lokalną w tym niska świadomość oraz
wiedza pracodawców i społeczności lokalnej na temat problemów osób nieSzansa dla osób
pełnosprawnych;
niepełnosprawnych
- problemy zdrowotne wynikające
z niepełnosprawności lub zaniedbania
w zakresie profilaktyki zdrowia.
Poprzez realizację projektu zamierzamy ograniczyć powyższe proPowiatowe Centrum Pomocy Ro- blemy. Głównym założeniem projektu
dzinie w Przeworsku już po raz drugi re- jest zwiększenie kompetencji życioalizuje projekt systemowy współfinan- wych i umiejętności społeczno zawosowany ze środków Unii Europejskiej dowych osób niepełnosprawnych,
w ramach Programu Operacyjnego umożliwiających im powrót do życia
Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja społecznego, a tym samym na rynek
integracji społecznej, Działanie 7.1 pracy i aktywizację zawodową.
Rozwój i upowszechnianie aktywnej in- Cele szczegółowe projektu to:
tegracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój - podniesienie kwalifikacji i poprawa
i upowszechnianie aktywnej integracji perspektyw zawodowych poprzez zaprzez powiatowe centra pomocy ro- stosowanie instrumentu aktywizacji zadzinie.
wodowej i aktywizacji edukacyjnej,
W bieżącym roku projekt p.t. - poprawa psychofizycznej sprawności
„Program aktywizacji społecznej w Po- oraz rozwijanie umiejętności społeczwiecie Przeworskim” jest realizowany nych poprzez zastosowanie instruod stycznia do grudnia. W projekcie mentu aktywizacji zdrowotnej,
weźmie udział 20 osób niepełnospraw- - zwiększenie skuteczności pracy socnych w wieku aktywności zawodowej, jalnej w Powiecie Przeworskim oraz
nieaktywnych zawodowo lub bezro- upowszechnianie instrumentów akbotnych korzystających ze świadczeń tywnej integracji poprzez kontynuację
pomocy społecznej lub wsparcia zatrudnienia doradcy do spraw osób
Powiatowego Centrum Pomocy Ro- niepełnosprawnych,
dzinie w Przeworsku.
W ramach działania aktywna inOsoby niepełnosprawne często są tegracja realizowanego w projekcie
osobami bezrobotnymi pomimo, iż nie- z dwudziestoma osobami niepełnokiedy posiadają bogatą wiedzę, poten- sprawnymi zawarto umowy indywiducjał i charakteryzują się dużym zaan- alne na zasadach analogicznych jak
gażowaniem w wykonywanie powie- dla kontraktu socjalnego. Każda osoba
rzonych im zadań. Często jednak mają otrzyma wsparcie w postaci:
trudności w uzyskaniu zatrudnienia - usługi doradcy zawodowego - warszi przegrywają na konkurencyjnym ryn- taty wspierające aktywizację zawoku pracy z pełnosprawnymi pracowni- dową,
kami. Napotykają na różnorodne pro- - szkolenia na jednym z wybranych
blemy i bariery społeczne, do których kursów kurs komputerowy z obsługą
zaliczyć można:
kas fiskalnych 45 godz., kurs - kucharz
- naznaczenie społeczne i stereotypo- małej gastronomii 120 godz., kurs - barwe postrzeganie przez społeczność man kelner 120 godz. i kurs kierowca
lokalną, co powoduje ich gorszą po- wózka jezdniowego 67 godz.,
zycję na rynku pracy;
- dofinansowania do pobytu na 2 ty- niska samoocena samych osób nie- godniowym turnusie rehabilitacyjnym,
pełnosprawnych oraz brak wiary we który odbędzie się w ośrodku połowłasne możliwości, talenty i siły co żonym nad Morzem Bałtyckim.
przekłada się na mniejsze osiągnięcia
Uczestnikom podczas kursów
zawodowe i osobiste;
i warsztatów zostanie zapewniony po- brak integracji społecznej osób nie- częstunek i zwrot kosztów dojazdu.
Strona 11
Tryniecka, Gorzyce, Jagiełła, Tryńcza.
W tym miejscu Muzeum w Przeworsku
składa wyrazy podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się powstania
wystawy: komendantom oddziałów,
żo-nom komendantów, turkom z wielolet-nim stażem, regionalistom udzielili cennych informacji oraz
udostępnili archiwalne fotografie.
Katarzyna Ignas
Każdy z nich otrzyma materiały promocyjne i szkoleniowe. W ramach projektu zostaną sfinansowane badania
profilaktyczne lub specjalistyczne dla
uczestników w zależności od specyfiki
wybranego kursu. Ponadto opłacony
zostanie przejazd osób na turnus rehabilitacyjny tam i z powrotem.
W Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Przeworsku w ramach
upowszechniania aktywnej integracji
i świadczenia pracy socjalnej wobec
uczestników projektu jak i innych klientów zatrudniony jest doradca do spraw
osób niepełnosprawnych. Zadaniem jego jest podejmowanie działań na rzecz
osób niepełnosprawnych, udzielanie informacji o formach pomocy, rodzajach
dofinansowań, programach, ulgach
i uprawnieniach dla osób niepełnosprawnych.
Projekt „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przeworskim” ma
charakter pomocowy. Zakończenie
udziału w nim powinno przyczynić się dla odbiorcy tych działań - do wzrostu
jego kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiając
im powrót do życia społecznego,
w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. Oczekiwane rezultaty uczestników projektu będą mogły
posłużyć jako motywacja dla innych
osób niepełnosprawnych w dążeniu do
realizacji swoich celów.
Wartość projektu w 2009r. wynosi
ogółem 161.229,- zł, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego to 144.299,95 zł.
Wkład własny pochodzi ze środków
Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych i wynosi 16.929,05 zł.
J. Kubrak
Rodzinna opieka zastępcza
Rok 2009 został ogłoszony przez
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rokiem Rodzinnej Opieki Zastępczej.
Tę formę opieki uznano za najlepszy
sposób pomocy dzieciom okresowo
pozbawionym opieki rodziny naturalnej.
Należy wiele uczynić, aby zainteresować osoby i rodziny tworzeniem
POWIAT
Strona 12
rodzin zastępczych. Chcemy podnieść
społeczną świadomość mieszkańców
Powiatu Przeworskiego na temat
rodzin zastępczych, uwrażliwić na los
dzieci pokrzywdzonych, często przebywających w domach dziecka.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku przystępuje do
ogłoszonego przez MPiPS otwartego
konkursu na finansowe wspieranie
programów z zakresu opieki nad
dzieckiem i rodziną wskazując na
priorytety wymienione w otwartym
konkursie.
Jako priorytet w tym roku będą
uznawane programy, które będą promować tworzenie rodzinnych form
opieki zastępczej, tj. zawodowe
rodziny zastępcze, niespokrewnione
z dzieckiem rodziny zastępcze oraz
Informacje z działalności
PZD w Przeworsku
Przetargi na remonty
dróg powiatowych
Od początku roku PZD przygotowuje specyfikacje przetargowe dotyczące prac remontowych na drogach.
Do 20 III b.r. w PZD rozstrzygnięto przetargi na następujące drogi:
a) W dniu 24 II na remont dróg powiatowych w gminie Zarzecze:
- droga P1 618 R Kisielów Cieszacin Mały 700 m za kwotę brutto 151 463,31zł.
- droga P1 603 R Maćkówka - Żurawiczki 2 280 m za 493 337,62 zł.
Wykonawcą obu zadań została firma
„Strabag” z Warszawy.
b) W dniu 3 III na remont drogi powiatowej Nr P1577 Gniewczyna Łańcucka - Gorzyce
- 1 850 m za kwotę brutto 505 888,25zł
Wyk. - Jarosławskie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo - Mostowych S.A.
c) W dniu 16 III na remont ciągu dróg
powiatowych na terenie Miasta i Gminy
Kańczuga w ramach NPPDL 2009
2011 na drogi
- Nr P1 623 R Siedleczka - Pantalowice 4, 991 km
- Nr P 1 631 R Łopuszka Wielka Hucisko Nienadowskie 8, 350 km
- Nr P 1 609 R Sietesz - Siedleczka
8,700 km o łącznej długości 22,041 km
za kwotę brutto 4 776 421,99 zł
Wykonawca firma “Strabag” Warszawa.
Oprócz przetargów na remonty
dróg PZD ogłosił i rozstrzygnął przetargi na:
1). dostawę kruszyw do remontu dróg
2). dostawę masy bitumicznej
3). dostawę emulsji asfaltowej
4). dostawę kostki brukowej, krawężni-
PRZEWORSKI
rodzinne domy dziecka a także
tworzenie infrastruktury dla dobrego
funkcjonowania rodzin zastępczych.
Ważne będzie również w ramach
programów wspieranie już istniejących
rodzin zastępczych, dodatkowe szkolenia dla tych rodzin z zakresu doskonalenia umiejętności opiekuńczo
wychowawczych.
W Powiecie Przeworskim funkcjonuje 52 rodziny zastępczego z tego 5
niespokrewnionych z dzieckiem i dwie
rodziny zastępcze o charakterze
pogotowia rodzinnego. Jednak potrzeby są dużo większe, o czym
świadczy fakt, że w roku ubiegłym ze
względu na brak wystarczającej liczby
rodzin zastępczych zmuszeni byliśmy
umieścić 23 dzieci w placówkach
opiekuńczo - wychowawczych. Na
Kwiecień 2009
terenie Powiatu Przeworskiego jest
jeden Dom dla Dzieci w związku z tym
dzieci umieszczano również w odległych powiatach, często daleko położonych od dotychczasowego miejsca
zamieszkania dzieci. Aby w przyszłości takie sytuacje nie miały miejsca,
kierując się dobrem dziecka oraz
mając świadomość że opieka instytucjonalna winna być ostatecznością, pragniemy upowszechnić i przybliżyć wśród społeczeństwa Powiatu
Przeworskiego formy zastępczej
opieki nad dzieckiem.
Kto może zostać rodzicem zastępczym?, jakie należy spełniać kryteria?;
na te i inne pytania odpowiedzą
pracownicy PCPR w Przeworsku tel.
do kontaktu ( 0-16 ) 6490910.
Ewa Rybczak
Kierownik PCPR w Przeworsku
ków i obrzeży.
alizowanych własnymi siłami remonWyłonione w tych postępowaniach tów cząstkowych dróg i chodników
firmy będą sukcesywnie dostarczać do przy drogach powiatowych.
bazy PZD w Niżatycach materiały do reCiekawostki z życia
PZD
W ramach wynajmu
pracowała na terenie bazy PZD przy ul. Głębokiej i placu składowym w Jaworniku Polskim kruszarka do gruzu
marki Terex, która przekruszyła 729 t gruzu.
Przekruszony materiał
zostanie wykorzystany
do remontów dróg powiatowych, które po
ciężkiej zimie wymagają
gruntownej naprawy.
Kruszarka do gruzu marki Terex
Kruszarka podczas pracy
POWIAT
Kwiecień 2009
PRZEWORSKI
Strona 13
boczodniówek
- koparko - ładowarki własne - 26 roboczodniówek
- ładowarki obce - 13 roboczodniówek
Zima 2008/2009 na drogach powiatowych
Nadmieniamy, że własne ładowarki obsługiwały ponadto załadunek
piaskarek na terenie bazy w Niżatycach. W 22 dniach praca przy odśnieżaniu odbywała się w systemie dwuzmianowym. Ogólnie sytuację na drogach można określić pod względem trudności jako średnią. Drogi powiatowe
utrzymane były w stanie ciągłej
przejezdności z chwilowo występującymi: utrudnieniami w postaci zwężeń, warstwy zajeżdżonego śniegu,
czy błota pośniegowego .
Do zwalczania gołoledzi i śliskości pośniegowej zużyto:
- 1000 t żużla,
- 230 t piasku
- 225 t soli.
Tomasz Lenar
Dyrektor PZD
Zimowe utrzymanie dróg
w powiecie przeworskim
W sezonie zimowym 2008/2009
Powiatowy Zarząd Dróg prowadził akcję odśnieżania i usuwania gołoledzi
na ulicach i drogach powiatowych przy
pomocy własnego sprzętu - 3 pługopiaskarki i 2 koparko - ładowarki
oraz 2 pługopiaskarki i 2 ładowarki ŁK z
wynajmu. W bazie sprzętowej PZD
w Niżatycach pracowali dyżurni ZUD,
którzy po informacjach z terenu powiatu w miarę potrzeb uruchamiali potrzebny sprzęt. Do dnia 20 III b.r. dyżurni ZUD odnotowali 54 dni, w których
występowała konieczność interwencji
na drogach przy odśnieżaniu i zwalczaniu gołoledzi. W tych dniach sprzęt
przepracował :
- pługopiaskarki własne - 111 roboczodniówek
- pługopiaskarki obce - 25 roKolejne pozyskane środki
na inwestycję
w powiecie przeworskim
Decyzją z dnia 10 marca 2009 r.
Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania wniosek złożony przez Powiat Przeworski
w dniu 17.10.2008 r., na projekt pn.
”Rozbudowa i przebudowa z przystosowaniem dla niepełnosprawnych Zespołu Szkół Zawodowych
w Przeworsku dla nowoczesnego
kształcenia młodzieży i dorosłych
w zawodach technicznych” w ramach działania 5.1. Infrastruktura publiczna, schemat B System oświaty
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007 - 2013.
W/w konkursie ogłoszonym przez
Urząd Marszałkowski projekt na 140 złożonych wniosków zajął wysokie 5
miejsce.
Powiat otrzymał dofinansowanie
w wysokości 70 % wnioskowanych
środków finansowych z EFRR, czyli
kwotę 3 190 898,79 zł w całkowitej wartości projektu 4 558 426,87 zł, pozostała część środków finansowych pochodzić będzie z budżetu powiatu.
Realizację projektu zaplanowano
na lata 2009-2011. W ramach inwestycji zostanie rozbudowana baza dydaktyczna szkoły w formie skrzydła dostosowanego dla niepełnosprawnych,
połączonego z budynkiem głównym
szkoły oraz przebudowy warsztatów
szkolnych do nauki zawodów technicznych z przeznaczeniem na pracownie: samochodową, przelotową stacje diagnostyczną, myjnię ręczną oraz
pracownię ślusarską.
Utworzonych zostanie 15 pracowni wyposażonych w sprzęt niezbędny do nauki zawodów technicznych - technik mechanik o specjalności obsługa i naprawa pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych
i ślusarz.
Realizacja projektu zapewni możliwość kształcenia i doskonalenia
ustawicznego dla osób dorosłych
w ciągu całego życia.
Justyna Pakosz
Referat Rozwoju Gospodarczego
POWIAT
Strona 14
SP ZOZ w Przeworsku
PRZEWORSKI
spełnia teraz wymogi sanitarnotechniczne. W ubiegłym miesiącu miaNieprzerwanie, od ponad 60 lat, ła miejsce poważna awaria instalacji
szpital w Przeworsku świadczy usługi centralnego ogrzewania, w związku
najwyższej jakości zapewniając przy z czym niezbędne okazało się wykotym dostępność do wszystkich świad- nanie nowego odcinka zasilania buczeń zdrowotnych będących w dys- dynku A szpitala, co znacznie obciąpozycji naszej służby zdrowia.
żyło nasz budżet.
Na przełomie każdego roku nasW najbliższych dniach rozpoczną
tępuje proces kontraktowania usług się prace nad rozbudową wiaty dla kamedycznych z Narodowym Fundu- retek pogotowia, która będzie spełszem Zdrowia na następny rok. Po za- niała wymogi bezpiecznego transportu
kończonym procesie negocjacyjnym i przekazania pacjenta do szpitala.
został już podpisany kontrakt na 2009 Ogłoszony został przetarg na adaprok. W trakcie realizacji poszcze- tację pomieszczeń warsztatowych
gólnych umów w placówce prowa- z przeznaczeniem na administrację
dzone są na bieżąco analizy mające na oraz remonty poradni. Jest to kontycelu jak najlepsze wykorzystanie otrzy- nuacja zmian reorganizacyjnych promanych środków finansowych z Fun- wadzonych w szpitalu, w wyniku któduszu, efektem czego są liczne aneksy rych zmieniona została już lokalizacja
do umów zawierane w czasie wyko- Poradni Medycyny Pracy, Konsulnywania kontraktu. Tegoroczna war- tacyjnej Poradni Medycyny Szkolnej
tość kontraktu nie w pełni nas zado- oraz Poradni Leczenia Uzależnień. Od
wala, dlatego zdajemy sobie sprawę, lutego br. poradnie te mieszczą się
że konieczne będą renegocjacje. A war- przy ul. Lwowskiej 14. Od 01.01.2009r.
to nadmienić, że realizacja i rozliczanie odłączyła się ze struktury organizacyjkontraktu z NFZ jest zadaniem priory- nej placówki Poradnia Zdrowia Psytetowym i konieczne jest wykorzys- chicznego, która funkcjonuje jako
tanie całego potencjału naszej placów- N ZOZ „Neuromedic”. Kolejnym podki do realizacji tego celu, gdyż jest to wykonawcą usług medycznych działgłówne źródło finansowania szpitala.
ającym w ramach SP ZOZ w PrzeW ubiegłym roku rozpoczął się pro- worsku, po N ZOZ „Ortopedia”, od poces wprowadzania systemu jakości czątku 2009 roku został N ZOZ
w placówce. Aktualnie trwają prace Przeworskie Centrum Rehabilitacji
nad wdrożeniem systemu ISO zgodnie Ochyra & Pawłowska & Ochyra.
z normą PN EN 9001-2000 w Dziale Zrzesza on lekarzy pracujących doDiagnostyki Obrazowej i Dziale Diag- tychczas w Oddziale Rehabilitacji oraz
nostyki Laboratoryjnej. W dalszej ko- rehabilitantów. Rozpoczął się montaż
lejności zamierzamy akredytować cały telewizorów w salach szpitalnych wraz
szpital. Wprowadzenie zintegrowa- z urządzeniami wrzutowymi, które poznego systemu zarządzania jakością wolą na pobieranie opłat za korzyswynika z potrzeby ciągłego doskonale- tanie z telewizora. W ostatnich miesiąnia przejrzystych procedur medycz- cach SP ZOZ wzbogacił się o 2 nowonych i organizacyjnych, poprawy ren- czesne aparaty ultrasonograficzne,
towności placówki oraz wykreowania z których jeden trafił na Oddział Ginepozytywnego wizerunku tut. SP ZOZ.
kologiczno-Położniczy, a z drugiego
Nieustannie realizujemy kolejne in- mogą korzystać pacjentki w Poradni
westycje, remonty i zakupy nowego Ginekologiczno-Położniczej w Przesprzętu medycznego. Zakończył się worsku. Zakupiono także nowoczesny
niedawno kapitalny remont pomiesz- aparat videoduoendoskop, który pozczeń apteki szpitalnej, dzięki czemu woli na wykonywanie precyzyjnych zaKonferencja dla nauczycieli wf
ningu
pracującymi z dziećmi
- Odporność na stres u dziecka
- Koncentracja na ćwiczeniach podczas treningu
- Zmęczenie i regeneracja sił u dziecka
- Prawidłowa postawa trenera podczas prowadzenia zajęć.
Organizatorzy konferencji StarosW dniu 7.02.2009 r w Przeworsku
two
Powiatowe w Przeworsku oraz
odbyła się konferencja prowadzona
Szkółka
Piłkarska „Orzełek” w Przeprzez Panią dr Joannę Basiaga Pasworsku
chcieliby
podziękować uczestternak specjalizującą się w dziedzinie
psychologii sportu, konferencja skiero- nikom, którzy przybyli z różnych miast
wana była do trenerów nauczycieli wf Podkarpacia jak również mają nadzieje, iż zdobyta wiedza zmotywuje ich do
pracujących z dziećmi.
lepszej
postawy w pracy z dziećmi, któTematyka konferencji:
ra
jak
podkreślała Pani dr Joanna
- Motywacja grupy, dziecka do tre-
Kwiecień 2009
biegów chirurgicznych o małej inwazyjności. Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby wyposażenia placówki w aparaturę i sprzęt diagnostyczny stale rosną, ale budżet nie zawsze pozwala na
realizację takich zakupów. Dlatego też
staramy się pozyskiwać środki finansowe od sponsorów, składając wnioski
o dofinansowanie z UE, czy zabiegając
o dotację od organu założycielskiego.
Pod koniec ubiegłego roku zakończyły się postępowania konkursowe na
stanowiska pielęgniarek oddziałowych. W wyniku przeprowadzonych
konkursów pielęgniarkami oddziałowymi zostały; Jolanta Kaszuba (Oddział Neurologiczny z pododdziałem
udarowym), Zdzisława Kilar (Oddział
Pediatryczny), Stanisława Zygmunt
(Oddział Urazowo-Ortopedyczny),
Beata Bawor (Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii), Alicja Borst
(Blok Operacyjny) oraz Maria Ziemiańska (Oddział Neonatologiczny).
W lutym br. rozstrzygnięto konkursy na
stanowisko ordynatora Oddziału
Neurologicznego z pododdziałem udarowym i Oddziału Chorób Wewnętrznych. Stanowiska te objęli odpowiednio; dr n.med. Anna KozakSykała i lek.med. Marek Kot.
Dyrekcja szpitala nieustannie stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom
pacjentów, udoskonalając procedury
medyczne, doposażając oddziały i poradnie specjalistyczne o kolejne, coraz
nowocześniejsze wysokospecjalistyczne urządzenia diagnostyczne
gwarantujące szybkie i prawidłowe postępowanie diagnostyczne i lecznicze
pacjenta. Od kilku lat obserwuje się wyraźny wzrost świadczonych usług, co
jest możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu i systematycznie podnoszonym kwalifikacjom wszystkich pracowników. Zamierzamy wykorzystać
wszystkie możliwości, argumenty
i atuty placówki, aby być konkurencją
dla szpitali w regionie.
Sylwia Czwartkowska
Basiaga - Pasternak jest pracą niezwykle trudna wymagającą bardzo dobrego przygotowania do każdych zajęć
na, w których to powinno się zwrócić
uwagę m. in. na:
- Kształtowanie atmosfery motywacyjnej i motywacji w grupie
- Rolę odpowiedzialnej komunikacji
w zespole (trener przyjmuje odpowiedzialność za słowa, konsekwencji
pomiędzy słowami a czynami)
- Zasady mistrzowskiego myślenia
(potrafię, mogę, to my decydujemy, co
możemy zrobić, sztuką jest uczyć się
na błędach nie bać się porażek, porażka nie jest źródłem destrukcji.
Tomasz Syk
POWIAT
Kwiecień 2009
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
TPD w Przemyślu jak co roku organizuje wypoczynek wakacyjny dla
dzieci i młodzieży terenu całego województwa. W roku 2008 różnymi formami wypoczynku zostało objęte ponad 1000 osób.
Również w tym roku TPD w PrzeInformacje Agencji Rynku Rolnego
Producenci Mleka!
W związku ze zbliżającym się
terminem zakończenia kolejnego roku
kwotowego tj. 31 marzec 2009 r.,
Oddział Terenowy Agencji Rynku
Rolnego w Rzeszowie informuje, iż
producenci wprowadzający do obrotu
mleko lub przetwory mleczne przeznaczone do bezpośredniego spożycia,
zwani dalej „dostawcami bezpośrednimi” zobowiązani są:
- do prowadzenia miesięcznych
rejestrów mleka i przetworów mlecznych
- oraz do przesłania w terminie od 1
kwietnia do 14 maja informacji
rocznej dotyczącej poprzedniego
roku kwotowego, która powinna
zawierać ilość:
- mleka i przetworów mlecznych
wyprodukowanych w gospodarstwie,
- mleka i przetworów mlecznych
wprowadzonych do obrotu,
- mleka wykorzystanego do produkcji
przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do
bezpośredniego spożycia.
Informacja roczna powinna być przesłana do właściwego OT ARR ze
względu na miejsce zamieszkania albo
siedzibę dostawcy.
Kontrole.
Zarówno dostawcy hurtowi jak i dostawcy bezpośredni zobowiązani są
wprowadzić do obrotu mleko lub
przetwory mleczne w ilościach, które
nie powinny przekraczać posiadanych
przez nich możliwości produkcyjnych.
Możliwości te określa się w ramach
czynności sprawdzających /kontroli/
na podstawie liczby krów mlecznych
posiadanych w gospodarstwie w okresie objętym kontrolą.
Kary administracyjne.
Jeśli dostawca bezpośredni nie dopełni obowiązków wynikających z przepisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
PRZEWORSKI
Strona 15
myślu organizuje wiele ciekawych form
wypoczynku m.in. kolonie wypoczynkowe, turnusy rehabilitacyjne w znanych kurortach wczasowych takich jak:
Gdańsk, Łeba, Jastrzębia Góra, Kąty
Rybackie, Darłowo, Kołobrzeg. Kolonie zagraniczne w Chorwacji w Kraljevicy ośrodek położony przy samej plaży oraz w Austrii w Treffen ośrodek położony 1600 m n.p.m., dojazd kolejką
gondolową gdzie w programie kolonii
jest zwiedzanie Wenecji i Wiednia oraz
wiele innych ciekawych atrakcji ceny
już od 550zł.
Dzieci, których rodzice pobierają
dodatek pielęgnacyjny mogą uzyskać
dofinansowanie do wyjazdu na turnus
rehabilitacyjny. Ta forma wypoczynku
stwarza możliwość połączenia leczenia z ciekawym wypoczynkiem.
Należy podkreślić, że rodzice, którzy pobierają na dziecko zasiłek pielęgnacyjny mogą skorzystać z dofinansowania, które pokryje około 60%-90%
kosztów.
Jest również możliwość wyjazdu na turnusy dla dziecka z rodzicem oraz na
wczasy rodzinne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.016 678-33-82
w siedzibie TPD w Przemyślu, Plac
Dominikański 3 lub na stornie internetowej www.tpdprzemysl.republika.pl
Ryszard Wiśniowski
Prezes Koła Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym w Przeworsku
o organizacji rynku mleka i przetworów
mlecznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 244,
poz. 2081, ze. zm.) tzn.:
- przekaże informację roczną z opóźnieniem,
- nie prowadzi księgi rejestracji stada
bydła,
- przekaże niepoprawną informację
roczną do OT ARR,
- nie prowadzi miesięcznych rejestrów
mleka i przetworów mlecznych to
poniesie karę pieniężną określoną
przepisami w/w ustawy.
Każdy dostawca jest zobowiązany
wprowadzić do obrotu min. 70%
posiadanego limitu na dzień 1
kwietnia danego roku kwotowego.
- W przypadku wprowadzenia przez
producenta do obrotu w roku kwotowym mleka lub przetworów mlecznych
w ilości mniejszej niż 70 % KI właściwy
miejscowo Dyrektor OT ARR zmniejsza, w drodze decyzji kwotę indywidualną o jej niewykorzystaną część.
- W przypadku, gdy producent nie
wykorzysta limitu posiadanego na
dzień 1 kwietnia danego roku kwotowego, to Dyrektor OT ARR w drodze
decyzji cofa całą przyznaną kwotę
indywidualną do krajowej rezerwy.
oświatowych”, którym to zajmuje się
Agencja Rynku Rolnego. 31 laureatom
rozdano atrakcyjne nagrody rzeczowe
a wśród grona laureatów znalazła się
również z terenu powiatu przeworskiego uczennica kl. III a Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego
w Kańczudze Wiktoria Derec, która
zajęła I miejsce w kategorii Junior.
Po uroczystości rozdania nagród
i okolicznościowych dyplomów nastąpiła wyczekiwana część artystyczna.
Uczestnicy Gali z entuzjazmem przyjęli koncert zespołu muzycznego z Fundacji „Mleko dla szkół, Mleko dla
zdrowia”, jak również występ aktorów
cyrkowych „Kaskada”. Z gorącym
przyjęciem spotkał się również Mło-
„Szklanka mleka w szkole
na wesoło”
20 lutego 2009 r. w Zespole Szkół
im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu
odbyła się uroczysta Gala Finałowa
Konkursu Plastycznego Komiksu
„Szklanka mleka w szkole na wesoło”.
Organizatorem konkursu pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wojewody
Podkarpackiego oraz Podkarpackiego
Kuratora Oświaty był Oddział Terenowy ARR w Rzeszowie. Konkurs miał na
celu promocję zdrowego odżywiania
wśród młodzieży szkolnej w ramach
programu Wspólnej Polityki Rolnej
„Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach
Młodzieżowy Zespół Taneczny
działający przy KGW w Rożniatowie
dzieżowy Zespół Taneczny działającego przy Kole Gospodyń Wiejskich
w Rożniatowie, który godnie reprezentował powiat Przeworski. Przygotowane koncerty oraz konkursy dostarczyły wiele radości i zabawy uczestnikom konkursu jak również potwierdziły trafność wyboru formy promowania zdrowego odżywiania wśród
młodzieży szkolnej.
Bernadeta Dżugan
Oddział Terenowy
ARR w Rzeszowie
POWIAT
Strona 16
PRZEWORSKI
Kwiecień 2009
„UCZYMY SIĘ NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA”,
czyli przegląd szkół ponadgimnazjalnych.
Wydarzenia w Zespole Szkół
Zawodowych w Przeworsku
Sukcesy uczniów Naszej szkoły
9 grudnia br. w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Przeworsku odbył się Finał III Wojewódzkiego Konkursu Turystycznego Dzieci
i Młodzieży Szkolnej-„Na najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyznyjakiej nie znacie”.
Z naszej szkoły udział brało trzy dwuosobowe zespoły.
Beata Olejarka 3 LOS,
Marcin Posiak 1 LO
Uczniowie ZSZ w trakcie konkursu prezentujący swój produkt
jak również pomyślności w życiu oso- Następnie rozpoczęło się wręczanie
bistym i dalszych sukcesów w podob- dyplomów stypendystom. Uczniowie
nych konkursach.
z rąk pana kuratora Jacka Wojtasa
otrzymali dyplomy udokumentowujące
Beata Olejarka przyznanie stypendium. Również
Marcin Posiak i uczniowie z naszej szkoły otrzymali
stypendium, były to:
Mamy stypendystów
Mazur Edyta z kl. 4TEK
Katarzyna Zygmunt z kl. II LO a
9 grudnia 2008 roku w Regionalnym Centrum Szkolenia i Administracji
w Rzeszowie odbyło się wręczenie
dyplomów stypendystom Prezesa
Rady Ministrów. Stypendium to przyznawane jest uczniom z wyróżniającymi
Laureaci konkursu
się wynikami w nauce. Przyszli stypenprezentowali nasz przeworski skansen dyści muszą uzyskać najwyższą w da„Pastewnik” i swojskie jadło regional- nym typie szkoły średnią ocen lub wyne, które wszyscy smakowali, a hitem kazać się szczególnymi uzdolnieniami
okazał się chleb ze smalcem.
w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.
Osiągnęli dwukrotnie 2 miejsce
Stypendium przyznaje się jednemu
w dwóch kategoriach ”Pamiątka re- uczniowi z danego typu szkoły na
gionu” i „Najlepszy produkt turys- okres od września do czerwca w roku
tyczny”. Był to najlepszy wynik drużyn szkolnym. Wyróżnieni uczniowie otrzyz naszej szkoły.
mują ministerialne pieniądze w dwóch
Sylwia Botwina 3 LP b,
ratach. Pierwsza od 30 listopada za
Honorata Panek 3LP b
okres od września do grudnia 1032 zł,
prezentowały strój chłopski, ich naj- druga do 30 kwietnia, za okres od
cenniejszym rekwizytem był ponad stycznia do czerwca 1548 zł.
100-letni fartuch, zajęły miejsce 4 i 6 W uroczystości tej wzięli udział wicew obu kategoriach.
wojewoda podkarpacki Małgorzata
Kolejną drużyną z naszej szkoły byli:
Chomycz oraz podkarpacki kurator
Edyta Mazur już po raz trzeci odbierała
Krzysztof Portas 3 TI,
oświaty Jacek Wojtas. Stypendyści
dyplom
stypendystki Prezesa Rady
Krzysztof Drozd 3 TI
wraz z opiekunami zostali mile i serPrezentowali pałac Lubomirskich i szar- decznie przyjęci przez kuratora. W du- Ministrów. Jest to piękny, rzadko spolotkę a'la Lubomirskich. Zajęli 1 i 3 miej- żej i bardzo eleganckiej sali czekał na tykany sukces wśród uczniów.
Serdecznie gratulujemy i życzymy
sce.
nich słodki poczęstunek. Spotkanie rozdalszych
sukcesów.
Zespoły otrzymały pamiątkowe nagro- poczęło się krótkim wystąpieniem pady w postaci książek, dyplomów i pu- na kuratora oraz pani wicewojewody.
Katarzyna Zygmunt
charów które wręczył Starosta Prze- Następnie dzień ten umiliła uczestworski pan Zbigniew Kiszka i pani nikom orkiestra jednej z rzeszowskich
Wizytator Krystyna Błotnicka.
szkół ponadgimnazjalnych. Zagrali oni
Końcowa mowę wygłosił pan Starosta, piękne utwory od nut poważnych i naktóry życzył młodzieży Wesołych Świąt strojowych do skocznych i radosnych.
POWIAT
Kwiecień 2009
Szkolny Konkurs Wiedzy o AIDS
PRZEWORSKI
Młodzież naszej szkoły po raz kolejny
włączyła się do akcji, której celem jest
01.12.2008 r. obcho- zebranie środków na pomoc dzieciom
dzony był na całym Świe- wychowującym się poza własną rocie w tym i w Polsce XX dziną, dzieciom osieroconym. Już od
Światowy Dzień Walki dziewięciu lat patronat nad akcją
z AIDS. Jak co roku z okaz- obejmuje Ministerstwo Edukacji Naroji Światowego Dnia AIDS dowej, organizatorem dziewiątej edycji
w naszej szkole został akcji jest Towarzystwo Nasz Dom.
przeprowadzony Szkolny Uczniowie przynieśli drobne monety
Konkurs Wiedzy o AIDS.
groszowe, które uzbierane w pokaźną
Celem konkursu było uświadomienie „górę grosza” przyczynią się do pomłodym ludziom jakie zagrożenie nie- prawy losu dzieci, które nie z własnych
sie ze sobą wirus HIV i w jaki sposób przyczyn zostały odseparowane od domożna zapobiegać zarażeniu. Do kon- mu rodzinnego i swoich najbliższych.
kursu licznie przystąpili nasi uczniowie Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli
z różnych typów szkół. Musieli się oni się do akcji. Swoim zaangażowaniem
wykazać wiedzą dotyczącą działania młodzież naszej szkoły udowodniła
wirusa i jego budowy, znajomością roz- wrażliwość na krzywdę i cierpienie swopoznawania zakażenia HIV i AIDS, ob- ich koleżanek i kolegów .
jawów zakażenia HIV i AIDS oraz wiedzą na temat profilaktyki AIDS i metod
A. Marko
leczenia.
Uczniowie rozwiązywali test skłaSprawdzamy wiedzę z języka
dający z 30 pytań z jedną prawidłową
angielskiego
odpowiedzią. Po rozwiązaniu wszystkich zadań przez uczniów komisja
16.12.2008 r. w AULI szkolnej
szkolna po sprawdzeniu poprawności odbył się konkurs języka angielskiego.
odpowiedzi wyłoniła laureatów kon- Miał on za zadanie sprawdzić wiedzę
kursu.
uczniów z zakresu leksykologi i graI tak zostali nimi:
matyki. Konkurs miał formę testu licząEwelina Leniar z klasy I LO - I miejsce
cego 100 pytań o różnym stopniu trudAgnieszka Podłęcka z klasy II LP - II ności .
miejsce
Choć sprawdzał bardziej wiedzę lekJolanta Stachiewicz z klasy III TŻG „a” sykalno - gramatyczną to obowiązywai Gabriela Kiszka z klasy I LO ex aequo ła też znajomość słówek. Był on skieIII miejsce
rowany głównie do uczniów techniWszystkim serdecznie gratulujemy!
kum, liceum profilowanego i liceum
Mamy nadzieję, że za rok w konkursie ogólnokszatałcącego. W sumie wzięło
nasi uczniowie też licznie będą repre- w nim udział 25 uczniów. Poziom wiezentować naszą szkołę.
dzy był bardzo wyrównany lecz na podium mogły stanąć 3 osoby.
M. Szajner Były to :
Pierwsze miejsce Mateusz Bieniasz
Góra Grosza
z klasy II LO ”a”-93 punkty /100 punktów
Od 24 listopada do 5 grudnia 2008 Drugie miejsce Mateusz Rydzik z klasy
roku Samorząd Uczniowski w Zespole I LO - 65 punkty/100 punktów
Szkół Zawodowych w Przeworsku Trzecie miejsce Jakub Horodecki z klaprzeprowadził akcję „Góra Grosza”. sy III LP „b” - 62 punkty/100 punktów
Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Przeworsku
„Postać Patrona uczynić bliską…”
6 marca 2009 roku w Zespole
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku już po raz piętnasty obchodzono DZIEŃ PATRONA
SZKOŁY, KRÓLA WŁADYSŁAWA
JAGIEŁŁY. Uroczystość rozpoczęto
mszą św. w Bazylice Kolegiackiej
w Przeworsku, po czym nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem Króla
Władysława Jagiełły znajdującym się
na przeworskim rynku. Następnie zaproszeni goście, grono pedagogiczne
oraz młodzież zgromadzili się w Miejs-
Strona 17
Zwycięzcom gratulujemy, gdyż był to
konkurs z nagrodami (książki w j. Angielskim) i liczymy, że kolejne edycje tego rodzaju konkursów również będą
cieszyły się tak ogromnym zainteresowaniem.
Tydzień brytyjski
26- 30 stycznia 2009 odbył się
w naszej szkole Tydzień Brytyjski, który cieszył się dużym zainteresowaniem
ze strony uczniów i nauczycieli. W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie
we współpracy z nauczycielami j. angielskiego przygotowali gazetkę
przedstawiającą najważniejsze miejsca w Londynie, a także plakaty zawierające złote myśli różnych autorów
w języku angielskim. Przygotowane
zostały również anglojęzyczne napisy
nazywające poszczególne klasopracownie i inne pomieszczenia naszej
szkoły. Uczniowie mogli wysłuchać
audycji radiowych o tematyce związanej z kulturą brytyjską. Co więcej w ramach lekcji j. angielskiego odbywały
się projekcje anglojęzycznych filmów
„Introducing Great Britain”, których celem było zaprezentowanie ciekawych
miejsc w Anglii, Walii i Szkocji. Na podsumowanie Tygodnia Brytyjskiego odbył się konkurs w którym należało wykazać się znajomością przysłów brytyjskich. Najlepsi okazali się: Monika
Chmura z kl 2TŻGb, Haloszka Ewelina
z kl 2LOa, Podolak Agnieszka z kl 3LO
i Mateusz Bącal z kl 3TI.
Karolina Wanat-Kołodziej
Joanna Pelc
kim Ośrodku Kultury, by
uczestniczyć w programie artystycznym „Naród, który zapomina o przeszłości traci życie” przygotowanym przez
młodzież pod kierunkiem nauczycieli : p. Barbary Bożek,
p. Agnieszki Rogalskiej Ruchały i p. Krzysztofa Dyrkacza. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością
przedstawiciele władz lokalnych oraz Rady Rodziców.
„Czyny i cechy osobowościowe Króla Władysława
Jagiełły, zobowiązują nas do
bycia godnymi reprezentantami szkoły Jego imienia. Program artystycz. w wykonaniu uczniów ZSOiZ
Strona 18
Hart ducha króla, Jego wytrwałość,
upór w dążeniu do osiągnięcia wytyczonego celu, skromność, życzliwość
i szacunek dla drugiego człowieka, starajmy się wpisywać w nasze codzienne
życie” powiedziała do zgromadzonych
p. dyrektor Krystyna Ścisłowicz. Na
uwagę zasługuje duże zaangażowanie
młodzieży w przygotowanie tego niecodziennego święta. Szkolny zespół
muzyczny, recytatorzy, grupy taneczne
oraz uczniowie odpowiedzialni za
opracowanie prezentacji multimedialnych z pełnym oddaniem poświęcili się
pracy- stworzyli wspaniałe widowisko
artystyczne.
Tradycją obchodów Święta Patrona
Szkoły stało się przyznawanie tytułu
WZOROWEGO UCZNIA I ZŁOTEJ
POWIAT
PRZEWORSKI
Kwiecień 2009
„Szewpol plus”.
Nagrodzeni zostali także laureaci i finaliści konkursów
przedmiotowych oraz zwycięzcy mistrzostw sportowych.
Na zakończenie uroczystości uczniowie biorący udział
w wymianie międzynarodowej młodzieży (Program
„Uczenie się przez całe
życie” - Comenius) podzielili
się wrażeniami z wyjazdu do
włoskiego miasteczka Massafra.
Barbara Bożek
Agnieszka Rogalska - Ruchała
Krzysztof Dyrkacz
Złożenie kwiatów pod pomnikiem
Patrona Szkoły
Króla Władysława Jagiełły
Wymiana młodzieży
Polsko - włoskiej
Czy utoniemy w śmieciach?
debatują polscy i włoscy licealiści
Wicestarosta Marek Frączek z okazji Święta Szkoły ZSOiZ w Przeworsku
wręcza kwiaty Pani Dyrektor Krystynie Ścisłowicz
TARCZY uczniom, którzy osiągnęli
średnią ocen 5,0, wyróżniają się wzorowym zachowaniem oraz zaangażowaniem w życie szkoły. W tym roku
tym zaszczytnym tytułem uhonorowana została uczennica Barbara
Drapała, która otrzymała również
Nagrodę Dyrektora Szkoły. Nagrodą tą
doceniony został także uczeń Rafał
Czepiński, znany społeczności szkolnej jako fotograf.
Pani Dyrektor Krystyna Ścisłowicz
przyznała tytuły PRZYJACIELA
SZKOŁY osobom bezinteresownie
pomagającym placówce. Otrzymali je:
p. dr Irena Kozimala - Dyrektor
Instytutu Historii Państwowej Wyższej
Szkoły Wschodnioeuropejskiej
w Przemyślu, p. Henryk ProchowskiDyrektor Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Przeworsku
i p. Janusz Szewczyk- prezes firmy
W bieżącym roku szkolnym 2008/09 nasza szkoła, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.
Króla Wł. Jagiełły w Przeworsku,
rozpoczęła realizację trwającego dwa
lata dwustronnego projektu językowego ze szkołą Liceo Scientifico
Statale Domenico de Ruggieri
w miejscowości Massafra, w południo-
Uczniowie otrzymujący tytuł “Wzorowego ucznia i złotej tarczy”
POWIAT
Kwiecień 2009
PRZEWORSKI
Rzym - pod murami Koloseum
Wych Włoszech. Projekt o nazwie
H.E.L.P. ( Healthy Environmental
Lifelong Plan) integruje naukę języków
obcych z treściami ekologicznymi oraz
zakłada wymianę młodzieży szkół partnerskich. Realizowany jest w ramach
europejskiego programu Comenius
„ Uczenie się przez całe życie ”.
Szkolnym koordynatorem projektu jest
nauczycielka języka angielskiego,
Pani Marta Inglot, której pomagają
Pani Anna Sieczka, również anglistka
oraz Pani Ewa Żak - nauczycielka biologii. Z ramienia szkoły partnerskiej,
działaniami zarządza Pani Angela
Franchino.
Z naszej strony w projekcie
uczestniczy 22 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich liceum ogólnokształcącego, którzy w ramach działań poszerzają swoją wiedzę z zakresu
ochrony środowiska, ze szczególnym
uwzględnieniem problemu niewłaściwego składowania i pozbywania się
śmieci. W listopadzie 2008, pod kierunkiem Pani Ewy Żak, uczniowie przeprowadzili ankietę badającą wiedzę
i stan świadomości mieszkańców
naszego miasta na temat odpadów.
Wyniki sondażu przedstawione zostały
podczas szkolnej debaty w grudniu
2008, w której uczestniczyli również decydenci odpowiedzialni za stan środowiska naturalnego regionu oraz lekarz
medycyny Pani Grażyna Wajda. Widocznym pozytywnym skutkiem tych
działań było wprowadzenie na terenie
budynku szkolnego segregacji odpadów.
Równolegle z pracami badawczymi, odbywały się zajęcia z języka
angielskiego, ukierunkowane na poszerzanie słownictwa ekologicznego.
Uczniowie przygotowali prezentacje
multimedialne w języku angielskim,
ukazując główne problemy ekologicz-
ne na świecie, ich przyczyny, zasięg,
oddziaływanie na człowieka oraz sposoby zapobiegania.
Od listopada do grudnia prowadzony
był również kurs języka włoskiego.
Podobny kurs, ale języka polskiego
przeszli uczestnicy projektu w szkole
we Włoszech. Chociaż głównym narzędziem porozumienia w projekcie
jest język angielski, to poznane podstawowe wyrażenia w języku ojczystym partnerów z pewnością urozma-
Strona 19
Trasa Przeworsk Massafra, mierząca ponad 2600 km, wiodła przez
Rzym Wieczne Miasto. Jego urodę
i bogactwo kulturowe podziwialiśmy nocą, zachwycając się wspaniałą iluminacją, która w odmienny niż w świetle
dziennym sposób uwypuklała niezwykłą architekturę monumentalnych
budowli. Każdy jednak z biciem serca
czekał na ranek i wizytę w Watykanie.
Oszołomił nas ogrom Placu Świętego
Piotra, oślepiła swym dostojeństwem
Bazylika, ale skromna krypta Naszego
Wielkiego Rodaka JPII rzuciła na kolana. Szkoda, że tylko na 30 sekund
dłużej nie wolno wstrzymywać fali pielgrzymów.
Z Rzymu wyruszyliśmy autostradą
na południe i po prawie ośmiogodzinnej podróży autokarem, po północy, czyli już 14 lutego, dotarliśmy do
Massafry. Pomimo tak późnej pory
i dotkliwego chłodu, zostaliśmy gorąco
powitani przez włoskich partnerów, ich
rodziców i nauczycieli. Niewielkie, bo liczące około 35 tysięcy mieszkańców
miasto na południu Półwyspu Apenińskiego, okazało się miejscem słynącym
z wczesnochrześcijańskich kościołów
w grotach skalnych oraz wielobarwnych korowodów karnawałowych.
Wzniesione po dwóch stronach potężnego kanionu zwanego Gravina, każdą uliczką i budowlą świadczy o swym
Uczniowie ZSOiZ podczas prezentacji o Przeworsku
iciły kontakty między uczniami i nauczycielami.
Kolejnym etapem projektu był wyjazd do szkoły partnerskiej.
Od 12 - 24 lutego 2009 r. , 22osobowa grupa młodzieży ze szkoły
w Przeworsku wraz z opiekunami:
Panią Dyrektor Krystyną Ścisłowicz,
koordynatorem projektu Panią Martą
Inglot oraz Paniami Ewą Żak i Anną
Sieczką przebywały we Włoszech.
bogatym dziedzictwie kulturowym.
Wraz z włoskimi gospodarzami, wielokrotnie przemierzaliśmy ulice i place
miasta podczas wieczornych spacerów i parad karnawałowych. Przełamywaliśmy barierę językową, poznawaliśmy nową kulturę i zwyczaje, kosztowaliśmy śródziemnomorskich potraw.
Lecz dziewięciodniowy pobyt
w mieście szkoły partnerskiej to
POWIAT
Strona 20
przede wszystkim czas wytężonej pracy nad zadaniami projektowymi. A było
ich niemało trwająca dwa dni debata
nad stanem środowiska naturalnego
PRZEWORSKI
liśmy 80 metrów pod ziemię by zachwycać się cudami, jakie natura sama
przez setki lat wytworzyła.
W drodze powrotnej do Polski
Taranto - pod murami zamczyska
Polski i Włoch oraz lokalnych regionów
z udziałem naukowców z wyższych
uczelni, działaczy ekologicznych,
przedstawicieli władz regionu odpowiedzialnych za gospodarkę śmieciami. Wszyscy starali się przedstawić
problem odpadów jako ważny i poważny i odpowiedzieć na pytanie wiodący
temat debaty 'Czy utoniemy w śmieciach?'. Na to pytanie odpowiadali
również uczniowie w trzecim dniu
dyskusji, prezentując własne spostrzeżenia i wypracowując szereg wskazówek, jak zmienić swoje wygodne
przyzwyczajenia i stać się bardziej
świadomymi i odpowiedzialnymi za
stan otaczającej nas przyrody.
W ramach działań projektowych,
odwiedziliśmy wiele miejsc unikalnych
pod względem historycznym, kulturowym i krajobrazowym. Należy do
nich Matera i jej niezwykłe sassi , wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO domy wykute w skale wapiennej, gdzie ludzie żyli przez blisko 7
tysięcy lat. Niewielka Latertza urzeka
umiłowaniem tradycji, szczególnie rzemiosła, których podtrzymanie i kultywowanie jest misją lokalnych władz.
Z kolei Alberobello, najdziwniejsze
miejsce w tym rejonie Włoch, to wioska
kilkuset trulli małych okrągłych domów
o stożkowatych dachach, zbudowanych z wapiennych bloków bez użycia
zaprawy. Port Taranto, założony prawie 2800 lat temu przez spartańskich
żeglarzy, przyciąga swym masywnym
zamczyskiem zwanym Zamkiem
Anioła oraz majestatycznym mostem
zwodzonym, który stał się symbolem
miasta. W Castellana Grotte zesz-
autokar wywiózł nas na wzgórze
Monte Cassino. Na cmentarzu złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy symboliczny znicz, oddając hołd 1051 polskich żołnierzy pochowanych tutaj po
zaciętym boju w maju 1944 r.
Czytaliśmy napisy na tablicach nagrobnych i znajdowaliśmy swoich ro-
Kwiecień 2009
żbie'. Był to kolejny, po wizycie na grobie JP II w Watykanie, akcent polski
podczas naszego pobytu na Ziemi
Włoskiej.
24 lutego 2009, o czwartej nad ranem wyprawa do Włoch pomyślnie się
zakończyła. Wszyscy cali i zdrowi, pełni wrażeń i wspomnień, wzbogaceni
o nowe doświadczenia, dotarli do
Przeworska. Chociaż minął miesiąc od
powrotu, wciąż przypominają się jakieś
zabawne historie, a także mniej przyjemne przygody i perypetie, które wtedy wydawały się wielkie i trudne, a o których dzisiaj mówi się z uśmiechem.
Emocje powoli opadają. Uczniowie
z przeworskiej Jagiellonki z opiekunami projektu już zaczynają planować jak
przyjąć włoskich gości. Na przełomie
maja i czerwca planowany jest drugi
etap wymiany - 22 uczniów szkoły partnerskiej z Włoch wraz z Panem
Dyrektorem Stefano Milda, koordynatorem Panią Angelą Franchino oraz
trzema innymi nauczycielami, będą
przebywać w Przeworsku. Oprócz
zadań projektowych w szkole, na terenie miasta i Podkarpacia, planujemy
szereg innych spotkań, imprez i atrakcji. Pragniemy pokazać włoskim partnerom urodę polskiego krajobrazu,
gościnność polskiego domu, przywiązanie do tradycji ojców, ale i postęp
i nowoczesność, szczególnie w procesie edukacji młodego pokolenia.
“Ta ziemia do Polski należy...” - na cmentarzu Monte Cassino
daków z ziemi przeworskiej, jarosławskiej czy przemyskiej. „Ta ziemia do
Polski należy...” jak mówią słowa znanej pieśni, dlatego nie sposób przejść
obok tego miejsca obojętnie tak, jak nie
sposób nie wypełnić wyrytej w kamieniu prośby tych, którym nie dane było
wrócić do kraju: 'Przechodniu, powiedz
Polsce, żeśmy polegli wierni w Jej słu-
Tekst: Marta Inglot koordynator projektu
partnerskiego H.E.L.P.
Zdjęcia: Anna Sieczka
POWIAT
Kwiecień 2009
Wydarzenia w Zespole Szkół
w Kańczudze
Święto Patrona Szkoły
W dniu 20.12.2008 r. uroczyście
obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły,
połączone ze spotkaniem opłatkowym. Ten dzień zgodnie z tradycją rozpoczął się Mszą św. w miejscowym
kościele. Po przejściu do szkoły odbyła się uroczysta akademia.
Na początku akademii Pani
Dyrektor mgr inż. Ewa Jodłowska -
PRZEWORSKI
szkolnego, który zaśpiewał najbardziej
znane i lubiane kolędy.
Na koniec młodzież ZS złożyła
świąteczne życzenia dyrekcji, zaproszonym gościom, nauczycielom i uczniom. Za przygotowanie akademii odpowiedzialni byli nauczyciele: M. Liszka - Wołoszyn, ks. G. Polasz,
A. Stącel, D. Kozłowska,
M . Szlachta.
Donata Kozłowska
Małgorzata Liszka - Wołoszyn
Marzena Szlachta
Uczniowie ZS w Kańczudze podczas Święta Patrona Szkoły
Zając powitała przybyłych gości,
a następnie przypomniała najważniejsze osiągnięcia naszych uczniów
w konkursach z różnych dziedzin wiedzy i zawodów sportowych. Pani
Dyrektor wręczyła także nagrody
laureatom konkursu dotyczącego życia i twórczości Adama Mickiewicza.
W tym dniu wyróżnieni zostali także
nauczyciele, którzy za osiągnięcia
edukacyjne i wychowawcze otrzymali
Nagrodę Dyrektora.
W dalszej części uroczystości młodzież Zespołu Szkół uczciła pamięć
wieszcza przygotowanym programem
artystycznym, na który składała się
m.in. recytacja najpiękniejszych wierszy poety oraz zapalenie symbolicznego znicza pod tablicą pamiątkową.
Druga część uroczystości przebiegała w prawdziwie świątecznej atmosferze. Uczniowie naszej szkoły
przedstawili bożonarodzeniowe jasełka, które na wzór Wigilii w Reymontowskich Lipcach przybliżały nam nie
tylko tajemnicę narodzin Zbawiciela,
ale także dawne obyczaje i tradycje.
Akademię uświetnił występ chóru
Strona 21
Europejskie Spotkanie Młodych
„Taize”
Zwiedzanie miasta
grupę studencką i grupę samozwańczo zwaną „zwiedzającą”. Każda grupa miała swoje zadania i każda zamieszkała w parafiach w różnych częściach miasta. Część uczestników mieszkała w domach prywatnych, część
w domach parafialnych, część w młodzieżowych schroniskach katolickich.
Ci ostatni mieszkali w pokojach z kolegami z Francji, Włoch, Ukrainy,
Chorwacji.
Cała nasza grupa mogła się spotykać
podczas wspólnych spotkań tematycznych i spotkań modlitewnych oraz
posiłków w halach BRUSSELS EXPO.
Codziennie rano gromadziliśmy
się na krótkich wspólnych modlitwach
i rozważaniach w małych grupach w parafiach. W południe mieliśmy możliwość uczestniczenia w spotkaniach tematycznych prowadzonych w różnych
językach. Każdy dzień kończyliśmy
spotkaniem modlitewnym złożonym ze
wspólnych śpiewów, medytacji i modlitwy wokół krzyża.
Sylwestra spędziliśmy na wspólnych zabawach z mieszkańcami parafii, które nas gościły.
Mieliśmy także możliwość zwiedzenia miasta. Zobaczyliśmy m. in.
Jeden z najpiękniejszych rynków
Europy z zachwycającym gotyckim
ratuszem, XII wieczną Katedrę Św.
Michała i Guduli, Parlament Europejski, Atomium, Łuk Triumfalny, stadion Heysel. Niektórzy zwiedzili muzea
m. in. Muzeum Historii Wojskowości,
Muzeum Lotnictwa, Muzeum Instrumentów Muzycznych, Królewskie
W dniach 29.12.2008r. - 02.01.
2009r. 25 osobowa grupa młodzieży
z Zespołu Szkół w Kańczudze uczestniczyła w Europejskim Spotkaniu
Młodych „Taize”, które odbyło się
w Brukseli. Opiekunami byli: Ksiądz
Grzegorz Polasz - który był także organizatorem wyjazdu i Pani Beata
Drozd.
Do Brukseli wyruszyliśmy autokarem dnia 28.12
2008r. i dotarliśmy
na miejsce następnego dnia rano. Po
przybyciu nasza
48 osobowa pielgrzymka została
podzielona na cztery grupy: grupę
porządkową, grupę śpiewającą
(oczywiście pod
przewodnictwem
Uczniowie ZS w Kańczudze w Brukseli
ks. Grzegorza),
POWIAT
Strona 22
Muzeum Sztuk Pięknych.
Po całej Brukseli mogliśmy poruszać się dowolnymi publicznymi środkami lokomocji, ponieważ otrzymaliśmy bilet upoważniający nas do
dowolnej liczby przejazdów środkami
transportu miejskiego. Oczywiście największą popularnością cieszyło się
metro, w którym oprócz jazdy nawiązywaliśmy międzynarodowe kontakty, „szlifowaliśmy języki obce”, urządza-liśmy międzynarodowe koncerty
muzyczne.
3 stycznia cali, zdrowi, zadowoleni
i bogatsi o niesamowite przeżycia i doświadczenia dotarliśmy do Kańczugi.
Beata Drozd
PRZEWORSKI
Spotkanie Noworoczne
dla emerytów
29 stycznia 2009 roku odbyło się
Spotkanie Noworoczne dla emerytowanych nauczycieli i pracowników
Zespołu Szkół w Kańczudze oraz
Szkoły Podstawowej im. Jana III
Sobieskiego w Kańczudze. Spotkanie
zorganizowały szkolne koła CARITAS,
działające przy obydwu szkołach, przy
dużym wsparciu Dyrektora Szkoły
Podstawowej mgr Teresy Łuczyk oraz
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy
8 - 9 stycznia 2009r. w Zespole
Szkół w Kańczudze odbyła się zbiórka
pieniędzy w ramach Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Zbiórkę przeprowadzili członkowie Szkolnego Kola
„Caritas”. Dzięki zaangażowaniu
i ofiarności młodzieży udało się zebrać
kwotę 605 zł i 2 Euro, która zasiliła konto Orkiestry. Warto dodać, że nasi
Spotkanie noworoczne emerytów
Dyrektora Zespołu Szkół mgr inż. Ewy
Jodłowskiej-Zając. W spotkaniu uczestniczyło 40-tu zaproszonych gości,
którzy obejrzeli Jasełka przygotowane
przez uczniów klasy IV Szkoły
Podstawowej pod opieką mgr Krystyny
Kędzior-Mroziak i mgr Ewy Niedźwiedź.
Ponadto
uczestnicy spotkania wysłuchali koncertu
kolęd i pastorałek w wykonaniu młodzieży z naszej
szkoły pod kierunkiem asystenta SK Caritas z ramienia
Kościoła ks.
Grzegorza
Polasza. Nasi
uczniowie zaangażowali się
w przygotowanie poczęsUczniowie ZS w Kańczudze podczas
tunku, który
zbiórki pieniędzy w ramach WOŚP
uświetnił całą
uczniowie aktywnie uczestniczyli w ak- uroczystość. Przy dźwiękach kolęd
cji WOŚP zorganizowanej w Gminnym miło było nam słuchać wspomnień
Ośrodku Kultury w Kańczudze w dniu tych, którzy kiedyś tworzyli historię
11.01.2009r. Podczas imprezy grupa kańczuckich szkół.
uczniów z klas IIIb LO i IIITM zaopiekunowie SK Caritas przy
prezentowała skecze, a grupa dziewZS w Kańczudze
cząt ćwiczących Aerobik zapreDanuta Płoskoń
zentowała układ choreograficzny
Katarzyna Kulig
z elementami tańca i gimnastyki.
Opiekę nad młodzieżą sprawoWybory uzupełniające do
wały: B. Drozd, E. Kołcz, M. Fudali,
Samorządu Uczniowskiego
D. Konieczna.
w Zespole Szkół w Kańczudze
Dorota Konieczna
w roku szkolnym 2008/2009
Maria Fudali
Jak co roku po feriach zimowych
(luty/marzec 2009) odbyły się w naszej
Kwiecień 2009
szkole wybory uzupełniające do
Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
Konieczność ich przeprowadzenia wynika z Regulaminu Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły, który mówi,
że członkowie Zarządu Samorządu
Uczniowskiego z klas maturalnych są
zwalniani w drugim półroczu z działalności w SU, a w ich miejsce muszą
zostać wybrani uczniowie z klas młodszych.
W pierwszym etapie uczniowie
klas promocyjnych naszej szkoły
zgłosili 14 kandydatów do wyborów
(po 1 z każdej klasy). W drugiej turze
uczniowie wszystkich klas, zarówno
promocyjnych, jak też i obecnych maturalnych głosowali w tajnych wyborach przeprowadzonych w klasach, wybierając 4 osoby z 14 kandydatów.
Najlepsze wyniki osiągnęli następujący uczniowie:
1. Aleksandra Ryś z klasy 1 b LO
143 głosy.
2. Dariusz Brzozowski z klasy II TM
141 głosów.
3. Michał Tonia z klasy I TM - 111 gł.
4. Greta Albert z klasy I TH - 106 głosów.
Uczniowie ci weszli po wewnętrznych
ustaleniach w skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły,
zajmując następujące stanowiska:
1. PRZEWODNICZĄCY
Aleksandra Ryś
2. II Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
Dariusz Brzozowski
3. SEKRETARZ
Greta Albert
4. CZŁONEK
Michał Tonia
Z ubiegłorocznego składu Zarządu
Rady Samorządu Uczniowskiego pozostali jeszcze:
I Zastępca
Przewodniczącego Konrad Kasznia z kl. II a LO
Członek Zarządu - Jan Kaniuch z kl. II
TM
Opiekun SU
w ZS w Kańczudze
Emil Drąg
Zespół Szkół w Kańczudze
uczestnikiem drugiej edycji
Ogólnopolskiego Programu
MAM HAKA NA RAKA
Z inicjatywy uczniów klasy II
Liceum Ogólnokształcącego profilu
medycznym, szkoła postanowiła
przyłączyć się do ogólnopolskiej kampanii walki z chorobami nowotworowymi. Celem naszych działań było
zwiększenie wiedzy członków społeczności szkolnej ZS na temat przyczyn, rozwoju i leczenia nowotworów,
znaczenia badań profilaktycznych
oraz możliwości znacznego zmniej-
POWIAT
Kwiecień 2009
szenia ryzyka ich występowania. W tegorocznej edycji programu szczególną
uwagę zwrócono na problem raka piersi i raka szyjki macicy u kobiet. Założe-
PRZEWORSKI
mum onkologicznym, czyli podstawową wiedzą na temat nowotworów.
Spotkania interaktywne prowadzone
były przez wybitnych lekarzy onkolo-
Strona 23
sukcesem tego programu będzie wykształcenie przekonania, że poprzez
zdrowy tryb życia, unikanie zachowań
ryzykownych, można znacznie zmniej-
Szkolny zespół konkursowy biorący udział w interaktywnych warsztatach on - line
w ramach programu „Mam haka na raka”
niem programu stało się również dotarcie ze zdobytą wiedzą do rodziców
uczniów, ich krewnych i znajomych.
W ramach programu „Mam haka
na raka” szkolny zespół konkursowy
wziął udział w interaktywnych warsztatach on - line, w trakcie których
uczniowie zostali zapoznani z mini-
gów i przedstawicieli organizacji
pacjentów onkologicznych. Zadaniem
młodych ludzi stało się więc rozpropagowanie zdobytej wiedzy wśród lokalnej społeczności, a ich wysiłek dodatkowo oceniany jest w konkursie
„Znajdź haka na raka”.
Niezależnie od rezultatu konkursu,
Zespół Szkół w Sieniawie z życia Szkoły
gimnazjów i 24 szkół ponadgimnazjalnych jest właśnie Zespół Szkół w Sięniawie. Dużą popularnością cieszy się
zainicjowany w bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkół Konkurs - Uczeń
Miesiąca, Semestru i Roku. Na koniec
miesiąca, I semestru i roku szkolnego
oceniane są: wyniki uczniów w nauce,
osiągnięcia sportowe, praca na rzecz
szkoły. Wyróżnienia udzielane są
przez dyrektora na wniosek nauczycieli. Uczeń, który uzyska akceptację
Kapituły Konkursu zostaje laureatem.
Jego imię i nazwisko oraz zdjęcie zamieszczone zostają na stronie internetowej naszej szkoły. Dodatkowo
otrzymuje 10 punktów dodatnich do
oceny z zachowania. Dotychczas
laureatami zostali następujący uczniowie:
Z satysfakcją muszę poinformować, że Zespół Szkół w Sieniawie został zakwalifikowany przez Uniwersytet
Rzeszowski do realizacji programu
FENIKS.
FENIKS to długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania
fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów. Program adresowany jest do uczniów i ich nauczycieli fizyki, a jego celem w odniesieniu do uczniów jest między innymi:
- rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi,
- wzmocnienie kompetencji naukowo technicznych, matematycznych i informatycznych,
- uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy
z fizyki,
- rozwinięcie zainteresowań poznawczo - naukowych.
Projekt jest realizowany przez
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach
i Uniwersytet Rzeszowski. Projekt
spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, wnioski aplikacyjne złożyło ponad 130 szkół. Wśród zakwalifikowanych do realizacji projektu 56
szyć ryzyko zachorowania na raka, zaś
wczesna diagnostyka w większości
przypadków daje szanse na uratowanie zdrowia i życia.
Opiekun szkolnego
zespołu konkursowego
Danuta Płoskoń
Katarzyna Koper klasa III a LO
za najwyższą średnią ocen ze
wszystkich przedmiotów wśród
uczniów klas III LO
A. Leja i A. Suszyło klasa I a LO
Za najwyższą średnią ocen ze
wszystkich przedmiotów (5,00)
Ponadto uczniowie naszej szkoły
uczestniczyli w Olimpiadzie Historycznej, Konkursie Wiedzy Technicznej,
w IV Powiatowym Konkursie Ortograficznym „I Ty możesz zostać Mistrzem
polskiej ortografii", w zawodach i rozgrywkach sportowych.
W ramach preorientacji zawodowej
POWIAT
Strona 24
PRZEWORSKI
Maturzyści podczas balu studniówkowego
Kwiecień 2009
zniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, gdzie uczelnie z całej
Polski prezentowały swoje oferty edukacyjne na rok akademicki 2009/2010.
Przyszli maturzyści bawili się też na tradycyjnej zabawie studniówkowej, którą
zaszczycił swą obecnością Pan
Starosta Zbigniew Kiszka entuzjastycznie powitany przez młodzież.
W tym roku studniówka po raz pierwszy w historii naszej szkoły odbyła się
poza Sieniawą, ale była równie udana
jak wszystkie poprzednie.
Uczniowie kl. III - cich Liceum Ogólnokształcącego zwiedzili Salon Maturzystów zorganizowany przez Poli-
technikę Rzeszowską, a 25.02.2009r.
uczestniczyli w Targach Edukacyjnych
zorganizowanych w Rzeszowie dla uc-
Zespół Szkół Rolniczych
im. Wincentego Witosa w Zarzeczu
Osiągnięcia naszych uczniów
wać tragiczne konsekwencje. Uczestnicy spotkania mieli możliwość poz9 i 10 stycznia 2009r w Zespole
nania, jak bardzo mogą ranić groźby,
obelgi, szantaż czy poniżanie stoso- Szkół Spożywczych w Rzeszowie odwane wobec rówieśników oraz jakie był się etap okręgowy Olimpiady
skutki mogą przynieść takie zachowa- Wiedzy o Żywieniu. Naszą szkołę renia. Dzięki spektaklowi i pogadance mieliśmy
możliwość uczenia się, jak kształtować umiejętności społeczne
rozwiązywać konflikty i opierać się
naciskom ze strony otoczenia
oraz gdzie szukać pomocy. Program został
zorganizowany
przez pedagoga
szkolnego a zaprezentowali go
artyści ImpresaLaureat I miejsca w Olimpiadzie “Wiedzy o Żywieniu”
riatu Artystyczprezentowali uczniowie Klasy III a
nego INSPIRACJA z Krakowa.
TŻiGD Monika Duliban i Mirosław
Grażyna Winiarz Olejarski. Wielkim sukcesem ZSR jest
zajęcie I miejsca w tejże Olimpiadzie.
W tegorocznej XIII Olimpiadzie Wiedzy
o Żywieniu, której organizatorem był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu uczestniczyli uczniowie z liceum
ogólnokształcącego, profilowanego i technikum województwa podkarpackiego.
Uczestnicy odpowiadali w formie pisemnej na pytania testowe z zakresu nauki o żywieniu i żywności, oraz z zakresu biologiczno-chemicznych aspektów żywienia
i technologii gastronomicznej.
Nasz laureat Mirosław za zajęcie I miejsca otrzymał cenne
nagrody rzeczowe.
Z życia szkoły…
28 stycznia 2009 r. Zespół Szkół
Rolniczych gościł gimnazjalistów z Zarzecza, Żurawiczek oraz Cieszacina
Wielkiego. Było to spotkanie integracyjne rozpoczynające akcję promocyjną w związku z rekrutacją na nowy rok
szkolny. Podczas prezentacji komputerowej uczniowie gimnazjum zapoznali się z kierunkami naszej szkoły oraz
ciekawymi wydarzeniami, które miały
miejsce w bieżącym roku szkolnym.
Następnie szkolna grupa teatralna zaprezentowała inscenizację pt. "Światło
zwycięża mrok". Spotkanie zakończono wspólnym poczęstunkiem przy
kolędach i pastorałkach w wykonaniu
szkolnych artystów.
W środę 4 marca 2009r. w naszej
szkole, w ramach realizacji szkolnego
programu profilaktyki, odbył się spektakl teatralny „Pętla zdarzeń”.
Uczestniczyli w nim uczniowie klas IIIV. Spektakl porusza problematykę
agresji i przemocy rówieśniczej, szczególnie przemocy psychicznej, która
jest bardzo dotkliwa i może powodo-
Albina Biedroń
Dyrektor ZS w Sieniawie
Marta Flejszar
Spotkanie integracyjne promujące szkołę
POWIAT
Kwiecień 2009
Młodzież Naszej szkoły 18.03
przystąpiła do I Ogólnopolskiego Młodzieżowego konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Konkurs ten odbył się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Organizatorami
są Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie oraz redakcja miesięcznika ogólnopolskiego „AGROmechanika - Technika w gospodarstwie”.
Partnerem strategicznym konkursu
jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, zaś patronat sprawuje
Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, prof. dr hab.
Alojzy Szymański. Uczniowie przystępujący do tego konkursu zostali wcześniej przeszkoleni przez pracowników
KRUS z zakresu tematyki objętej konkursem. W etapie szkolnym wzięło
udział 17 uczniów kształcących się
w zawodzie technik rolnik i technik
agrobiznesu. Do eliminacji centralnych
został wyłoniony uczeń klasy IV
Technikum Rolniczego - Michał Ziąber.
Jolanta Krzanowska
Renata Pieczko
***
24 lutego 2009 roku w Zespole
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku odbył się V Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego
„Ich höre, ich lese und zugleich verstehe”. W konkursie udział wzięły 4
uczennice naszej szkoły: Adrianna
Szumierz z klasy IV TE, Aneta Chudy
IV TE, Barbara Buczek III TE, Sabina
Gaweł III TH. Wyróżnienie zdobyła
uczennica klasy III Technikum Hotelarstwa Sabina Gaweł.
Alicja Majcher
Tłusty Czwartek
19 lutego 2009 roku w naszej szkole uczniowie klasy II ZSZ Kucharz
Małej Gastronomii w ramach zajęć
z technologii gastronomicznej przygotowali tradycyjne pączki i faworki.
Uczniowie i nauczyciele mieli możliwość zakupienia wypieków na kiermaszu szkolnym. Niewątpliwą atrakcją
okazały się nietypowe pączki wykonane z ciasta z dodatkiem ziemniaków.
Nikt z kupujących nie zdołał rozróżnić
wyrobów wykonanych tradycyjnym
sposobem od nowatorskiej receptury.
Zarobione na kiermaszu fundusze
uczniowie wykorzystali do zakupu
produktów na kolejne zajęcia praktyczne.
Renata Jedynak
Renata Zając
PRZEWORSKI
Strona 25
Tłusty Czwartek w ZSR w Zarzeczu
Społecznie Odpowiedzialny
Biznes w ZSR
Z przyjemnością informujemy, że
Szkolny Klub Przedsiębiorczości
otrzymał dotacje w wysokości 1000 zł
w ramach programu grantowego Ligi
Odpowiedzialnego Biznesu na dofinansowanie przedsięwzięć, których
celem jest propagowanie wiedzy o odpowiedzialnym biznesie. W związku
z tym dnia 4 marca rozpoczął się cykl
warsztatów poświęcony tej tematyce.
Projekt obejmuje warsztaty dla Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości oraz
reszty chętnych, którzy zapoznają się
z ideą CSR (Społecznie Odpowiedzialny Biznes), poznają postawy odpowiedzialnego przedsiębiorcy oraz
odpowiedzialnego pracownika. Podczas warsztatów uczniowie spotkają
się z przedstawicielami inspekcji pracy, którzy przybliżą obowiązki i prawa
zarówno pracodawcy jak i pracownika.
Ponadto członkowie SKP wypracują
model cech oraz postaw społecznie odpowiedzialnego biznesmena. Młodzież po zakończeniu zajęć warsztatowych przeprowadzi kampanię informacyjną dla całej społeczności szkolnej, społeczności lokalnej oraz przedsiębiorców. W tym celu zostanie opracowana broszura informacyjna propagująca założenia CSR oraz postawy
(modele) zachowań społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorców.
Ogłoszony zostanie konkurs na najciekawsze hasło promujące idee
CSR. Ponadto SKP zorganizuje sesję
naukowa p.t. Czy warto być odpowiedzialnym przedsiębiorcą?- czyli za
i przeciw etyki w biznesie z udziałem
uczniów ZSR, przedstawicieli samo-
rządów lokalnych (gminy i starostwa)
oraz przedsiębiorców z terenu powiatu
przeworskiego. Autorką projektu jest
Barbara Górska opiekun Klubu.
Barbara Górska
Wielkanocne wypieki
W ramach zajęć praktycznych
z technologii gastronomicznej klasy
pod opieką pani Renaty Jedynak, pani
Renaty Zając oraz pani Jolanty Ficek
przygotowały wielkanocne wypieki zające, baranki oraz łabędzie. Przygotowane wyroby wielkanocne w ramach promocji szkoły będą sprzedawane przez młodzież z naszej szkoły
na kiermaszu 27 marca w Starostwie
Powiatowym w Przeworsku, oraz 29
marca przy kościele Parafialnym
w Zarzeczu po każdym nabożeństwie
niedzielnym. Zdobyte w ten sposób fundusze uczniowie przeznaczą na zakup
surowców niezbędnych do realizacji
poszczególnych tematów zajęć praktycznych. Pani Dyrektor Bogumiła
Konieczna wspierając zaangażowanie
młodzieży w promocję szkoły i popierając ich przedsiębiorczą postawę zakupiła 50 kg mąki oraz część dekoracji
potrzebnych do ozdobienia wypieków.
Renata Jedynak
Dni Otwarte
20 marca w naszej szkole odbyły
się „Dni otwarte”. Specjalnie dla odwiedzających nas gimnazjalistów przygotowano szereg atrakcji, połączonych
z poznawaniem szkoły, i planowanymi
kierunkami kształcenia. Odwiedziła
POWIAT
Strona 26
nas młodzież gimnazjalna z Zarzecza,
Gniewczyny, Gorliczyny, Tryńczy,
Krzeczowic, Gorzyc a także z Rozborza. Przygotowano wiele atrakcji,
zarówno dla gimnazjalistów jak i dla ich
opiekunów. Spotkanie rozpoczęło się
od prezentacji multimedialnej w sali
gimnastycznej, następnie uczniowie
zostali podzieleni na grupy i rozpoczęli
zwiedzanie, zaś ich opiekunowie mogli
udać się na poczęstunek przygotowany przez młodzież naszej szkoły z pionu żywienia. Młodzież z gimnazjum
zwiedzała kolejno budynek szkoły, internatu oraz Pałac Dzieduszyckich.
W szkole przygotowano dla nich wiele
atrakcji i szereg konkursów z nagrodami. Już na samym początku mogli zaznajomić się z bogatą historią i tradycją
szkoły. W holu głównym znajdowało
się bowiem stanowisko z pamiątkowymi kronikami szkoły, kronikami sportu oraz kroniką upamiętniającą sześćdziesięciolecie naszej placówki.
Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przygotowali prezentacje na temat swojej pracy z młodzieżą w ZSR,
PRZEWORSKI
Prezentacja doświadczenia z fizyki
kubkami i koszulkami z logo szkoły.
Gimnazjaliści podziwiając pięknie wyposażone pracownie dowiedzieli się
o istniejących kierunkach żywnościowych oraz o tych, które ZSR zamie-
Gimnazjaliści podczas dni otwatych w ZSR w Zarzeczu
pokazy fizyczne, konkursy tematyczne
na których to można było wygrać wiele
cennych nagród, między innymi kubki
i koszulki z logo szkoły, oraz firmowe
plecaki. W pracowni do zajęć praktycznych TŻiGD oraz ZSZ-KMG odbył
sie pokaz zastawy szklanej i porcelanowej oraz sztućców. Uczennica klasy
III a Wioletta Telega prezentował nakrycie do obiadu składającego się z 4
dań, śniadania angielskiego oraz deseru z herbatą po Wiedeńsku. Uczniowie klasy I TŻiGD Arkadiusz Baran
i Łukasz Krajewski przeprowadzili konkurs na najładniej udekorowana piernikową pisankę. Wszyscy biorący
udział w konkursie zostali nagrodzeni
Kwiecień 2009
rza otworzyć w następnym roku szkolnym. Podczas spotkania z gimnazjalistami w pracowni nr 9 został przeprowadzony quiz polegający na rozwiązaniu krzyżówek biologicznych. Wybrano 3 liderów, którzy mieli rozwiązać
przygotowane dla nich krzyżówki.
Zwycięzca, który jako pierwszy podał
hasło, otrzymał nagrody tj, plecak firmy
Reebok, zaś pozostałe miejsca nagradzane były kubkiem, koszulką i planem lekcji. Młodzież bardzo chętnie
zgłaszała się do konkursu i chętnie ze
sobą rywalizowała. Pan Janusz
Puszkarz przygotował wraz z uczniami
klasy II TE pokaz doświadczeń z fizyki,
które tradycyjnie są prezentowane na
zajęciach z fizyki i astronomii. Największe wrażenie wywarł eksperyment dotyczący wyładowań atmosferycznych, oraz możliwość wykorzystania do niektórych doświadczeń
sprzętów domowego
użytku jak odkurzacz
lub butelka po napoju. Każdy gimnazjalista mógł się posilić
w szkolnej stołówce
gdzie przygotowano
dla nich drugie śniadanie w postaci ciepłej herbaty i apetycznych bułek. Ponieważ już wkrótce
czeka nas okres rekolekcji i święta
Wielkanocne uczniowie naszej szkoły pod
czujnym okiem swoich nauczycieli przygotowali wyjątkową
pamiątkę w ramach
podziękowania za odwiedzenie Zespołu
Szkół Rolniczych
świąteczne wypieki
w postaci tradycyjnych baranków
wielkanocnych, zająców oraz łabędzi.
Te wyjątkowe podarunki zostały przekazane nauczycielom i dyrekcjom
poszczególnych szkół, które gościły
w naszych murach w trakcie dni otwartych. Przeprowadzona ankieta pośród
gimnazjalistów pokazała, iż bardzo
podobała im się organizacja Dni
Otwartych jak również zainteresowali
się ofertą kształcenia proponowaną
przez naszą placówkę. Mamy nadzieję, iż z większością spotkamy się we
wrześniu.
Monika Stącel
POWIAT
Kwiecień 2009
PRZEWORSKI
Strona 27
Informacje Wydziału Komunikacji
Członkostwo Rzeczypospolitej
Polskiej w strukturach Unii Europejskiej wymogło wprowadzenie wielu
zmian w zakresie dostosowywania nowych unijnych regulacji prawnych do
systemu prawnego obowiązującego
w Polsce. Przez kilka ostatnich lat wprowadzono szereg nowych przepisów
dotyczących rejestracji pojazdów
i ewidencji kierowców, w konsekwencji
wpłynęło to na zwiększenie ilości wykonywanych zadań. W ostatnich latach, pracownicy wydziału komunikacji
obsługiwali i nadal obsługują kilkakrotnie większą liczbę interesantów niż
to miało miejsce jeszcze nawet kilka lat
temu. W 2008 roku obsłużyli ponad
20 000 interesantów w stosunkowo
trudnych warunkach lokalowych.
Stanowiska ds. rejestracji pojazdów po zmianach
w wyniku których na stanowiskach ds.
rejestracji pojazdów wydzielono strefę,
w której przetwarzane są dane osobowe oraz oddzielono ogólnodostępną
strefę ladą w celu uniemożliwienia przebywania osobom nieuprawnionym
w strefie chronionej. Dokonane zmiany
spowodowały również zlokalizowanie
w jednym większym pomieszczeniu
wszystkich stanowisk ds. rejestracji
pojazdów i zniesienie tzw. „rejonizacji”,
co znacznie usprawniło obsługę interesantów. Zainstalowano również tablice
informacyjne.
Ogółem w wydziale komunikacji
w 2008 roku
- wydano 7422 decyzje o rejestracji
pojazdów.
- wydano 10185 dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów
- zgłoszono zbycie lub wyrejestrowano 2713 pojazdów
- wydano 2762 praw jazdy
- zatrzymano 269 praw jazdy
- wydano lub zmieniono 11 licencji na
transport drogowy
- wydano lub zmieniono 35 zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne
- wydano 13 zezwoleń na przewozy
regularne i regularne specjalne
- dokonano 3 wpisów do rejestru
przedsiębiorców prowadzących OSK
- dokonano 1 wpisu do rejestru
przedsiębiorców prowadzących SKP
- wprowadzono 32 zmiany organizacji ruchu
- wydano 33 karty parkingowe
Wydział Komunikacji aktywnie
współpracuje z Policją, Sądami, Prokuraturą, Urzędami Celnymi i Skarbowymi, Inspekcją Transportu Drogowego oraz Ministerstwem Infrastruktury.
Tomasz Kotliński
p.o. Naczelnika Wydziału
Komunikacji, Trasportu i Dróg
we współpracy z gminami z terenu powiatu przeworskiego zorganizowało
Starostwo Powiatowe w Przeworsku warsztaty szkoleniowe „Nowe Dopalacze”- zagrożenia
społeczne i zdrowotne. Warsztaty przeprowadzone były 23
marca br. w Dużej Sali
Konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Przeworsku przez
prof. Mariusza Jędrzejko, pracownika
Fundacji Pedagogium. Warsztaty miały
na celu:
1. P r z e d s t a w i e n i e
zjawiska i specyfiki
używania i nadużywania substancji wzmacniających przez dzieStarosta Zbigniew Kiszka wraz
ci, młodzież i osoby
z prof. Mariuszem Jędrzejko
dorosłe,
2. prezentację zdrowotnych konsekwencji nadużywania substancji energetyzujących i wzmacniających przez
dzieci, młodzież i osoby dorosłe,
3. zapoznanie uczestników ze zjawiskiem i tendencjami narkomanii sterydowej wśród uczniów.
Warsztaty cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem o czym świadczyło
liczne grono (ponad 100 os.) przybyłych uczestników, przedstawicieli
szkół, placówek oświatowych, gmin
i policji. Wszyscy uczestniczy oprócz
certyfikatów ukończenia warsztatów
otrzymali materiały edukacyjne nt. problematyki nadużywania nowych „dopalaczy” i leków oraz identyfikatory substancji psychoaktywnych.
Katarzyna Solak
Wydział Oświaty, Kultury
i Ochrony Zdrowia
Tomasz Kotliński p.o. Naczelnika
Wydziału Komunikacji
Na początku roku w wydziale komunikacji podjęto prace przygotowawcze,
“Nowe dopalacze” - warsztaty
Uroczyste Podsumowanie
Szkolnego Roku Sportowego
2007/2008
Tegoroczne podsumowanie szkolnego roku sportowego 2007/2008
miało miejsce 20 lutego br. i odbyło się
w sali Starostwa Powiatowego w Przeworsku. Za największe osiągnięcia
sportowe na szczeblu powiatu i województwa nauczycielom, dyrektorom
wyróżnionych szkół wręczono pamiątkowe dyplomy, statuetki i puchary.
I m. Szkoła Podstawowa w Kańczudze
II m. Szkoła Podstawowa Nr 2
w Przeworsku
III m. Szkoła Podstawowa Nr 1
w Przeworsku
W Powiatowej Gimnazjadzie Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym
2007/2008 zwyciężyli:
I m. Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku
II m. Gimnazjum Nr 1 w Kańczudze
III m. Zespół Szkół Nr 1 w Jaworniku
Polskim
II m. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku
III m. Zespół Szkół w Kańczudze
Wicestarosta M. Frączek wręcza
dyplom K. Mirkiewiczowi nauczycielowi ZSOiZ
Nagrodzone dyplomami i pucharami szkoły ponadgimnazjalne
W Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w kategorii szkół
podstawowych w roku szkolnym
2007/2008 czołowe miejsca zajęły
następujące szkoły:
W sportowej rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym
2007/2008 za najlepsze uznano
następujące szkoły:
I m. Zespół Szkół Zawodowych
w Przeworsku
IV m. Zespół Szkół Rolniczych w Zarzeczu
V m. Zespół Szkół w Sieniawie
Nagrodzonym Dyrektorom Szkół
i nauczycielom serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów w sportowych rywalizacjach.
Klaudia Krupa
Wydział Oświaty, Kultury
i Ochrony Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Przeworsku
Zapraszają
na akcję promocji zdrowia i profilaktyki chorób
pod hasłem
w dniu 31 maja 2009 r. od godz. 15.30
Miejsce imprezy: Zespół Pałacowo - Parkowy w Przeworsku
W ramach akcji będą wykonywane m.in. bezpłatne pomiary ciśnienia tętniczego krwi, badania poziomu cukru we krwi,
cholesterolu, gęstości kości w kierunku osteoporozy, konsultacje lekarskie i psychologiczne. Odbędą się zawody
sportowe, gry i zabawy dla dzieci. Przewidziano konkursy z cennymi nagrodami.!!!
Szczegóły imprezy na plakatach.
Serdecznie zapraszamy
„Powiat Przeworski”
Czasopismo wpisane do Rejestru Dzienników i Czasopism pod NR 52
Nakład: 2500 egz.
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, tel. (0-16) 648 70 09,
fax. (0-16) 648 94 84
Redaguje: zespół redakcyjny