samorządowe czasopismo informacyjne

Transkrypt

samorządowe czasopismo informacyjne
Egzemplarz bezpłatny
Nr 1 (28)
Kwiecień 2011
ISSN 1509-4421
SAMORZĄDOWE CZASOPISMO INFORMACYJNE
Dzieląc się radością Świąt Wielkanocnych
składamy Mieszkańcom Powiatu Przeworskiego najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
wszelkiej pomyślności, nadziei oraz wiosennego nastroju.
Niech radość wielkanocnego poranka Zmartwychwstania Pańskiego
Wraz z nadzieją na przyszłość i pokojem ducha
pozostanie na każdy dzień, który przed nami.
Wicestarosta
Leszek Kisiel
Starosta
Zbigniew Kiszka
Przewodniczący Rady Powiatu
Tadeusz Kiełbowicz
POWIAT
Strona 2
PRZEWORSKI
Kwiecień 2011
Nowe władze Powiatu Przeworskiego IV Kadencji
Starosta Powiatu Przeworskiego
Zbigniew Kiszka
wykształcenie wyższe WSSG w Tyczynie,
żonaty - żona Barbara,
trójka dzieci - córki Magdalena i Katarzyna, syn Tomasz
Telefon: (0-16) 648 70 09 wew. 101
E-mail: [email protected]
Zarząd Powiatu Przeworskiego
1. Zbigniew Kiszka - Starosta Przeworski
2. Leszek Kisiel - Wicestarosta Przeworski
3. Krystyna Sowa - Członek Zarządu
4. Jan Pieniążek - Członek Zarządu
5. Janusz Uberman - Członek Zarządu
Skład Rady Powiatu Przeworskiego IV Kadencji
1. Tadeusz Kiełbowicz - Przewodniczący
Rady Powiatu Przeworskiego
2. Andrzej Żygadło - Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Przeworskiego
3. Karol Benbenek
4. Jadwiga Gwóźdź
5. Zbigniew Kiszka
6. Grażyna Kotowska
7. Daniel Krawiec
8. Jan Krupa
9. Jacek Pieniążek
10. Jan Pieniążek
11. Stanisław Pokrywka
12. Krystyna Sowa
13. Zenon Szkamruk
14. Stanisław Śliwa
15. Stanisław Tompalski
16. Barbara Tytuła
17. Janusz Uberman
18. Bogusław Urban
19. Janusz Wajhajmer
20. Tadeusz Walkiewicz
21. Zygmunt Zielonka
Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Bogusław Urban - Przewodniczący Komisji
2. Daniel Krawiec
3. Janusz Wajhajmer
4. Stanisław Pokrywka
5. Karol Benbenek
Wicestarosta Powiatu Przeworskiego
Leszek Kisiel
wykształcenie wyższe, dr nauk o Ziemi UP w Krakowie,
żonaty - żona Marzena,
trzech synów - Bartłomiej, Tomasz i Przemysław
Telefon: (0-16) 648 70 09 wew. 101
E-mail: [email protected]
Skład Komisji Regulaminowo - Statutowej:
1. Jan Krupa - Przewodniczący Komisji
2. Jan Pieniążek
3. Krystyna Sowa
4. Zenon Szkamruk
Skład Komisji Budżetowej:
1. Janusz Wajhajmer - Przewodniczący Komisji
2. Zygmunt Zielonka
3. Jadwiga Gwóźdź
4. Janusz Uberman
Skład Komisji ds. Zdrowia, Edukacji,
Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki:
1. Zygmunt Zielonka - Przewodniczący Komisji
2. Grażyna Kotowska
3. Andrzej Żygadło
4. Jacek Pieniążek
Skład Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska,
Rodziny i Pomocy Społecznej:
1. Karol Benbenek - Przewodniczący Komisji
2. Zbigniew Kiszka
3. Jan Pieniążek
4. Barbara Tytuła
Skład Komisji Bezpieczeństwa,
Porządku Publicznego,
Komunikacji, Transportu i Dróg:
1. Tadeusz Walkiewicz - Przewodniczący Komisji
2. Stanisław Tompalski
3. Barbara Tytuła
4. Stanisław Śliwa
POWIAT
Kwiecień 2011
PRZEWORSKI
Strona 3
Nowe władze w poszczególnych miastach
i gminach na terenie powiatu przeworskiego
Gmina Adamówka
Miasto Przeworsk
Edward Jarmuziewicz - Wójt
Jan Kyć - Przewodniczący Rady Gminy
Maria Dubrawska - Lichtarska - Burmistrz
Dariusz Łapa - Z-ca Burmistrza
Andrzej Rozpotyński - Przewodniczący Rady Miasta
Gmina Gać
Grażyna Pieniążek - Wójt
Lesław Stańko - Przewodniczący Rady Gminy
Gmina Jawornik Polski
Stanisław Petynia - Wójt
Marek Makarski - Przewodniczący Rady Gminy
Miasto i Gmina Sieniawa
Adam Woś - Burmistrz
Janusz Świt - Z-ca Burmistrza
Danuta Król - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Gmina Tryńcza
Miasto i Gmina Kańczuga
Ryszard Jędruch - Wójt
Zofia Nowak - Z-ca Wójta
Stanisław Konieczny - Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Sołek - Burmistrz
Emil Drąg - Przewodniczący Rady Miejskiej
Gmina Zarzecze
Gmina Przeworsk
Edward Pączka - Wójt
Wawrzyniec Wojtas - Z-ca Wójta
Mieczysław Bocheński - Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kubicki - Wójt
Jan Telega - Z-ca Wójta
Izydor Pieniążek - Przewodniczący Rady Gminy
Budżet powiatu przeworskiego na rok 2011
Dochody budżetu oszacowano na poziomie
63.391.111 zł. Wydatki natomiast będą wynosić
74.223.257 zł. Budżet jest równoważony z przychodami
w kwocie 5.832.146 zł.
Największe wydatki będą przeznaczone na transport
i łączność 26.815.946 zł, oświatę i edukacyjną opiekę
wychowawczą 18.282.289 zł, ochronę zdrowia 6.016.732
zł, pomoc społeczną 6.882.718 zł.
Rok budżetowy 2011 będzie ukierunkowany na
kontynuację ważnych dla powiatu projektów inwestycyjnych przy jak najpełniejszym wykorzystaniu w ich
realizacji przyznanych już środków zewnętrznych. Na
wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 30.252.118 zł.
Do najważniejszych z nich należą:
- „Przebudowa ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu
przeworskiego i łańcuckiego obejmujaca drogi: Przeworsk
- Gać - Markowa (gr. powiatu, Nowosielce - Dębów, Dębów
- Wojciechówka, Albigowa - Husów - Rzeki” 11.540.755,08 zł,
- „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Gniewczyna Gorzyce, Gniewczyna - Świętoniowa, Grzęska Świętoniowa” - 8.145.433,80 zł,
- „Remont ulic powiatowych na terenie miasta Przeworska”
wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych i pojazdów
w ramach „Wieloletniego Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” - 3.000. 000 zł,
- Podkarpacki System Administracji Publicznej PSeAp zabezpiecza się środki na wydatki majątkowe w kwocie
1.176.261,00 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa z przystosowaniem dla
niepełnosprawnych Zespołu Szkół Zawodowych
w Przeworsku dla nowoczesnego kształcenia młodzieży
i dorosłych w zawodach technicznych” - 1.168.367,30 zł,
- Projekt PSIM ( SP ZOZ Przeworsk) - 440.513,93 zł,
- Nadbudowa, przebudowa Bloku Operacyjnego i OA
i IT ( SP ZOZ Przeworsk) - 2.302.918 zł.
Jeśli chodzi o główne źródła dochodów, jakie uzyskuje
Powiat Przeworski to głównym źródłem dochodów jest
subwencja ogólna, którą na 2011 rok planuje się
w wysokości 28.367.004 zł. Składa się ona z części:
oświatowej (16.104.364 zł), wyrównawczej (7.560.582 zł)
i równoważącej (701.058 zł) i stanowi ogółem 35,66 proc.
dochodów budżetu powiatu .
Drugim źródłem dochodów budżetu są dotacje celowe
, które planuje się w tym roku w kwocie 27.571917 zł, co
stanowi około 40 proc. dochodów ogółem. Na tę kwotę
składają się między innymi środki Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki - 225.861 zł, środki związane z realizacja
zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 15.406.126 zł. Ponadto planuje się uzyskać dochody na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego w kwocie 2.285.286 zł, głównie na
inwestycje drogowe i realizacje zadań z zakresu pomocy
społecznej.
Anna Kowal
Skarbnik Powiatu
POWIAT
Strona 4
PRZEWORSKI
Kwiecień 2011
Informacje Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku
Zima 2010 / 2011
Sezon Zimowego Utrzymania Dróg 2010-2011
rozpoczął się wraz z pierwszym atakiem zimy w dniach
27/28.XI.2010r. i trwał z przerwami do 7.III.2011r.
W ramach ZUD wziął udział następujący sprzęt:
- 3 pługopiaskarki P1 własne
- 2 pługopiaskarki P1 wynajem
- 3 koparko - ładowarki własne
- 1 ładowarka Ł-34 wynajem
- 1 pług wirnikowy z ciągnikiem Lamborghini
W ramach prac związanych z likwidacją śliskości na
drogach powiatowych zużyto 1600t materiałów
uszarstniających i 145t soli. Przy obsłudze sprzętu,
odśnieżaniu i uszarstnianiu chodników, w 16h dyżurach
pracowało codziennie 22 osoby.
Praca koparki przy odsnieżaniu dróg
Praca wirnika przy odśnieżaniu dróg
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007 - 2013
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
„Przebudowa ciągu dróg na terenie powiatu przeworskiego i łańcuckiego obejmująca drogi:
Przeworsk - Gać - Markowa, Nowosielce - Dębów, Dębów - Wojciechówka, Albigowa -Husów - Rzeki”
Trwają mocno zaawansowane prace przy realizacji
projektu. Do tej pory od momentu rozpoczęcia inwestycji tj,
IV kwartale 2010r. oraz I kwartale 2011r. wykonano
kanalizację burzową, przepusty, położono masę
wyrównawczą oraz chodniki na terenie powiatu
przeworskiego i łańcuckiego.
Wartość zrealizowanych robót:
- IV kw. 2010 - 5 983 740,66 zł brutto
- I kw. 2011 - 396 382,58 zł brutto
Budowa przepustu w Dębowie
Budowa chodnika - ul. Szpitalna w Przeworsku
Wykonywanie zjazdów w Studzianie
Kwiecień 2011
POWIAT
PRZEWORSKI
Strona 5
„Przebudowa ciągu dróg powiatowych Gniewczyna Łańcucka - Gorzyce,
Gniewczyna Łańcucka - Świętoniowa, Grzęska - Świętoniowa”
W miesiącu marcu rozpoczęto pracę przy realizacji
w.w. zadania. W pierwszej kolejności przystąpiono do
wykonania kanalizacji burzowej i chodnika w miejscowości
Grzęska.
Budowa kanalizacji burzowej w Grzęsce
Budowa chodnika w Grzęsce
Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011
25 lutego 2011 br. w PZD odbył się przetarg na
wykonanie w ramach tego programu zadania pn:
„Poprawa dostępności komunikacyjnej dróg
powiatowych do drogi wojewódzkiej Nr 835 poprzez
remont następujących ulic powiatowych: Nr P1588R
ul. Lubomirskich, Nr P 1589R ul. Dynowska, Nr P 1589R
ul. Dworcowa, Nr P 1590R ul. Krasickiego, Nr P 1591R
ul. Cukrowniana, Nr P 2500R, ul. Głęboka, Nr P 1586R
ul. Konopnickiej, Nr P 1597R ul. Piłsudskiego, Nr P
1598R, ul. Tkacka, Nr P 1599R, ul. Kasprowicza, Nr P
Budowa chodnika - ul. Lubomirskich w Przeworsku
1600R ul. Wiejska, Nr P 1600R ul. Żurawia, Nr P 1601R
ul. Czarnieckiego Boczna, na terenie miasta
Przeworska wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych
i pojazdów”. Wpłynęło 5 ofert wśród których
najkorzystniejszą złożyła firma Budowa Dróg i Mostów
Józef Babiś 37-500 Jarosław, os. Pułaskiego 7/12 za cenę
ofertową brutto 5 573 793,98 zł. Po przekazaniu placu
budowy rozpoczęto realizację modernizacji chodników na
ulicy Lubomirskich, Konopnickiej i Dworcowej.
Remont chodnika - ul. Konopnickiej w Przeworsku
Osłona przeciwosuwiskowa
Decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji powiat przeworski uzyskał promesę na
opracowanie dokumentacji technicznej na zabezpieczenie
osuwiska, które powstało po intensywnych opadach
deszczu w lipcu 2010r. w m. Łopuszka Wielka na drodze
powiatowej Siedleczka - Pantalowice w km
2+650 - 2+750.
Wartość promesy 64 000,00 zł.
Obecnie trwa
procedura przetargowa związana z wyłonieniem projektanta.
Osuwisko w Łopuszce Wielkiej
Strona 6
POWIAT
PRZEWORSKI
Kwiecień 2011
Usuwanie skutków działania klęsk żywiołowych
Dzięki staraniom władz powiatu otrzymano od MSWiA
Bds USKŻ promesę w wysokości 960 000,00 zł na
realizację zadania pn. „Remont uszkodzonych w wyniku
powodzi dróg powiatowych: Dobra - Cewków w km 4+900
÷7+000 - Adamówka - Pawłowa - Cewków w km 3+530 ÷
5+000” na terenie gminy Adamówka.
W ogłoszonym w miesiącu lutym przetargu startowało
6 firm. Najtańszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg i Mostów w Leżajsku S.A. 37-300 Leżajsk ul.
Mickiewicza 79 za cenę 929 514,08 zł. Planowany termin
wykonania inwestycji to 30 czerwca br.
Prace wykonywane przez PZD
a) Remonty dróg powiatowych w 2011r.
Tak jak w innych latach w okresie wiosennym PZD
przystąpiło do wykonywania remontów cząstkowych dróg.
Remonty prowadzone są przy użyciu emulsji asfaltowej
(remonter i skrapiarka) oraz przy użyciu mas bitumicznych
na gorąco.
b) Remonty chodników
W 2011r. planuje się w ramach współpracy z gminami
remonty chodników. W planie są między innymi remonty
chodników w Zarzeczu, Pełnatyczach i Kańczudze.
c) Renowacja rowów i poboczy
Pracownicy PZD wykonywać będą w 2011 roku prace
przy renowacji rowów, ścince, uzupełnianiu i utwardzaniu
poboczy, oczyszczaniu przepustów i ich remoncie. Do
realizacji tych zadań wykorzystany będzie sprzęt:
3 koparko
ładowarki, 2 wywrotki STAR, 1 ciągnik
Lamborghini z głowicami do ścinki poboczy i oczyszczania
rowów.
Remont cząstkowy masą mineralno - asfaltową
Praca koparki przy renowacji rowów
d) W I kw. pracownicy PZD wykonali prace związane
z wycinką drzew, zakrzaczeń, korektą koron drzew
polegającą na usuwaniu suchych gałęzi. Od miesiąca
kwietnia będą prowadzone prace związane z nasadzeniami drzew w pasach drogowych.
Zasadzenia drzew w pasie drogowym
Remont cząstkowy za pomocą remontera
W tym roku sytuacja na drogach jest utrudniona ze
względu na powstałe ciężkie przełomy, których likwidacja
opóźni remonty dróg i spowoduje wzrost kosztów remontu.
Ciężkie przełomy powstałe po zimie
Prace przy wycince drzew
Kwiecień 2011
POWIAT
PRZEWORSKI
Strona 7
Informacje SP ZOZ w Przeworsku
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Przeworsku kolejny już rok szuka oszczędności, dbając
jednocześnie o jakość świadczonych usług. Rosnące
z roku na rok koszty całej działalności medycznej, przy
zmniejszonym zakresie ich finansowania, doprowadziły do
tego, że z ogromnym trudem obecnie szpital reguluje
zobowiązania publiczno-prawne oraz część zobowiązań
względem dostawców. Kontrakt, jaki przeworski szpital
zawarł z NFZ na ten rok jest nieco wyższy od
ubiegłorocznego, jednak wobec wzrostu podatku VAT, cen
energii elektrycznej, paliwa, czy ubezpieczenia oznacza to,
że będzie znacznie mniej środków finansowych na
leczenie pacjentów, a zatem kolejki do lekarzy i na zabiegi
wydłużą się. W ostatnich latach placówka przyjmowała
znacznie więcej pacjentów niż pierwotnie zakładały
umowy, z tego też powodu chcemy odzyskać od NFZ
pieniądze za zrealizowane świadczenie medyczne na
łączną kwotę 7 000 000 zł. Ile z tej sumy uda się otrzymać
jeszcze nie wiemy. Zapewnienie dostępu do usług
zdrowotnych coraz wyższej jakości i udzielanych przez
specjalistów z wykorzystaniem coraz nowszej aparatury, to
wymóg NFZ warunkujący kontraktowanie świadczeń, ale
nie gwarantujący, że po ich spełnieniu, kontrakt narzucony
szpitalowi sfinansuje poniesione koszty. Jest wręcz
odwrotnie, zapłata za wykonaną usługę jest prawie zawsze
niższa niż koszty jej wytworzenia. Poza tym placówka nie
może w pełni wykorzystywać swojego potencjału
kadrowego, lokalowego i sprzętowego.
Całkiem inaczej wygląda działalność inwestycyjna
szpitala. Od kilku lat, głównie dzięki zainteresowaniu
i zaangażowaniu organu założycielskiego
Powiatu
Przeworskiego, widzimy zmiany na lepsze. Aktualnie
realizowana jest poważna inwestycja na terenie szpitala tj.
nadbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego i Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zgodnie z podpisaną
umową termin zakończenia prac przewidziany jest na
koniec III kwartału 2011r. Sfinansowanie projektu oraz
zakup nowoczesnego wyposażenia będzie możliwy dzięki
zaciągniętemu kredytowi. SP ZOZ w Przeworsku ma
w planach na ten rok także dalszą termomodernizację
budynków. Fundusze na zakup sprzętu medycznego oraz
na inwestycje pochodzą z Powiatu Przeworskiego,
z funduszy unijnych, a częściowo stanowią własny wkład
zakładu.
Mając na względzie powyższe, dla zapewnienia
dalszego funkcjonowania szpitala i zapewnienia
bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszego
miasta i regionu, Dyrekcja zakładu zwróciła się do władz
gmin powiatu przeworskiego, z prośbą o wsparcie
finansowe. Tylko ścisła współpraca władz samorządowych
z Dyrekcją szpitala i jednomyślność ukierunkowana na
rozwój zakładu, pozwoli zapewnić wyższy poziom i jakość
świadczonych usług zdrowotnych oraz podnieść standard
pracy personelu.
Sylwia Czwartkowska
SP ZOZ Przeworsk
Informacje Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku
Pierwszy miesiąc 2011 roku przyniósł w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Przeworsku wzrost rejestrowanego
bezrobocia. Na koniec stycznia zarejestrowanych było
6 630 bezrobotnych, a stopa bezrobocia wyniosła
w powiecie 18,7%. W lutym liczba bezrobotnych utrzymała
tendencję wzrostową i osiągnęła 6 813 osób, z czego blisko
połowę stanowili mężczyźni (3 396). Zdecydowana
większość (tj. 72%) zarejestrowanych osób bezrobotnych
to mieszkańcy wsi.
STOPA REJESTROWANEGO BEZROBOCIA
Niestety, pomimo braku poprawy sytuacji na lokalnym i
krajowym rynku pracy, rząd drastycznie ograniczył ilość
środków (o ok. 75%) na aktywizację osób bezrobotnych na
rok 2011.
Ta decyzja spotkała się z szerokim sprzeciwem
społecznym. Zarówno urzędy pracy, jak i starostwa w tym
także rada powiatu przeworskiego podejmowały szereg
działań mających na celu zmianę stanowiska rządu oraz
poinformowanie przedstawicieli władz o trudnej sytuacji na
lokalnym rynku pracy.
Obecna możliwość pozyskania środków uzależniona
jest od udostępnienia rezerwy ministra gospodarki i polityki
społecznej (Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku
przygotował już 4 wnioski o dofinansowanie).
Kwoty przyznawane w latach uprzednich pozwalały na
szeroką działalność Urzędu w zakresie aktywizacji osób
bezrobotnych. W roku bieżącym także z uwagi na duże
zobowiązania finansowe zaciągnięte umowami na
organizację staży i prac interwencyjnych z 2010 roku
środki, jakimi obecnie dysponuje urząd, pozostają
niewielkie. W związku z tym polityka ich wydatkowania
została obwarowana szczegółowymi zasadami. Informacje
dotyczące kryteriów kwalifikujących osoby bezrobotne do
odbycia stażu oraz warunków, jakie muszą spełniać
Organizatorzy, umieszczone są na stronie internetowej
urzędu a także na tablicach informacyjnych.
Obecnie trwa także nabór wniosków na przyznanie
środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Kwota
dofinansowania wynosi: 14 000 zł.
Ponadto przyjmowane są wnioski o skierowanie na
szkolenie indywidualne.
W ramach działań Centrum Aktywizacji Zawodowej
organizowane są także zajęcia grupowe z zakresu
aktywnego poszukiwania pracy. Wszyscy zainteresowani
skorzystaniem z tej formy pomocy mogą zgłaszać chęć
uczestnictwa u pośredników pracy w siedzibie urzędu przy
ul. Lwowskiej 16.
Poza powyższym w CAZie osoby bezrobotne mogą
Strona 8
POWIAT
skorzystać z porad oraz z pomocy w konstruowaniu
dokumentów aplikacyjnych u doradców zawodowych,
w CAZ znajdą także dostęp do prasowych i internetowych
zarówno lokalnych, ogólnopolskich, jak i zagranicznych
ofert pracy.
Działania urzędu pracy jako pośrednika pracy
determinowane są sytuacją lokalnych pracodawców.
W związku z rozpoczynającymi się pracami przy budowie
autostrady na odcinku Rzeszów-Jarosław mamy nadzieję
na zwiększenie ilości zatrudnienia w branży budowlanej,
energetycznej, kanalizacyjnej i transportowej.
Starosta Zbigniew Kiszka podczas spotkania z przedsiębiorcami
15 marca br. w naszym urzędzie zostało zorganizowane spotkanie pracodawców z przedstawicielem
firmy Polimex Mostostal głównym wykonawcą prac przy
budowie. Celem spotkania było przedstawienie form
i warunków nawiązania współpracy w ramach podwykonawstwa prac. Pracodawcy zainteresowani współpracą
zaproszeni zostali do składania ofert w siedzibie biura
Mostostalu w Łańcucie przy ul. Podzwierzyniec 41.
Ponadto obecny na spotkaniu Starosta Przeworski
Zbigniew Kiszka zapoznał uczestników z podejmowanymi
przez powiat inwestycjami, a przedstawiciel Rzeszowskiej
PRZEWORSKI
Kwiecień 2011
Zaproszeni przedsiębiorcy
Agencji Rozwoju Regionalnego w krótkiej prezentacji
przedstawił formy podejmowanych przez RARR działań.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku
natomiast zapoznał uczestników spotkania z obecną
sytuacją na lokalnym rynku pracy oraz działaniami urzędu
w zakresie wydatkowania posiadanych i pozyskiwanych
dodatkowo środków na aktywizację osób bezrobotnych.
Przedstawił także ofertę współpracy w ramach możliwości
pośrednictwa pracy i pozyskania pracowników
z wymaganymi kwalifikacjami.
Dziękujemy Staroście Przeworskiemu Zbigniewowi
Kiszce, przedstawicielowi firmy Polimex Mostostal,
przedstawicielom Rzeszowskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego oraz Pracodawcom za przybycie na
spotkanie i aktywny w nim udział.
Z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych pragnę
w imieniu własnym oraz pracowników Powiatowego
Urzędu Pracy w Przeworsku życzyć, by Zmartwychwstały
Pan otworzył nasze serca na radość i nadzieję płynące
z Jego zwycięstwa nad złem.
Adam Zabłocki
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Przeworsku
GŁÓWNE ZMIANY WPROWADZONE NOWELIZACJĄ USTAWY
O PROMOCJI ZATRUNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY
(WPORWADZONE Z DNIEM 1.02.2011R.)
1. Status bezrobotnego może uzyskać osoba, która
zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej
wniosek o zawieszenia wykonywania działalności
gospodarczej.
2. Osoba bezrobotna, która zarejestrowała się w okresie
zawieszenia działalności gospodarczej, jeżeli spełni
warunki - określone w art. 71 ustawy warunkujące
przyznanie prawa do zasiłku po okresie 90 dni od dnia
zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy,
nabędzie prawo do zasiłku. Okres pobierania zasiłku
będzie skrócony o 90 dni.
3. Osoba bezrobotna, która podjęła działalność
gospodarczą, traci status z dniem dokonania wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej.
4. Do 31.01.2001r. osoba, która nie stawiła się
w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie
do 7 dni o uzasadnionej przyczynie niestawiennictwa,
była pozbawiona statusu bezrobotnego na okres
3 miesięcy.
Od 1.02.2011 r. okresy wyłączenia są znacznie
wydłużone i osoba taka zostaje pozbawiona statusu
bezrobotnego na okres:
a) 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa,
b) 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa,
c) 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego
niestawiennictwa.
6. Do 31.01.2011r. starosta mógł pozbawić statusu
bezrobotnego kobiety w ciąży, niezdolnej do pracy wskutek
choroby przez nieprzerwany okres 90 dni. Od 1.02.2011
starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego
kobiety w ciąży oraz w okresie 30 dni po dniu porodu
z powodu niezdolności do pracy trwającej przez
nieprzerwany okres 90 dni.
7. Od 1.07.2011 r. starosta z Funduszu Pracy może
zrefundować osobie fizycznej, osobie prawnej lub
jednostce organizacyjnej, będącej posiadaczem
gospodarstwa rolnego, zatrudniającej w okresie ostatnich
6 miesięcy co najmniej jednego pracownika w pełnym
wymiarze czasu pracy, koszty wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego w wysokości nie wyższej niż 6-krotna
wysokość przeciętnego wynagrodzenia.
8. W.w. przepis dotyczy również podmiotów prowadzących
niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły.
9. Do okresu uprawniającego do zasiłku jest zaliczany
okres zatrudnienia od 1.01.2009r., w którym pracodawcy
nie odprowadzali składek na Fundusz Pracy (dot. osób
powracających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu
wychowawczego).
Michalina Krówka
Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń
POWIAT
Kwiecień 2011
PRZEWORSKI
Strona 9
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Przeworsku
Zachowania zdrowotne młodzieży
Realizując zadania w zakresie zdrowia
publicznego Główny Inspektor Sanitarny przygotował
badanie ankietowe dotyczące „Zachowań zdrowotnych
młodzieży” w celu oszacowania zagrożeń wynikających
z ryzykownych zachowań.
W całej Polsce zaplanowano objęcie losowo wybranej
grupy 12000 uczniów z ok. 400 klas gimnazjum i szkół
ponadgimnazjalnych. W powiecie przeworskim zostały
wylosowane dwie szkoły, gdzie pracownik Powiatowej
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Przeworsku
przeprowadził ankietyzację 30 uczniów, wśród losowo
wybranych klas.
Serdecznie dziękuję Dyrekcji oraz uczniom Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku,
Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku za współpracę
i umożliwienie przeprowadzenia badań.
Światowy Dzień Walki z Rakiem
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych,
im. Króla Władysława Jagiełły
w Przeworsku był inicjatorem
działań związanych z „Światowym Dniem Walki z Rakiem”
i realizacją IV edycji programu
„Mam Haka na Raka”. W ramach
współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Przeworsku i Samodzielnym Publicznym
Młodzież ZSOiZ biorąca udział w akcji
Młodzież ZSOiZ biorąca udział w akcji
Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku uczniowie pod
opieką nauczyciela Pani Agnieszki Firlety przygotowali
marsz mający na celu popularyzację działań
profilaktycznych skłaniających do kontroli i ochrony
własnego zdrowia.
Wszystkim mieszkańcom powiatu przeworskiego,
którzy w dniu 4 lutego 2011 r., składając podpis wyrazili swe
poparcie i aprobatę organizowanej przez nas akcji,
serdecznie dziękujemy i życzymy dużo zdrowia.
Podsumowanie programów edukacyjnych
Zespół Szkół w Studzianie dokonał podsumowania
programów edukacyjnych: „Wolność Oddechu Zapobiegaj
Astmie” oraz „Zawsze razem”. Uczniowie klasy II i III Szkoły
Podstawowej w Studzianie w ramach podsumowania
programów przygotowali formy wizualne prezentujące
prace plastyczne.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Przeworsku
Wystawa prac
Dzieci z Zespołu Szkół w Studzianie
Strona 10
POWIAT
PRZEWORSKI
Kwiecień 2011
Informacje Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa - Biuro Powiatowe w Przeworsku
1. PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE, ONW, PŁATNOŚCI
ROLNOŚRODOWISKOWE
W 2011 roku na jednym formularzu wniosku rolnicy
mogą wnioskować o przyznanie dziesięciu rodzajów
płatności:
1. jednolitą płatność obszarową (JPO),
2. uzupełniające płatności obszarowe (UPO), w tym:
- płatności do powierzchni grupy upraw podstawowych,
- płatności uzupełniającej do powierzchni upraw roślin
przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych
użytkach zielonych (płatności zwierzęcej),
- płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu,
niezwiązanej z produkcją,
3. płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin
strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych
(specjalna płatność obszarowa),
4. oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność
do pomidorów),
5. przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich (OM),
6. płatność cukrową,
7. płatności do krów i owiec (wsparcie specjalne),
8. przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć
rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt
(PROW na lata 2004-2006),
9. płatności rolnośrodowiskowe (PROW na lata 20072013),
10. pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania
na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).
Przypominamy, iż przed złożeniem wniosku we
właściwym miejscowo biurze powiatowym ARiMR, należy
obowiązkowo zweryfikować poprawność danych
zawartych we wstępnie wypełnionym wniosku ze stanem
faktycznym.
Wypełniony wniosek wraz z materiałem graficznym
trzeba będzie złożyć w biurze powiatowym ARiMR albo
przesłać pocztą, w terminie od 15 marca do 16 maja 2011 r.
Jeśli wniosek złożony zostanie po 16 maja 2010 r. ale nie
później niż do dnia 10 czerwca 2011 r., za każdy dzień
roboczy opóźnienia stosowane będą zmniejszenia
należnej rolnikowi kwoty płatności o 1%.
ARiMR przypomina, że rolnicy otrzymujący
jakiekolwiek dopłaty powierzchniowe, np. płatności
bezpośrednie, ONW, rolnośrodowiskowe czy pieniądze za
zalesione grunty rolne lub grunty inne niż rolne, muszą
bezwzględnie przestrzegać przez cały rok zasad
wzajemnej zgodności (cross compliance) w zakresie:
ochrony środowiska naturalnego, identyfikacji i rejestracji
zwierząt oraz dobrej kultury rolnej.
ARiMR zwraca też uwagę, że od 1 stycznia br.
obowiązują dodatkowe normy i wymogi wzajemnej
zgodności. Wszyscy rolnicy otrzymali wysłaną im za
pośrednictwem poczty broszurę o tych wymogach
a ponadto wykaz norm i wymogów dostępny jest na stronie
internetowej www.arimr.gov.pl oraz biurach powiatowych
i oddziałach regionalnych ARiMR.
Rolnicy w gospodarstwach, w których wystąpią
nadzwyczajne okoliczności lub przypadki działania siły
wyższej, a złożą wnioski o przyznanie płatności na rok 2011
w okresie od dnia 17 maja do dnia 10 czerwca 2011 r., nie
będą mieli obniżanych kwot płatności (naliczanych sankcji)
z tytułu złożenia wniosku po terminie. Jednak będzie tak
tylko pod warunkiem, że na piśmie poinformują kierownika
Biura Powiatowego ARiMR o wystąpieniu nadzwyczajnych
okoliczności lub wystąpieniu siły wyższej i zrobią to
w terminie 10 dni roboczych od daty ustania tych
okoliczności oraz obowiązkowo dołączą dowody
potwierdzające ich wystąpienie. Przypadki działania siły
wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności
określone w przepisach wspólnotowych obejmują: śmierć
rolnika, długookresową niezdolność do pracy, poważną
klęskę dotykającą grunty rolne gospodarstwa, wypadek
powodujący zniszczenie w gospodarstwie budynków dla
zwierząt gospodarskich oraz epidemię dotykającą części
lub całego inwentarza rolnika.
Od 2011 r. jako dowód potwierdzający wystąpienie siły
wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności będą mogły być
dopuszczone wszystkie dowody, które przyczynią się do
wyjaśnienia sprawy, a nie są sprzeczne z prawem. Uznanie
przypadku działania siły wyższej lub nadzwyczajnych
okoliczności będzie następowało w drodze decyzji
administracyjnej kierownika biura powiatowego ARiMR
w sprawie przyznania płatności.
2. PROW 2007-2013
Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań
"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz
"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można
otrzymać z dwóch źródeł. Jednym z nich są środki
finansowe przeznaczone na te działania dostępne
w ramach osi 3 PROW 2007 - 2013. Tegoroczne terminy
naborów wniosków o przyznanie takiego wsparcia
ogłoszone zostaną przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w drugiej połowie tego roku, za
pośrednictwem portalu internetowego www.arimr.gov.pl
oraz dziennika "Rzeczpospolita". Drugim źródłem takiego
wsparcia są środki dostępne w ramach osi 4 Leader PROW
2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii
Rozwoju. W tym drugim przypadku wnioski o udzielenie
wsparcia należy składać za pośrednictwem Lokalnych
Grup Działania (LGD).
Lokalną Grupę Działania (LGD) tworzą przedstawiciele
sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.
Zadaniem LGD jest opracowanie i wdrożenie Lokalnej
Strategii Rozwoju (LSR) poprzez realizację zgodnych z nią
przedsięwzięć. LGD w uzgodnieniu z Samorządami
Województw wyznaczają terminy i wskazują miejsce
przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na tego
rodzaju operacje w ramach działania Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju, a ogłoszenia z tymi informacjami są
publikowane na stronach internetowych Samorządów
Województw, właściwych ze względu na siedzibę LGD lub
obszar realizacji lokalnej strategii rozwoju (dla LGD
międzywojewódzkich), na stronach internetowych
poszczególnych Lokalnych Grup Działania, a także
w serwisie informacyjnym Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Wystarczy więc wypełnić
niezbędne dokumenty i złożyć je we wskazanym miejscu.
Dofinansowanie będzie przyznawane na operacje,
w których planowane inwestycje, poza spełnieniem
ogólnych warunków obowiązujących w tych działaniach,
będą zgodne z kryteriami zapisanymi w "Lokalnej strategii
rozwoju" (LSR) opracowanej przez daną LGD. Nie ma
w tym nic dziwnego bowiem to członkowie tych grup wiedzą
najlepiej w jakim kierunku powinien rozwijać się obszar
objęty lokalną strategią rozwoju danej LGD. Po
zrealizowaniu inwestycji ARiMR dokona refundacji części
poniesionych kosztów.
Tomasz Bury
Kierownik ARiMR w Przeworsku
Kwiecień 2011
POWIAT
PRZEWORSKI
Strona 11
Informacje Muzeum w Przeworsku - Zespołu Pałacowo - Parkowego
Afryka jest blisko nas
Od 28 stycznia do 6 marca b.r. w galerii „Magnez”
można było oglądać wystawę „Afryka jest blisko nas”,
zorganizowaną we współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr
Misjonarek Najświętszej Marii Panny Królowej Afryki
zwanych Siostrami Białymi. Została na niej zaprezen-
Siostra Cecylia Bachlarska podczas otwarcia wystawy
towana niezwykła kolekcja rękodzieła, która powstała
w trakcie pracy Sióstr na misjach w 15 krajach Afryki.
Można więc było obejrzeć autentyczne stroje m.in.
z Ghany, Burkina Faso, Kenii i Tanzanii, tradycyjne batiki
różniące się kolorami i motywami w zależności od kraju
Wystawa w Galerii “Magnez”
pochodzenia, rzeźby z drzewa hebanowego, instrumenty
z czerwonego drzewa ognia, owoców baobabu czy trawy,
ciły fotografie dokumentujące pracę Sióstr Białych
zabawki z liści kukurydzy, puszek po kawie i drutu oraz
zajmujących się prowadzeniem szpitali, przedszkoli
etniczną biżuterię. Na wystawie zostały także
i pomocą charytatywną. Ta część wystawy uświadomiła
zaprezentowane przedmioty codziennego użytku: tykwy,
nam, jak wielu ludzi potrzebujących naszej pomocy
w których dzieci noszą wodę i mleko, naczynie na mleko
zamieszkuje Afrykę. Wszystkim zainteresowanym pracą
wykonane z rogu, kosze i koszyki wyplatane z traw i liści
misyjną Sióstr Białych Misjonarek Afryki oraz problemami
kukurydzy, przybory kuchenne, m.in. moździerz do ubijania
z jakimi borykają się mieszkańcy tego kontynentu
ziaren kukurydzy. O swojej pracy na misjach oraz o historii
polecamy stronę internetową zgromadzenia
kolekcji opowiadała podczas otwarcia wystawy Siostra
www.siostrybiale.org
Cecylia Bachlarska. „Zaczęłyśmy tworzyć muzeum sześć
lat temu. Wszystkie
rzeczy, które zebrałyśmy
pochodzą z Afryki i są dla
nas bardzo ważne.
Z każdym eksponatem
wiąże się opowieść o osobie, którą znamy. To nie są
zwykłe przedmioty, mają
swoją historię”. Jak dodała
Siostra Cecylia, są to
własnoręcznie wykonane
pamiątki ofiarowane jako
dar wdzięczności za
otrzymaną pomoc. Siostry
przywożą je do swojego
muzeum, kiedy wracają
z misji. Być może kolejne
pamiątki przywiezie Anna
Wójcik, postulantka towarzysząca Siostrze Cecylii,
która już 7 marca wyjechała na misję do Tanzanii,
aby tam rozpocząć nowicjat. Wystawę wzbogaAnna Wójcik (pierwsza z lewej) postulantka tow. Siostrze Cecylii z pracownikami Muzeum
Strona 12
POWIAT
PRZEWORSKI
Kwiecień 2011
Jacek Fedorowicz. Rysunki sprzed ćwierć wieku
Najnowszą propozycją galerii „Magnez” działającej
przy Muzeum w Przeworsku jest wystawa zatytułowana
Jacek Fedorowicz podczas spotkania w Galerii “Magnez”
„Rysunki sprzed ćwierć wieku”, zorganizowana we
współpracy z oddziałem katowickim IPN, Komisją Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Autorem
tytułowych rysunków jest znany, zwłaszcza pokoleniu 40+,
satyryk, aktor, artysta kabaretowy i „dyplomowany” artysta
malarz Jacek Fedorowicz. Otwarcie wystawy z udziałem
autora prac odbyło się w poniedziałkowy wieczór 14 marca.
Na spotkanie z legendarnym współtwórcą radiowego
programu satyrycznego 60 minut na godzinę, autorem
programu satyrycznego Dziennik telewizyjny, autorem
tekstów i karykatur publikowanych w czasopismach „Po
Prostu”, „Szpilki”, „Dookoła Świata” a w ostatnich latach na
łamach „Gazety Wyborczej”, licznie przybyli miłośnicy
talentu Jacka Fedorowicza, wśród których nie brakło
również przedstawicieli młodego pokolenia oraz koledzy
satyrycy Henryk Cebula i Marek Gliwa. W trakcie wernisażu
Jacek Fedorowicz wygłosił monolog zabarwiony dużą dozą
autoironii, w którym przedstawił tę mniej znaną dziedzinę
swojej twórczości artystycznej, skupiając się na okresie
1980-1987, kiedy wraz z większością czołowych artystów
i twórców kultury bojkotował media publiczne. W tym
okresie rysunek satyryczny stał się głównym zajęciem
i źródłem utrzymania autora. Oglądając prace
zgromadzone na wystawie - publikowane w tamtym czasie
w prasie podziemnej i wydawnictwach drugiego obiegu możemy dowiedzieć się, a niektórzy przypomnieć sobie,
z czego śmiała się cała Polska przed ćwierćwieczem.
Wystawa będzie czynna do 25 kwietnia. Do jej obejrzenia
gorąco zachęcamy.
Bożena Figiela
Dyrektor Muzeum w Przeworsku
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Przeworsku
„Warsztaty dla Dobrych Rodziców”
W okresie od listopada 2010 r. do marca 2011 r. na
terenie naszej placówki odbywały się zajęcia dla rodziców
dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej.
Warsztaty prowadzone były według programu dr Agnieszki
Pisuli i dr Artura Kołakowskiego przez naszych specjalistów
Pedagoga mgr Dorotę Walas i psychologa mgr Bogusława
Dąbrowę. Obejmowały 14 dwugodzinnych spotkań. Były to
warsztaty zadaniowe, rodzice realizując program
prowadzili intensywną pracę domową, wprowadzali w życie
poznawane metody, uczyli się nowych umiejętności
wychowawczych. Formuła warsztatów wymagała od nich
dużego zaangażowania, czasu i wysiłku, stąd właśnie
nazwa zajęć: „Warsztaty dla Dobrych Rodziców”.
Uczestnictwo w warsztatach to sygnał: jestem dobrym
rodzicem!
W trakcie warsztatów rodzice uczyli się w odmienny
sposób postępować ze swoimi dziećmi. W praktyce
zastępowali sposób wychowania polegający na
wymuszaniu zachowań, uczeniem zachowań prospołecznych, uczyli się skupiać na zachowaniach
Zajęcia z dziećmi w PPP w Przeworsku
pożądanych, zamiast na niepożądanych. Stosowali
konkretne techniki
behawioralne.
Uważa się
(CBT), że treningi
rodzicielskie mają
za zadanie zachęcić rodzica do:
Zajęcia z dziećmi w PPP
nabywania wiedzy
na temat wspierania dziecka w sytuacjach społecznych, używania metod
ułatwiających funkcjonowanie dziecka z jego objawami,
bycia osobą organizującą działania dziecka i wspierającą
je w interakcjach społecznych. Zapoznanie rodziców z całą
gamą oddziaływań pozwala im: bardziej różnorodnie
podejść do rozwiązywania trudności wychowawczych,
dostrzegać zachowania dziecka w szerszym kontekście,
rozpoznawać przyczyny i konsekwencje różnych reakcji
swoich i dziecka, wprowadzić spójny i czytelny dla dziecka
system zasad i konsekwencji, świadomie wykorzystywać
wzmocnienia pozytywne przez zastosowanie pochwał
i nagród. Rodzice wyrażają większą gotowość do
współpracy ze szkołą, do rozmawiania i przekazywania
informacji na temat nadpobudliwości oraz do bycia
„adwokatem” swojego dziecka.
Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem,
dlatego też mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym
utworzy się kolejna grupa zainteresowanych rodziców,
która skorzysta z proponowanej przez nas formy pomocy.
Serdecznie zapraszamy!
Katarzyna Bocheńska - Wojtas
Dyrektor PPP w Przeworsku
Kwiecień 2011
POWIAT
PRZEWORSKI
Strona 13
Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn i Walentynki u Emerytów
2 marca 2011 r. Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Przeworsku zorganizował dla swoich
czonków spotkanie z okazji „Dnia Kobiet", „Dnia Mężczyzn"
i „Walentynek", tak u nas popularnych. Impreza odbyła się
w restauracji „Terapia", a brało w niej udział 100 osób.
Na spotkanie przybyli zaproszeni goście, a wśród nich:
Zbigniew Kiszka - Starosta Powiatu Przeworskiego,
Alfred Maczuga - Przewodniczący Zarządu PZERiI
w Rzeszowie oraz Jan Pieniążek - Członek Zarządu
Powiatu Przeworskiego. Z powodu ważnych spraw
służbowych w imprezie nie mogli uczestniczyć: Maria
Dubrawska - Licharska - Burmistrz Miasta Przeworska,
Andrzej Ćwierz - Poseł na Sejm RP, Tomasz Kulesza Poseł na Sejm RP, którzy przesłali życzenia i pozdrowienia
dla Pań i Panów z okazji ich święta.
Spotkanie otworzyła Władysława Kula - Michno przewodnicząca Zarządu Rejonowego PZERiI, która
witając zebranych podkreśliła znaczenie obchodzonych
świąt Kobiet, Mężczyzn i Inwalidy. Omówiła także historię
ich powstania.
Motto imprezy brzmiało: „Wszystko co piękne
i wymarzone w dniu Święta Kobiet niech będzie spełnione".
W tym szczególnym dniu nie zapomniano o kobietach
o imieniu Helena, którym złożono życzenia i wręczono
kwiaty.
Pan Starosta Zbigniew Kiszka złożył na ręce
Przewodniczącej bukiet kwiatów. Z życzeniami pośpieszyli
również p. Jan Pieniążek i Alfred Maczuga.
Dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Przeworsku
wystąpiły z programem artystycznym - recytując wiersze,
skecze oraz prezentując tańce. Obdarowały uczestników
Dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Przeworsku
upominkami oraz laurkami. Pan Starosta i Członek
Zarządu wręczyli wszystkim kobietom słodki upominek,
a Zarząd PZERiI nie zapomniał o upominkach dla panów.
Po tych miłych akcentach, gdzie dominowały życzenia,
toasty 100 lat życia, orkiestra No-LIMIT zaprosiła do tańca.
Wszyscy bawili się, bo zespól swoim repertuarem zachęcał
wszystkich do zabawy. Urozmaicały ją także konkursy np.
życzenia ukryte w balonach, które panowie przesłali
paniom, a w wierszach zawarte były „wyznania miłosne"
i wiele, wiele ciepłych serdecznych życzeń. Najważniejsze
w tym spotkaniu było to, że wszyscy brali aktywny udział,
bawili się świetnie do późnych godzin.
Władysława Kula - Michno
Przewodnicząca PZERiI w Przeworsku
Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku
Nowy Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku
15 marca br. w Komendzie Powiatowej Policji
w Przeworsku odbyła się uroczysta odprawa kierownictwa
jednostki, w której uczestniczył I Zastępca Podkarpackiego
Starosta Zbigniew Kiszka dziękuje za pracę
Komendantowi insp. Wacławowi Mazurowi
Inspektor Kazimierz Mruk i inspektor Ryszard Kula
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
inspektor Kazimierz Mruk. Odczytał on akt mianowania
młodszego inspektora Ryszarda Kuli na nowego szefa
przeworskich policjantów.
W uroczystości uczestniczył przeworski Komendant
inspektor Wacław Mazur. Świadkami tego podniosłego
wydarzenia byli szefowie lokalnych samorządów: Starosta
Przeworski Zbigniew Kiszka, Burmistrz Miasta Przeworska
Maria Dubrawska - Lichtarska, jej zastępca Dariusz Łapa,
ksiądz dziekan Stanisław Szałankiewicz oraz Prokurator
Rejonowy Mariusz Tworek.
Nowy Komendant zadeklarował, że dołoży wszelkich
starań, aby sprostać postawionym przed nim wysokim
wymaganiom i utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa
na terenie powiatu przeworskiego.
podkom. Andrzej Trelka
Oficer Prasowy KP Policji w Przeworsku
Strona 14
POWIAT
PRZEWORSKI
Kwiecień 2011
Program prewencyjny "Pseudokibic"
Przeworscy policjanci uczestniczyli w szkoleniu
zorganizowanym przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej
w Jarosławiu. Brali w nim udział prezesi i działacze
klubów sportowych oraz samorządowcy z terenu
powiatu przeworskiego. Była to okazja do
przypomnienia założeń programu prewencyjnego
"Pseudokibic".
Przeworscy policjanci uczestniczący w szkoleniu
Zbliża się rozpoczęcie wiosennej rundy rozgrywek
piłkarskich we wszystkich klasach rozgrywkowych. Dla
przeworskich policjantów jest to jednocześnie kolejny rok
realizacji programu prewencyjnego "Pseudokibic". Okazją
do przypomnienia podstawowych założeń i celów tej
inicjatywy było spotkanie szkoleniowe zorganizowane
w Przeworsku przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej.
W szkoleniu, któremu przewodniczył Prezes OZPN
Pan Mieczysław Golba, udział brali prezesi i działacze
klubów sportowych z terenu powiatu przeworskiego oraz
szefowie władz samorządowych z Tryńczy, Kańczugi
i Przeworska - Pan Wójt Ryszard Jędruch, Pan Burmistrz
Jacek Sołek oraz Pan Wójt Edward Pączka.
Przeworskich policjantów reprezentował Komendant
Powiatowy Policji w Przeworsku inspektor Wacław Mazur
oraz policjanci z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego.
Przedstawili oni ogrom pracy, jaką policjanci włożyli
w zabezpieczenie rozgrywek jesiennych oraz efekty
działań podejmowanych wspólnie z klubami i samorządami. Poinformowali oni również uczestników
o intensywnej pracy profilaktycznej i prewencyjnej
w ramach programu "Pseudokibic".
Spotkania profilaktyczne skierowane są do młodzieży
szkół gimnazjalnych i średnich oraz rodziców uczniów.
Istotnym elementem jest między innymi zaangażowanie
przedstawicieli klubów sportowych oraz samych piłkarzy,
których postawa powinna przyczynić sie do poprawy
skuteczności działań.
Głównym celem tych spotkań jest edukacja prawna
młodzieży i rodziców, uświadomienie odbiorcom
konsekwencji prawnych związanych z kryminogenną
działalnością, upowszechnienie wiedzy o społecznej
szkodliwości, jaką niesie za sobą przemoc i wandalizm
oraz złamanie źle pojętej solidarności w nieformalnych
grupach tak zwanych "szalikowców".
Efektem naszych działań powinno być wywarcie
pozytywnego wpływu na środowisko młodych kibiców, co
finalnie znajdzie swoje odzwierciedlenie w poprawie
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu
przeworskiego.
Liczymy więc na wsparcie lokalnych samorządów,
szkół oraz innych instytucji, które zechciałyby aktywnie
wesprzeć idee programu.
podkom. Andrzej Trelka
Oficer Prasowy KP Policji w Przeworsku
Roczna ocena pracy przeworskiej Policji
18.01.2011 r. w Komendzie Powiatowej Policji
usłyszeli z ich ust wiele ciepłych słów oceniających ich
w Przeworsku odbyła się odprawa służbowa
pracę oraz potwierdzenie pozytywnego odbioru przez
policjantów Komendy Powiatowej Policji w Przelokalne społeczeństwo. Wszyscy samorządowcy zgodnie
worsku z udziałem I Zastępcy Podkarpackiego
zadeklarowali wolę dalszej, ścisłej współpracy i pomocy dla
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku i podległych
i zaproszonych gości. Omówiono stan porządku
jednostek w Kańczudze i Sieniawie.
publicznego na terenie powiatu oraz wyniki osiągnięte
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi
w 2010 roku.
wynikami pracy przeworskich policjantów osiągniętymi
W spotkaniu uczestniczył I Zastępca Podkarpackiego
w 2010 roku. Prezentacja dostępna jest na stronie
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
internetowej Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku.
inspektor Kazimierz Mruk oraz zaproszeni goście - ksiądz
podkom. Andrzej Trelka
dziekan Stanisław Szałankiewicz, Mariusz Fołta Prezes
Oficer Prasowy KP Policji w Przeworsku
Sądu Rejonowego w Przeworsku, Mariusz
Tworek Prokurator Prokuratury Rejonowej
w Przeworsku, Zbigniew Kiszka Starosta
Powiatu Przeworskiego, Jan Kwolek Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Przeworsku, Jacek Sołek Burmistrz Miasta
i Gminy Kańczuga, Adam Woś Burmistrz
Miasta i Gminy Sieniawa i jego Zastępca
Janusz Świt, Dariusz Łapa Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska.
Naradę prowadził Komendant Powiatowy
Policji w Przeworsku inspektor Wacław Mazur.
Przedstawił on ocenę stanu bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie powiatu
przeworskiego oraz omówił planowane
przedsięwzięcia. W dalszej części głos
Starosta Zbigniew Kiszka podczas odprawy służbowej policjantów
zabierali zaproszeni goście. Policjanci
Kwiecień 2011
POWIAT
PRZEWORSKI
Strona 15
Seminarium informacyjne propagujące zagadnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego
Takie jest motto ogólnopolskiego programu,
którego celem jest popularyzacja zagadnień
związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
Do inicjatywy włączyli się również policjanci z Przeworska.
23.02.2011 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku odbyło się seminarium informacyjne propagujące
zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Głównym
organizatorem spotkania, realizowanego w ramach
ogólnopolskiego programu "Bezpiecznie - chce się żyć",
było Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Jednym z głównych punktów programu było
wystąpienie przeworskich policjantów - specjalistów
z dziedziny ruchu drogowego. Przekazali oni zebranej
publiczności informację o zagrożeniach wynikających
z niestosowania sie do przepisów ruchu drogowego oraz
skutkach brawury, lekkomyślności i braku wyobraźni.
Wskazali na przyczyny wypadków i przedstawili obraz
faktycznego zagrożenia na drogach powiatu przeworskiego.
Aktywnie uczestniczyli również w prowadzeniu
konkursu wiedzy o przepisach ruchu drogowego, w jakim
Konkurs wiedzy o przepisach ruchu drogowego
uczestniczyły osoby z widowni. Oceniali poprawność
odpowiedzi i wyjaśniali wszelkie wątpliwości uczestników
i publiczności.
Ostatnim punktem programu był występ Kabaretu
Młodych Panów, którzy bawili zgromadzoną publiczność,
także w przebraniach policjantów.
podkom. Andrzej Trelka
Oficer Prasowy KP Policji w Przeworsku
KP Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku
Przekazanie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Przeworsku
2 marca 2011 roku odbyło się w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku uroczyste
przekazanie obowiązków Komendanta Powiatowego.
Podczas uroczystości odbywającej się w sali
konferencyjnej Komendy Powiatowej nastąpiło pożegnanie się ze sztandarem dotychczasowego Komendanta
Powiatowego bryg. mgr inż. Jana Kwolka oraz przywitanie
się ze sztandarem i jego przejęcie przez przyjmującego
obowiązki Komendanta Powiatowego bryg. mgr inż.
Janusza Flaka. Następnie obaj komendanci złożyli Z-cy
Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg.
- Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku –
Adam Jarosz
- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Wiesław Kubicki
- V-ce prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Stanisław Zając
- Burmistrz Miasta Przeworska – Maria Dubrawska –
Lichtarska
- Z-ca Burmistrza Miasta Przeworska – Dariusz Łapa.
Uroczyste przekazanie obowiązków odbywało się
podczas uroczystej zbiórki z udziałem wszystkich
strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku.
W trakcie uroczystego przekazania obowiązków miało
również miejsce przekazanie Komendzie Powiatowej
nowego samochodu, który został zakupiony ze środków
samorządu powiatowego oraz miasta Przeworska. Aktu
symbolicznego przekazania kluczyków dokonał: Starosta
Przeworski Zbigniew Kiszka, Burmistrz i Z-ca burmistrza
Miasta Przeworska.
Uroczyste przekazanie obowiązków Komendanta Powiatowego
mgr inż. Romanowi Petrykowskiemu meldunek o zdaniu
i przyjęciu obowiązków Komendanta Powiatowego.
W uroczystości wzięli udział:
- Z-ca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego – st.
bryg. mgr inż. Roman Petrykowski
- Starosta Przeworski – Zbigniew Kiszka
- Przewodniczący Rady Powiatu Przeworskiego – Tadeusz
Kiełbowicz
Przekazanie Komendzie Powiatowej nowego samochodu
Strona 16
POWIAT
PRZEWORSKI
Kwiecień 2011
„UCZYMY SIĘ NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA”,
czyli przegląd szkół ponadgimnazjalnych.
Zespół Szkół Zawodowych
im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku
Pożegnanie
„Nie umiera ten kto trwa w pamięci żywych”
Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 29.03.2011 roku
odszedł do Domu Ojca
Śp. mgr inż. Lesław Ścisłowicz
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku
W osobie Pana Dyrektora żegnamy wspaniałego człowieka, bezgranicznie oddanego młodzieży
i sprawom szkoły, pedagoga i wychowawcę, który całe życie zawodowe poświęcił naszej szkole.
Pan Dyrektor pozostanie w naszych sercach i pamięci jako drogi przyjaciel,
wzorowy nauczyciel i zasłużony menadżer.
Dyrekcja
Grono Pedagogiczne
Pracownicy i Młodzież
Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku
Starosta Przeworski
Zarząd Powiatu Przeworskiego
Rada Powiatu Przeworskiego
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Przeworsku
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
„Rozbudowa i przebudowa z przystosowaniem dla niepełnosprawnych Zespołu Szkół Zawodowych
w Przeworsku dla nowoczesnego kształcenia młodzieży i dorosłych w zawodach technicznych”
Zgodnie z harmonogramem trwa realizacja projektu
(Zadanie I) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej 5 „Infrastruktura publiczna” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007- 2013 oraz budżetu powiatu przeworskiego.
Mimo bardzo trudnych warunków atmosferycznych
w okresie zimowym udało się wykonać dach na nowo
budowanym skrzydle budynku. Jednocześnie wykonywane były instalacje wewnątrz budynku:
centralnego ogrzewania,
wodno-kanalizacyjne,
elektryczne,
monitoringu,
sieci komputerowej,
radiowęzła.
Obecnie trwają roboty wykończeniowe. Wykonywane
są tynki wewnętrzne oraz przygotowywany jest szyb windy
do instalacji dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych.
W piwnicach budynku wykonywana jest wylewka. Na
elewacji od strony ulicy Królowej Jadwigi rozpoczęto
wykonywanie docieplenia. Zakończenie prac budowlanych
planowane jest na 30 czerwca bieżącego roku. W czasie
wakacji będzie trwało wyposażanie budynku w nowoczesne pomoce dydaktyczne do nauki teoretycznych
Rozbudowane skrzydło budynku ZSZ w Przeworsku
przedmiotów zawodowych oraz meble itp. Wszyscy patrzą
z nadzieją na postępy na budowie, wierząc że już niedługo
zostaną rozwiązane problemy lokalowe Zespołu Szkół
Zawodowych w Przeworsku.
Stanisław Mrugała
P.o. Dyrektora ZSZ w Przeworsku
Kwiecień 2011
POWIAT
PRZEWORSKI
Strona 17
XXXIX Wojewódzki Konkurs Krasomówczy
13 października 2010 roku odbył się XXXIX
Wojewódzki Konkurs Krasomówczy w Przeworsku. Naszą
szkołę reprezentowali:
- Mirosław Siembida kl. III. TI - przedstawił historię Bazyliki
przeworskiej,
- Agata Chłąd kl. I. TEEK - omówiła odkrycie tetrapodów.
Najlepiej zaprezentował się Mirosław Siembida, który
zajął VII miejsce. Nie było łatwo. Daliśmy z siebie wszystko,
aczkolwiek poziom był bardzo wysoki. Wykazaliśmy się
ogromną odwagą, gdyż jak wiadomo publiczne
wystąpienia nie należą do łatwych. Dzięki konkursowi
zdobyliśmy cenne doświadczenia i na pewno dużo
wynieśliśmy. Za rok pokażemy na co nas stać.
Patronat nad konkursem objął Wojewoda Podkarpacki
Pan Mirosław Karapyta. Organizatorami Konkursu jak
zawsze byli: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Urząd
Marszałkowski w Rzeszowie, Starostwo Powiatowe
w Przeworsku, Urząd Miasta Przeworska, Oddział PTTK
w Rzeszowie, Schronisko Młodzieżowe PTSM „Matecznik”
w Przemyślu, Schronisko
Młodzieżowe PTSM „Alko”
w Rzeszowie, Międzyszkolny
Oddział PTTK w Przeworsku.
Otrzymaliśmy nagrody
w formie dyplomów i książek.
Celem Wojewódzkiego
Konkursu Krasomówczego
jest przede wszystkim:
zwrócenie uwagi młodzieży
na potrzebę poprawności
języka ojczystego, rozbudzenie zamiłowania do
pięknego sugestywnego
Mirosław Siembida
mówienia, kształtowanie
umiejętności jasnego i logicznego formułowania myśli.
Konkurs potwierdza, iż mimo obiegowych opinii na temat
młodzieży wciąż spotykamy ludzi ambitnych od których
warto się uczyć.
V Wojewódzki Konkurs Turystyczny Dzieci i Młodzieży Szkolnej
7 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Przeworsku odbył się finał
V Wojewódzkiego Konkursu Turystycznego Dzieci
i Młodzieży Szkolnej „Na najlepszy produkt turystyczny
mojej Małej Ojczyzny jakiej nie znacie” Organizatorami
konkursu byli:
- Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
- Starostwo Powiatowe w Przeworsku
- Schronisko Młodzieżowe PTSM w Rzeszowie
- Schronisko Młodzieżowe PTSM „MATECZNIK”
w Przemyślu
- Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsku.
Naszą szkołę reprezentowali:
1.Magdalena Dusza kl. II TI a
2. Marcin Posiak kl. III LO
Uczniowie dokonali prezentacji masarni „Benbenek”
w Przeworsku. Barwnie
przedstawili
historię zakładu, oraz scharakteryzowali
zgromadzony
asortyment.
Ubrani byli
w stroje będące własnością
Prezentacja wyrobów masarni “Benbenek” firmy Karola
Nagrodzeni uczniowie ZSZ ze Starostą Z. Kiszką
Benbenka. Dopełnieniem prezentacji był obraz
namalowany przez uczennicę naszej szkoły Sabinę
Pszona, zdjęcia ukazujące obiekt i sklepy w których można
kupić pyszne wędliny znane na cały Przeworsk i gminę.
A hitem okazały się przepyszne paszteciki, chleb ze smalcem i wiele innych pyszności. Wszystkim obecnym gościom i uczestnikom konkursu bardzo smakowało. Uczniowie naszej szkoły zajęli III miejsce. Otrzymali upominki,
dyplomy i puchar dla szkoły. Nagrody wręczyli pan Starosta
Zbigniew Kiszka i pani wizytator Krystyna Błotnicka.
Ogólnopolski Konkurs „Tydzień dla Oszczędzania”
Kolejna Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Tydzień
dla Oszczędzania” odbyła się 5 stycznia 2011 roku
w Warszawie. Komisja wyłoniła laureatów konkursu.
Organizatorem akcji edukacyjnej Tydzień dla Oszczędzania jest Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.
Rozpoczęła działalność w 1996 r. w 125. rocznicę
powstania Banku Handlowego w Warszawie S.A.(Citi
Handlowy). Od 14 lat inspiruje do działania, wspierając
inicjatywy realizowane na rzecz dobra publicznego.
Działania Fundacji skupiają się na dwóch głównych
obszarach programowych, jakimi są edukacja i rozwój
lokalny. Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III
Sobieskiego w Przeworsku reprezentowali uczniowie:
Mirosław Siembida kl. III TI (fotostory ,,Ziarnko do ziarnka
a zbierze się emeryturka''), Artur Zabłocki kl. III TI (plakat
„Dlaczego potrzebne mi jest konto bankowe”), Sabina
Pszona kl. III TB ( fotostory ,,Ziarnko do ziarnka a zbierze
się emeryturka'', plakat ,,Planuję wydatki moich pieniędzy,
wydaję z głową''). Mateusz Gach kl. I TEEK oraz Sabina
Pszona kl. III TB (fotostory ,,Dlaczego potrzebne mi jest
konto bankowe?'') - zostali wyróżnieni i otrzymali nagrodę
pieniężną. Warto brać udział w konkursach, realizować
swoje pasje i zainteresowania oraz mieć satysfakcję z tego
co się robi.
Strona 18
POWIAT
PRZEWORSKI
Kwiecień 2011
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku
Święto Patrona Szkoły
Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły jest święto jej
patrona. 04 marca 2011 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku obchodził
Święto Patrona Szkoły Króla Władysława Jagiełły.
Uroczystość ta stała się również okazją do zainaugurowania obchodów 100 lecia Gimnazjum i Liceum w Przeworsku.
Swoją obecnością podczas uroczystości zaszczycił
nas pan Jan Pieniążek, absolwent szkoły, członek Zarządu
Powiatu Przeworskiego, który w imieniu Starosty
Przeworskiego pana Zbigniewa Kiszki, odczytał list
nawiązujący do naszego Święta.
W gronie przybyłych gości znalazła się również pani
Dorota Krzaczkowska, Przewodnicząca Rady Rodziców
oraz Rodzice uczniów wyróżniających się w nauce.
Pani dyrektor Krystyna Ścisłowicz przybliżyła
zgromadzonym postać Króla Władysława Jagiełły,
podkreślając znaczenie dokonań wielkiego władcy.
Następnie, zgodnie z pielęgnowaną od 1994 roku
tradycją Święta Szkoły wręczyła tytuł Przyjaciela Szkoły.
W tym roku do grona osób, które wspierają szkołę,
życzliwie służą radą i pomocą oraz angażują się w jej życie
dołączył pan Robert Jaśkowiec.
Tytułem Wzorowego Ucznia oraz Złotą Tarczą
odznaczeni zostali: Mateusz Wojtas, Karolina Ochyra oraz
Kamil Bar, uczniowie, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki
w nauce, wzorowe zachowanie oraz aktywnie uczestniczyli
w życiu szkoły.
Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymali uczniowie klasy
3c: Kamil Bar i Paweł Kiełb.
Szkoła sprzyja rozwijaniu uczniowskich zaintere-sowań,
poszerzaniu wiedzy
poprzez organizację konkursów
tematycznych. Dotychczas w roku szkolnym 2010/2011
odbyły się następujące konkursy:
- Konkurs Ortograficzny Szkolny Mistrz Ortografii,
zwycięzcy: Marlena Szpytma, Szymon Wilk, Sławomir
Starzec;
- Konkurs Polonistyczny Pośród ważnych rocznic
literackich. Życie i twórczość Elizy Orzeszkowej, I miejsce
Katarzyna Pinkowicz, II miejsce Monika Telega, III miejsce
Ewelina Szczepańska;
- Test Oxford Plus najwyższy wynik uzyskał Tobiasz
Serwański;
- Konkurs Exploring Great Britain I miejsce Kamil Bar,
II miejsce Szymon Wilk, Paweł Kiełb, III miejsce Adrian
Pawełek;
- Szkolny Konkurs Plastyczny „Mam Haka na Raka”
laureat Anna Jezierska.
W ramach szkolnych rozgrywek sportowych odbyły się:
- Mistrzostwa Szkoły w Piłce Nożnej I miejsce drużyna
dziewcząt klasy 3a i 3b, drużyna chłopców klasy 2e;
- Zawody Szkolne w Piłce Siatkowej Dziewcząt
i Chłopców o Puchar Dyrektora Szkoły - I miejsce drużyna
dziewcząt klasy 3f , drużyna chłopców klasy 3b.
Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy.
Na oczach widowni rozstrzygnięty został Szkolny
Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły, poszerzony w tym roku
o pytania dotyczące historii przeworskiej „Jagiellonki”.
W konkursie wzięły udział klasy: Ib w składzie: Paulina
Kalamarz, Katarzyna Krzyżanowska, Tobiasz Serwański,
Id w składzie: Karolina Beluch, Monika Mroszczyk,
Gabriela Petynia, oraz Ia i uczniowie: Anna Jezierska, Mi-
Uroczystość Patrona Szkoły Króla Władysława Jagiełły
chał Piróg, Szymon Wilk. Pierwsze miejsce zajęła klasa Ib.
Kolejnym punktem programu była multimedialna
prezentacja wyjazdu młodzieży do Rzymu w związku
z II Spotkaniem Szkół Partnerskich. Wyjazd i pobyt
delegacji naszej szkoły w Wiecznym Mieście związany jest
z projektem 'Young Europeans Make a Greener Europe',
realizowanym w latach 2010-2012 przez pięć szkół
partnerskich z Hiszpanii, Islandii, Polski, Niemiec oraz
Włoch w ramach programu 'Uczenie się przez całe życie'
COMENIUS. Uczniowie Katarzyna Zając oraz Adrian
Pawełek barwnie opowiedzieli o wrażeniach z wyjazdu
i jego owocach oraz podziękowali za opiekę
koordynatorowi projektu pani Marcie Inglot i pani Ewie Żak
odpowiedzialnej w projekcie za zadania ekologiczne.
Tegoroczne obchody Święta Patrona Szkoły odbywały
się pod hasłem Bóg, Honor, Ojczyzna. Swoje rozwinięcie
otrzymało ono w programie artystycznym zaprezentowanym przez młodzież pracującą pod kierunkiem pani
Barbary Bożek oraz pani Agnieszki Rogalskiej - Ruchała.
Poważne, wychowawcze treści części artystycznej
przeplatały się z budzącymi śmiech scenkami kabaretowymi, występami tanecznymi uczniów (pokaz tańca
breakdance).
Istotnym punktem dnia poświęconego Patronowi
Szkoły było wspólne zdjęcie społeczności szkolnej na
dziedzińcu między budynkami naszej Alma Mater.
Znajdzie się ono w Księdze Pamiątkowej, wydanej z okazji
100 - lecia Gimnazjum i Liceum w Przeworsku i Zjazdu
Absolwentów, który odbędzie się w dniach 11-12 czerwca
2011 r. Pani dyrektor Krystyna Ścisłowicz uroczyście
otworzyła obchody Roku Jubileuszowego. Poinformowała,
że w kalendarz wydarzeń związanych z tą ważną
uroczystością w historii szkoły
wpisują się m.in.
jubileuszowe spotkania z absolwentami LO; sesja
naukowa poświęcona historii szkoły; szkolny konkurs
chemiczny, matematyczny, języka niemieckiego; szkolna
olimpiada geograficzna; dyktando z jęz. angielskiego;
szkolny turniej piłki siatkowej; mecz koszykówki oraz piłki
siatkowej uczniowie kontra absolwenci; bieg jubileuszowy;
konkurs na plakat promujący szkołę oraz na prezentację
multimedialną; tydzień ekologiczny.
Uroczysta inauguracja obchodów Roku Jubileuszowego zakończyła Święto Patrona Szkoły.
Magdalena Ćwikła
POWIAT
Kwiecień 2011
PRZEWORSKI
Strona 19
II Spotkanie Szkół Partnerskich we Włoszech
W dniach od 16 do 23 stycznia 2011 roku, delegacja
uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Króla
Władysława Jagiełły w Przeworsku: Katarzyna Kot,
Katarzyna Zając , Dominika Jaremko, Tadeusz Strączek
i Adrian Pawełek wraz z nauczycielami Panią Martą Inglot
i Panią Ewą Żak, uczestniczyli w II Spotkaniu Szkół
Partnerskich w Rzymie.
Wyjazd i pobyt w Wiecznym Mieście związany jest
z projektem Young Europeans Make a Greener Europe,
który liceum w Przeworsku realizuje w latach 2010-2012 ze
szkołami partnerskimi w Hiszpanii, Islandii, Niemczech i we
Włoszech w ramach programu Uczenie się przez całe życie
COMENIUS. Gospodarzem spotkania we Włoszech była
szkoła Istituto Compresivo Marco Ulpio Traiano w Rzymie,
która gościła łącznie 21 osób – 13 uczniów i 8 nauczycieli
z Niemiec, Hiszpanii, Islandii oraz Polski.
Szkoła partnerska we Włoszech to szkoła podstawowa
z dziećmi od 6-go do 14-go roku życia. Zawarliśmy zatem
wiele nowych znajomości z nieco młodszymi od nas
przystojnymi Włochami, a wśród uczniów szkoły partnerskiej spotkaliśmy dziewczynkę z Rzeszowa i chłopca
z Krosna, którzy od kilku lat mieszkają na stałe w Rzymie.
Poznaliśmy włoską kulturę, szczególnie podczas
wystawnych wieczornych kolacji i degustacji włoskich
potraw, nie tylko pizzy, ale też wspaniałych owoców morza
np. ośmiorniczek czy raków oplecionych spaghetti. Włosi
uwielbiają biesiadować, opowiadać i śpiewać... i robią to
baaaaardzo głośno!!!!
Codziennie spotykaliśmy się w szkole , aby pracować
przy projekcie. Po burzy mózgów, jak zmniejszyć
wykorzystanie zasobów naturalnych Ziemi, wykonaliśmy
plakaty, które niestety zostały we Włoszech, ale mamy je
uwiecznione na zdjęciach, a także drużyny międzynarodowe, które je tworzyły. Zaprezentowaliśmy też Zieloną
Księgę Podkarpacia, inne drużyny przedstawiły swoje
‘zielone’ tereny i działania. Bo w całym projekcie chodzi o to
żeby wokół było zielono – dosłownie i w przenośni.
Bardzo dużo zwiedzaliśmy, nie tylko w dzień, ale i w nocy. Rzym nocą jest taki romantyczny… Chociaż... bardzo
dużo to mało powiedziane! Nie marnowaliśmy ani minuty
na tak zwany odpoczynek w hotelu. Byliśmy w Watykanie
i na Placu Świętego Piotra podczas niedzielnego, urbi et
orbi’, przyklęknęliśmy przed grobem Naszego Papieża,
obeszliśmy wokół Koloseum i Forum Romanum,
widzieliśmy wodospady w Tivoli, mnóstwo przepięknych
kościołów, starożytne miasto w Ostii, nawet piramidę
znaleźliśmy w Rzymie. Przeżyliśmy wspaniałe chwile i żal
Przeworska delegacja na tle ruin w Ostii
Oto jak wspomina pobyt w Rzymie jedna
z uczestniczek projektu, Katarzyna Zając:
„To był wspaniały tydzień. We Włoszech mieszkaliśmy
w hotelu razem z wszystkimi uczestnikami projektu
z Niemiec, Islandii i Hiszpanii. W pokojach byliśmy
wymieszani, co zmuszało nas do ciągłego posługiwania
się językiem angielskim. Ćwiczyliśmy również język
niemiecki, nauczyliśmy się także kilku zwrotów w języku
hiszpańskim, a my z kolei naszych hiszpańskich,
islandzkich i niemieckich przyjaciół uczyliśmy języka
polskiego. Muszę dodać, że było przy tym wiele zabawy,
zwłaszcza przy nauce flamenco. Złamaliśmy stereotyp
myślenia Islandczyków, że Polacy są nudni, smutni i nie
potrafią żartować.
Mandarynki prosto z drzewa smakują najlepiej...
było wracać i zostawiać te cytryny i pomarańcze na
drzewach, no i tę wspaniałą pogodę. Ale fontanna Di Trevi
wzbogaciła się o kilka naszych groszy, więc, jak głosi
legenda, na pewno do Rzymu jeszcze wrócimy”.
Od niedawna uruchomiona jest strona projektu
www.zielonaeuropa.ice-breaker.net.pl która stopniowo
zapełniana jest materiałami i zdjęciami z projektu.
Zapraszamy do jej odwiedzenia.
Przed uczniami liceum z Przeworska jeszcze kilka
zadań projektowych i wyjazdów do Niemiec w kwietniu
2011 oraz do Islandii i Hiszpanii w przyszłym roku
szkolnym. Warto więc angażować się w zadania i konkursy
projektowe, bo wyjazd jest nagrodą.
Katarzyna Zając,
Marta Inglot – koordynatorzy projektu
Podczas zwiedzania Rzymu
Strona 20
POWIAT
PRZEWORSKI
Kwiecień 2011
„Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”
Projekt współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki realizowany przez
Uniwersytet Rzeszowski w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Państwową Wyższą
Szkołą Zawodową w Chełmie
adresowany do młodzieży uczącej
się w szkołach ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na
terenie województw podkarpackiego, małopolskiego
i lubelskiego.
Czas trwania projektu: od 2009.12.31 do 2013.09.30
We wrześniu 2010 r. Liceum Ogólnokształcące im.
Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku przystąpiło do
realizacji projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”. Głównym założeniem projektu jest podniesienie
kompetencji matematycznych 6750 uczniów rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2010/11 w 90
szkołach ponadgimnazjalnych w województwie podkarpackim, małopolskim i lubelskim w okresie 09.201008.2013. Uczniowie będą mieli możliwość podniesienia
poziomu wiedzy z matematyki (zajęcia wyrównawcze dla
uczniów słabych - program „Matematyka nie jest trudna
uwierz w siebie”), jak również rozszerzenia wiedzy
z zakresu matematyki (zajęcia rozszerzające dla uczniów
zdolnych - program „Matematyka jakiej nie znasz poszerz
swoje horyzonty”). Uczniowie zakwalifikowani do udziału
w projekcie uczestniczyć będą w nim przez 3 lata szkolne
(od klasy pierwszej do klasy trzeciej).
W naszej szkole w zajęciach wyrównawczych
uczestniczy 45 uczniów (3 grupy) i w zajęciach
rozszerzających 30 uczniów (2 grupy). Zajęcia
prowadzone są w wymiarze dwóch godzin tygodniowo
przez dyplomowanych nauczycieli matematyki z kilkunastoletnim stażem pracy, zatrudnionych w LO w Przeworsku. Uczniowie uczestniczący w projekcie mogą
odnieść szereg korzyści:
- bezpłatne i solidne przygotowanie do obowiązkowej
matury z matematyki,
- pozyskanie bezpłatnych podręczników i materiałów
dydaktycznych,
- możliwość udziału w zajęciach prowadzonych przez
nauczycieli akademickich,
- dostęp do Platformy Edukacyjnej zawierającej kursy
e-learningowe i testy Internetowa Klasa Matematyczna,
- możliwość udziału w konkursach : „Zostań Pitagorasem”
oraz „Zostań Euklidesem”,
- dla wyróżniających się uczniów możliwość udziału
w bezpłatnych letnich obozach w atrakcyjnych miejscach
turystycznych,
- udział uczniów w Projekcie jest bezpłatny. Dla nauczycieli
prowadzone będą, na każdej uczelni realizującej projekt,
seminaria metodyczne w zakresie pracy z uczniem słabym
oraz w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
Małgorzata Cholewińska
Młodzież biorąca udział w projekcie
Zespół Szkół w Kańczudze
Dzień Patrona
Dzień Patrona obchodzony był w tym roku 22 grudnia
2010 r. i był dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym roku myśl przewodnia programu brzmiała:
Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie,
Lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie.
(Adam Mickiewicz)
Uroczyste obchody rozpoczęły się Mszą świętą
w kościele parafialnym, gdzie zgromadzili się zaproszeni
goście, nauczyciele i młodzież. Po Mszy świętej wszyscy
uczestnicy na czele z pocztem sztandarowym przeszli
ulicami miasta do szkoły, gdzie odbyły się dalsze
uroczystości.
Rozpoczęły się one od odśpiewania hymnu
państwowego i powitaniu przez panią dyrektor Dorotę
Konieczną licznie zgromadzonych gości, a w tym roku
naszą uroczystość uświetnili: Poseł na Sejm RP - Jan Bury,
były wicestarosta powiatu przeworskiego - Krzysztof Kłak,
burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga - Jacek Sołek,
sekretarz Miasta i Gminy Kańczuga - Ewa Zając, lekarz
rodzinny - Anna Wójcik, właściciel firmy Car-Test - Paweł
Chmura, kierownik Banku Spółdzielczego w Dynowie
oddział w Kańczudze - Paweł Kuźma, komendant
Posterunku Policji w Kańczudze - Andrzej Żygadło,
dyrektor Szkoły Podstawowej w Kańczudze - Teresa
Łuczyk, dyrektor Miejsko-Gminnego Przedszkola
w Kańczudze - Bożena Krupa, dyrektor Zespołu SzkolnoGimnazjalnego w Krzeczowicach - Bogusława Broda,
dyrektor Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Siedleczce -
Kwiecień 2011
POWIAT
Maria Fudali, dyrektor Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego
w Rączynie - Lucyna Orzechowska, dyrektor Zespołu
Szkolno - Gimnazjalnego w Sieteszy - Marta Seweryn Wilk, dyrektor Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Pantalowicach - Elżbieta Wołoszyn, dyrektor Zespołu SzkolnoGimnazjalnego w Łopuszce Wielkiej - Lucyna Zięba,
dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kańczudze Andrzej Zięba, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Kańczudze Anna Bachnacka, dyrektor Miejsko - Gmninnego Ośrodka
Kultury w Kańczudze - Jan Krupiński, przewodniczący
Rady Szkoły - Władysław Zygmunt, przedstawiciele Rady
Rodziców - Joanna Lech i Alina Mazur.
Następnie delegaci uczniów złożyli kwiaty i zapalili
znicz pod tablicą pamiątkową ku czci Adama Mickiewicza.
Część pierwszą zakończyło odśpiewanie hymnu
szkoły i wyprowadzenie sztandaru.
Część drugą, która dotyczyła informacji o konkursach
towarzyszącym obchodom Dnia patrona Szkoły, pani
dyrektor rozpoczęła od wręczenia nauczycielom
i pracownikom szkoły Nagród Dyrektora Szkoły.
Wręczenie nauczycielom Nagród Dyrektora
Podsumowując konkursy związane z życiem
i twórczością Patrona Szkoły, pani dyrektor szczególne
podziękowania złożyła tym nauczycielom gimnazjów,
PRZEWORSKI
Strona 21
Wręczenie podziękowania przez p. Dyrektor Dorotę Konieczną
którzy przygotowali uczniów do konkursów recytatorskich
i plastycznych oraz wręczyła im imienne podziękowania.
Laureatom konkursów wręczyła nagrody rzeczowe
i zaprosiła do dalszej współpracy.
Tę część uroczystości uświetnili występami laureaci
konkursu recytatorskiego.
Kolejną część uroczystości poprowadzili uczniowie,
którzy przygotowali czuwanie przy żłóbku.
Na tle dekoracji przedstawiającej betlejemską szopę,
uczniowie zaprezentowali scenki uzupełnione kolędami
i pastorałkami, a będące symbolicznym odniesieniem do
problemów współczesnego człowieka.
Występ uczniów zakończyły życzenia oraz wręczenie
zaproszonym gościom kart z życzeniami i opłatkami.
Pani dyrektor przekazała przedstawicielom klas opłatki
i życzenia dla poszczególnych klas oraz zaprosiła
wszystkich gości, nauczycieli i pracowników do
opłatkowego spotkania.
Uroczystości przebiegały w spokojnej, serdecznej
atmosferze.
Marta Lemiech
Stypendium Prezesa Rady Ministrów
16.12.2010 r. w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
nienia marzeń w życiu osobistym!
odbyła się uroczysta gala wręczenia dyplomów
Ewa Jodłowska-Zając
stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Wręczenia
dokonał Podkarpacki Kurator
Oświaty mgr Jacek Wojtas.
Z naszej szkoły za wybitne
osiągnięcia edukacyjne stypendium
otrzymali:
- Kamila Ferenc, kl. III Liceum
Ogólnokształcące,
- Sylwia Mędrygał, kl. IV Technikum
w zawodzie technik hotelarstwa.
W trakcie uroczystości Podkarpacki Kurator Oświaty odczytał list
gratulacyjny od Wojewody Podkarpackiego mgr Małgorzaty Chomycz
skierowany do stypendystów.
Stypendium przyznawane jest
uczniom, którzy otrzymali najwyższą
średnią ocen w nauce i co najmniej
ocenę bardzo dobrą z zachowania
w szkołach ponadgimnazjalnych
kończących się egzaminem maturalnym.
Gratulujemy i życzymy dziewczynom samych sukcesów, połamania pióra na maturze oraz spełStypendystki: Sylwia i Kamila z Panem Kuratorem mgr Jackiem Wojtasem
Strona 22
POWIAT
PRZEWORSKI
Kwiecień 2011
Uczniowie z Zespołu Szkół w Kańczudze gościli ponownie
w Szkole Partnerskiej Ignaz Taschner - Gymnasium w Dachau
Po raz jedenasty już w historii tego partnerstwa
szkolnego w okresie od 17.09.2010 do 29.09.2010 r.
12 uczennic z Zespołu Szkół w Kańczudze pod opieką
dwojga nauczycieli tej szkoły: Anny Bożek nauczycielki
j. angielskiego i Emila Drąga nauczyciela j. niemieckiego
przebywało na wymianie międzyszkolnej. Uczennice
polskie mieszkały u gimnazjalistów z klas dziewiątych
i dziesiątych tamtejszego gimnazjum. Po pierwszych
dwóch dniach spędzonych ze względu na weekend
wspólnie z rodzinami niemieckimi nadszedł od poniedziałku 20.09.2010 r. czas na zapoznanie się z życiem
szkoły, zwiedzanie Dachau, integrowanie się podczas
wieczoru powitalnego w szkole łącznie z nauką tańców
bawarskich. Wspólnie z dwiema uczennicami niemieckimi
w roli przewodniczek grupa polska zwiedziła centrum
Monachium, a z całą grupą niemiecką obiekty olimpijskie.
Bardzo atrakcyjnie Monachium prezentowało się z wieży
telewizyjnej. Do innych atrakcji należały: wycieczka
jednodniowa do bajkowego pałacu Neuschwanstein króla
Nauka tańców bawarskich
Uczestnicy wymiany w „różowych czapeczkach”
bawarskiego Ludwika II, wycieczka dwudniowa nad jezioro
Kochelsee z kąpielą w zespole basenowym
Trimini nad tym jeziorem. Na zajęciach
z plastyki poznawaliśmy zasady budowania
proporcji podczas rysowania postaci, by
później obejrzeć na własne oczy arcydzieła
malarstwa w muzeum Alte Pinakotek
w Monachium. W prywatnym czasie wolnym
wszyscy mieli okazję zobaczyć na własne
oczy Oktoberfest, który odbywał się w czasie
pobytu grupy polskiej w Niemczech. Bardzo
a t r a k c y j n e b y ł o M u z e u m Te c h n i k i
w Monachium, na którego zwiedzanie trzeba
by poświęcić kilka dni. Czas wymiany minął
bardzo szybko. Rewizyta gości ze szkoły
partnerskiej odbędzie się w Zespole Szkół
w Kańczudze w okresie od 27.03.2011 r. do
7.04.2011 r.
Emil Drąg
Międzyszkolny konkurs kulinarny - „Rozsmakuj się w kaszy”
10 lutego 2011 roku uczniowie naszej szkoły
uczestniczyli w międzyszkolnym konkursie kulinarnym
ROZSMAKUJ SIĘ W KASZY zorganizowanym przez
Zespół Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Zadaniem uczestników było
przygotowanie potraw, których głównym składnikiem jest
Sylwia i Anna odbierają dyplomy
kasza. Uczennice naszej szkoły: Anna Mołoń i Sylwia
Dobrowolska zajęły III miejsce. Do konkursu przygotowywały się pod kierunkiem pani Grażyny Dziergi
nauczyciela przedmiotów branży gastronomicznej.
Gratulujemy!
Monika Mazur
III miejsce - puchar w ręku
POWIAT
Kwiecień 2011
PRZEWORSKI
Strona 23
“Mam Haka na Raka”
Nasza szkoła już po raz trzeci uczestniczy
w ogólnopolskim programie profilaktyki chorób
nowotworowych - “Mam Haka na Raka”. W tym roku
nasze wysiłki skierowane są na walkę z rakiem płuc najczęściej występującego obecnie nowotworu
w Polsce.
Honorowy patronat realizowanego w naszym
regionie programu przyjął Burmistrz Miasta i Gminy
Kańczuga, dzięki któremu materiały informacyjne:
plakaty i ulotki mogły trafić do szerszej społeczności.
W ramach realizacji programu szkolny zespół
hakowiczów; Aleksandra Ryś, Natalia Karolewska,
Beata Rząsa, Olga Kubicka oraz Norbert Zimoń,
z pomocą opiekuna zespołu Danuty Płoskoń oraz innych
nauczycieli członków szkolnego zespołu promocji
zdrowia i wychowawców klas - przygotował i przeprowadził szereg akcji. Jedną z nich była prezentacja
multimedialna dla rodziców poświęcona walce z rakiem
płuca, która odbyła się 13 stycznia 2011 r. Rodzice
otrzymali wówczas ulotki zawierające „minimum
onkologiczne” na temat tego nowotworu. Informacje te
zostały również zamieszczone w lokalnej prasie.
Zgodnie z wytycznymi organizatorów programu,
w piątek 4 lutego 2011 r. zorganizowano w naszej szkole
Dzień Hakowicza. Był to kulminacyjny punkt naszych
działań profilaktyczno - informacyjnych w regionie.
W ramach obchodów tego dnia zorganizowano happening,
na który złożyły się:
- prezentacja multimedialna dla uczniów i pracowników
szkoły, poświęcona profilaktyce chorób nowotworowych ze
szczególnym uwzględnieniem raka płuca,
- rozprowadzanie przez grupy uczniów, materiałów
Prowadzące: Natalia i Ola
informacyjnych dotyczących walki z rakiem płuc,
w sklepach, zakładach pracy, szkołach i innych instytucjach
naszego miasta,
- zbieranie podpisów na rzecz poparcia społecznego dla
idei szerzenia w szkołach wiedzy na temat profilaktyki
nowotworowej,
- zbieranie maskotek dla dzieci ze szpitali onkologicznych.
Jesteśmy szkołą promującą zdrowie, stąd nie możemy
zostać obojętni na tego typu inicjatywy jak program MHNR
zaproponowany szkołom ponadgimnazjalnym przez
Polską Unię Onkologii.
Danuta Płoskoń
Projekt „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”
Zespół Szkół w Kańczudze realizuje projekt pod hasłem:
„Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu na
rynku pracy”:
1. Czas trwania projektu: wrzesień 2010 r. - maj 2012 r.
2. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego.
3. Cel projektu: poszerzenie wiedzy i podniesienie
kwalifikacji zawodowych uczniów technikum, a tym samym
zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy.
4. Liczba osób objętych wsparciem: 124 uczniów klas
czwartych Technikum Żywienia, Technikum Mechanicznego oraz Technikum Hotelarstwa w Zespole Szkół
w Kańczudze.
5. Ogólna wartość projektu wynosi 333 722,75 zł.
W ramach projektu są realizowane następujące działania:
- 25 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla 20
uczniów klas czwartych Technikum Mechanicznego
z przedmiotu podstawy konstrukcji maszyn.
- 25 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla 20
uczniów klas czwartych Technikum Żywienia z przedmiotu
technologia gastronomiczna z obsługą konsumenta.
- 23 godziny zajęć dydaktyczno- wyrównawczych dla 10
uczniów Technikum Hotelarstwa z języka francuskiego
zawodowego w roku szkolnym 2010/2011 oraz 25 godzin
zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla 10 uczniów
Technikum Hotelarstwa z języka angielskiego zawodowego w roku szkolnym 2011/2012.
- Dodatkowe zajęcia pozaszkolne - kurs operatora
obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla 24 uczniów
klas czwartych Technikum Mechanicznego.
- Dodatkowe zajęcia pozaszkolne - kurs barmański dla 20
uczniów klas czwartych Technikum Hotelarstwa.
- Dodatkowe zajęcia pozaszkolne - kurs organizacji przyjęć
okolicznościowych catering dla 20 uczniów klas czwartych
Technikum Żywienia.
- 124 godziny doradztwa edukacyjnego oraz 124 godziny
doradztwa zawodowego dla wszystkich uczniów klas
maturalnych objętych wsparciem.
Na zakończenie projektu odbędzie się konferencja
podsumowująca wszystkie zrealizowane działania.
Anna Słysz
Kurs barmański
Strona 24
POWIAT
PRZEWORSKI
Kwiecień 2011
Zespół Szkół w Sieniawie
Nasi stypendyści
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane
najlepszym uczniom szkoły w roku szkolnym 2010/2011
otrzymała uczennica klasy III a Liceum Ogólnokształcącego Adrianna Suszyło, która była stypendystką
również w roku poprzednim. Uroczystość wręczenia
dyplomów stypendystom z wszystkich szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego odbyło się
w grudniu 2010 r. W Rzeszowie.
Stypendium Starosty Przeworskiego przyznawane
najzdolniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
z powiatu przeworskiego otrzymali w roku szkolnym
2010/2011 następujący uczniowie Liceum Ogólnokształcącego: Agnieszka Zwolińska, Anna Leja, Adrianna
Suszyło, Anna Garbaty z klasy III a, Michał Capłap, Adrian
Rutkowski, Paweł Wikiera, Kamil Brzyski z klasy III b,
Agnieszka Łopuch z klasy II a, Tomasz Sęk, Marzena
Chłopińska, Damian Gładysz, Justyna Dyndał z klasy II b.
Kurator Oświaty w Rzeszowie Jacek Wojtas i Adrianna
Suszyło na uroczystości rozdania stypendiów
Projekt FENIKS - Fizyka nie musi być nudna
W bieżącym roku szkolnym projekt Feniks
(finansowany ze środków UE) realizuje zespół uczniów:
Klaudia Biały, Damian Gładysz, Jolanta Groch, Paulina
Kowal, Konrad Maur, Robert Pieczek, Ewelina Paluch,
Aneta Radawiec, Maria Szpilka, Marcin Wikiera.
Opiekunem grupy jest Władysław Kulpa. Prowadząc proste
badania naukowe uczniowie poznają elementy metody
naukowej fizyki. Dwa razy w semestrze uczestniczą
w zajęciach w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Program pierwszej wizyty to wykład, pokazy
i wykonywanie doświadczeń w nowoczesnych laboratoriach. Po przeprowadzonych badaniach uczniowie
składają sprawozdania.
Dnia 17.11.2010 r. miała miejsce taka wizyta
w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wykład
„Ostateczna granica wszechświata” wspomagany
doświadczeniami, wygłosił dr Rafał Hakalla. Kolejnym
punktem pobytu były doświadczenia fizyczne, które
młodzież wykonywała w pracowni fizyki laserowej. Pod
koniec każdego semestru dwóch uczniów reprezentuje
szkołę w konkursie projektów naukowych. Zespół
przygotowuje prezentację konkursową, która podlega
ocenie. Dodatkowo wykonuje plakat. Nasz plakat
“Tensometr oporowy z ołówka” został wyróżniony
(2 miejsce) w III edycji konkursu projektów naukowych
w województwie podkarpackim w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych. W konkursie uczestniczyli Adrianna
Zwolińska i Adrian Rutkowski.
Jednym z zadań projektu jest wizyta naukowa
pracowników Instytutu Fizyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
w szkołach. W spotkaniu w naszej Szkole w dniu
21.10.2010 r. uczestniczyło kilkudziesięciu uczniów.
Młodzież wysłuchała interesującego wykładu dr Rafała
Raka nt. ekscytujących związków fizyki i ekonomii oraz
obejrzała efektowne doświadczenia. Obecnie członkowie
grupy Feniks przygotowują projekty naukowe. Natomiast
w dniu 9.03.2011r. uczestniczyli w zajęciach w Instytucie
Fizyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Konkursy
Sukces Mileny Stańko
4.XII 2010r. absolwentka Liceum Ogólnokształcącego
w Sieniawie z roku szkolnego 2009/2010, a obecna
Milena Stańko i nauczyciel historii Janusz Mach
studentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie Milena Stańko, odebrała w Warszawie
w siedzibie Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy
Batalionów Chłopskich dwie nagrody za udział w konkursie
„Wojenne losy”- za najlepszą pracę opowiadającą
o wojennych i okupacyjnych losach działaczy ludowych
ufundowaną przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu
Ludowego. W uroczystości wręczenia nagrody
uczestniczył nauczyciel historii naszego Liceum
Ogólnokształcącego Pan Janusz Mach.
Konkurs Matematyczny im. prof. Jana Marszała
W dniu 5 XI 2010 roku odbył się powiatowy etap XXVI
Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała,
w którym uczniowie Pani dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Albiny Biedroń odnieśli sukces zajmując I i II
miejsca w kategoriach poszczególnych klas:
- Adrian Rutkowski klasa III - I miejsce
- Tomasz Sęk i Damian Gładysz klasa II - I miejsce
- Justyna Mach klasa I - I miejsce
POWIAT
Kwiecień 2011
- Piotr Radawiec klasa I - II miejsce
19 XI 2010r. odbył się etap wojewódzki tego konkursu,
w którym uczestniczyli Adrian Rutkowski, Justyna Mach
i Piotr Radawiec.
Polska Piastów- konkurs ogólnopolski.
Zakwalifikował się do zawodów centralnych uczeń
klasy II b Robert Pieczek
Konkurs Wiedzy Technicznej
W etapie szkolnym najlepsze wyniki osiągnęli ucznio-
PRZEWORSKI
Strona 25
wie klasy III b Liceum Ogólnokształcącego: Michał Antonik,
Adrian Rutkowski, Konrad Faltyn, to właśnie oni uczestniczyli w dniu 1 marca 2011 w II etapie konkursu w Jarosławiu. Do III etapu który odbędzie się 17 marca zostali
zakwalifikowani: Michał Antonik i Adrian Rutkowski
Konkurs języka angielskiego i wiedzy o kulturze
krajów anglojęzycznych organizowany przez NKJO
w Leżajsku - w etapie regionalnym uczestniczyli: Piotr
Sternik i Adrianna Suszyło - uczniowie klas III - cich Liceum
Ogólnokształcącego.
Zespół Szkół Rolniczych
im. Wincentego Witosa w Zarzeczu
Dzień Języków Obcych
Pracownia językowa
14 lutego 2011 roku w naszej szkole po raz pierwszy
obchodzony był Dzień Języków Obcych. Uroczystość ta
została przygotowana przez członków działającego
w szkole Klubu Językowego „Językożercy”.
Uczniowie klasy II TŻ wystawili w języku angielskim
jedną ze scen XI-wiecznej sztuki „Romeo i Julia”.
Dalsza część imprezy miała charakter konkursu.
Czteroosobowe drużyny z klas I, II, III i IV sprawdzały
swoje umiejętności dotyczące sprawnego posługiwania
się językiem angielskim.
Dzięki finansowemu wsparciu Starostwa Powiatowego w Przeworsku, od niedawna uczniowie naszej szkoły
mają do dyspozycji nowoczesne laboratorium językowe.
Zostało ono wyposażone nie tylko w tablicę interaktywną,
ale również w zestawy słuchawkowe z mikrofonem
przeznaczone dla każdego ucznia w klasie. Praca
w laboratorium jest niezwykle efektywna w nauce języków
obcych. Dzięki zestawom słuchawkowym, każdy uczeń
pracuje indywidualnie i jest skoncentrowany na swoim
zadaniu. Ponadto, ma możliwość pracy w parach
i przeprowadzenia dialogu z partnerem bez zbędnych
szumów pochodzących z pracy innych uczniów.
Laboratorium językowe stanowi nieocenioną pomoc
podczas procesu przygotowywania się do egzaminu
maturalnego. W czasie lekcji każdy uczeń może
skoncentrować się i ćwiczyć umiejętność słuchania ze
zrozumieniem, gdyż dzięki słuchawkom doskonale słyszy
nagranie i nie rozpraszają go szumy pochodzące
z zewnątrz. Dodatkowo, uczniowie mają możliwość
przeprowadzania dialogów i odgrywania sytuacji dnia
codziennego. W czasie tej pracy nauczyciel indywidualnie
słucha każdego dialogu, udziela wskazówek, nie
przeszkadzając jednocześnie innym uczniom. Podczas
każdej lekcji nauczyciel ma możliwość indywidualnej pracy
z uczniem, wysłuchania i udzielenia porad, dzięki czemu,
uczniowie ćwiczą płynność swojej wypowiedzi, wymowę
i intonację, co podlega ocenie podczas egzaminu
maturalnego.
Dzień Języków Obcych
Kolejny certyfikat
Miło nam poinformować, że
do posiadanych certyfikatów
”Szkoły promującej zdrowie”
i „Bezpiecznej szkoły” dołączył
Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”. Nasza szkoła
znalazła się wśród 38 szkół z całej
Polski, które uzyskały certyfikat
w III edycji tego programu.
Pracownia językowa
Strona 26
POWIAT
PRZEWORSKI
Kwiecień 2011
Kolejna tablica interaktywna!
Sala 29 to już druga w naszej szkole pracownia
wyposażona w tablicę interaktywną. Tablica interaktywna
to tablica elektromagnetyczna, która poprzez połączenie
z komputerem i projektorem staje się interaktywnym
narzędziem do prowadzenia nowoczesnych i interesujących lekcji. Ten profesjonalny sprzęt umożliwia
interaktywność prowadzonych zajęć, to znaczy korzystanie
z Internetu podczas prowadzenia lekcji, co owocuje
wysoką atrakcyjnością tematu dla uczniów. Dodatkowo
można łatwo wykorzystać pełne możliwości multimedialne
komputera takie jak pokazywanie zdjęć, filmów i animacji.
Dzięki temu uczniowie są bardzo skoncentrowani na lekcji
oraz łatwiej i skuteczniej przyswajają wiedzę. Mogą
również w łatwy i interesujący dla nich sposób brać aktywny
udział w lekcji dzięki wielu funkcjom tablicy, takim jak:
pisanie pisakiem na dotyk, wymazywanie, rysowanie, itd.
Tablica interaktywna powoduje, że każda lekcja jest
interesująca i atrakcyjna dla ucznia.
Tablica interaktywna
Wydarzenia kulturalne
Spotkanie opłatkowo - noworoczne z kombatantami
6 lutego br. w siedzibie Zarządu Koła MiejskoGminnego w Przeworsku Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
odbyło się spotkanie opłatkowo - noworoczne. W spotkaniu
uczestniczył Starosta Przeworski Pan Zbigniew Kiszka.
Wśród zaproszonych gości byli również Członek Zarządu
Powiatu Przeworskiego Pan Jan Pieniążek, Przewodniczący Rady Powiatu Przeworskiego Pan Tadeusz
Kiełbowicz. W uroczystości wzięli udział również: płk
Henryk Burdon Prezes Zarządu Okręgowego w Przemyślu
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych, Pani Maria Dubrawska-Lichtarska
Burmistrz Miasta Przeworska, Pan Andrzej Rozpotyński
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska, Pan
Wawrzyniec Wojtas Z-ca Wójta Gminy Przeworsk, Pan
podharcmistrz Wojciech Młodnicki Komendant Hufca ZHP
w Przeworsku, Pani podharcmistrz Agnieszka Bernacka
wraz z drużyną ZHP szczep Kresy, Pani Władysława Kula Michno Przewodnicząca Zarządu Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy
w Przeworsku, Pani Józefa Kozłowska Prezes Banku
Spółdzielczego w Przeworsku, Pan Bogdan Sebzda
Dyrektor Szkoły Nr 2 w Przeworsku, Pan Józef Więcław
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Przeworsku.
Przemówienie Starosty Zbigniewa Kiszki
Wręczenie legitymacji członkowskiej
Przybyłych gości przywitał Pan Julian Kamycki Prezes
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych Koło Miejsko - Gminne w Przeworsku serdecznie dziękując za przyjęcie zaproszenia
i przybycie, aby razem świętować i życzyć sobie
wszelkiego dobra w Nowym Roku. W trakcie spotkania
Prezes płk Henryk Burdon wręczył dyplom okolicznościowy
jubilatowi Panu ppr. Zygmuntowi Więcławowi, który
ukończył 90 lat życia, Pan Starosta Zbigniew Kiszka
wręczył bukiet kwiatów życząc jubilatowi długich lat życia
w dobrym zdrowiu i zadowoleniu.
Cztery osoby otrzymały legitymacje członków
wspierających Związek Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych:
- mgr Harson Sulima,
- Władysława Kula - Michno,
- Jan Rudnicki,
- Józefa Chromik.
W swoim wystąpieniu Pan Julian Kamycki
podsumował ubiegły rok, który to był rokiem szczególnym
ze względu na fakt, że obchodziliśmy 65 rocznice
zakończenia II wojny światowej. Przypomniał
o uroczystościach upamiętniających zakończenie wojny
zorganizowanych wraz z władzami samorządowymi,
Kwiecień 2011
POWIAT
młodzieżą Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku,
Związkiem Harcerstwa Polskiego oraz młodzieżą
i Ochotniczą Strażą Pożarną we wsi Urzejowice. W trakcie
uroczystości złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.
Wygłoszono odczyty związane z rocznicą, a młodzież
wystąpiła z programami artystycznymi. Nadano również
odznaczenia „Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”
m.in. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Urzejowicach
oraz 6 - ciu osobom indywidualnie. Ubiegły rok był
szczególny również dlatego, że przypadła w nim rocznica
20 - lecia utworzenia w Przeworsku Związku Kombatantów.
Miłym akcentem uczczenia tej rocznicy było przystąpienie
do organizacji 20 osób na członków wspierających. Są
wśród nich osoby czynne zawodowo tacy jak lekarze,
nauczyciele, spółdzielcy, harcerze, a także władze
powiatu, miasta i radni gminy. Członkowie przeworskiego
koła to osoby, które przekroczyły już 80 rok życia i z każdym
rokiem to środowisko maleje, dlatego jest to bardzo ważne
aby takie idee, jak patriotyzm który jest głęboko wpisany
PRZEWORSKI
Strona 27
w ich serca i piękne hasła „Bóg, Honor, Ojczyzna”
przekazywać następnym młodszym pokoleniom, aby
nasze dzieci i wnuki uczyły się tych postaw.
Następnie Pan Prezes Julian Kamycki złożył
szczególne słowa podziękowania Staroście Przeworskiemu Panu Zbigniewowi Kiszce, Wójtowi Gminy
Przeworsk - Edwardowi Pączce, Pani Burmistrz Miasta
Przeworska - Marii Dubrawskiej - Lichtarskiej, a także Panu
płk. Henrykowi Burdon - Prezesowi Związku Okręgowego
za wspieranie inicjatyw i okazywaną pomoc w organizowaniu wszelkich uroczystości o charakterze patriotycznych. Spotkanie stało się również okazją do wspomnień
o wydarzeniach z okresu wojny, jak i w okresie
powojennym. Wspominano również tych, których już nie
ma, szczególnie 4 osoby które odeszły w ubiegłym roku. Ich
pamięć uczczono minutą ciszy.
Waldemar Motyka
Inspektor w Wydziale Organizacyjnym
i Spraw Obywatelskich
Dzień Babci i Dziadka u Emerytów
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Przeworsku zorganizował spotkanie
opłatkowe połączone z Dniem Babci I Dziadka w sali
konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku
w dniu 30 stycznia 2011 roku.
W spotkaniu wzięło udział 150 osób. Uroczystość
zaszczyciły swoją obecnością władze samorządowe:
Władysława Kula - Michno wręcza dyplomy za
długoletnią przynależność do Związku
Zbigniew Kiszka – Starosta Powiatu Przeworskiego, Jan
Pieniążek – Członek Zarządu Powiatu Przeworskiego,
Maria Dubrawska – Lichtarska – Burmistrz Miasta
Przeworska, Dariusz Łapa – Wiceburmistrz, Andrzej
Rozpotyński – Przewodniczący Rady Miasta, Adam
Zabłocki – Dyrektor PUP, Ewa Dybczak – Dyrektor PCPR,
Zofia Kalamarz – Przewodnicząca Powiatowej Rady KGW,
Julian Kamycki - Prezes Koła Miejsko - Gminnego Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz
o. Dominik Siuta z Klasztoru Ojców Bernardynów.
Gości i członków Zawiązku Emerytów przywitała
przewodnicząca Zarządu PZERiI Władysława Kula –
Michno składając życzenia noworoczne i z okazji Dnia
Babci i Dziadka.
Spotkanie uświetnił zespół dziecięcy ze Szkoły
Podstawowej Nr. 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku
przedstawiając scenkę bożonarodzeniową pt. „Chodzenie
z Szopką” zrealizowanego w ramach projektu „ Hej kolęda,
kolęda”.
Dzieci również złożyły życzenia Babciom i Dziadkom
wyrażone w pięknie deklamowanych wierszach i piosenkach, następnie obdarowały ich laurkami.
Władysława Kula - Michno
Przewodnicząca Zarządu PZERiI w Przeworsku
Zebranie założycielskie Koła Terenowego Stowarzyszenia Diabetyków
17 marca br. w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Przeworsku odbyło się zebranie
założycielskie Koła Terenowego Stowarzyszenia
Diabetyków. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Zarządu Rejonowego w Przeworsku. W spotkaniu
uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Jan Pieniążek
członek Zarządu Powiatu Przeworskiego, Pani Maria
Dubrawska – Lichtarska Burmistrz Miasta Przeworska,
Pan Janusz Bereś Prezes Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego
oraz Pani Jadwiga Jurkiewicz pielęgniarka Poradni
Diabetologicznej w Przeworsku. W głosowaniu jawnym
wybrano dziewięcioosobowy Zarząd. Prezesem została
Pani Janina Mroczyńska. Stowarzyszenie ma na celu
organizowanie i prowadzenie na terenie powiatu
przeworskiego edukacji diabetologicznej nie tylko wśród
ludzi dotkniętych cukrzycą, ale również ludzi zdrowych.
Jan Pieniążek i Władysława Kula - Michno
Władysława Kula - Michno
Przewodnicząca Zarządu PZERiI w Przeworsku
Strona 28
POWIAT
PRZEWORSKI
Kwiecień 2011
Spotkania z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym
„Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje,
a nową bez ustanku zdobywa,
ten może być nauczycielem innych”.
Konfucjusz
Spotkania z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym
w przeworskiej filii PBW zawsze gromadzą liczne grono
nauczycieli miasta oraz powiatu i doskonale wpisują się
we wspieranie doskonalenia zawodowego. Wydawnictwo
stara się dotrzeć do nauczycieli, zbadać w jaki sposób
w budowaniu kwalifikacji mogłoby pomóc, a następnie
dostarczyć właściwe książki. To potrzeby środowisk
szkolnych formułują ofertę wydawniczą. Natomiast
wieloletnie doświadczenie w pracy z nauczycielami
pozwala Wydawnictwu na przygotowanie obudowy
metodycznej zgodnej z nowymi, zmieniającymi się
podstawami programowymi.
Ukazują się podręczniki oraz zeszyty ucznia do
matematyki, historii i języka polskiego (literacki i językowy)
także poradniki metodyczne dla nauczycieli. Wydawnictwo
przygotowuje nie tylko komplety podręczników do
nauczania w szkole - wersje dla ucznia i wersje dla
nauczyciela, ale także całą obudowę dydaktyczną, jak:
zestawy testów, gry edukacyjne oraz programy
multimedialne, interaktywne programy on-line i inne
materiały.
Spotkanie w Bibliotece z nauczycielami
Spotkania biblioteczne to jeden z wielu sposobów
zawiadomienia nauczycieli o istnieniu nowych książek,
serii wydawniczych, jak Matematyka z plusem czy Między
Nami, Między Tekstami. Trzeba jednak podkreślić, że są to
nie tylko promocje czy spotkania informacyjne.
Ambicją Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego jest nie
tylko wypromowanie nowych podręczników, ale także
otoczenie opieką metodyczną nauczycieli postawionych
oko w oko ze zmianami, zwłaszcza programowymi
w oświacie. Dlatego organizuje konferencje dla
konsultantów - ci z kolei odwiedzają nauczycieli
i przeprowadzają warsztaty metodyczne.
Od dawna (cyklicznie) takie spotkania odbywają się
w Pedagogicznej Bibliotece w Przeworsku. Systematyczne
prezentacje innowacyjnych podręczników, materiałów
dydaktycznych wspierających naukę matematyki, języka
polskiego czy historii na II oraz III etapie edukacyjnym
prowadzi przedstawiciel wydawnictwa Jaromir Pajda,
natomiast konsultanci zrealizowali dla nauczycieli wiele
ważnych metodycznie tematów.
Pani Grażyna Cyran zajmująca się dydaktyką
matematyki prowadziła warsztaty metodyczne z zagadnień: „Matematyka z plusem” ujarzmia nowa podstawę;
Gdy intuicja zawodzi, czyli szkolne zmagania
z nieskończonością; Uczniowskie prace zespołowe jak
aktywizować uczniów na lekcjach matematyki czy Jak
efektywnie i niebanalnie powtarzać materiał w szkole
podstawowej i gimnazjum?.
W trakcie ostatnich warsztatów zaprezentowano
i omówiono metody dydaktyczne idealne na powtórki
w ciągu całego roku szkolnego, zadania, które sprawdzają
się do powtarzania materiału oraz narzędzia multimedialne
intensyfikujące utrwalanie wiedzy uczniów jak - „Gim Plus”
zadania interaktywne dla gimnazjum (www.gimplus.pl); „Kompozytor klasówek” narzędzie dla nauczycieli do
układania klasówek z matematyki dla szkoły podstawowej
i gimnazjum (www.kompozytorklasówek.pl); -„Matlandia4”
zadania interaktywne dla 4 klasy szkoły podstawowej
(www.matlandia.pl).
Natomiast konsultantka z zakresu nauczania języka
polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum Pani Maria
Ćwierz zajmowała się zagadnieniami: Sposób na lekturę!;
Jak czytać, aby zrozumieć?; Komunikacja to podstawa!;
Jak doskonalić pisanie dłuższych form wypowiedzi?; Od
diagnozy do sukcesu edukacyjnego czy ostatnio: Jak to
powiedzieć? - Kształcenie umiejętności językowostylistyczych (25.02.11).
Komfort pracy nauczycieli poprawiają oraz skuteczniej
motywują uczniów opracowania z ćwiczeniami
interaktywnymi np. Lektury w gimnazjum zestawy ćwiczeń
i zadań do większości lektur wymienionych w najnowszej
podstawie programowej; książka to nie wszystko jej
uzupełnieniem jest interaktywny program online z testami
znajomości lektur i zadaniami podsumowującymi pracę.
Budzą duże zainteresowanie warsztaty poświecone
tym zagadnieniom oraz atrakcyjna obudowa dydaktyczna.
Wiele z prezentowanych wydawnictw posiadamy
w zbiorach pedagogicznej biblioteki.
Stanisława Cebula
Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki w Przeworsku
Kwiecień 2011
POWIAT
PRZEWORSKI
Strona 29
W Roku Miłosza
„Szczęśliwy naród, który ma poetę
i w trudach swoich nie kroczy w milczeniu”
Cz. Miłosz: Do Tadeusza Różewicza, poety
4 kwietnia 2011 r. staraniem przeworskiej filii PBW, we
współpracy z oddziałem Towarzystwa Literackiego im. A.
Mickiewicza, pod patronatem Starosty Przeworskiego
zorganizowano sesję popularnonaukową - Dziedzictwo
intelektualne Czesława Miłosza. Organizując konferencję
na temat twórcy, chcieliśmy wzbogacić obchody Roku
Miłosza oraz popularyzować wśród środowisk szkolnych
miasta i powiatu sylwetkę i twórczość polskiego Noblisty.
W sesji brali udział: Mariusz Pieniążek - Sekretarz
Powiatu Przeworskiego, Jan Pieniążek - Członek Zarządu
Powiatu Przeworskiego, Stanisława Cebula - Dyrektor
Biblioteki która poprowadziła całe to spotkanie oraz
uczestnicząca w nim młodzież maturalna.
Stanisława Cebula Dyrektor przeworskiej filii PBW
W 1980 r. Czesław Miłosz otrzymał Literacką Nagrodę
Nobla - polski poeta, który poza antologiami nie był
wydawany w kraju. Miał być zapomniany, a stał się jednym
z najwybitniejszych nie tylko w Polsce, lecz w świecie. Dziś
jest wydawany i bogato reprezentowany w programach
szkolnych.
Czesław Miłosz (1911-2004) - poeta, prozaik, eseista,
znawca literatur słowiańskich (dla potrzeb przekładu Biblii
nauczył się także hebrajskiego…), zawsze pisał po polsku,
a język angielski wykorzystywał do popularyzowania
literatury polskiej w świecie. Sam podkreślał: „tak czy owak
zawsze przynależę do gospodarstwa polskiej literatury i do
żadnego innego”.
Przewodnikami po twórczości Miłosza były znane już
przeworskim czytelnikom autorytety naukowe, reprezentujące Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Profesor Zenon Ożóg w swoim wykładzie „Poezja
Czesława Miłosza i Tadeusza Różewicza wobec wojny”
podkreślił, że dwie postawy twórcze Miłosza i Różewicza
są nie tylko dialogiem czy sporem dwóch wybitnych poetów
lecz także wyrazem ogólniejszych tendencji w poezji
powojennej, jej dwu odmiennych orientacji postawangardowej (Różewicz) i neoklasycystycznej (Miłosz).
Zaraz po wojnie ukazały się tomiki o wielkim znaczeniu
dla późniejszych przeobrażeń poezji. Przede wszystkim
Ocalenie, 1945 Czesława Miłosza oraz Niepokój, 1947
Tadeusza Różewicza.
Miłosz i Różewicz należą do różnych generacji
pierwszy zaczynał swą twórczość przed wojną i ma już
wypracowany warsztat literacki; Różewicz - partyzant,
reprezentuje tę cześć pokolenia, która ocalała z wojennego
pogromu, właściwy debiut po wojnie. Wykładowca
zestawiając twórczość poetów różnych nie tylko
metrykalnie, lecz także pod względem poetyk
i światopoglądów artystycznych szukał odpowiedzi na
pytania: Miłosza „Poezja czy ocala człowieka i narody?”
oraz Różewicza - „Czy możliwa jest poezja po
Oświęcimiu?”.
Tematyka wojenna rozrachunki związane z II wojną
światową, z czasem okupacji obecna jest w twórczości obu
poetów. Jednak każdy z nich na swój sposób oddaje tamte
doświadczenia, każdy wyciąga z nich nieco inne wnioski.
Pogląd Różewicza o całkowitym bankructwie wartości
różnił się od stanowiska Miłosza, który uważał, że
twórczość poetycka mimo wszystko ma służyć ocaleniu.
Miłosz snując refleksję nad kondycją duchową
człowieka po doświadczeniach wojny i okupacji
w wierszach z tomu Ocalenie - W malignie 1939, Miasto,
Rzeka, Równina, Baśń wigilijna, Droga, Piosenka o końcu
świata, Walc, W Warszawie, Przedmowa, Campo di Fiori
opowiada się za odbudową wartości i wierzy w moc słowa
poety, które może przyczynić się do odnowy świat
i człowieka. Stad charakterystyczna poetyka Miłosza
specyficzny sposób obrazowania polegający na
sekwencyjności obrazów i wizyjności.
Katastrofizm Różewicza zaważy na jego filozofii
i spojrzeniu na świat, będzie widoczny w jego
pesymistycznym obrazie cywilizacji, zwątpieniu i braku
nadziei. Poeta naznaczony tragedią swego pokolenia wydarzenia spadające na całą zbiorowość odbiera jako
dotykające go w sposób najbardziej osobisty, szuka
nowego języka , by je wyrazić. Powstaje wątpliwość, czy
niektóre rejony rzeczywistości mogą być przedmiotem
poezji. W wierszach z tomu Niepokój - Ocalony, Lament,
Matka powieszonych, Róża - rzeczywistość, taka jak
w Polsce w latach wojny, wymyka się językowi. Autor
podważa dotychczasowe wzorce estetyczne - na rzecz
prozatorskiego języka i obrazowania. Pozostawia tylko
słowa niezbędne nie ma porównań ani metafor, ale duży
Uczestnicy konferencji
stopień artystycznej organizacji wiersza.
Różewicz tęskni do prostych wartości humanistycznych, ale nie ma złudzeń, że w naszych czasach „po
apokalipsie” można stworzyć świat szczęśliwy.
Warto zauważyć, że Miłosz podkreślał niezwykłość
debiutu Różewicza, witał bardzo życzliwie jego tomik
poezji, ponieważ był to nowy oryginalny głos „pisał wiersze,
których forma na przekraczała treści”.
Ważna w całym dorobku Czesława Miłosza jest także
eseistyka. W kolejnym wykładzie dr Janusz Pasterski
nawiązał do poetyki (w tym „polskiego eseju”)
i usytuowania tej twórczości w kontekście innych XX
wiecznych reprezentantów tego gatunku. Esej pozwalał
wypowiedzieć się na te tematy, które go bardzo
interesowały: polityczne („Zniewolony umysł”), autobiogra-
POWIAT
Strona 30
ficzne (Rodzinna Europa, Widzenia nad Zatoką San
Francisco, Rok myśliwego) i rozwijające zagadnienia
literackie i filozoficzne (Człowiek wśród skorpionów,
Legendy nowoczesności, Piesek przydrożny); z czasem
pojawiło się też zainteresowanie dla spraw filozofii i religii
(Ziemia Urlo, Metafizyczna pauza). Refleksja nad
eseistyką Noblisty pozwoliła nam lepiej zrozumieć samą
metodę pisarską Miłosza, jego wizję literatury i kultury,
pogłębia i rozszerza krąg problemów filozoficznych
i estetycznych właściwych dla całej jego twórczości. Tym co
w nich nowe to bagaż osobistych wyznań.
W każdej z podejmowanych przez siebie ról czy to
poety, czy refleksyjnego eseisty Miłosz pozostawał
wybitnym myślicielem, dociekającym sensu istnienia,
PRZEWORSKI
Kwiecień 2011
spraw pierwszych i najważniejszych. Był świadkiem
swojego czasu dał oryginalną i przenikliwą diagnozę XX
wieku.
Myślę, że istnieje zapotrzebowanie na komentarz do
twórczości Noblisty. Sesja bowiem zgromadziła liczne
audytorium nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych miasta i powiatu.
Dla uczniów twórczość poety może stać się
pasjonującym wyzwaniem w ogłoszonym konkursie
recytatorskim „Miłosz jak świat”.
Stanisława Cebula
Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki w Przeworsku
Kolejka Wąskotorowa “Pogórzanin”
Przeworska Kolej Wąskotorowa to malownicza linia
wąskotorowa biegnąca z Przeworska do Dynowa przez
Kańczugę, Jawornik Polski, Bachórz. Za miejscowością
Szklary trasa kolejki przebiega przez jedyny w Polsce tunel
znajdujący się na kolejach wąskotorowych.
wództwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Remont i renowacja linii kolejki wąskotorowej Przeworsk - Dynów na
odcinku Manasterz - Zagórze k. Kańczugi”. Koszt całkowity
przedsięwzięcia wynosi ponad 100 000,00 zł. Powiat
Przeworski ubiega się o dofinansowanie 50 % kosztów
zadania, pozostała kwota zostanie pokryta z budżetu powiatu. Zakres prac obejmował będzie remont i renowację
torowiska kolejki na wskazanym powyżej odcinku. Prace
planowane są w miesiącach lipiec - wrzesień.
Rozkład jazdy pociągów turystycznych na trasie
PRZEWORSK - DYNÓW - PRZEWORSK
Stacja
“Pogórzanin” na trasie
Oferujemy
Przejazd jedną z nielicznych obecnie czynnych
w Polsce kolei wąskotorowych. Poznanie działającego od
ponad 107 lat systemu kolejowego. Postój na stacji Dynów
(3 godz.), Możliwość pieczenia kiełbasy przy ognisku.
Przejazd w odkrytych wagonach tzw. “letniakach”, co sprawi młodym pasażerom szczególną frajdę. Możliwość kąpieli lub wedkowania w rzece San. Przerwę w podróży w karczmie “Pod Semaforem” w Bachórzu, gdzie bezpłatnie dowozimy chętnych smakoszy i amatorów jazdy drezynami.
Wąskotorówka będzie remontowana
Powiat Przeworski w odpowiedzi na konkurs pn.
„Ochrona zabytków Podkarpacia - dotacje na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2011
roku” złożył w lutym wniosek o dotację z budżetu Woje-
Przeworsk Wąski
Urzejowice
Krzeczowice
Kańczuga
Łopuszka Mała k.Zalewu
Łopuszka Wielka
Manasterz
Zagórze
Hadle Szklarskie
Jawornik Polski
Szklary k/tunelu
Szklary
Bachórz
Dynów
km
0
9
11
15
18
19
21
24
29
33
36
38
42
46
Do Dynowa
Odjazd
09:00
09:23
09:30
09:40
09:47
09:52
10:01
10:11
10:22
10:42
11:07
11:15
11:31
-
Przyjazd
09:22
09:29
09:38
09:46
09:51
10:00
10:10
10:21
10:40
10:57
11:14
11:28
11:45
Do Przeworska
Odjazd
16:45
16:38
16:28
16:20
16:15
16:07
15:57
15:44
15:26
15:06
14:49
14:30
Przyjazd
17:10
16:44
16:37
16:26
16:19
16:14
16:06
15:56
15:43
15:24
15:05
14:44
-
Rozkładowe pociągi turystyczne kursują od 01.05. i 03.05. oraz
w soboty i niedziele od 28.05. do 28.08.2011 r., a od 04.09. do
25.09.2011 r. tylko w niedziele.
Cennik biletów
na rozkładowych
pociągach
turystycznych
Uwaga: Bilety ulgowe
przysługują tylko młodzieży
szkolnej do 18 roku życia po
okazaniu legitymacji.
Tel.: 0-16 648 21 05
lub 607 052 209
Bilet
Bilet
Odległość normalny ulgowy
0-10 km
7 zł
5 zł
11-20 km
8 zł
6 zł
21-30 km
10 zł
7 zł
31-40 km
12 zł
8 zł
41-46 km
13 zł
9 zł
92 km
24 zł
16 zł
Sprostowanie
W poprzednim Samorzadowym Czasopiśmie
Informacyjnym “Powiat Przeworski” Nr 2 (27) październik
2010 r. błędnie podano zwycięzców Finału Wojewódzkiego
Konkursu Krasomówczego 2010 w kategorii młodzieży
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W kategorii szkół gimanzjalnych:
1 miejsce zajęła Urszula Sowa - ZS w Nowosielcach
2 miejsce zajął Michał Struś - ZS w Nowosielcach
3 miejsce zajęła Jagoda Pelc - Gimnazjum Nr 1
w Przeworsku.
W kategorii szkół ponadgimanzjalnych:
1 miejsce zajął Maciej Doryk - ZS Ogólnokształcących
w Stalowej Woli
2 miejsce zajął Konrad Żygadło - I Liceum
Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu
3 miejsce zajęła Alicja Frankowska - ZS Licealnych im.
Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych.
Za pomyłkę przepraszamy.
Kwiecień 2011
POWIAT
PRZEWORSKI
Strona 31
Podsumowanie Szkolnego Roku Sportowego 2009/2010
30.03.2011 odbyło się Podsumowanie Sportowego
Roku Szkolnego 2009/2010, na spotkaniu obecni byli
zaproszeni goście:
- Wicestarosta Powiatu Przeworskiego Leszek Kisiel
- Członek Zarządu Powiatu Przeworskiego Jan Pieniążek
- Sekretarz Powiatu Przeworskiego Mariusz Pieniążek
- Wójt Gminy Gać Grażyna Pieniążek
- Zastępca Wójta Gminy Zarzecze Jan Telega
- Zastępca Wójta Gminy Przeworsk Wawrzyniec Wojtas
oraz dyrektorzy szkół i nauczyciele wychowania
fizycznego.
Mariusz Pieniążek.
Na koniec spotkania dokonano podsumowania
i udekorowania dyplomami i pucharami pierwszych pięciu
szkół w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazajady,
Licealiady.
W klasyfikacji końcowej Igrzysk Młodzieży Szkolnej
miejsca kolejno zajęli:
1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Przeworsku
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Przeworsku
3. Szkoła Podstawowa w Zarzeczu
4. Szkoła Podstawowa w Kańczudze
5. Zespół Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej
W klasyfikacji końcowej Gimnazjada miejsca kolejno zajęli:
1. Gimnazjum nr 1 w Przeworsku
2. Gimnazjum w Adamówce
3. Zespół Szkół nr 1 w Jaworniku Polskim
4. Gimnazjum w Kańczudze
5. Zespół Szkół w Gorzycach
Nagrodzone szkoły ponadgimnazjalne
Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy w związku ze
śmiercią wieloletniego przyjaciela sportu szkolnego ŚP.
Dyrektora ZSZ w Przeworsku Lesława Ścisłowicza.
W trakcie podsumowania wyróżniono dyplomami Mistrzów
Powiatu w kategoriach Igrzyska Młodzieży Szkolnej,
Gimnazjada i Licealiada. Ponadto wręczono wyróżnienia
dla nauczycieli wychowania fizycznego, którzy mieli
sukcesy w roku szkolnym 2009/2010 na szczeblu
wojewódzkim. Wśród wyróżnionych statuetką znaleźli się
nauczyciele, którzy przywieźli z finałów wojewódzkich
medale:
- Danuta Piekło – SP nr 2 w Przeworsku
- Barbara Cużytek – SP nr 2 w Przeworsku
- Wojciech Jurkiewicz – SP nr 1 w Przeworsku
- Maria Ziętek – Leśnicka – Zespół Szkół w Dębowie
- Krzysztof Warchoł – PG w Zarzeczu
- Janusz Gondek – Gimnazjum nr 1 w Przeworsku
- Piotr Pakosz – Gimnazjum nr 1 w Przeworsku
- Ryszard Ruchała – Zespół Szkół w Gorzycach
- Łukasz Kasperski – PG w Zarzeczu
- Jacek Michalski – Gimnazjum w Sieniawie
- Krzysztof Mirkiewicz – ZSOiZ w Przeworsku
- Tomasz Majba - ZSOiZ w Przeworsku
- Waldemar Majba – ZSZ w Przeworsku.
Decyzją Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku
Sportowego w Przeworsku wyróżnienie „ Przyjaciel sportu
szkolnego” otrzymał Sekretarz Powiatu Przeworskiego
Wicestarosta Leszek Kisiel wręcza puchar
W klasyfikacji końcowej Licealiada miejsca kolejno zajęli:
1. ZSOiZ w Przeworsku
2. Zespół Szkół w Kańczudze
3. Zespół Szkół w Przeworsku
4. Zespół Szkół w Sieniawie
5. Zespół Szkół w Zarzeczu
Więcej o końcowych klasyfikacjach na
http://pszs.przeworsk.w.interia.pl/.
Tomasz Syk
Wydział Oświaty, Kultury
i Ochrony Zdrowia
Nagrodzeni nauczyciele wychowania fizyzycznego, których uczniowie odnieśli sukcesy na szczeblu wojewódzkim
III Powiatowe Forum Kobiet
8 marca br. w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Przeworsku odbyło się zorganizowane
przez Starostę Przeworskiego Zbigniewa Kiszkę
i Powiatową Radę KGW w Przeworsku III Powiatowe
Forum Kobiet, na którym to spotkały się panie z kół
gospodyń wiejskich z terenu powiatu przeworskiego.
Swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście: Pan
Lucjan Kuźniar – Członek Zarządu Województwa
Podkarpackiego, Pani Dorota Jamroży – Departament
Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
w Rzeszowie, Pan Edward Cholewa – Regionalny Związek
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Jarosławiu,
Starosta wręcza róże Pani Burmistrz
Kierownik ARR w Rzeszowie na temat „POMOC
ŻYWNOŚCIOWA w ramach mechanizmu „Dostarczanie
nadwyżek żywności najuboższej ludności UE”,
w zastępstwie Pani dr n. med. Edyty Barnaś – Pani
Katarzyna Załęska z wojewódzkiego ośrodka koordynującego populacyjny program profilaktyki i wczesnego
wykrywania raka szyjki macicy na temat „Profilaktyka raka
Przewodniczaca PR KGW wręcza Staroście kosz kwiatów
Panie Teresa Hamulecka i Zofia Piskorz – Powiatowy
Zespół Doradztwa Rolniczego, Pani Janina Kuźniar –
Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady KGW w Rzeszowie,
Pani Krystyna Sowa i Pan Jan Pieniążek – Członkowie
Zarządu Powiatu Przeworskiego, Pan Mariusz Pieniążek –
Sekretarz Powiatu Przeworskiego, Pan Adam Zabłocki –
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku, Pani
Katarzyna Bocheńska – Wojtas – Dyrektor Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Przeworsku, Pani
Józefa Kozłowska – Dyrektor Banku Spółdzielczego
w Przeworsku. Forum prowadziła Pani Zofia Kalamarz –
Przewodnicząca Powiatowej Rady KGW w Przeworsku.
Zaproszeni goście
Podczas tegorocznego spotkania prelekcje
przeprowadziły: Pani Prokurator Marzena Strokoń na
temat „Przemoc w rodzinie”, Pani Bernadeta Dżugan
Członek Zarządu Jan Pieniążek wręcza kwiaty
szyjki macicy”. Pracownice SP ZOZ w Przeworsku Panie
Agnieszka Kozak i Bogusława Misieńko wsparły wykład
rozdając ulotki i materiały dotyczące badań profilaktycznych oraz udzielając informacji.
Młodzież Zespołu Szkół w Kańczudze pod opieką Pani
Dyrektor Doroty Koniecznej oraz nauczycieli Pani Grażyny
Dziergi, Danuty Płoskoń, Jolanty Zebzdy oraz Pana
Tomasza Krupińskiego zaprezentowała swoje zdolności
kulinarne przygotowując pięknie udekorowane stoły
i potrawy (paszteciki, placki, sałatki, galaretki itp.), którymi
ugoszczono zgromadzone na forum panie.
Pan Zbigniew Kiszka Starosta Przeworski serdecznie
podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i udział
w III Powiatowym Forum Kobiet. Z okazji Święta Kobiet
złożył wszystkim Paniom serdeczne życzenia i wraz
z Panem Janem Pieniążkiem Członkiem Zarządu Powiatu
Przeworskiego wręczyli każdej kobiecie róże.
Klaudia Krupa
Wydział Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia
„Powiat Przeworski”
Czasopismo wpisane do Rejestru Dzienników i Czasopism pod NR 52
Nakład: 2500 egz.
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, tel. (0-16) 648 70 09,
fax. (0-16) 648 94 84
Redaguje: zespół redakcyjny