SCENARIUSZ WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH ,,JESIEŃ” Z

Komentarze

Transkrypt

SCENARIUSZ WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH ,,JESIEŃ” Z
SCENARIUSZ WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH ,,JESIEŃ”
Z UDZIAŁEM DZIECI ZE ŚWIETLICY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12
Cel poznawczy: - poznanie nowych technik plastycznych
- zapoznanie z terminem kalkografia
- wzbogacenie słownictwa
Cel kształcący - rozwijanie wyobraźni uczestników
-kształtowanie umiejętności twórczego myślenia
- kształtowanie świadomości rozwoju własnych zdolności
plastycznych.
Cel opiekuńczo-wychowawczy: stworzenie miłej atmosfery w grupie.
Metoda: słowna, czynnościowa, aktywizująca.
Forma: indywidualna.
Środki: suszone oraz świeŜe liście drzew i krzewów, paleta barw jesieni, kalka
maszynowa, kartki z kolorowego bloku technicznego, klej, noŜyczki, Ŝelazko,
gazety, kolorowy papier ksero, kontury liści malowane farbami window color,
farby window color, ziarna fasoli, słoik.
Przebieg zajęć:
1.Powitanie wszystkich uczestników warsztatów : dzieci ze świetlicy Szkoły
Podstawowej nr 10 oraz zaproszonych gości ze świetlicy Szkoły Podstawowej
nr 12.
2. Zabawa ,, PrzekaŜ minę”.Jest to zabawa wprowadzająca dobry nastrój.
Rozpoczynający robi jakąś śmieszną minę i ,,podaje”ją następnemu dziecku.
Musi ono ją powtórzyć i pokazać następnej osobie. Jeśli ktoś ,,upuści” minę
jeszcze raz odwraca się do poprzednika ,by ja wziąć i przekazać dalej.
3. Zabawa w skojarzenia do słowa ,,Jesień”.
4.Cwiczenie wyzwalające twórcze myślenie:
- Co moŜna zrobić z liści? ( moŜna zrobić róŜe na dekorację, wypchać
materac, obrazek, odbijanki liściowe, ubranie itd….)
- Do czego moŜna uŜyć kasztanów? (zrobić korale, karmić zwierzęta, zrobić
róŜaniec, grać w jakąś grę, itd….)
5.Określanie kolorów i faktury liści.
Nauczyciel poleca dzieciom wziąć z przygotowanych liści świeŜych 1 liść.
Trzeba mu się uwaŜnie przyjrzeć, wykonać polecenie:
- UłóŜcie swoje liście wg wielkości – od najmniejszego do największego.
- czy umiecie je nazwać?
- ułóŜcie je od najjaśniejszego do najciemniejszego.
- czy ktoś z was ma liść ,który ma 2, 3 a moŜe 4 kolory? Podnieście go do góry.
Nazwijcie te kolory.
- Jakie kolory przynosi nam Jesień? Przypomnijcie te kolory, których dziś tu nie
ma np. brązowy jak ….kasztan,
czerwony jak….jarzębina itd. .
Określenie faktury liści: gładkie , śliskie, chropowate.
6. Paleta barw jesieni.- Z wyciętych kolorowych kółek dzieci wybierają te, które
,,pasują” do jesieni, przyklejają je na palecie malarskiej oraz nazywają je: złoty, Ŝółty, rudy, rdzawy, zielonoŜółty,
pomarańczowy, zieleń butelkowa, czerwień soczysta…itd.
7. I STANOWISKO: Wykonanie pracy plastycznej- PODKŁADKA DO
ZAJĘC PLASTYCZNYCH.
N.:Jak moŜna zatrzymać te piękne barwy jesieni na dłuŜej, gdy juŜ nie będzie
liści na drzewach? Dziś poznacie kilka sposobów, by Jesień została z nami na
dłuŜej np. w pracach plastycznych. A więc do dzieła!
Dzieci mają za zadanie ułoŜyć na kolorowej kartce z bristolu kompozycję z liści
Pt. ,,OŜywmy liście”. Trzeba zatem zrobić coś, co Ŝyje: stwór, zwierzątko, jakąś
postać, moŜe to być równieŜ kukiełka – np. królewna. Następnie N. omawia
kształt i fakturę liścia i jego przydatność do pracy np. który liśc moŜna
wykorzystać jako grzbiet ryby, na zęby smoka, falbanę spódnicy itd..
W sąsiednim pomieszczeniu N. wspomagający foliuje powstałe prace, podczas
gdy dzieci przechodzą do następnego działania. W ten sposób powstaje
PODKŁADKA , która jest niespodzianką dla dzieci jaką otrzymają na koniec
zajęć.
II STANOWISKO – KALKOGRAFIA.Prasowanie liści pod kolorową kartką
przez kalkę maszynową. Na kolorowej kartce powstaje odbitka – negatyw liścia.
Mogą to być pojedyncze liście lub kompozycja.
III STANOWISKO: malowanie farbami Window color konturu liścia, poprzez
odpowiednie łączenie kolorów, właściwie ich zlewanie.
8. Na zakończenie organizacja wystawy prac, oglądanie wytworów kolegów ich
omówienie oraz wykonanie wspólnego zdjęcia do kroniki. Dzieci otrzymują
swoje prace wykonane na I stanowisku: Tę foliowaną pracę moŜna wykorzystać
jako podkładkę do plastyki.
9. PoŜegnanie gości. N. Ŝegnając się z gośćmi prosi by dzieci wyraziły swą
opinię zajęciach poprzez wrzucenie ziarnka fasolki do słoika z uśmiechem –
jeśli zajęcia się podobały, lub jeśli nie – do słoika z ,,kwaśną” miną.

Podobne dokumenty