Szczegóły oferty - Park Naukowo Technologiczny

Transkrypt

Szczegóły oferty - Park Naukowo Technologiczny
Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach w związku z realizacją projektu
pn. „Podlaski Program Innowacji w branży budownictwa i zielonych technologii” w
ramach działania 8.2 Transfer wiedzy, poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery
nauki i przedsiębiorstw finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
zapraszamy do składania ofert na realizację zadań związanych ze stroną internetową projektu.
Przedmiot realizacji:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest opracowanie i wdrożenie rozbudowanej strony
internetowej projektu, a następnie jej obsługa techniczna i administracyjna. Strona ma zostać
przygotowana w sposób profesjonalny i atrakcyjny dla użytkowników. Strona internetowa
powinna stać się podstawowym narzędziem komunikacji z uczestnikami projektu.
Podstawowe funkcjonalność planowanej strony www:





















Charakter informacyjno-edukacyjny,
Strona główna będzie kierowała użytkowników do poszczególnych sekcji, informując
co w nich się znajduje,
Przejrzystość strony pozwoli na łatwą nawigację po jej zasobach,
Szczegółowe informacje są wyświetlane na podstronach w odpowiednich zakładkach
a nie na stronie głównej,
Stosowanie jednoznacznego nazewnictwa dla wszystkich zakładek i podrozdziałów,
Unikanie pustych rozdziałów na stronie (np. sekcja w budowie),
„Mapa serwisu” – niezbędny przewodnik po zasobach strony,
Przygotowanie strony do efektywnego pozycjonowania,
Funkcje galerii zdjęć,
Możliwość zamieszczania załączników,
Możliwość tworzenia treści tylko dla zarejestrowanych użytkowników,
Możliwość instalacji dodatku portalu społecznościowego np. Facebook,
Edytor WYSIWIG do łatwego zamieszczania treści,
Strona zbudowana w oparciu o szablony z możliwością łatwej instalacji nowego
szablonu,
Filtr antyspamowy ukrywający adresy e-mail,
Przyjazny panel administracyjny (prosty w obsłudze interfejs użytkownika w języku
polskim),
Bezpieczeństwo - kontrola dostępu, uprawnienia (login i hasło),
Możliwość tworzenia nieograniczonej ilość podkategorii menu,
Przypisywanie wybranym podstronom funkcji: drukuj stronę, generuj plik PDF,
powiadom e-mailem,
Formularz kontaktowy,
Oznaczenia o współfinansowaniu strony internetowej.
Strona internetowa będzie na bieżąco aktualizowana, m.in. w zakresie:






Realizowanych działań projektowych,
Materiałów informacyjno-edukacyjnych umieszczanych na stronie internetowej,
Wszelkich publikacji wytworzonych w trakcie realizacji projektu,
Wywiadów z ekspertami,
Galerii zdjęć i materiałów multimedialnych,
Istotnych wydarzeń.
Obsługa techniczna i administracyjna (do końca realizacji projektu tj. do końca czerwca
2015r.):









Techniczna obsługa strony,
Zapewnienie funkcjonowania strony,
Reagowanie na wszelkie usterki,
Zamieszczanie i publikowanie treści,
Drobne modyfikacje na stronie,
Tworzenie kopii zapasowych strony przynajmniej raz w miesiącu oraz ich
przechowywanie,
Dodawanie materiałów multimedialnych,
Zarządzanie stroną (użytkownikami, treściami, plikami),
Dbanie o sprawne funkcjonowanie strony.
Zaplecze techniczne (zapewnione do końca 2015r.):





Serwer z co najmniej 10GB miejscem na pliki,
Miesięczny transfer minimum 100GB,
10 kont mailowych,
2 konta ftp,
Domena strony nawiązująca do projektu.
Termin realizacji usługi:
Wykonie strony internetowej – 14 dni od podpisania umowy, rozliczenie jednorazowe.
Obsługa techniczna i administracyjna – od dnia podpisania umowy do 2015r, rozliczenia
miesięczne.
Wymagania wobec oferenta:
1. doświadczenie w tworzeniu stron internetowych tj. wykonanie co najmniej jednej
strony internetowej w przeciągu ostatniego roku,
2. referencje odnośnie ww. usługi,
Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie, muszą zawierać:
1. Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz numer
telefonu.
2. Datę sporządzenia oferty.
3. Wynagrodzenie za całość wykonanych usług:
a. Koszt całkowity wykonania strony internetowej,
b. Miesięczny koszt całkowity za obsługę techniczną i administracyjną.
4. Dokumenty potwierdzające wymagania wobec oferenta.
5. Podpis
Oferta powinna być zapakowana w kopertę z dopiskiem: Oferta na stronę internetową
projektu pn. „Podlaski Program Innowacji w branży budownictwa i zielonych technologii”
Kryteria oceny ofert
W trakcie oceny ofert pod uwagę brane będą cena i doświadczenie oferenta. W razie
pozytywnego zweryfikowania wymaganego doświadczenia i kwalifikacji znaczenie ma cena
(kryterium wyboru).
Sposób obliczania ceny: s+(26*o)=wartość oferty
s - koszt całkowity wykonania strony internetowej
o - miesięczny koszt całkowity za obsługę techniczną i administracyjną
Termin i sposób składania ofert
Oferty należy składać do dnia 30 kwietnia 2013r. do godziny 12:00 w formie papierowej na
adres:
Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach
Ul. Innowacyjna 1
16-400 Suwałki
Osoba do kontaktu:
Marta Żybura – kierownik Projektu
Tel.: 87 564 22 22