oferta cenowa do konkursu 2017-2021

Transkrypt

oferta cenowa do konkursu 2017-2021
Załącznik nr 3
do konkursu ofert na świadczenie usług Operatora Przeładunków
DO KONKURSU OFERT: OFERTA CENOWA ZA
UDOSTĘPNIENIE TERMINALU PRZEŁADUNKOWO – SKŁADOWEGO
W ELBLĄGU DO ŚWIADCZENIA USŁUG OPERATORA PRZEŁADUNKÓW
26.000,00 zł + VAT
1. min. wyznaczone przez Zamawiającego
/w wymiarze miesięczny/
słownie: dwadzieścia sześć tysięcy zł
2. oferta cenowa Oferenta – Usługodawcy
/w wymiarze miesięczny/
…....…..............+ VAT
słownie:
1. Należność płatna, do 10 – go każdego miesiąca z góry, począwszy od miesiąca
stycznia 2017r.
2. Opłata będzie wnoszona przez cały rok kalendarzowy (od stycznia do grudnia,
każdego roku), niezależnie od czasu trwania żeglugi w danym roku.
3. Złożona oferta jest ofertą wiążącą w przypadku wygrania Konkursu Ofert na
świadczenie usług Operatora Przeładunków na Terminalu w Elblągu.
4. Zamawiający Usługę zastrzega sobie prawo, do naliczenia dodatkowych opłat w przypadku
nie wypełnienia rocznego wolumenu towarów przy przeładunkach na Terminalu, w danym
roku kalendarzowym – który określił na 80 tys. ton/rocznie a stawka dodatkowej opłaty
wynosi 5% stawki rocznej za przekazanie przedmiotu umowy, płaconej przez Usługodawcę.
Dodatkowa opłata będzie płatna ZPME do 25 lutego, następnego roku.
….......................................................
data i podpis Oferenta /osoby upoważnionej/