Oświadczenie

Transkrypt

Oświadczenie
DOKCNĄf,{S ptNA["lZY
l''
l_
.i
c§WlADeZ
l,
iA
o§gnADCzENIE nna.rĄrxoHrE
radnego fiowiafu
/ć-a---"
i
V
ZvlĄ>al/
2i
lur:rrrrw,u
.{1{Li:"lt..e!ł..............,dnia2{:{Ł*.(I..r.
§Tl}.RfisTWo PoWlATCIWE
W Łomży
:,
+e
zrubryk.
.i ztrpehęo wl,pehieniakażdej
rubryki nie znajdująw konketnym przlpadku zastosowanią naleĘ
2.Teżęlipovczególne
.i:_.
wpisaó.nie dotycąr'.
Osoba składająca oświadczenie obowi4in,,a jest określićpvynaleźnośćposzczegóInych
składników majątkowych, dochodówi zobowi,vąńdo majątku oĘbnęo i majątku
o bj ętpgo .małżensĘwqpólnością ą aj ątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowlą dot_vczy majątt<u w kraju i za granicą
5. Offińcz:enie o stanie majątkoqnn obejmuje rówńeżwierzytelności pienięzrre.
6. W częściA oświadczeniazawarte sąinformacjejarłmą * oręś"iB zaśinformacje
niej awne dotycąc e adresu .a m ieszkania qkładaj ące go oświad czeńe oraz
miejsca położenianieruchomości.
3.
CzĘŚc A
Jąniżejpodpisany(a)'.....[+§0.!1................8.n..E..z.t;.Ł......'..............,................i.....
(irqtona i naz_wisko or:azftrb{isko rodowe)
wodzonyąĄ ..ł..6, :.
:..ĘĄi
:!.!...
:..
ł.ł.a.ł.:r...
/. ź..7...Ę'*.........*
*l. ł .cł. . . . :( t. 3. . . . . . . . . 7 r.
..
.:.ź ł.Ż. . . .U/. ą
g a*.?A..
...Bgłi..:...Q.0*....r.ę.....s.//s.l}. z.tiy'.....t.....I)^D..ft,.,l.s.......ł.09..a.!:.u..
:...Ł§,P.lł..vłas..rł..s;,.t.li-L..........
(miej sce zatrudni eni a, stfurolvisko lub fun-kcj a)
po zapozrraniu się z przepisami ustarły z dnia 5 czenvca 1998 r. o samorządzie powiatolvym
z200l r. Nr l,ł2, poz. l59?orazz2aO2r.Nr23, poz.))O,Nr 6?, poz.558, Nr
Il3,poz- 984, Nr l53,poz.l27l,Nr200, poz. l688 i Nr21-1, poz. l806), zgodnie zut.25c
(Dz. U.
tej
ustalły ośłviadczam,ze posiadam rvchodzące
lub stanowiące mój majątek odrębny:
-:"*
o''*^:::]::::'1*
rv sklad
małzeńskiej wspólności mająttrrorł,ej
]::]:::::::::::__. _ż7 § :§d:i i.:ć;ii .- -_ -:- -, -
n.
l . Dom o powierzchni: ./§?..6 {O..,..
n.p..,
o wartości; , ..
ł.r.0. .Q. tł.q, . ?.Ęał.r......r.8.a,g..a..*a
tyrułprawnv,.-......!,łż.f.l,Ę.^U..r..*.§..ł/.f.Ś..O...
4. Inne
nieruchomości:_ Ą
p9.y:T:Y:r.r..1,ł!:rQ,.y.T,r7,-{10§.{).?r,:W..n,r..3{.4...y*...flne-.+_ł.!.!!/...t...f,./..o_n2
..|Jl!ĘrłŁ!!.g.w{5!!....ł!l,hu.DB.a.Ę!lł......*....0.i.lĄ*jł2...ay....łH.Ż.,..
. o wartości: .. ,łS.f,*y....1-.---.t"§.{t.1$.,........ał..a*w.r_..:....,7.1ł..a.łr.!łr_.1r._::Zi_ań'.._.*
:'* *:
:"--T'r::!:]:l:
*
:.lżlx: ::*1+:,y.i:ll]::- :,
:
:::::l
",
:
ry.
l. Posiadam Ńcje
r.v spqlkach handlortl,ch z udzialem porviatorv;*ch osób prawn.,-ch lub
przedsiębiorcórv. rv kĘirych uczestniczą takie osob_v - nalezv pódać liczbę i emitenta aticji:
)"")|.r/.Iii'.. . : -§łiT
akcje te stanow,ią pŃiet rvięk szy niż
[r:i..
..
.
.
.. .. ..... ..:..:
.:...
...
-ly',ttip
v.
Nńyłem(.am) (nabył mój małżoneŁ z'wyłączeniem mienia prz.vnależnego
do jego rĘająt*:u
odrębnego) od §karbu}{**l innej panrniowej osoby p**n.i,;.anoj.ł
,urnotządu
terYtorialnego, ich arigków lub od komunalnej osobyprawnq-oi"tęp"ią..
*i*it,'które
Podlegało zbYciu w drodze przeurgu - należy podaó opis mienia i daii,iolyJą od icogo:
WI.
W spółkach handlorvych (nazwa sierłziba spółki):
vfII.
Inne_doclrod1.,osi€ane z ty,tułu zatrudnienia lub inneij dzialalności
dzi
i zerobkorvejj lub zajęc, z
podaniem kłvot uzyskirł,anych z kazdego tltułu:
§kładniH mieuianlabołitego o wartościpowyżejl0 000 żotygh ([email protected]ądów
produkciil: ..B*.(.?..Jł!9ź9-.Cr.:.r...J.......
nechanicnvch neler.:.too.{ei marka
marke- nrodel
moóel i rok produkcji):
..a!:..(.q...W.ź9.CI----Y__-}---..mechanicaychnaltżypodac
ę.łf
.g,.o..r..Wx*....f, 1§.9i!.r.P.§ł..ł.it[.qł....Ł..Sł .a,reą...2łth..2ł..?ż,.2ł..ę{ł.ł...h.r."..*.ę.Lą
=.4f.g,!.o..w.Ya....fi§.*Ł*.P..p.ł..ł..i.tĘ.qe...!..:3,!:.l_
2.1.q.gg..?l*l..-2,r.?..?.(!!.?l..3.§..?.?r...yy.t...Uń;
łl.q.g*.?.*t,,..2,r.?,,",,(:!
..t!ł&.!§e.?. ..&§Y,ĄĄil,,.Aet.1.;Ił.?..§,t *W.L.....,3.g.(.*?.3.?.,?.lY1.:.§t:?:?..q?ł.r.Rł.r..łl}.$.wąr
g!i:lk§**..Wł:W:ał!s.U.i.ł§.r.r.r..?!,v.:r........f..r.§.*.e..r§.....§]?łA.ńt.....§rĄ.V!kt.&........
uApdt n>wiŚĆ .J \Pa'r,ciż c?vtLlłt!ż.
aż
^.
Zobowiryania pienigżnę o rryartości powyżej 10 000 złotycĘ w Ęvm zaciągnĘte.leeqąv
poĘczkoraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w avięku z jakim
i
...2.j}..?a!.ł..v,.:..Włż..*....tłŁ:i.2!!I.....l.u.u.E.r.i{l.(.tr:ul,-...5.!.b..3łł.Pśk.;i....!3&,*.1.......
.an:(*.h!!..W.ł.-ł.t.ł-A....dł§.ht.lkv.e......:....{.Ę!w......!że-Ł..-..,t:!!k.&!.0.k§.!}.ruę
.O?.t
Poilyźsze oślviadczenie &Jadam śrviadomy(a). iz
na podstawie an. 233
§ l,Kodeksu kamego
.za podanie niepralvdy lub zatajenie prarvdy grozi kara pozbarvienia rvolności
.
t(Ąi,^tt c*.
.ł. t..:..(ł..:.ł.a /..?.
(miejscorvość, data)
. .
l4^
(podpis)

Podobne dokumenty