Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie

Transkrypt

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie
Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie
dla ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH, PRACOWNIKÓW CYWILNYCH ORAZ ICH
WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI
(warunki obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.)
Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność poinformować, że PZU Życie opracowało
nowy kompleksowy program ubezpieczeniowy dla ŻOŁNIERZY
ZAWODOWYCH, PRACOWNIKÓW CYWILNYCH ORAZ
ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI.
Nowa oferta obok wzrostu podstawowych świadczeń,
przewiduje także dodatkowe rozszerzenia zakresu
ubezpieczenia oraz szereg specjalnych odstępstw, związanych
ze specyfiką pracy żołnierzy zawodowych, tak aby jak najlepiej
zabezpieczyć Państwa w razie wystąpienia nieprzewidzianych
zdarzeń losowych lub utraty zdrowia.
W niniejszej ulotce zamieszczono najważniejsze informacje
dotyczące nowego programu ubezpieczeniowego oraz zestaw
dodatkowych informacji niezbędnych przy podejmowaniu
decyzji o przystąpieniu do ubezpieczenia.
Zalety korzystania z nowego programu
ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu
zakres ubezpieczenia wynegocjowany w PZU nie jest
możliwy do uzyskania w polisach indywidualnych
możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia
brak ankiet i badań medycznych
możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia po
zakończeniu pracy w firmie,
możliwość zgłaszania świadczeń przez Internet (na
stronie pzu.pl, należy kliknąć przycisk „zgłoś szkodę lub
roszczenie”)
możliwość zgłaszania świadczeń przez telefon – 24 godziny
na dobę, przez 7 dni w tygodniu (tel. 801 102 102).
Dodatkowe korzyści
ochrona od 1 dnia - zniesienie karencji dla
pracowników, współmałżonków i pełnoletnich dzieci,
przystępujących do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od
wprowadzenia programu tj. 1 stycznia 2014 r. na
świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego, rodziców,
teściów, współmałżonka, dziecka oraz urodzenia dziecka,
wystąpienia ciężkiej choroby i leczenia szpitalnego oraz
skrócona karencja w operacjach chirurgicznych do 90 dni.
nowe elementy ochrony:
rozszerzony katalog ciężkich chorób ubezpieczonego,
leczenie specjalistyczne,
karta apteczna o wartości 200 zł po uznanym przez
PZU pobycie w szpitalu,
trwała niezdolność do służby wojskowej w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
rozszerzenie definicji wypadku komunikacyjnego
(dotyczy świadczenia za zgon) o wypadki lotnicze i
morskie
pakiety Assistance - Medyczny Ekspert Domowy
wzrost wysokości świadczeń w stosunku do obecnie
wypłacanych
ubezpieczenie dla rodziny - możliwość
ubezpieczenia współmałżonków i pełnoletnich dzieci–
za opłatą dodatkowych składek
Klub PZU Pomoc w Życiu z prawem do 10 % zniżek
w PZU SA - każdy ubezpieczony otrzyma Kartę Klubu PZU
Pomoc w Życiu uprawniającą do korzystania z programu
lojalnościowego. Przystąpienie do klubu jest nieodpłatne i
nie pociąga za sobą żadnych kosztów.
Warianty ubezpieczenia
Program ubezpieczeniowy oferuje cztery warianty
ubezpieczenia różniących się wysokością świadczeń oraz
składki ubezpieczeniowej:
pracownik mundurowy i pracownik cywilny może wykupić
jeden z wariantów
wybór wariantu dokonywany jest przy wypełnianiu
deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia
małżonkowie oraz pełnoletnie dzieci pracowników mogą
zostać ubezpieczeni wyłącznie w tym samym wariancie co
pracownik
zmiana wariantu ubezpieczenia możliwa jest w dowolnym
momencie
w przypadku zmiany, będą miały zastosowanie karencje do
różnicy w wysokości poszczególnych świadczeń oraz na
zakres ubezpieczenia
PROGRAM UBEZPIECZENIOWY
dla ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH, PRACOWNIKÓW CYWILNYCH
oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci
JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063
Zakres ubezpieczenia
Kwota świadczenia (zł)
1. Śmierć - nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny w pracy*
2. Śmierć - nieszczęśliwy wypadkiem komunikacyjnym* – w nowej ofercie rozszerzenie
definicji o wypadki lotnicze i morskie
Nowość !
3. Śmierć - nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy/delegacji*
300 000
Wariant 2
385 000
Wariant 3
385 500
Wariant 4
418 250
237 500
288 750
303 000
330 750
237 500
288 750
291 000
330 750
4. Śmierć - nieszczęśliwy wypadek*
175 000
192 500
208 500
243 250
5. Śmierć - zawał serca lub krwotok śródmózgowy*
120 000
136 250
148 500
163 270
62 500
68 750
79 500
92 750
4 000
4 320
4 800
5 600
8. Śmierć małżonka - nieszczęśliwy wypadek*
27 500
30 250
33 000
38 500
9. Śmierć małżonka - przyczyna naturalna (choroba)
17 500
19 250
21 000
24 500
3 125
3 375
3 600
4 200
2 625
2 835
3 000
3 500
2 625
2 835
3 000
3 500
1 500
1 620
1 800
2 100
3 000
3 240
3 600
4 200
500
554
600
700
450
540
540
606
4 500
5 500
6 000
7 000
4 500
5 500
6 000
7 000
1 250
1 500
1 750
1 750
750
900
1 050
1 050
250
300
350
350
12 000
13 000
13 000
21 000
157,50
192,50
210
245
157,50
192,50
210
245
90
110
120
140
135
165
180
210
45
55
60
70
450
650
600
700
22,50
27,50
30
35
200
200
200
200
---
---
3 000
3 000
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
12 500
71,92 zł
TAK
TAK
13 750
78,40 zł
TAK
TAK
15 000
87,78 zł
TAK
TAK
17 500
99,43 zł
TAK
I. Świadczenia podstawowe
Wariant 1
6. Śmierć - przyczyna naturalna (choroba)
7. Osierocenie dziecka
10. Śmierć dziecka
11. Śmierć rodziców
12. Śmierć teściów
13. Urodzenie dziecka
14. Urodzenie martwego dziecka
II. Świadczenia zdrowotne
1. Trwały uszczerbek - nieszczęśliwy wypadek za 1% t. u.
2. Trwały uszczerbek - zawał serca lub krwotok śródmózgowy za 1% t. u.
3. Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego wariant rozszerzony
zawał serca, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - by-pass, nowotwór
złośliwy, udar, niewydolność nerek, choroba Creutzfelda -Jakoba, zakażenie
wirusem HIV - dwie jednostki chorobowe, oparzenia, transplantacja organów, utrata
wzroku, oponiak, choroba Parkinsona
dodatkowo: anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, masywny zator tętnicy płucnej
leczony operacyjnie, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa,
tężec, wścieklizna, zgorzel gazowa.
Nowość !
4. Operacja chirurgiczna ubezpieczonego - zakres 538 operacji
- w przypadku operacji chirurgicznej I klasy
- w przypadku operacji chirurgicznej II klasy
- w przypadku operacji chirurgicznej III klasy
5. Niezdolność ubezpieczonego do pracy i samodzielnej egzystencji/ trwała niezdolność
do zawodowej służby wojskowej spowodowanej NW
Nowość !
6. Leczenie szpitalne* – pobyt w szpitalu minimum 4-dniowy
Świadczenie za każdy dzień (płacone od 1 dnia) spowodowane:
- wypadkiem komunikacyjnym - do 14 dnia
- wypadkiem przy pracy - do 14 dnia
- zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym - do 14 dnia
- nieszczęśliwym wypadkiem - do 14 dnia
- chorobą lub kolejne dni - NW, WK, WP, zawał serca lub krwotok śródmózgowy
- pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii- pobyt min. 48 godzin (jednorazowe
świadczenie)
- rekonwalescencja (1 dzień zwolnienia) po min. 14 dniowym pobycie w szpitalu
7. KARTA APTECZNA (wydawana po uzyskaniu świadczenia za pobyt w szpitalu) -prawo
do odbioru w aptece produktów o wartości:
Nowość !
8. Leczenie specjalistyczne: chemioterapia lub radioterapia, terapia interferonowa,
wszczepienie kardiowertera/ defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, ablacja
9. Medyczny Ekspert Domowy - zak. rozszerzony
Gwarancja kontynuacji
Suma ubezpieczenia
Składka miesięczna za cały pakiet
Karta Klubu PZU POMOC w Życiu z prawem do 10 % zniżek w PZU SA
Nowość !
Nowość !
*Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń wynikających z OWU wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzenia
Termin wdrożenia nowej oferty od: 01-01-2014 r.
Do ubezpieczenia może przystąpić każdy pracownik mundurowy lub pracownik cywilny w wieku 16-69 lat - bez względu
na formę zatrudnienia, oraz małżonek i dorosłe dziecko w wieku 18-69 lat
Niniejsza ulotka ma charakter wyłącznie informacyjny i może zawierać uogólnienia. Oferta nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu
umowy ubezpieczenia. Pełna treść umowy ubezpieczenia (polisa, ogólne warunki ubezpieczenia) dostępna jest w zakładzie pracy.

Podobne dokumenty