Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział

Komentarze

Transkrypt

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dział Zamówień i Zaopatrzenia
20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
tel. +48 81 445-41-59, fax +48 81 445-41-63 , e-mail:[email protected]
Znak sprawy: AZP-240/PN-p14/059/2011-256
Lublin, 05.01.2012
Wykonawcy wg rozdzielnika
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
Dotyczy: dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej
193 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Dostawa artykułów higienicznych, dozowników do mydła w płynie, pojemników na papier
toaletowy, ręczniki papierowe oraz serwetki i obrusy jednorazowe dla Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II
Na podstawie art. 92 ust. 1 oraz art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r, nr 113, poz.
759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zawiadamia o:
1. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Oferta nr 3
GRICARD-POLSKA Sp. z o.o.
ul. Garbarska 16
20-340 Lublin
Ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów opisanych w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta została uznana za najkorzystniejszą. Wykonawca spełnił warunki udziału
w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.
WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE
1. ADATEX Firma Handlowa
Robert Grabarczyk
ul. Szklana 20 m. 3
26-600 Radom
Strona
1
2.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dział Zamówień i Zaopatrzenia
20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
tel. +48 81 445-41-59, fax +48 81 445-41-63 , e-mail:[email protected]
Ofertę Wykonawcy wykluczonego – zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy Pzp – uznaje się za odrzuconą.
2. PPHU „Hamlet”
ul. Hamleta 6
20-711 Lublin
Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, gdyż jej treść nie odpowiada
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca w swojej ofercie nie zamieścił kompletnego Załącznika nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu
zamówienia wraz z wyceną”, którego wymagał Zamawiający, oferta więc jest niekompletna
co do treści.
Załącznik nr 1 stanowi integralną część poprawnie złożonej Oferty, nie podlega uzupełnieniu.
Zamawiający – ze względu na odrzucenie oferty - odstępił od poprawienia w ofercie oczywistych omyłek
rachunkowych.
3. WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ADATEX Firma Handlowa
Robert Grabarczyk
ul. Szklana 20 m. 3
26-600 Radom
Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zgodnie z art. 24
ust. 2 pkt 4 – z uwagi na nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu uznani są Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonali należycie co najmniej 2 dostawy artykułów higienicznych, tożsamych z przedmiotem zamówienia, o
wartości co najmniej 45 000,00 zł. każda. Ocena nastąpiła na podstawie Załącznika nr 5 do SIWZ oraz
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych dostaw np. referencji, listów polecających itd.
W Załączniku nr 5 do SIWZ dołączonym do oferty Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 3 lat przed
należycie tylko 1 dostawę artykułów higienicznych, tożsamych z przedmiotem zamówienia , o wartości co
2
najmniej 45 000,00 zł. Dołączył również dokument potwierdzający należyte wykonanie tylko tej dostawy. W
Strona
upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
związku z powyższym Zamawiający wezwał Wykonawcę do stosownego uzupełnienia w. w. dokumentów.
Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił wskazanych dokumentów, toteż został wykluczony z
postępowania.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dział Zamówień i Zaopatrzenia
20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
tel. +48 81 445-41-59, fax +48 81 445-41-63 , e-mail:[email protected]
Jednocześnie - zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - informujemy, że umowa zostanie podpisana
zgodnie z zapisami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. O terminie podpisania Wykonawca zostanie powiadomiony
telefonicznie.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - przekazujemy informację w formie tabeli na temat punktacji
przyznanej ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację.
Nr
oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba pkt w
kryterium cena
Łączna punktacja oferty
1
Przedsiębiorstwo wielobranżowe
MAJA Maciej Niemczyk
Majków, ul. Staffa 115
26-110 Skarżysko Kamienna
76,82
76,82
2
ADATEX Firma Handlowa
Robert Grabarczyk
ul. Szklana 20 m. 3
26-600 Radom
3
GRICARD-POLSKA Sp. z o.o.
ul. Garbarska 16
20-340 Lublin
100
100
4
FLESZ Sp. z o.o.
ul. Wrzeciono 2A/25
01-961 Warszawa
92,80
92,80
5
PPHU „Hamlet”
ul. Hamleta 6
20-711 Lublin
Dziękujemy za przygotowanie i złożenie ofert.
PODPISANO
Dyrektor Administracyjny
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Strona
3
Mgr Paweł Pieniężny

Podobne dokumenty