WARUNKI PRZEDWSTĘPNEJ UMOWY SPRZEDAŻY WOJSKA

Komentarze

Transkrypt

WARUNKI PRZEDWSTĘPNEJ UMOWY SPRZEDAŻY WOJSKA
POSTANOWIENIA , KTÓRE ZAWIERAĆ BĘDZIE PRZEDWSTĘPNA WARUNKOWA
UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I SPRZEDAŻY - ALEJA
WOJSKA POLSKIEGO 40/10 W SZCZECINIE.
§1
Umowa obejmuje warunki przebudowy lokalu nr 10 dostosowując go do wymogów lokalu
samodzielnego i uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu oraz warunki
ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży ww. lokalu jako lokalu mieszkalnego.
Lokal usytuowany jest w budynku frontowym, na kondygnacji 4 (poddasze). Powierzchnia
lokalu po obrysie podłogi wynosi 98,00 m2 (rzut lokalu stanowi załącznik nr 1 do umowy). W
wyniku przebudowy lokalu dostosowującej go do wymogów lokalu samodzielnego, nie może
zostać zajęta powierzchnia większa niż wskazana powyżej liczona po obrysie podłogi.
Lokal
położony jest w budynku wybudowanym na działce nr ew. 76 –
o powierzchni 444 m2, obręb 35 Śródmieście.
Dla nieruchomości budynkowej prowadzona jest przez Sąd
Rejonowy Szczecin –
Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych Pl. Żołnierza Polskiego 16
Księga Wieczysta nr KW SZ1S/00032282/5.
Szczecińskie TBS oświadcza, że przedmiot umowy nie jest obciążony żadnymi prawami
ograniczonymi i nie toczy się żadne postępowanie wobec tego lokalu. Przedmiot sprzedaży
jest zwolniony z obowiązku uiszczenia podatku VAT.
§2
Nabywający zobowiązuje się wykonać prace związane z przebudową lokalu nr 10
dostosowującą go do wymogów lokalu samodzielnego, co zostanie potwierdzone
zaświadczeniem o samodzielności lokalu. Poniesione przez Nabywającego nakłady nie
pomniejszają ceny nabycia lokalu.
§3
Z chwilą przejęcia lokalu przez Nabywającego ponosi On wszelką odpowiedzialność
związaną z użytkowaniem tego lokalu nie tylko wobec Zbywającego, ale także wobec osób
trzecich. Dotyczy to także ewentualnej szkody wyrządzonej Zbywającemu lub osobom
trzecim w związku z korzystaniem z lokalu w tym robotami budowlanymi w nim
prowadzonymi.
§4
Przekazanie Nabywającemu lokalu nr 10 nastąpi w dniu zawarcia warunkowej
przedwstępnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży co zostanie
potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.
§5
Nabywający zobowiązany jest poddać się egzekucji co do wydania lokalu zgodnie z art. 777
§ 1 ust. 4 Kodeksu postępowania cywilnego w sytuacji gdyby do sprzedaży lokalu nie doszło
w terminie do dnia……..i nastąpiło odstąpienie od umowy przedwstępnej. W takiej sytuacji
Nabywający zobowiązany będzie wydać Zbywającemu lokal w terminie do dnia
………………… (14 dni od dnia od dnia odstąpienia od umowy przedwstępnej).
Zbywającemu będzie przysługiwało prawo wystąpienia o nadanie aktowi notarialnemu
klauzuli wykonalności w terminie do dnia ……..(3,5 roku od dnia zawarcia umowy
przedwstępnej).
§6
1. Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży
zostanie zawarta
niezwłocznie po zakończeniu wszelkich prac związanych z przebudową ww. lokalu
dostosowującą go do wymogów lokalu samodzielnego i protokolarnym bezusterkowym ich
odbiorze w terminie nie dłuższym niż do dnia ………… ( 2,5 roku od dnia zawarcia umowy
przedwstępnej) z zastrzeżeniem ust, 2, 3 , 4, 6 i 7 poniżej oraz treści § 15 i 28.
1a. W przypadku nabywania lokalu przez cudzoziemca, który na podstawie ustawy z dnia 24
marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców zobowiązany jest uzyskać
zezwolenie na nabycie lokalu, umowa przyrzeczona zostanie zawarta w terminie w
skazanym w ust. 1, nie dłuższym jednak niż do dnia ……………… ( 3 lata od dnia zawarcia
umowy przedwstępnej) z zastrzeżeniem ust, 2, 3 , 4, 6 i 7 poniżej oraz treści § 15 i 28.
2. Jeżeli w terminie wskazanym w ust. 1 lub ust. 1a nie dojdzie do zawarcia umowy
przyrzeczonej z przyczyn leżących po stronie Nabywającego, Zbywającemu przysługuje
prawo odstąpienia od warunkowej przedwstępnej umowy ustanowienia odrębnej własności
lokalu i sprzedaży w terminie do dnia………………….. ( 6 miesięcy od dnia odstąpienia od
przedwstępnej umowy sprzedaży). W takim przypadku żadne koszty, nakłady czy wydatki
poniesione przez Nabywającego, a związane z przebudową lokalu lub jego nabyciem nie są
mu w żaden sposób zwracane przez Zbywającego. Opłaty notarialne z tym związane ponosi
Nabywający.
3. W przypadku dokonywania zakupu lokalu bez wykorzystania środków pochodzących z
kredytu bankowego warunkiem zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i
sprzedaży jest wcześniejsza wpłata, przed dniem zawarcia umowy przyrzeczonej, na konto
Zbywającego całej ceny nabycia lokalu wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego
grunt i częściach wspólnych budynku w terminie umożliwiającym potwierdzenie dokonanej
wpłaty przez Dział Księgowości Zbywającego przed datą zawarcia umowy kupna –
sprzedaży.
4. W przypadku dokonywania zakupu lokalu ze środków pochodzących z kredytu bankowego
podpisanie umowy przyrzeczonej uzależnione jest od przedłożenia sprzedającemu przed
terminem zawarcia umowy sprzedaży, umowy kredytowej zapewniającej uiszczenie
najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży całej ceny nabycia. Umowa
kredytowa powinna zostać dostarczona Zbywającemu na co najmniej 3 dni przed datą
zawarcia umowy ostatecznej. Nie przedłożenie umowy kredytowej zostanie uznane za
przyczynę leżącą po stronie Nabywającego uniemożliwiającą zawarcie umowy sprzedaży. W
takim przypadku Zbywającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn
leżących po stronie Nabywającego, a wszelkie koszty, nakłady czy wydatki poniesione przez
Nabywającego, a związane z nabyciem lokalu lub jego przebudową nie są mu w żaden
sposób zwracane przez Zbywającego. Opłaty notarialne związane ze zwrotnym
przeniesieniem na Zbywającego lokalu nr 10 obciążają Nabywającego.
4a/ W przypadku przedłożenia Zbywającemu umowy kredytowej na sfinansowanie zakupu
lokalu, uiszczenie ceny ze środków pochodzących z kredytu bankowego nie może zostać
dokonane później niż w terminie 21 dni od daty zawarcia notarialnej umowy przyrzeczonej.
W takim przypadku Nabywający będzie musiał złożyć oświadczenie w akcie notarialnym o
poddaniu się egzekucji co do zapłaty ceny w trybie art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania
cywilnego. Brak zapłaty ceny w ustalonym terminie skutkował będzie możliwością
odstąpienia przez Zbywającego od umowy zgodnie z art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego, a
Nabywający zobowiązany będzie niezwłocznie przenieść z powrotem na Zbywającego
własność lokalu udzielając mu w tym zakresie stosownego pełnomocnictwa do zawarcia w
Jego imieniu umowy przeniesienia. W takim przypadku żadne koszty, nakłady czy wydatki
poniesione przez Nabywającego a związane z przebudową lokalu lub jego nabyciem nie są
mu w żaden sposób zwracane przez Zbywającego. Opłaty notarialne związane ze zwrotnym
przeniesieniem na Zbywającego lokalu nr 10 obciążają Nabywającego.
4b/ W przypadku częściowego pokrywania ceny sprzedaży lokalu z kredytu bankowego,
kwota nie pochodząca z kredytu musi zostać wpłacona na rachunek Zbywającego przed
zawarciem umowy sprzedaży w terminie umożliwiającym potwierdzenie dokonanej wpłaty
przez Dział Księgowości Zbywającego przed datą zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Za
dzień zapłaty rozumie się dzień uznania rachunku bankowego Zbywającego. W takim
przypadku Nabywający dodatkowo będzie musiał złożyć oświadczenie w akcie notarialnym
o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego co do
zapłaty nieuiszczonej części ceny, która nie została zapłacona do dnia zawarcia notarialnej
umowy sprzedaży. Brak zapłaty ceny w ustalonym terminie skutkował będzie możliwością
odstąpienia przez Zbywającego od umowy zgodnie z art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego, a
Nabywający zobowiązany będzie niezwłocznie przenieść z powrotem na Zbywającego
własność lokalu udzielając mu w tym zakresie stosownego pełnomocnictwa do zawarcia w
Jego imieniu umowy przeniesienia. W takim przypadku żadne koszty, nakłady czy wydatki
poniesione przez Nabywającego a związane z przebudowa lokalu lub jego nabyciem nie są
mu w żaden sposób zwracane przez Zbywającego. Opłaty notarialne związane ze zwrotnym
przeniesieniem na Zbywającego lokalu nr 10 obciążają Nabywającego.
5. W przypadku wymaganego, zgodnie z Ustawą z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców, zezwolenia na nabycie nieruchomości przez
cudzoziemca podpisanie umowy przyrzeczonej jest uzależnione od przedłożenia
Zbywającemu, przed terminem zawarcia umowy sprzedaży, ostatecznej decyzji zezwalającej
na nabycie lokalu.
6. Jeżeli w terminie do dnia …………… roku nie dojdzie do zawarcia przyrzeczonej umowy
ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży z przyczyn leżących po stronie
Nabywającego (za które uznaje się m.in. nie przedłożenie ostatecznej decyzji
administracyjnej wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zezwalającej
na nabycie lokalu jeżeli okaże się ono konieczne lub nie przedłożenie umowy kredytowej w
zakreślonym terminie w przypadku finansowania częściowego lub całkowitego zakupu ze
środków pochodzących z kredytu bankowego, jak również powstanie i niespłacenie
zaległości z tytułu korzystania przez Nabywającego z przedmiotowego lokalu, czy też nie
zakończenie przebudowy lokalu zgodnie z zapisami niniejszej umowy), Zbywającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy przedwstępnej w terminie do dnia ………. (3,5 roku
od dnia zawarcia umowy przedwstępnej). W takim przypadku żadne koszty, nakłady czy
wydatki poniesione przez Nabywającego, a związane z przebudową lokalu lub jego
nabyciem nie są mu w żaden sposób zwracane przez Zbywającego. Opłaty notarialne z tym
związane ponosi Nabywający lokal.
7. W sytuacji gdy nie dojdzie do sprzedaży ww. lokalu na rzecz Nabywającego z przyczyn
leżących po jego stronie, jak również gdy dojdzie do sprzedaży, ale zaistnieje przesłanka
odstąpienia przez Zbywającego od umowy sprzedaży z uwagi na brak zapłaty całej ceny
sprzedaży lokalu, a tym samym Nabywający zobowiązany będzie niezwłocznie przenieść z
powrotem na Zbywającego własność lokalu, udzielając mu w tym zakresie stosownego
pełnomocnictwa do zawarcia w Jego imieniu umowy przeniesienia, Zbywającemu
przysługuje prawo zatrzymania nakładów poczynionych przez Zbywającego bez obowiązku
zwrotu ich wartości. W takim przypadku żadne koszty, wydatki związane z przebudową
lokalu lub jego nabyciem nie są mu zwracane przez Zbywającego. Opłaty notarialne z tym
związane ponosi Nabywający lokal.
§7
Cenę sprzedaży za powierzchnię ujętą w §1 ustala się na kwotę ………. PLN (słownie
złotych: ………. tysięcy ………… złotych 00/100) z zastrzeżeniem § 8 i 9. Cena obejmuje
udział w prawie wieczystego użytkowania gruntu oraz w częściach wspólnych budynku
związanych z tym lokalem.
§8
a/ Cena sprzedaży lokalu wyliczona została jako iloczyn powierzchni lokalu (liczonej po
podłodze tj. 98m2) przekazanej Nabywającemu w celu dostosowania go do wymogów lokalu
samodzielnego oraz wartości powierzchni 1m2 tej powierzchni w kwocie ………… zł (
ustalonej w wyniku przeprowadzonego przetargu/licytacji z zastrzeżeniem litery b, c i d
poniżej).
b/ Jeżeli w okresie do dnia 01 grudnia 2012 roku nie dojdzie do zawarcia umowy
ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży po jego przebudowie dostosowującej go
do wymagań lokalu samodzielnego, zostanie sporządzona nowa opinia celem ustalenia
aktualnej wartości 1m2 powierzchni 98m2 (powierzchnia lokalu po obrysie podłogi
przekazanej Nabywającemu) wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości oraz w
prawie wieczystego użytkowania gruntu, która będzie podstawą ustalenia ceny sprzedaży
lokalu. Przedmiotowa opinia zostanie zlecona przez Zbywającego. Koszty z tego tytułu
poniesie Zbywający. Ustalona na podstawie nowej opinii cena obowiązuje 12 miesięcy od
dnia jej sporządzenia. Po tym czasie zostanie sporządzona nowa opinia.
c/ Jeżeli nowa wartość powierzchni 1m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych
nieruchomości oraz w prawie wieczystego użytkowania gruntu, o której mowa powyżej (lit.b),
zostanie ustalona na poziomie niższym niż cena osiągnięta w przetargu/licytacji, do
wyliczenia ceny sprzedaży lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości
oraz w prawie wieczystego użytkowania gruntu przyjmuje się wartość, osiągniętą w wyniku
przetargu/licytacji tj……………. zł za m2.
d/ Jeżeli nowa wartość powierzchni 1m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych
nieruchomości oraz w prawie wieczystego użytkowania gruntu, o której mowa powyżej (lit.
b), zostanie ustalona na poziomie wyższym niż cena osiągnięta w przetargu/licytacji, do
wyliczenia ceny sprzedaży lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości
oraz w prawie wieczystego użytkowania gruntu przyjmuje się wartość wynikającą z nowego
operatu.
§9
1. Ostateczna powierzchnia użytkowa lokalu nr 10 po jego przebudowie dostosowującej do
wymogów lokalu samodzielnego, zostanie ustalona na podstawie inwentaryzacji
budowlanej lokalu mieszkalnego, która zostanie sporządzona przez osobę posiadającą
uprawnienia budowlane po zakończeniu inwestycji i protokolarnym bezusterkowym
odbiorze robót na podstawie zapisów ustawy z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane,
innych przepisów określonych w drodze rozporządzeń wydanych na podstawie ww.
ustawy jak również zgodnie z obowiązującymi Normami i ogólnymi zasadami wiedzy
technicznej jak również przy uwzględnieniu regulacji ustawy z dnia 21.06.2011 roku o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
2. Powierzchnia użytkowa lokalu ustalona na podstawie sporządzonej, przez osobę z
uprawnieniami, inwentaryzacji budowlanej lokalu nie wpływa na cenę przedmiotu sprzedaży
ustaloną w § 7 z zastrzeżeniem § 8, co oznacza, że na cenę tę nie wpływa powierzchnia
użytkowa lokalu po jego przebudowie, a odnośnikiem do ustalenia ceny pozostaje
powierzchnia lokalu liczona po podłodze, przekazana Nabywającemu tj. 98 m2.
§10
W związku z faktem iż Szczecińskie TBS po przekazaniu lokalu Nabywającemu nie będzie
miał możliwości korzystania z lokalu, a jednocześnie jest zobowiązane do ponoszenia opłat
wynikających z ustawy o własności lokali, Strony ustalają, że Nabywający od dnia
protokolarnego przekazania lokalu do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej będzie wnosił co
miesiąc, na rachunek bankowy wskazany przez Zbywającego w terminie do 10-go każdego
miesiąca, równowartość kwoty jaką Zbywający zobowiązany jest przekazywać na rzecz
Wspólnoty Mieszkaniowej przy al. Wojska Polskiego 40 w Szczecinie z zastrzeżeniem
postanowień § 11. Nabywający opłaty te będzie zobowiązany wnosić bez względu czy
faktycznie korzysta z lokalu czy też nie.
§11
Nabywający, który bez ukończenia prac remontowych i bez ich protokolarnego
bezusterkowego odbioru zamieszka w przedmiotowym lokalu lub udostępni ten lokal do
zamieszkania osobom trzecim, zobowiązany jest płacić Zbywającemu wynagrodzenie
miesięczne za korzystanie z lokalu w wysokości 15,00 zł/m2 powierzchni określonej w § 1
(98m2) oraz opłaty za dostawę do lokalu mediów wg cen dostawców.
§ 12
Niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przeznaczenia przedmiotowego lokalu, a w
szczególności przekształcenia na lokal jakikolwiek inny niż mieszkalny.
§ 13
1. Nabywający zobowiązany jest do uiszczenia na konto Zbywającego kaucji w wysokości
20 000,00 złotych (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) stanowiącej
zabezpieczenie pieniężne pokrycia należności za niezrealizowane lub nienależyte
realizowanie warunków prac związanych z przebudową lokalu dostosowującymi go do
wymogów lokalu samodzielnego. Kaucja winna być wpłacona w terminie 30 dni od dnia
zawarcia przedwstępnej warunkowej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i
sprzedaży. Kaucję uznaje się za wpłaconą z chwilą uznania rachunku bankowego
sprzedającej Spółki powyższą kwotą.
2. W przypadku nie wpłacenia przez Nabywającego kaucji ujętej w ustępie 1, Zbywający
może odstąpić od przedwstępnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży
z przyczyn leżących po stronie Nabywającego w terminie do dnia ………..(6 miesięcy od
dnia zawarcia umowy przedwstępnej). W takim przypadku żadne koszty, nakłady czy
wydatki poniesione przez Nabywającego, a związane z przebudową lokalu lub jego
nabyciem nie są mu w żaden sposób zwracane przez Zbywającego. Opłaty notarialne
związane ze zwrotnym przeniesieniem na Zbywającego lokalu nr 10 obciążają
Nabywającego W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji Nabywający zobowiązany jest
zwrócić Zbywającemu lokal będący przedmiotem umowy w terminie 7 dni od dnia
odstąpienia przez Zbywającego od umowy. Opłaty notarialne związane ze zwrotnym
przeniesieniem na Zbywającego lokalu nr 10 obciążają Nabywającego;
3. Po zakończeniu i bezusterkowym odbiorze prac remontowych niewykorzystana kwota
kaucji zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia lokalu.
4. Kaucja zabezpieczająca w całości lub w części może zostać przez Zbywającego
przeznaczona, między innymi na pokrycie szkód w związku z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem przebudowy lokalu bądź pokrycie zobowiązań Nabywającego
ujętych w § 10,11 i 12 jak również w celu naprawienia ewentualnych szkód związanych z
przebudową lokalu wyrządzonych osobie trzeciej (w tym Wspólnocie mieszkaniowej), do
pokrycia których zostanie zobowiązany Zbywający;
§ 14
W przypadku gdyby nie doszło do zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży lokalu nr 10 z
przyczyn leżących po stronie Nabywcy, Zbywcy służy prawo zatrzymania wpłaconego przez
Nabywcę wadium jako kary umownej.
§ 15
1. Strony oświadczają, że warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej jest łączne
spełnienie poniższych przesłanek:
a) zakończenie przez Nabywającego prac związanych z przebudową lokalu nr 10
zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie, umożliwienie ich
protokolarnego bezusterkowego odbioru potwierdzającego wykonanie prac zgodnie z
pozwoleniem na budowę i sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami prawa
budowlanego, a także potwierdzającego, że Nabywający nie zajął w toku prac
powierzchni większej lub choćby częściowo wykraczającej poza przekazaną
Nabywającemu do przebudowy;
b) dopełnienie przez Nabywającego wszelkich formalności związanych z uzyskaniem
niezbędnych zgód, pozwoleń i uzgodnień związanych z procesem dostosowania
lokalu do wymagań lokalu samodzielnego, których uzyskanie jest konieczne w świetle
obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa budowlanego, w
szczególności dostarczenie Zbywającemu pełnej dokumentacji powykonawczej, a
także wszystkich wymaganych prawem decyzji i innych aktów administracyjnych;
c) po protokolarnym odbiorze robót dostosowujących lokal nr 10 do wymogów lokalu
samodzielnego sporządzenie inwentaryzacji budowlanej lokalu. Inwentaryzacja
zostanie sporządzona przez Zbywającego i na jego koszt;
d) uzyskanie zaświadczenia właściwego organu, z którego wynikać będzie, że lokal nr
10 spełnia wymagania samodzielnego lokalu w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 24
czerwca 1994 roku o własności lokali. Procedura związana z uzyskaniem
przedmiotowego dokumentu będzie prowadzona przez Zbywającego i na jego koszt;
e) ujawnienie lokalu w rejestrze gruntów i budynków dla celów dokonania wpisu w
księdze wieczystej. Procedura związana z uzyskaniem przedmiotowego dokumentu
będzie prowadzona przez Zbywającego i na jego koszt;
f) wystąpienie przez Zbywającego i na jego koszt do Miejskiego Ośrodka Geodezji i
Kartografii w Szczecinie o wydanie wypisu z rejestru gruntów, wyciągu z kartoteki
budynków, wypisu z kartoteki lokalu mieszkalnego nr 10 przy al. Wojska Polskiego 40
po jego ujawnieniu, dla celów dokonania wpisu w księdze wieczystej;
g) uzyskanie przez Nabywającego zaświadczenia od Zbywającego o braku zaległości w
opłatach z tytułu korzystania z lokalu;
h) uiszczenie przez Nabywającego całej ceny sprzedaży przedmiotu umowy określonej
w § 7 z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 8 i 9.
§ 16
1. W przypadku rozwiązania albo odstąpienia od umowy przedwstępnej przez którąkolwiek
ze stron z przyczyn leżących po stronie Nabywającego:
a) Nabywający nie nabywa prawa do zwrotu poniesionych nakładów. Nakłady te stają
się własnością Zbywającego bez obowiązku zwrotu ich wartości;
b) Nabywający zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania całej dokumentacji
sporządzonej na potrzeby przebudowy lokalu oraz zobowiązuje się do zapewnienia
przeniesienia na Zbywającego wszelkich praw do ww. dokumentacji i praw z niej
wynikających, nie nabywa również prawa do zwrotu poniesionych nakładów. W
przypadku nie wywiązania się z powyższego Nabywający zapłaci Zbywającemu
kwotę 5 000 zł jako karę umowną.
W przypadku rozwiązana umowy przedwstępnej albo odstąpienia od umowy z winy
Zbywającego, Zbywający zobowiązany będzie do zwrotu (w ciągu 90 dni od sporządzenia
opinii przez rzeczoznawcę majątkowego) wartości poniesionych koniecznych nakładów
przez Nabywającego w wysokości ustalonej przez rzeczoznawcę wg ich wartości rynkowej
na dzień odstąpienia.
§ 17
W przypadku zawarcia umowy przyrzeczonej wpłacone wadium osoby lub podmiotu
wygrywającego przetarg przeznacza się w kwocie 15 000,00 złotych na poczet ceny nabycia.
§ 18
1. NABYWAJĄCY zobowiązuje się do opracowania kompletnego projektu budowlanego
(wszystkie branże) przebudowy lokalu nr 10, dostosowującego go do wymogów lokalu
samodzielnego pozwalającego uzyskać zaświadczenie o samodzielności, w oparciu o
przepisy prawa budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami.
2. NABYWAJĄCY zobowiązuje się do uzyskania zgody Wspólnoty Mieszkaniowej na
wykonanie robót budowlanych ingerujących w części wspólne nieruchomości związane z
przebudową lokalu nr 10. Zarządcą nieruchomości położonej przy al. Wojska Polskiego
40 na dzień podpisania umowy przedwstępnej jest Spółka z o.o. „Zarządca” z siedzibą w
Szczecinie przy ul. Wyszyńskiego 14.
3. Projekt budowlany, o którym mowa w ust.1 wyżej, powinien być złożony w 5
egzemplarzach do akceptacji Zbywającemu, w terminie do dnia ……. (6 miesięcy od dnia
zawarcia umowy przedwstępnej). W przypadku nie przedłożenia wymaganej dokumentacji
w terminie wyżej określonym albo niedokonania w wyznaczonym terminie wskazanych
przez Zbywającego zmian w przedłożonym projekcie, Zbywający może odstąpić od
umowy w terminie do dnia …….. ( 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy przedwstępnej) z
przyczyn leżących po stronie NABYWAJĄCEGO. W takim przypadku żadne poniesione
przez Nabywającego koszty/nakłady nie są mu zwracane.
4. Pozytywnie zaopiniowany przez Zbywającego projekt budowlany będzie podstawą do
wystąpienia przez NABYWAJĄCEGO z wnioskiem do organu administracji budowlanej o
wydanie pozwolenia na wykonanie przebudowy lokalu. W przypadku nie uzyskania i nie
przedłożenia Zbywającemu ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót
budowlanych w terminie do dnia ………. (12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
przedwstępnej), Zbywający może odstąpić od umowy w terminie do dnia ……… (18
miesięcy od dnia zawarcia umowy przedwstępnej) z przyczyn leżących po stronie
NABYWAJĄCEGO. W takim przypadku żadne poniesione przez Nabywającego
koszty/nakłady nie są mu zwracane.
§ 19
1. NABYWAJĄCY zobowiązuje się wykonać własnym staraniem i na własny koszt roboty
budowlane i instalacyjne zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowę oraz ostateczną decyzją w sprawie pozwolenia na budowę.
2. Rozpoczęcie robót budowlanych jest możliwe po uzyskaniu ostatecznej Decyzji o
pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych i dostarczeniu do Szczecińskiego TBS
oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy oraz kserokopii zawiadomienia
właściwego organu administracji budowlanej o zamiarze rozpoczęcia robót.
3. NABYWAJĄCY zobowiązuje się zakończyć wszelkie prace i zgłosić przebudowę lokalu
do odbioru w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od momentu otrzymania ostatecznej
Decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych, jednak nie dłużej niż 24 miesiące
od daty podpisania umowy przedwstępnej. Za datę zakończenia robót budowlanych
uważa się podpisanie, przez strony umowy, bezusterkowego protokołu odbioru
wykonanych prac.
4. Po upływie powyższych terminów, jeżeli przebudowa lokalu nie zostanie odebrana
bezusterkowym protokołem odbioru, Szczecińskie TBS może od umowy przedwstępnej
odstąpić w terminie do dnia ……..( 36 miesięcy od daty podpisania umowy
przedwstępnej) z przyczyn leżących po stronie NABYWAJĄCEGO. Opłaty notarialne z
tym związane ponosi Nabywający lokal.
§ 20
1. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zaakceptowanego przez Zbywającego projektu
budowlanego wymagają zgody pisemnej Zbywającego, a w przypadkach określonych w
Prawie budowlanym również zgody właściwego organu nadzoru budowlanego. Jeżeli
zmiany ingerują w części wspólne nieruchomości, Nabywający zobowiązany jest do
uzyskania zgody Wspólnoty Mieszkaniowej na dokonanie tych zmian.
2. Samowolne wykonanie zmian może skutkować odstąpieniem od umowy z przyczyn
leżących po stronie Nabywającego bez prawa do zwrotu jakichkolwiek poniesionych
kosztów/nakładów związanych bezpośrednio lub pośrednio z przebudową lub nabyciem
lokalu. Koszty z tego tytułu poniesie Nabywający. Niezależnie, w takiej sytuacji
Nabywający ponosił będzie odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualną szkodę
wyrządzoną Zbywającemu lub Wspólnocie Mieszkaniowej z tego tytułu.
§ 21
1. Nabywający zobowiązuje się do:
a) właściwego zabezpieczenia terenu budowy;
b) usuwania na bieżąco gruzu i odpadów powstałych przy prowadzeniu budowy;
c) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych
wypadków w związku z prowadzonymi pracami na sumę ubezpieczenia co najmniej
100 000,000 złotych i dostarczenie zawartej umowy Zbywającemu
przed
przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych dostosowujących lokal do
wymogów lokalu samodzielnego. Brak zawartej umowy może stanowić podstawę do
d)
e)
odstąpienia przez Zbywającego od przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu z
przyczyn leżących po stronie Nabywającego. Koszty z tego tytułu poniesie
Nabywający;
usuwania na bieżąco zanieczyszczeń powstałych na klatce schodowej i innych
częściach wspólnych budynku z tytułu prowadzonych prac w okresie trwania robót;
prowadzenia prac w sposób niepowodujący utrudnień dla mieszkańców i
użytkowników nieruchomości.
§ 22
Od momentu przekazania Nabywającemu lokalu dla celów dostosowania go do wymogów
lokalu samodzielnego aż do zawarcia umowy przyrzeczonej lub zwrotnego przekazania
lokalu Zbywającemu zobowiązany jest on do ponoszenia kosztów eksploatacji lokalu nr 10,
według następujących zasad:
1. Nabywający zobowiązany jest do zamontowania odrębnego licznika poboru energii
elektrycznej i samodzielnego rozliczania się z dostawcą energii.
2. Nabywający zobowiązuje się do zamontowania wodomierza w lokalu nr 10. Założony
wodomierz zostanie przez Zbywającego zaplombowany i będzie odczytywany dwa razy w
ciągu roku. Rozliczenie kosztów zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków nastąpi
zgodnie z Regulaminem rozliczenia kosztów dostarczenia mediów i wywozu nieczystości
Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy al. Wojska Polskiego 40 w
Szczecinie na podstawie wskazań wodomierza. Zapłata za dostarczone do lokalu media
dokonywana będzie na rachunek Zbywającego.
§ 23
1. Po zakończeniu robót Nabywający zobowiązany jest zgłosić Zbywającemu gotowość
odbioru. Zbywający przystąpi do komisyjnego odbioru wykonanych prac w terminie 14 dni
do daty pisemnego zawiadomienia przez Nabywający o gotowości odbioru i dostarczenia
kompletu dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru. Nabywający po zakończeniu
robót przekazuje Zbywającemu dokumentację budowy (dziennik budowy, protokoły
badań, sprawdzeń, odbioru itd.) i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają
również inne dokumenty i decyzje dotyczące wykonanych prac w lokalu.
§ 24
1. W przypadku powstania szkody w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi z
przyczyn leżących po stronie Nabywającego, Nabywający zobowiązany będzie do zapłaty
odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
2. Nabywający ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone zarówno Zbywającemu jak i
Wspólnocie Mieszkaniowej, lub innym osobom trzecim przy realizacji umowy. W
przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej, Nabywający zobowiązuje się na
podstawie art. 392 Kodeksu cywilnego zwolnić Zbywającego z obowiązku wszelkich
świadczeń.
3. W przypadku, gdy Nabywający uchylać się będzie od obowiązku zapłaty należnego
odszkodowania, Zbywającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy przedwstępnej
z przyczyn leżących po stronie NABYWAJĄCEGO. W takim przypadku żadne koszty,
nakłady lub wydatki związane z przebudową lokalu lub jego nabyciem nie są mu
zwracane przez Zbywającego. Opłaty notarialne z tym związane ponosi Nabywający lokal.
§ 25
1.
Nabywającego obciążają
m. in. koszty związane z opracowaniem projektu
budowlanego, kosztorysu wstępnego i ekspertyzy techniczno - budowlanej, jak również
koszty związane z wynagrodzeniem kierownika budowy. Nabywający ponosi koszty
związane z przebudową lokalu nr 10, koszty usunięcia szkód powstałych w związku z
przebudową zarówno w innych lokalach jak również w pomieszczeniach wspólnych
budynku. Nabywający ponosi także odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom
trzecim powstałą w związku z realizacją niniejszej umowy.
§ 26
Zbywający nie zapewnia Nabywającemu innej powierzchni w budynku poza lokalem nr 10.
§ 27
Nabywający zobowiązany jest do każdorazowego umożliwienia dostępu do lokalu nr 10
przedstawicielowi Zbywającego celem dokonania kontroli wykonywanych prac budowlanych.
§ 28
Zbywający zobowiązuje się zawrzeć z Nabywającym umowę przyrzeczoną pod warunkiem
łącznego spełnienia wszystkich przesłanek i wykonania przez Nabywającego wszelkich
zobowiązań, o których mowa w § 2-27 w terminie do dnia ……………. roku.
§ 39
Po zawarciu umowy przyrzeczonej Nabywający lub kolejny właściciel lokalu uiszczać będzie
zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną wraz z funduszem
remontowym w wysokości ustalonej uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej przy al. Wojska
Polskiego 40 w Szczecinie.
§ 30
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy notarialnej pod rygorem nieważności.
§ 31
Zarząd przedmiotowym budynkiem będzie sprawowany zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 roku
o własności lokali.
§ 32
Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Stan prawny i techniczny lokalu jest
Nabywającemu znany i nie wnosi On do niego zastrzeżeń.
§ 33
W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
1. Nabywający oświadcza, że ponosić będzie wszelkie opłaty notarialne, skarbowe i
sądowe związane z zawarciem umowy przedwstępnej i z umową przyrzeczoną, w tym
taksę notarialną, podatek od czynności cywilnoprawnych i opłatę sądową od wpisu do
księgi wieczystej.
2. Akt notarialny zostanie sporządzony w kancelarii notarialnej uzgodnionej przez Strony i
podpisany w terminie przez obie strony ustalonym.

Podobne dokumenty