PY3118 - Peiying

Transkrypt

PY3118 - Peiying
Românã 43-63
Polski
21-42
PY3118
English
1-20
........................................................................... 02
.......................................................................... 03
....................................................................................... 04
...................................................................................... 04
..................................................................................... 05
............................... 07
......................................................................................... 08
...................................................................... 10
................................................................ 11
............................................................................................................. 14
........................................................................................ 19
..............................................................................................
20
NOTES ON INSTALATION
MUSIC AND VIDEO PLAYING OPERATION
REMOTE CONTROL LAYOUT
REMOTE CONTROL OPERATION
REMOTE CONTROL OPERATION
REMOTE CONTROL OPERATION
13
14
15
16
17
18
UNIT INSTALATION
19
SPECYFICATION
45W x 4
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
20
(Applicable in the European Union and othor European countries with separate collection systems)
This marking shown on the product or Its literature, indicates that It should not be disposed with other household wastes at the end of its
working life. To prevent possible harm lo the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from
other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of
where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the
terms and conditions of the purchase contract This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal
1-20
English
21-42
Polski
PY3118
Românã 43-63
INSTRUKCJA OBS£UGI
MP4 PLAYER / RDS / RECEIVER
USB/SD/MMC/AUX/SLOT
21
22
ZAWARTOή
SPIS TREŒCI
Instalacja...................................................................................................... 24
Panel przedni ............................................................................................ 25
Schemat po³aczeniowy ......................................................................... 26
Podstawowe operacje ........................................................................... 26
Radio ............................................................................................................. 27
Muzyka i Video ......................................................................................... 29
RDS (Radio Data System) .................................................................. 30
Pilot ............................................................................................................... 32
Funkcje pilota ............................................................................................ 33
Setup
............................................................................................................ 37
Instalacja ..................................................................................................... 41
Specyfikacja .............................................................................................. 42
23
INSTALACJA
! Nie modyfikuj urz¹dzenia, mo¿e to spowodowaæ niew³aœciwe dzia³anie.
! Zatrzymaj pojazd je¿eli zamierzasz korzystaæ urz¹dzenia w sposób który
uniemo¿liwia bezpieczne prowadzenie.
! Nie korzystaj z urz¹dzenia je¿eli temperatura w pojeŸdzie jest poza
zakresem -20 +60 stopni C.
! Urz¹dzenie obs³uguje jeden monitor, gdy chcesz pod³¹czyæ wiêcej
monitorów u¿yj dzielnika sygna³u.
! Aby uzyskaæ optymaln¹ jakoœæ video oraz dŸwiêku, z p³ytami obchodŸ siê
nastêpuj¹co.
24
INFORMACJE PODSTAWOWE
Panel przedni objaœnienia przycisków
1
12
3
13
21
8
2
4
5
17
11
20
18
14
15
16
19
9
1. W³¹cznik
2. Regulacja poziomu dŸwiêku
3. Zmiana trybu pracy
4. Tryb wyœwietlacza
5. Wyœwietlacz LCD
6. Reset
7. Play/pauza / Prze³¹cznik pasma
8. Strojenie / nastêpny
9. Strojenie / poprzedni
10. Automatyczny zapis
6
10 7
11. Top, CH1
12. Intro, CH2
13. CH3
14. Odtwarzanie losowe, CH4
15. CH5
16. CH6
17. Odbiornik fal pilota
18. Gniazdo mini USB
19. Gniazdo SD/MMC
20. Gniazdo AUX Jack
21. Scan
25
DIAGRAM POD£¥CZENIA PRZEWODÓW
Pod³¹czenie g³oœników
Czerwony (kana³ prawy tylni)
Kabel RCA
LINE OUT
(Szary)
Bia³y (kana³ lewy tylni)
Czerwony (kana³ prawy przedni)
Tylni prawy g³oœnik
Kabel RCA
LINE OUT
(Br¹zowy)
Pamiêc +12V
Przedni prawy g³oœnik
Sterowanie
anten¹
Przedni lewy g³oœnik
Uziemienie
Tylnii lewy g³oœnik
Bia³y (kana³ lewy przednii)
Gniazdo
anteny
Wyjœcie Video
Wyjœcie Coaxial
Br¹zowy
Szary
+12V
Zasialanie
¯ó³ty
Zasilanie (+12V)
zasilanie ze stacyjki
Sterowanie anten¹
Przód lewy
Ty³ prawy
Szary
Czerwony
Niebieski
Bia³y +
Bia³o-czarny Fioletowy +
Fioletowo-czarny -
¯ó³ty
Czarny
Zielony +
Zielono-czarny Szary +
Szaro-czarny -
Podtrzymanie pamiêci
+12V (Pod³¹czone na sta³e)
Uziemienie (B-)
Ty³ lewy
Przód prawy
PODSTAWOEW OPERACJE
Pierwsze uruchomienie
Przed pierwszym w³¹czeniem radia lub przed w³¹czeniem radia po tym jak zosta³ od³¹czony
akumulatora nale¿y zdj¹æ panel i w¹skim przedmiotem wcisn¹æ przycisk reset.
Uwaga: W przypadku gdy radio dzia³a niepoprawne, na wyœwietlaczu pojawiaj¹ siê b³êdy
nale¿y równie¿ zresetowaæ radio w ten sam sposób. Reset powoduje wykasowanie ustawieñ
radia oraz kasuje ustawienia zegara.
On/Off
Wciœnij przycisk (1) POWER aby w³¹czyæ / wy³¹czyæ radio.
Bass/Treble/Bal(L-R)/Fade
Pokrêæ ga³k¹ (2) VOL w lewo lub wprawo aby zwiêkszyæ b¹dŸ zmniejszyæ poziom dŸwiêku.
Naciœnij przycisk (2) VOL aby ustawiæ ¿¹dany:
Po wybraniu odpowiedniego trybu dostosujesz go przez pokrêcenie ga³k¹ (3)
Je¿eli w³¹czysz funkcjê EQ ustawienia bas i treble nie bêda mog³y byæ zmieniane.
Je¿eli w przeci¹gu 5 sekund po uprzednim wybraniu trybu nie pokrêcisz ga³k¹ aby
go dostosowaæ, jednostka powróci do poprzedniego menu.
26
RADIO
Equalizer
Podczas s³uchania muzyki wciœnij przycisk EQ aby wybraæ ¿¹dany tryb korektora.
Wciœnij przycisk EQ aby prze³¹czaæ siê kolejno pomiêdzy trybami Pop/Rock/Classic/Off.
Tryb Pop jest w³¹czony po naciœniêciu pierwszy raz przycisku EQ, na wyœwietlaczu swiêci
siê napis pop.
Po naciœniêciu przycisku drugi raz w³¹cza siê tryb Classic, na wyœwietlaczu widnieje napis
classic. Je¿eli naciœniejsz przycisk trzeci raz w³¹cza siê tryb Rock.
Uwaga: Gdy w³aczysz tryb korektora indywidualne ustawienia basu i tonów wysokich
zostan¹ skasowane.
Godzina i ustawienia zegara
Zegar Naciœnij przycisk (4) aktualna godzina zostanie wyœwietlona na wyœwietlaczu. Po
paru sekundach wyœwietlacz powróci do poprzedniego stanu.
Ustawienia zegara Zegar radia ustawia siê automatycznie po za³¹czeniu sygna³u RDS
Wybór trybu
Wciœnij przycisk trybu pracy MOD (3) aby wybraæ tryb: radia, aux, SD/MMC lub USB.
Odbiornik fal pilota
Aby kontrolowaæ radio za pomoc¹ pilota skieruj pilot w stronê odbiornika fal (17) znajduj¹cego
siê na radiu, oraz wciœnij dany przycisk na pilocie.
RADIO
Wybór pasma
Wciœnij (7) BAND aby prze³¹czaæ pasma wed³ug schematu jak wy¿ej.
Uwaga: W trybie DVD wciœnij (9) aby prze³¹czyæ siê pomiêdzy systemami PAL/NTSC
Strojenie radia
Rêczne: Za pomoc¹ przycisku (8), (9) ustaw ¿¹dan¹ stacjê.
Automatyczne: Wciœnij i przytrzymaj 3s przycisk (8), (9) radio automatycznie przeszuka pasmo i w³¹czy
pierwsz¹ znalezion¹ stacjê.
27
RADIO
Automatyczne strojenie stacji
Wciœnij przycisk (10) aby przeskanowaæ (przez 10s ) w kolejnoœci stacje zapisane w
pamiêci (pod przyciskami 1-6). ¯¹dan¹ stacjê mo¿esz wybraæ bezpoœrednio przyciskiem
numerycznym.
Wciœnij i przytrzymaj 3s przycisk (13) aby aktywowaæ funkcjê auto-zapisu. Radio
automatycznie wyszuka i zapisze stacje radiowe w pamiêci pod przyciskami 1-6.
Uwaga: Radio mo¿e zapamiêtaæ 6 stacji w ka¿dym paœmie.
Przyciski numeryczne
Za pomoc¹ przycisków numerycznych mo¿esz zapisaæ swoje ulubione stacje radiowe
w pamiêci. Wciœnij i przytrzymaj przycisk a¿ na wyœwietlaczu poka¿e siê „CH”,
oznacza to zapisanie stacji pod wciœniêtym przyciskiem.
Radio umo¿liwia zapamiêtanie 18 stacji FM i 12 stacji AM.
Uwaga:
Przyciski numeryczne maj¹ ró¿ne funkcje w zale¿noœci od trybu pracy.
MP4
W trybie USB/SD Wybierz plik a nastêpnie za pomoc¹ przycisku (11) na panelu radia
b¹dŸ za pomoc¹ przycisku (2) na pilocie odtwórz go.
Aby zatrzymaæ odtwarzanie pliku video i powróciæ do menu g³ównego naciœnij przycisk
STOP.
Aby odtworzyc plik wideo mo¿esz te¿ u¿yæ przycisków numerycznych.
28
MUZYKA I VIDEO
Wybór œcie¿ki / FW / RW
Podczas trybu odtwarzania Mp3 lub WMA naciœnij przycisk (8) lub (9) aby przejœæ do
poprzedniego lub nastêpnego utworu.
Podczas odtwarzania utworów z USB / SD wciœnij i przytrzymaj przycisk (8) lub (9)
aby przewin¹æ utwór do ty³u lub do przodu.
RPT (funkcja powtórz)
U¿yj tej funkcji je¿eli chcesz powtórzyæ utwór, ca³y folder b¹dŸ œcie¿kê na USB lub
karcie SD. Naciœnij przycisk (13) RPT/3 aby wybrac odpowiedni tryb:
Naciœniêcie przycisku 1 raz spowoduje ¿e tylko jeden utwór/ œcie¿ka bêdzie
powtarzana. Napis „RPT 1" pojawi siê na monitorze.
Naciœniêcie przycisku 2 razy spowoduje ¿e pojedynczy folder z utworami bêdzie
powtarzany. Napis „RPT DIR" pojawi siê na monitorze.
Naciœniêcie przycisku 3 razy spowoduje ¿e ca³a zawartoœæ karty b¹dŸ urz¹dzenia USB
zostanie powtórzona. Napis „RPT ALL” pojawi siê na monitorze.
Naciœniêcie przycisku 4 raz spowoduje wy³¹czenie funkcji powtórz.
W trybie odtwarzania naciœnij przycisk (12) INT/2 aby radio odtworzy³o pierwsze 10s
ka¿dego utworu. Na wyœwietlaczu pojawi siê napis „INT” oznaczaj¹cy ¿e funkcja jest
w³¹czona oraz numer œcie¿ki i czas pozosta³y czas odtwarzania. Naciœnij przycisk (12)
ponownie aby wy³¹czyæ funkcjê.
Uwaga: funkcja nie dzia³a podczas odtwarzania plików Video.
RDM (funkcja odtwarzania losowego)
Podczas odtwarzania naciœnij przycisk (14) RDM/4 na wyœwietlaczu pojawi siê napis
„RDM” który bêdzie oznacza³ ¿e funkcja odtwarzania losowego jest aktywna. Aby
w³¹czyæ funkcjê RDM naciœnij ponownie przycisk (14) .
Zatrzymanie odtwarzania
Podczas odtwarzania naciœnij przycisk (15) STOP/5 aby zatrzymaæ odtwarzanie,
napis „STOP” wyœwietli siê na ekranie. aby w³¹czyæ odtwarzanie naciœnij przycisk (11)
PLAY1
Pauza
Podczas odtwarzania naciœnij przycisk (11) PLAY/1 aby wstrzymaæ odtwarzanie,
napis „pause” bêdzie miga³ na wyœwietlaczu. Naciœnij przycisk ponownie aby wy³¹czyæ
pauze
29
SYSTEM RDS (RADIO DATA SYSTEM)
RDS (Radio Data System)
W trybie FM, naciœnij przycisk AF, TA, lub PTY na pilocie aby w³¹czyæ funkcjê RDS.
U¿yj funkcjê wyszukiwania RDS aby automatycznie wyszukac i odebraæ stacje oferuj¹ce
serwis RDS
TA: komunikaty drogowe
TP/TA (Traffic Programme/Traffic Annoucement) TP przycisk informuje nas, ¿e stacja
przygotowuje i nadaje serwisy dla kierowców, a sygna³ TA jest nadawany w czasie takiego
programu (nastêpuje wtedy dodatkowo zmiana PTY na "Traffic"). Jeœli chcemy, gdy ostatnio
odbierana stacja nada sygna³ TA, odbiornik na czas programu zatrzyma odtwarzanie p³yty,
by po zakoñczeniu programu kontynuowaæ poprzednio wykonywan¹ czynnoœæ.
Podczas nadawania komunikatów drogowych, niezale¿nie od trybu, komunikaty s¹
odbierane. Je¿eli poziom dŸwiêku jest poni¿ej 20, jest automatycznie zwiêkszany do 20, a
po zakoñczeniu transmisji jest automatycznie przywracany do poprzedniego poziomu.
Je¿eli poziom dŸwiêku przestroi³ siê na czas nadawania komunikatu, w tym momencie tylko
poprzednie ustawienie poziomu dŸwiêku jest dostêpne.
Gdy funkcja TA jest w³¹czona, funkcje SEEK, SCAN, AUTO MEMORY s¹ dostêpne.
PTY typy programów
U¿yj przycisku PTY aby wybraæ okreœlony typ programu
Po wciœniêciu PTY, ostatni typ programu jest wyœwietlany. Je¿eli w przeci¹gu 2s nie bêdzie
wciœniêty przycisk z ¿¹danym PTY, zostanie odszukany ostatnio zapamiêtany PTY. Radio
zacznie wyszukiwaæ okreœlonych informacji.
Je¿eli okreœlone audycje nie zostan¹ znalezione, funkcja PTY automatycznie siê wy³¹czy.
W pamiêci s¹ zapisane dwa typy programów SPEECH i MUSIC
Wciœnij raz PTY aby wybraæ MUSIC wciœnij dwa razy PTY aby wybraæ SPEECH.
AF: czêstotliwoœc alternatywna
Aby w³¹czyæ tryb RDS wciœnij przycisk AF (12). Gdy RDS jest w³aczony sumbol „AF”
pojawia siê na wyœwietlaczu.
30
SYSTEM RDS (RADIO DATA SYSTEM)
AF / REG
AF
Funkcja aktywuje siê gdy odbierana stacja ma s³aby sygna³.
Gdy funkcja AF jest w³¹czona funkcje SEEK, SCAN, AUTO, MEMORY wyszukuj¹ tylko stacji
z RDS-em.
kontrolka
Objaœnienie
AF ON
AF ON MODE, sygna³ RDS jest odbierany
AF OFF
AF OFF MODE
AF miga
AF ON MODE, sygna³ RDS nie jest odbierany
Czas przeszukiwania AF zale¿y od si³y nadawanego sygna³u
REG: program regionalny
Wciœnij przycisk AF (12) na kilka sekund aby w³¹czyæ wy³¹czyæ REG. Niektóre stacje o
zasiêgu ogólnokrajowym zmieniaj¹ na pewien czas swój normalny program na program
lokalny. Gdy funkcja REG jest w³¹czona program w radiu pozostaje bez zmian, gdy jest
wy³¹czona, radio automatycznie prze³¹cza siê na regionaln¹ stacjê.
Gdy REG jest w³¹czone: PI jest sprawdzane podczas przeszukiwania AF
Gdy REG jest wy³¹czone: PI nie jest sprawdzane podczas przeszukiwania AF
31
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
W³¹cznik
Pause/play
Wyciszenie
Strza³ki
Band/System Switch
Enter
Poziom dŸwiêku
Tuning/Selecting/FW/RW
Program Playing
OSD
Ustawienia dŸwiêku
Powtórz
Odtwarzanie losowe
Przyciski numeryczne
Ustawienia audio
Scan
Korektor
Przewijanie
Zmiana trybu
Stop
Podbicie
Zwolnienie
Setup
Zoom
AF
Odtwarzanie z programu
TA
32
STEROWANIE PILOTEM
Przyciski numeryczne
Podczas s³uchania radia wciœnij aby wybraæ ¿¹dan¹ stacjê radiow¹.
Podczas odtwarzania p³yty za pomoc¹ przycisków wybierz nr. œcie¿ki do otworzenia.
Left/Right/Stereo Selector
Podczas odtwarzania muzyki wciœnij przycisk(15) aby zmieniæ tryb lewy kana³ / prawy
kana³/ stereo.
Setting Disc Playback Time
Podczas odtwarzania p³yty wciœnij (18) aby przejœæ w okreœlone miejsce na p³ycie. Za pomoc¹ (4)
i przycisków numerycznych (14) wybierz œcie¿kê / rozdzia³ / czas, nastêpnie wciœnij ENTER aby
potwierdziæ.
Mode Switch
Wciœnij (19) aby zmieniæ tryb radio, dysk, aux.
Playback the Stop
Wciœnij przycisk (20) aby wstrzymaæ odtwarzanie p³yty. Wciœnij ponownie (20) aby zakoñczyæ
odtwarzanie p³yty.
Scan / Int
W trybie odtwarzania naciœnij przycisk (16) Scan/Int odtworzy pierwsze 10s ka¿dego utworu.
W trybie radia naciœnij przycisk (16) aby wyszukaæ stacje radiowe. Gdy sygna³ stacji jest
wystarczaj¹co mocny, radio przez 5 sekund bêdzie odtwarza³o dan¹ stacjê a na wyœwietlaczu
bêdzie miga³a czêstotliwoœæ stacji. W tym czasie naciœnij i przytrzymaj przycisk (16) aby wybraæ
stacjê.
Slow
Reverse/Slow
Advance Play
Podczas odtwarzania wciœnij (22) aby zwolniæ odtwarzanie filmu o: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7,
têpo normalne.
Zoom Key
Podczas odtwarzania MP4 wciœnij (25) aby zwiêkszyæ obraz: 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4,
obraz normalny.
Funkcja nie dzia³a w przypadku mp3, wma, cd.
Setup
Wciœnij przycisk (23) aby wejœæ do ustawieñ (Najpierw musisz zatrzymaæ odtwarzanie p³yty,
naciœnij 2 razy Stop). Wyœwietli siê g³ówna strona ustawieñ.
Wybierz ¿¹dan¹ pozycjê z menu i wciœnij Enter.
A Ustawienia systemowe
B Jêzyk
C Audio
D Video
E Ustawienia cyfrowe
EQ
Wciœnij przycisk 26 aby zmieniæ ustawienia korektora:
Rock -> Pop -> Jazz -> Flate
33
STEROWANIE PILOTEM
Odtwarzanie p³yt z ró¿n¹ zawartoœci¹
Gdy na jednej p³ycie znajduj¹ siê pliki MP3, WMA, JPG, MPEG4 w³ó¿ p³ytê do odtwarzacza
i postêpuj zgodnie z instrukcj¹ poni¿ej.
Odtworzenie muzyki
W prawym menu ustaw strza³kê na wybranym
pliku i wciœnij ENTER.
Pliki graficzne
Mo¿esz bezpoœrednio za pomoc¹ przycisków
numerycznych wybraæ ¿¹dany plik lub zaznaczyæ
go strza³k¹ i nacisn¹æ Enter.
Pliki video
Zaznacz strza³k¹ ¿¹dany plik nastêpnie
potwierdŸ wybór Enterem. Mo¿esz równie¿
zmieniæ katalog za pomoc¹ lewej strza³ki.
Wyszukiwanie œcie¿ek MP3/WMA
- wciœnij (8) aby wybraæ jedn¹ œcie¿kê
- wciœnij lew¹ strza³kê aby wybraæ listê, wciœnij
praw¹ strza³kê aby wybraæ numer œcie¿ki.
34
SETUP
A. System setup
a. TV System
Urz¹dzenie mo¿e pracowaæ
zarówno z monitorami w systemie
PAL jak i NTSC. Wybierz
odpowiednie dla twojego monitora
ustawienie.
b. Screen Saver
c. Video
d. TV Type
e. Password
Aby zmieniæ has³o
najpierw nale¿y podaæ
stare has³o a nastêpnie
nowe. Domyœlne has³o
fabryczne to 0000.
35
SETUP
e. Kontrola rodzicielska
1. Programy bezpieczne dla dzieci
2. Programy dostêpne dla osób w ka¿dym wieku
3. Kontrola rodzicielska
4. Programy zabronione dla dzieci poni¿ej 13 roku
5. Wybierz dla p³yt DVD z „PG-R”
6. Dla dzieci poni¿ej 17 programy dostêpne warunkowo
7. Dla dzieci poni¿ej 17 programy nie dostêpne
8. Programy dostêpne dla doros³ych
f. Default
Przywracanie ustawieñ fabrycznych
B. Wybór jêzyka
Wybierz jêzyk OSD, audio, napisów oraz
menu.
a. OSD Language
36
SETUP
b. Audio Language
c. Subtitle Language
d. Menu Language
e. Divix[R] VOD Language
C. Audio setup
Sposób wyprowadzenia sygna³u
audio: analogowy, cyfrowy.
a. Audio Out
SPDIF/OFF:
Wyjœcie optyczne i analogowe s¹
wy³¹czone.
37
SETUP
SPDIF/RAW:
Gdy radio jest podpiête do wzmacniacza przez port analogowy lub cyfrowy wybierz to
ustawienie. Gdy odtwarzasz p³ytê w formacie Dolby Digital, DTS lub MPEG wzmacniacz
musi posiadaæ funkcjê dekodowania tego sygna³u.
SPDIF/PCM:
Gdy radio jest podpiête do 2 kana³owego cyfrowego wzmacniacza, wybierz t¹ opcjê.
b. Key
AUDIO OUT
#
+4
KEY
+2
0
EXIT SETUP
-2
-4
b
D. Video setup
BRIGHTNESS
CONTRAST
Ustawienia parametrów obrazu
wyœwietlanego na telewizorze:
jasnoϾ, kontrast, barwa, nasycenie.
HUE
SATURATION
SHARPNESS
EXIT SETUP
a. JasnoϾ
b. Kontrast
BRIGHTNESS
CONTRAST
BRIGHTNESS
12
10
HUE
8
SATURATION
4
SHARPNESS
0
6
2
EXIT SETUP
SATURATION
4
SHARPNESS
0
6
2
BRIGHTNESS
HUE
SATURATION
-2
0
-4
38
8
+6
+4
+2
EXIT SETUP
HUE
d. Nasycenie
BRIGHTNESS
SHARPNESS
12
10
EXIT SETUP
c. Barwa
CONTRAST
CONTRAST
-6
CONTRAST
12
10
HUE
8
SATURATION
4
SHARPNESS
0
6
2
EXIT SETUP
SETUP
e. OstroϾ
BRIGHTNESS
CONTRAST
HUE
8
8
SATURATION
6
6
4
4
SHARPNESS
2
2
0
0
EXIT SETUP
E. Ustawienia
a. OP Mode
OP MODE
OP MODE
LINE OUT
DYNAMIC RANGE
DYNAMIC RANGE
RF REMOD
DUAL MONO
DUAL MONO
EXIT SETUP
EXIT SETUP
Ustawienia dynamiki oraz trybu
stereo
Ustawienia dekodera Dolby Digital
a. Dynamic Range
c. Dual Mono
OP MODE
OP MODE
FULL
DYNAMIC RANGE
6/8
DYNAMIC RANGE
STEREO
DUAL MONO
MONO LEFT
4/8
DUAL MONO
2/8
OFF
MONO RIGHT
EXIT SETUP
EXIT SETUP
MIX MONO
Ustawienia zakresu dynamiki
39
INSTALACJA
1
Removing the unit
6
1
7
4
2
5
2
3
3
(Fig.2)
1. Deska rozdzielcza
2. Nakrêtka (5mm)
3. Podk³adka
4. Œruba
5. Œruba
6. Uchwyt
Do przymocowania tylnej czêœci radia u¿yj
uchwytu (6). Uchwyt ten mo¿na ³atwo
wyginaæ rêk¹
7. Podk³adka
1. Ramka
(Fig.3)
2. Z³ap palcami za brzeg ramki (jak na
rysunku powy¿ej) i j¹ wyci¹gnij. Przy
ponownym monta¿u zwróæ uwagê aby
nie zamontowaæ jej odwrotnie.
3. Radio
Wsuñ specjalne klucze (s¹ w komplecie)
w szczeliny po obu stronach radia, a¿
us³yszysz klikniêcie. Nastêpnie poci¹gnij
ca³oœæ do siebie aby wyj¹æ radio.
Monta¿ radia w fabrycznej kieszeni
USA
EUR SWITCH
(Optional)
2
3
2
1. Wstaw radio aby otwory na œruby w
radiu pokrywa³y siê z otworami w
kieszeni.
Przymocuj radio za pomoc¹ œrub po
dwie po ka¿dej stronie.
U¿yj œrub
5x5mm lub 4x5mm.
2. Œruby
3. Kokpit
Instalacja karty SD
Wsuñ kartê w gniazdo wciêciem
skierowanym do do³u. Aby wyj¹æ
kartê z gniazda ponownie j¹
wciœnij.
40
SPECYFIKACJA
Ogólna
Zasilanie:
Impedancja:
Maksymalna moc wyjœciowa:
Wymiary :
DC 14.4V, Uziemienie na minusie
4 ohms
45W x 4
178 x 163x 50mm (W x D x H)
Obs³ugiwane formaty
Audio:
Video:
Video system:
WMA, MP3, WMV
MPEG4, Divix, Xvid, MPEG2, avi
AUTO / PAL / NTSC
Video
System Video
Poziom sygna³u wyjœciowego:
4:3 Letter Box, 4:3 Pan Scan,16:9
1.0V p-p 75 ohms
Audio
Max poziom wyjœciowy
S/N:
Separacja kana³ów:
Pasmo przenoszenia:
2Vrms ( +3 dB)
ponad 65dB
ponad 60dB
-20Hz - 20KHz
FM Tuner
Zakres:
Zakres IF:
Czu³oœæ u¿ytkowa (-30dB)
S/N:
Separacja kana³ów:
Pasmo przenoszenia:
87.5 - 108MHz
10.7MHz
15dB
60dB
30dB(1KHz)
30 ~ 15000 Hz
AM Tuner
Zakres:
Zakres IF:
Czu³oœæ u¿ytkowa(-20dB):
522 - 1620KHz
450KHz
28dB
Uwaga: Specyfikacja mo¿e ulec zmianie bez wczeœniejszego powiadomienia
Prawid³owe usuwanie produktu (zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny)
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnosz¹cych siê do niego tekstach wskazuje, ¿e po up³ywie okresu u¿ytkowania nie nale¿y usuwaæ z
innymi odpadami pochodz¹cymi z gospodarstw domowych. Aby unikn¹æ szkodliwego wp³ywu na œrodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek
niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania
ponownego u¿ycia zasobów materialnych jako sta³ej praktyki.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla œrodowiska recyklingu tego produktu u¿ytkownicy w gospodarstwach
domowych powinni skontaktowaæ siê z punktem sprzeda¿y detalicznej, w którym dokonali zakupu produkt, lub z organem w³adz lokalnych.
U¿ytkownicy w firmach powinni skontaktowaæ siê ze swoim dostawc¹ i sprawdziæ warunki umowy zakupu. Produkt nie nale¿y usuwaæ razem z
innymi odpadami komercyjnymi.
41
42
1-20
English
21-42
Polski
PY3118
Românã 43-63
INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE
MP4 PLAYER / RDS / RECEIVER
USB/SD/MMC/AUX/SLOT
43
44
TITLU
Instalare ....................................................................................................... 46
Panoul frontal ............................................................................................ 47
Schema de conexiuni ............................................................................ 48
Functii de baza ......................................................................................... 49
Functii radio ................................................................................................ 50
Functii redare muzica ............................................................................ 51
Functii RDS ................................................................................................ 52
Telecomanda ............................................................................................. 54
Funcþii telecomandã ............................................................................. 55
Setare............................................................................................................ 57
Instalarea aparatului............................................................................... 62
Specificaþii ................................................................................................... 63
45
INSTALARE
Introducere
Aparatul a fost conceput pentru o tensiune de alimentare de 14.4 V DC, numai
pentru sistem de funcþionare pãmântare negativã (sasiul autoturismului legat la borna
“-“ a acumulatorului). Înaintea instalãrii aparatului, asiguraþi-vã ca automobilul
dumneavoastrã are un astfel de system.
Borna “-“ a bateriei trebuie deconectatã înaintea efectuãrii conexiunilor. Introducerea
greºitã poate duce la avarierea aparatului datoritã unui scurt circuit.
Asiguraþi-vã cã aþi conectat conductoarele de cablu codificate corect potrivit
diagramei. Conexiuni incorecte pot provoca defectarea aparatului sau avarierea
sistemului electric al. automobilului.
Asiguraþi-vã cã aþi conectat conductorul cablurile conform diagramei de conexiuni. Nu
conectaþi niciodatã cablurile difuzoarelor din partea stânga ºi din partea dreapta între
ele sau la caroseria maºinii. Nu blocaþi ventilatoarele sau radiatoarele. Blocarea lor
poate provoca supraîncalzirea aparatului ºi provocarea unui incendiu.
Dupã fixarea instalaþiei ºi punerea în funcþiune a aparatului (inclusiv înlocuirea
bateriei), apãsaþi butonul RESETARE de pe partea frontalã cu ajutorul unor obiecte
ascuþite (cum ar fi pixuri) pentru a seta aparatul pe starea iniþialã.
! Nu încercaþi sã modificaþi aparatul, modificarea acestuia poate provoca
accidente.
! Opriþi automobilul înainte de a efectua orice operaþie care ar putea
împiedica ºofatul.
! Nu porniþi aparatul dacã temperatura din interiorul maºinii este mai micã de
-20oC þi mai mare de 60oC.
! Acest produs este conceput pentru o singurã ieºire video, folosiþi un splitter
dacã doriþi conectarea mai multor ieºiri video.
! Pentru a vã bucura de un sunet ºi de o imagine optime in timpul ascultãrii
unui disc, manevraþi discul dupã cum urmeazã:
46
PANOUL FRONTAL
Panoul frontal
1
12
3
13
21
8
2
5
4
17
11
20
18
14
15
16
19
9
6
10 7
1. Butonul de pornire
2. Butonul pentru VOLUM/SELECTARE
12. Intro si Butonul presetat 2
13. Butonul presetat 3
3. Comutatorul de selectare a domeniului
4. Butonul pentru afisaj
5. Afisaj LCD
14. Alegere la intamplare a
melodiilor si Butonul presetat 4
15. Butonul presetat 5
16. Butonul presetat 6
17. Senzorul pentru telecomanda
18. Conector USB mic
19. Spatiul SD/MMC
20. Mufa pentru AUX
21. EQ
6. Resetare
7. Lungime de banda
8. Cautarea frecventei si Derulare inainte
9. Cautarea frecventei si Derulare inapoi
10. Stocare automata a memoriei
11. TOP si Butonul presetat 1
47
SCHEMA DE CONEXIUNI
RCA CABLE – CABLU RCA
LINE OUT /GREY – IESIRE/ CABLUL GRI
LINE OUT/BROWN – IESIRE/CABLUL MARO
ANTENNA CONNECTOR – CONECTOR ANTENA
VIDEO OUTPUT, YELLOW/GREY – IESIRE VIDEO , CABLUL VERDE/GRI.
COAXIAL OUTPUT, BROWN/GREY – IESIRE CABLU COAXIAL, CABLUL MARO/GRI
MEMORY +12V – MEMORIE +12V
AUTO ANTENNA – ANTENA AUTO
GROUND – PAMANTARE
TO IGNITION KEY – CHEIA DE CONTACT
REAR RIGHT SPEAKER – DIFUZOR DREAPTA SPATE
FRONT RIGHT SPEAKER – DIFUZOR DREAPTA FATA
FRONT LEFT SPEAKER – DIFUZOR FATA STANGA
REAR LEFT SPEAKER – DIFUZOR SPATE STANGA
BOX - CASETA
IGNITION SWITCH, RED – CONTACT , CABLUL ROSU
AUTO ANTENNA, BLUE – ANTENA DE MASINA, CABLUL ALBASTRU
FRONT Lch SPEAKER „+” ,WHITE – DIFUZOR FATA Lch „+”, CABLUL ALB
FRONT Lch SPEAKER „-„ , WHITE/BLACK– DIFUZOR FATA Lch „-„, ALB/NEGRU
REAR Rch SPEAKER „+” , VIOLET– DIFUZOR SPATE Rch „+”, VIOLET
REAR Rch SPEAKER „-„ ,VIOLET/BLACK– DIFUZOR SPATE Rch „-„, VIOLET/NEGRU
MEMORY BACKUP,YELLOW – REZERVA MEMORIE, GALBEN
GROUND ,BLACK – IMPAMANTARE, NEGRU
REAR Lch SPEAKER „+”,GREEN – DIFUZOR SPATE Lch „+”, VERDE
REAR Lch SPEAKER „-„ , GREEN/BLACK – DIFUZOR SPATE Lch „-”, VERDE/NEGRU
FRONT Rch SPEAKER „+”, GREY – DIFUZOR FATA Rch „+”, GRI
FRONT Rch SPEAKER „-„, GREY/BLACK – DIFUZOR FATA Rch „-”, GRI/NEGRU.
48
FUNCTII DE BAZA
Pornire sistem
In cazul primei porniri a aparatului sau dupa inlocuirea bateriei de masina, ar trebui sa
apasati butonul (6) RESETARE cu ajutorul unui obiect ascutit (cum ar fi un pix) pentru a seta
aparatul pe starea initiala.
Nota: Cand apar erori pe afisajul LCD-ului, puteti de asemenea apasa butonul de
RESETARE pentru a reveni la pozitia initiala. Se vor sterge astfel setarile ceasului si functiile
memorate.
Pornirea/Oprirea aparatului
Apasati butonul de PORNIRE pentru a porni aparatul.
Apasati-l inca o data pentru a inchide.
Vol/ Bass/Treble/Bal (L-R) Selector
Pentru controlul Volumului (2), rotiti butonul VOL in sensul acelor de ceasornic pentru a mari
nivelul sunetului si in sens invers pentru a reduce nivelul sunetului.
Apasati in mod repetat butonul (2), pentru a alege modul dorit in urmatoarea ordine:
NOTA: Dupa selectarea modului dorit, puteti regla nivelul curent prin rotirea butonului (3).
NOTA: Daca porniti functia de Presetare EQ, functiile Bass si Treble nu trebuie reglate. Apasarea
repetata a butonului va schimba modul in urmatoarea ordine.
NOTA: Daca nu reglati butonul timp de 5 secunde dupa ce ati ales modul dorit, aparatul va reveni
automat la modul curent.
Setarea egalizatorului
In timp ce ascultati muzica, puteti seta muzica pop, muzica clasica , muzica rock apasand
butonul (21) “EQ” dupa cum urmeaza:
Modul POP este selectat cand apasati butonul prima data si cand pe afisaj apare POP.
Modul CLASIC este selectat cand apasati pentru a doua oara butonul si pe afisaj apare CLASIC.
Modul ROCK este selectat cand apasati butonul a 3-a oara iar pe LCD apare ROCK.
Apasati butonul a patra oara pentru a opri sistemul P-EQ.
NOTA: Modul BASS si TREBLE revin la setarile initiale cand sistemul EQ este pornit.
“BASS” si “TREBLE” dispar.
Afisarea si reglarea orei
Afisarea orei: Apasati butonul DISP (4) pentru afisarea orei, va reveni la starea initiala
dupa 5 secunde sau dupa apasarea butonului.
Reglarea orei: Apasati si tineti apasat butonul pana cand ceasul nu mai palpaie si puteti
roti butonul (2) pentru reglarea orelor. Apasati apoi butonul (2) o data, puteti roti butonul
pentru a regla minutele. Dupa reglarea orei, apasati butonul (6) pentru mai mult timp pentru
confirmarea setarii timpului.
Modul SELECTARE
Apasand acest buton (3) veti putea alege intre diferite moduri: Radio, USB/SD si AUX.
NOTA: Puteti apasa butonul MODE pentru a accesa modul redarii USB cand introduceti un
dispozitiv USB, acesta neputand sa-l citeasca automat.
Senzor telecomanda
(17) Receptor pentru telecomanda
49
FUNCTII RADIO
FUNCTII RADIO
Alegerea lungimii de unda
Apasati butonul (7) (BAND-Lungimea de unda) in mod repetat pentru a alege lungimea
de unda in urmatoarea ordine:
NOTA: Pentru modul redarii, apasati butonul (9) pentru a schimba pe sistemul AUTO
PAL sau NTSC.
Reglare manuala/automata
Reglare manuala: Apasati butonul (8) (9) in mod continuu pentru a selecta un post radio ascendent sau
descendent.
Reglare automata: Apasati si tineti apasat butonul (8) (9) pentru mai mult de 3 secunde, radioul cauta in
mod automat un post ascendent si descendent si porneste cand a gasit un post.
Scanarea/memorarea automata a posturilor radio
Apasati butonul (10) pentru a scana fiecare post radio memorat pentru 5 secunde respectiv
pe cele memorate la butoanele (14), (1~6). Cand modul AMS este pornit, simbolul „INT”
apare pe afisaj. Puteti de asemenea apasa butoanele corespunzatoare sau butonul AMS
cand postul radio dorit este schimbat. Acel post radio va porni.
Apasati si tineti apasat butonul (13) pentru mai mult de 3 secunde pentru activarea
automata a functiei de stocare a memoriei. Radioul va alege automat un post si il va
memora la oricare dintre butoanele numerotate (11), (1~6).
NOTA: Aparatul poate memora pana la 6 posturi radio pentru fiecare lungime de unda. In
ceea ce priveste functia butoanelor numerotate, referiti-va la butoanele numerotate (14)
pentru detalii.
Butoanele numerotate
Butoanele numerotate va pot ajuta la memorarea postului radio preferat prin apasarea
oricarora dintre ele. Puteti urma pasii de mai jos :
Apasati si tineti apasat orice buton numerotat (1~6) pana cand „CH” apare pe afisajul
LCD-ului cand se receptioneaza un post. Postul este deja memorat la butonul
numerotat corespunzator.
Posturi radio de 18 FM si 12 AM pot fi memorate.
NOTA: Butoanele numerotate 1,2,3,4,5,6 au functie dubla. In timpul modului RADIO,
se memoreaza si se revine la posturile presetate; in vreme ce pe modul redarii,
acestea au alta functie.
Pentru detalii: Referiti-va la functiile corespondente.
50
FUNCTII REDARE MUZICA
Functii MP4
Cand meniul este afisat pe monitor in timpul redarii USB/SD, selectati un fisier, apoi
apasati butonul (11) pentru redarea fisierului.
In timpul redarii, apasati butonul STOP pentru a opri redarea si a reveni la meniul
principal.
Cand meniul principal apare pe monitor, apasati butonul pentru directie al telecomenzii
pentru selectarea DIRECTORULUI sau FISIERULUI dorit, apasati apoi butonul ENTER
pentru deschiderea DIRECTORULUI sau redati fisierele selectate.
Cand meniul principal apare pe monitor, puteti de asemenea folosi butoanele numerotate
pentru a selecta numarul fisierului si redarea acestuia.
Selectarea si derularea melodiilor FW/ RW
Pin timpul redarii fisierelor MP3 sau WMA ,apasati butonul (8) (9) pentru a alege melodia
preferata in sens crescator sau descrescator. Apasati si tineti apasat butonul (8) (9) pentru
derularea inainte si inapoi a melodiei in sens crescator sau descrescator.
Repetarea melodiilor
Folositi aceasta functie cand doriti repetarea unui intreg director, unei piese sau a unui
director al dispozitivului USB sau al cardului SD. Apasati butonul „3RPT” in mod repetat
pentru a alege moduri diferite de repetare.
Apasati butonul „3RPT” pentru prima data, va repeta doar o melodie sau fisier. „RPT1” apare
pe monitor.
Apasati butonul „3RPT” pentru a doua oara, un singur director cu piese va fi repetat. Pe
afisaj va aparea RPT DIR.
Apasati butonul „3RPT” pentru a treia oara un intreg director va fi repetat. Pe afisaj va
aparea RPT ALL.
Apasati butonul „3RPT” pentru a patra oara, pentru oprirea modului REPETARE. Pe afisaj va
aparea RPT ALL.
Scanarea automata a melodiilor
In timpul redarii MP3 sau WMA, apasati butonul „2 INT”, pentru ascultarea primelor 10
secunde din fiecare melodie de pe disc. Afisajul va arata „INT”, numarul piesei si timpul scurs.
Acest lucru indica faptul ca functia INT este deja activata.
Apasati butonul „2INT” inca o data pentru a reveni la redarea normala.
NOTA: INT nu functioneaza in timpul redarii fisierelor video.
Ascultarea melodiilor in ordine aleatoare (RANDOM)
In timpul redarii, apasati butonul „4RDM”, si simbolul „RDM” va aparea pe afisaj, ceea ce
va indica ca functia RDM a fost activata. Aparatul reda orice melodie la intamplare.
Apasati RDM inca o data pentru a reveni la modul normal de redare.
Oprire redare
In timpul redarii, apasati butonul (15) „5STOP” pentru oprire, pe LCD va aparea „STOP” si
aparatul va opri redarea. Pentru a reveni la modul normal de redare, apasati butonul
nca o data
Pauza redare
In timpul redarii, apasati butonul (11) „1PLAY” pentru a sista redarea, pe afisajul LCD-ului
va aparea „PAUZA”. Pentru a reveni la modul initial, apasati inca o data, pentru a relua
redarea.
51
FUNCTII RDS (SISTEM DE DATE RADIO)
RDS (sistem de date radio)
Pe modul FM apasati butoanele AF, TA, PTY pentru a selecta modul de cautare RDS.
Folositi functia de cautare RDS pentru a cauta si a receptiona automat posturi radio care
ofera servicii RDS.
TA ( informatii despre trafic)
Butonul TA functioneaza dupa cum urmeaza:
- TA este pornit/oprit si indicatorul TA este afisat. Cand se transmit informatii despre trafic,
indiferent de modul de functionare, se receptioneaza aceste informatii.
Daca nivelul volumului este sub 20, volumul se ridica automat la 20, si revine la modul si
volumul anterior cand informatiile despre trafic s-au oprit.
Daca volumul este modificat in timpul unei informatii despre trafic, numai volumul anterior
este valabil.
- Cand TA este pornit, functiile SEEK, SCAN, AUTO MEMORY pot fi receptionate sau
salvate numai daca s-a receptionat codul de identificare al programului de trafic.
- Cand TA este pornit, codul de identificare al programului traficului nu se receptioneaza
intr-un timp stabilit.
Modul radio PTY
Apasati butonul „SEL” mai mult de o secunda pentru a porni functia PTY.
- PTY anterior este afisat cand tasta PTY (11) este apasata. Daca nici o alta tasta nu este
apasata timp de 2 secunde, PTY anterior selectat va fi cautat. In timpul LOOP 1, daca PTY
dorit nu este gasit, simbolul NO PTY va fi afisat.
- 2 tipuri de programe: SPEECH si MUSIC.
Apasand PTY o data, apare grupul MUSIC si SPEEK.
Rotiti butonul pentru VOL in sensul acelor de ceasornic sau invers pentru a selecta tipul de
program dorit.
AF: frecvente alternative
- Pentru setarea modului RDS apasati butonul AF (12) si lasati-l imediat pentru a porni
sau opri modul RDS. Oricand RDS este pornit, simbolul „AF” apare pe afisaj.
52
SYSTEM RDS (RADIO DATA SYSTEM)
AF/REGION
AF
- Tasta AF/REG indica activarea CAUTARII AF.
- Indicatorul AF este afisat cand AF este pornit, cautarea AF este activata cand semnalul nu
este bun.
- La modul FM, cand AF este pornit, functiile de SEEK (CAUTARE), SCAN(SCANARE) ,
AUTO, MEMORY (MEMORIE) pot doar receptiona si salva programe RDS. Cu toate acestea,
cand optiunea ITALIA este activata, indiferent daca e sau nu RDS, programele care
corespund nivelului SD pot fi receptionate si salvate.
INDICATOR
CONDITII
AF PORNIT
modul AF PORNIT, informatie RDS primita
AF OPRIT
modul AF OPRIT
AF intermitent
modul AF PORNIT, nu se recepteaza informatii RDS
REGION
- modul AF este transformat in modul REGION ON/OFF cand modul AF ON este apasat
pentru mai mult de 1 secunda.
- ON: CODUL PI este verificat cand controlul AF este in desfasurare.
- OFF: CODUL PI si SUPRAFATA DE ACOPERIRE nu sunt verificate cand controlul AF este
in desfasurare.
53
TELECOMANDA
Butonul de pornire
Buton pauza/ pornire 1
Silentios
Buton pentru selectarea meniului
Schimbarea lungimii de unda/ a
sistemului
Buton ENTER
Volum
Reglare/Alegerea melodiilor /FW /RW
Pornire program
Afisaj pe ecran
Setare sunet
Repetare redare
Redare RANDOM
Buton numerotat
Setare Audio
Buton SCAN
Setare EQ
Setarea timpului redarii
Comutator MODE
Buton STOP
Buton LOUD
Redare slow motion
Setare meniu
Setare Zoom
Buton pentru frecvente alternative
Buton pentru program
Buton pentru Informatii despre Trafic
54
FUNCTII TELECOMANDA
Butoanele numerotate
Pe modul RADIO puteti selecta unul din cele 6 posturi radio apasand oricare dintre butoanele
numerotate (14). In timpul redarii puteti alege orice piesa folosind direct butoanele numerotate
(14) (0 ~10+). De exemplu, daca vreti piesa 15, puteti apasa intai butonul 10+ iar apoi butonul
5. Si veti putea asculta piesa respectiva.
NOTA: Cand butonul 10+ este primul apasat, functioneaza ca 10+, ca 20+ cand este apasat pentru a doua
oara, a treia oara….30+…s.a.m.d.
Selectare Stanga/Dreapta/Stereo
In timpul redarii apasati butonul (15) (AUDIO) continuu, se poate schimba astfel sunetul la
difuzorul stanga/dreapta sau modul stereo.
Setarea duratei redarii
Pe modul redarii discului, apasati butonul (18) GO TO pentru setarea duratei specifice pentru
redare. Folosind butoanele numerotate (4) si (14) pentru setarea piesei/directorului sau duratei si
apasati tasta ENTER pentru redare.
Schimbare mod
Apasati butonul (19) pentru a schimba pe RADIO, Redare Disc USB/SD/MMC sau pe modul AUX.
Oprire Playback
In timpul redarii discului, apasati butonul (20) pentru a suspenda redarea, apasandu-l inca o
data veti opri redarea.
Scan / Int
Pe modul redarii, apasati butonul Scan /INT pentru functia “INT”. Primele 10 secunde din fiecare
melodie sunt redate.
Pe modul radio, apasati butonul Scan/INT pentru cautarea de posturi radio. Cand nivelul
intensitatii sunetului unui post radio este mai mare decat nivelul de oprire, radioul va reda postul
timp de 5 secunde, iar frecventa va palpai pe ecranul LCD. In acelasi timp, apasati si tineti
apasat butonul de scanare mai mult de 3 secunde pentru selectarea potului radio.Aparatul va
porni redarea postului radio.
Redare/derulare lenta inapoi/inainte
In timpul redarii video, apasati tasta (22) o data pentru 1 derulare lenta inainte, de doua ori
pentru ⅓, de trei ori pentru 1 , de patru ori 1/5, de 5 ori 1/6, de sase ori 1/7 etc. a saptea oara se
revine la viteza normala de redare.
Setare
1. Apasati tasta (23) SETUP a telecomenzii ce se afla pe modul STOP. Apasati butonul STOP
de doua ori pentru a va asigura ca aparatul este pe modul STOP.
2. Pagina principala a meniului setarii este afisata.
3. Alegeti pozitia dorita folosind butonul (4).
4. Apasati butonul (6) ENTER.
A. SETARE SISTEM- Aceasta pagina de setare include toate pozitiile din sistemul televizorului:
screen saver, tipul TV, parola. Pentru detalii consultati meniul setarii sistemului.
B. SETARE LIMBAJ - Aceasta pagina de setare include toate pozitiile Limbajului OSD: limbaj
audio, limbaj subtitrare si caracteristicile meniului pentru limbaj. Pentru detalii consultati meniul
setarii limbajului.
C. SETARE AUDIO -Aceasta pagina de setare include toate pozitiile pentru AUDIO. Pentru
detalii consultati meniul setarii audio.
D. SETARE VIDEO -Aceasta pagina de setare include toate pozitiile pentru VIDEO. Pentru
detalii consultati meniul setarii video.
E. SETARE DIGITALA
55
FUNCTII TELECOMANDA
Tasta Zoom
Pe modul MP4 de redare, apasati tasta (25) o data pentru 2 x zoom, de doua ori pentru 3 x
zoom, de trei ori pentru 4 x zoom, de patru ori pentru 1 zoom, de cinci ori pentru ⅓ zoom, de
sase ori pentru 1 zoom, de sapte ori pentru anularea modului ZOOM. Si puteti misca imaginea
apasand cursorul.
NOTA: Aceasta functie nu este valabila pentru MP3, WMA, modul de redare al pieselor.
Butonul EQ
Apasati butonul (26) pentru a selecta PRE-EQ: ROCK → POP → CLASS → modul FLATE.
Format mixt al. discului
In timpul ascultarii (sau al vizionarii) formatelor mixte de disc, impreuna cu formatele MP3,
WMA, JPG sau MPEG4, introduceti cardul USB sau SD/MMC. Mecanismul va porni
automat. Pentru detalii, apelati la urmatorii pasi:
Redare fisiere cu muzica
La meniul de mai sus, pozitionati sageata pe melodia
preferata apoi apasati butonul ENTER sau apasati direct
butoanele numerotate pentru a putea alege.
NOTA: Daca apasati tasta din dreapta, veti accesa statusul de
selectare al muzicii, imaginii sau formatelor video. Mutati tasta din
stanga/dreapta pe documentul dorit si apasati butonul ENTER
pentru pornire. Daca apasati tasta din stanga va veti intoarce la
director. Continuati sa apasati tasta din stanga, puteti accesa
pozitia la care ne-am referit adineaori.
Redare fisiere imagine
Puteti apasa butoanele numerotate direct, pentru a alege
imaginile dorite sau pentru a muta sageata↑sau ↓ pe
fisierul respectiv si apasati apoi tasta ENTER. Imaginea
va fi astfel afisata pe monitor. Apasand sagetile ↑, ↓ ,
→,←
, puteti regla imaginea din diferite unghiuri. Apasati
butonul STOP pentru a reveni la pozitia anterioara.
NOTA: Daca continuati sa apasati tasta din dreapta veti accesa
statusul selectarii muzicii, imaginii sau fisierelor video. Mutati
tasta stanga/dreapta pe pozitia dorita si apasati butonul ENTER.
Apasati butonul PLAY pentru vizionarea automata a imaginii.
Redare fisiere video
Miscati sagetile↑sau ↓pe fisierul video pe care ati dori
sa-l vedeti, apoi apasati tasta ENTER sau apasati
butonul pentru confirmare. Puteti apasa tasta din stanga
pentru a reveni la director pentru alegerea altor fisiere
dintr-un alt director.
Apasati butonul PLAY pentru vizionarea imaginii.
Mod cautare melodii
Pe modul MP3/WMA:
- intr-un singur fisier, apasati butonul (8) pentru a selecta
melodia
- in mai multe fisiere, apasati butonul (←) pentru a
selecta lista si butonul (→) pentru a selecta numarul
piesei pe care vreti sa o ascultati.
Apasati apoi tasta ENTER pentru redarea piesei.
56
SETARE
A. Setare sistem
a. Sistem tv
Acest aparat poate functiona cu discuri
inregistrate fie in format PAL fie in
NTSC. Selectati formatul NTSC cand
aparatul este conectat la televizorul
NTSC. Selectati formatul PAL cand
conectati aparatul la televizorul PAL.
Daca selectati AUTO, aparatul va
selecta automat formatul (PAL/NTSC)
in conformitate cu sistemul televizorului
dumneavoastra.
b. Screen Saver
c. Video
Selectati iesirea
SCREEN
SAVER pe
ON/OFF.
(pornire/oprire)
d. Tipul televizorului
1)4:3 PS
Redare in stil PAN si SCAN (daca este conectat la
ecranul televizorului, muchiile din stanga si
dreapta sunt separate.)
2) 4:3 LB
Redare in stil LETTERBOX. (daca este conectat
la ecranul televizorului, linii negre apar in partea
de sus si jos a ecranului).
3) 16:9
Selectati cand un televizor cu ecran plat este
conectat.
57
SETARE
e. Parola
Introduceti parola si
apasati butonul ENTER.
Introduceti parola veche
(codul de instalare este
0000) si stabiliti o noua
parola din 4 litere, si
introduceti-o inca o data
pentru confirmare.
e. Clasificare
Selectati ghidul pentru clasificari cu ajutorul butonului
cursorului si confirmati apasand butonul ENTER.
1: [ Protectie pentru copiii] - Selectati aceasta pozitie cand
programele pot fi vizionate de catre copiii.
2: [G] - Selectati aceasta pozitie care permite accesul
persoanelor de toate varstele.
3: [PG] - Selectati aceasta pozitie cand este nevoie de
acordul parintilor.
4: [PG 13] - Selectati aceasta pozitie cand copiilor cu varste
sub 13 ani le este interzisa vizionarea.
5: [PG-R] - Selectati aceasta pozitie cand pe discul DVD
apare imprimat “PG-R”.
6: [R] - Selectati aceasta pozitie cand copiii cu varste sub 17
ani au nevoie de acordul parintilor.
7: [NC-17] - Selectati aceasta pozitie cand copiilor sub 17 ani
le este interzisa vizionarea.
8: [Adulti] - Selectati aceasta pozitie cand este permis
accesul adultilor.
f. Implicit (default)
Revenirea la setarile din fabrica.
RESTORE – activarea setarilor din fabrica
58
SETARE
B. Setare limba
Selectati limbajul OSD preferat, limbajul Audio, limbajul Subtitrarii si Limbajul Meniului
folosind butoanele cursorului.
a. Limbaj OSD
b. Limbaj Audio
c. Limbajul subtitrarii
d. Limbajul meniului
e.Limbaj Divix[R] VOD
C. Setare audio
a. esire AUDIO
Aceasta este pentru activarea iesirii
audio de la modul ANALOG/OPTIC
la modul SPDIF/RAW sau modul
SPDIF/PCM.
59
SETARE
SPDIF/OFF
Iesirea analogica nu are semnal de iesire.
SPDIF/RAW
Cand aparatul este conectat la amplificator prin orificiul analog sau optic, selectati aceasta
pozitie: cand discul care este inregistrat de Dolby Digital, DTS sau MPEG, semnalul iesirii
analogice sau optice a aparatului va fi acelasi cu semnalul digital (format RAW) al discului. In
acelasi timp, amplificatorul pe care l-ati conectat trebuie sa aiba functia decodificata a Dolby
Digital, DTS sau MPEG.
SPDIF/PCM:
Cand aparatul este conectat la 2 canale, amplificator stereo digital, selectati aceasta pozitie:
cand discul care este inregistrat de Dolby Digital sau MPEG, iesirea analoga sau optica va fi
reglata pe 2 iesiri de canal de catre PCM.
b. Tasta
#
AUDIO OUT
+4
+2
KEY
0
-2
EXIT SETUP
-4
b
D. Setare video
Aceasta este pentru utilizator pentru
setarea Luminozitatii, Contrastului,
Nuantei si Saturatiei imaginii apasand
sagetile stanga/dreapta.
Apasati butonul ENTER pentru a
confirma schimbarea.
BRIGHTNESS
CONTRAST
HUE
SATURATION
NOTA: Numai pe modul TV/AV, setarea video
este valabila.
SHARPNESS
EXIT SETUP
a. Luminozitate
b. Contrast
BRIGHTNESS
CONTRAST
BRIGHTNESS
12
10
HUE
8
SATURATION
4
6
2
SHARPNESS
0
EXIT SETUP
SATURATION
4
SHARPNESS
0
6
2
BRIGHTNESS
+4
+2
SATURATION
-2
0
-4
60
8
+6
HUE
EXIT SETUP
HUE
d. Saturatie
BRIGHTNESS
SHARPNESS
12
10
EXIT SETUP
c. Nuanta
CONTRAST
CONTRAST
-6
CONTRAST
12
10
HUE
8
SATURATION
4
SHARPNESS
0
6
2
EXIT SETUP
SETARE
e. Claritatea imaginii
BRIGHTNESS
CONTRAST
HUE
8
8
SATURATION
6
6
4
4
SHARPNESS
2
2
0
0
EXIT SETUP
E. Setare digitala
a. Modul OP
OP MODE
OP MODE
LINE OUT
DYNAMIC RANGE
DYNAMIC RANGE
RF REMOD
DUAL MONO
DUAL MONO
EXIT SETUP
EXIT SETUP
Aceasta este utilizata pentru setarea
modului de functionare, a sferei de
cuprindere dinamice si a modului
stereo.
Pentru setarea modurilor de
functionare pentru decodorul Dolby
Digital.
b. Sfera de cuprindere dinamica
c. Mono dual/dublu mono
OP MODE
OP MODE
FULL
DYNAMIC RANGE
6/8
DYNAMIC RANGE
STEREO
DUAL MONO
MONO LEFT
4/8
DUAL MONO
2/8
OFF
MONO RIGHT
EXIT SETUP
Pentru setarea racordarii sferei de
cuprindere dinamice.
EXIT SETUP
MIX MONO
Pentru setarea modului Stereo.
61
INSTALAREA APARATULUI
1
Removing the unit
6
1
7
4
2
5
2
3
3
(Fig.2)
1. Tablou de bord
2. Piulita (5mm)
3. Saiba de siguranta
4. Surub (5 x 25mm)
5. Surub
6. Banda
Folositi banda pentru a fixa partea din spate
a aparatului. Banda poate fi indoita pana in
unghiul dorit.
7. Saiba fara filet
1. Cadru
(Fig.3)
2. Introduceti degetele in canelura din
fata cadrului si trageti pentru a scoate
cadrul. (Pentru a fixa cadrul inca o data,
formati alte orificii si atasati aparatul).
3. Cheita
Introduceti cheita cu care este dotat
aparatul in canelura din ambele parti ale
aparatului, pana cand auziti un pocnet.
Aceasta va face posibila inlaturarea
aparatului din tabloul de bord.
Fixarea aparatului in lacasul original
USA
EUR SWITCH
(Optional)
2
3
2
1. Alegeti o pozitie in care gaurile de surub
ale suportului si cele ale unitatii centrale sa
fie pe acceasi linie si strangeti suruburile in
doua locuri pe fiecare parte. Folositi fie
suruburi de ancorare (5x5mm) fie suruburi
cu cap ingropat (4x5mm).
2. Surub
3. Tablou de bord sau Consola.
ASAMBLARE SPATE (metoda B)
Instalarea se face folosind gaurile
suruburilor de pe extremitatile aparatului .
Introducerea cardului SD
Unghiul oblic SD mentine
expunerea corespunzatoare;
introduceti-l in spatiul SD si
apasati inca o data pentru a-l
scoate .
62
SPECIFICATII
Specificatii generale
Alimentarea la retea:
Impedanta:
Putere maxima:
Wymiary :
DC 14.4V, impamantare negativa
4 ohms
45W x 4
178 x 163x 50mm (W x D x H)
Format fisiere compatibile
Audio:
Video:
Sisteme video:
WMA, MP3, WMV
MPEG4, Divix, Xvid, MPEG2, avi
AUTO / PAL / NTSC
Sectiunea video
Sistemul video:
Nivelul iesirii video:
4:3 Letter Box, 4:3 Pan Scan,16:9
1.0V p-p 75 ohms
Sectiunea audio
Nivelul maxim al iesirii:
Raspuns in frecventa:
Separare:
Pasmo przenoszenia:
2Vrms ( +3 dB)
65dB
60dB
-20Hz - 20KHz
Sectiune frecventa FM
Gama de acord:
IF:
Sensibilitate utila (-30dB)
Raport semnal/zgomot:
Separare stereo:
Raspuns in frecventa:
87.5 - 108MHz
10.7MHz
15dB
60dB
30dB(1KHz)
30 ~ 15000 Hz
Sectiune frecventa AM
Gama de acord:
IF:
Sensibilitate utila(-20dB):
522 - 1620KHz
450KHz
28dB
NOTA: DESIGN-UL SI SPECIFICATIILE SE POT SCHIMBA FARA INSTIINTARE.
Reciclarea corecta a acestui produs(reziduuri provenind din aparatura
electrica si electronica)
Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat
impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte
daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam s¹
separati acest produs de alte tipuri de rezuduuri si sá-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor
materiale.
Utilizatorii casnici sunt rugati s¹ ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale,
pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice.
Utilizatori institutionali sunt rugati s¹ ia legatura cu furnizorul si s¹ verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs
nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.
63

Podobne dokumenty