Uzależnienia - scenariusz lekcji wychowawczej

Transkrypt

Uzależnienia - scenariusz lekcji wychowawczej
Temat lekcji: Co to jest uzależnienie, jakie są skutki alkoholizmu, nikotynizmu,
narkomanii oraz uzależnienia od komputera
Cel główny:
• analiza przyczyn skłaniających młodzież do zażywania narkotyków, picia
alkoholu, palenia papierosów oraz skutków tegoż zażywania
•
•
•
•
Cele operacyjne:
Uczeń powinien wiedzieć i umieć:
jakie są problemy związane ze zjawiskiem narkomanii, alkoholizmu,
wyjaśnić szkodliwość zażywania używek (alkoholu, narkotyków,
papierosów)
o nowym uzależnieniu cywilizacyjnym uzależnieniu od komputera
dokonać wyboru zdrowego trybu życia
Metody:
• wiodąca - problemowa ("kula śniegowa", praca w grupach),
• wspomagająca - film, wykład
Materiały, środki dydaktyczne:
• duże arkusze papieru, flamastry, film
Czas trwania:
• 2 jednostki lekcyjne
Prowadzący: Beata Rafińska
PRZEBIEG LEKCJI:
1. Przywitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności, usprawiedliwienia
nieobecności.
2. Zebranie materiałów na gazetkę szkolną, wyznaczenie 2 osób, które zajmą się
dekoracją.
3. Wprowadzenie do lekcji:
Życie ludzkie obfituje w problemy i kłopoty. Jesteśmy zmuszeni
podejmować z nimi walkę, nie zawsze zwycięską. Narażamy się
ustawicznie na niepowodzenia i stresy. Zdarza się więc, że ludzie sięgają
po środki odurzające albo narkotyki.
Stałe ich zażywanie wywołuje u człowieka szczególny stan, który
wymaga ciągłego lub okresowego przyjmowania specyfiku, by uzyskać
przyjemne efekty lub uniknąć negatywnych objawów. W wyniku stałego
przyjmowania środków odurzających lub psychotropowych albo
zastępczych powstaje uzależnienie.
Statystyki podają , że coraz więcej ludzi ulega tym specyfikom. Niestety
są to przeważnie ludzie młodzi. ...
4. Na tablicy umieszczamy duży, szary papier z napisem pośrodku
„UZALEŻNIENIE”.
Uczniowie są proszeni o podanie wszystkich skojarzeń ze słowem
„uzależnienie”. Jedna osoba z grupy zapisuje na tablicy odpowiedzi, przy
pomocy nauczyciela, układając je tak by odpowiedzi podobne bądź takie same
utworzyły promienie.
Stworzenie definicji uzależnienia. Odczytanie definicji uzależnienie Światowej
Organizacji Zdrowia:
uzależnienie jest to stan psychiczny i fizyczny wynikający ze współdziałania
żywego organizmu i środka. Środkiem może być alkohol, lek bądź inna
substancja chemiczna.
Stan ten charakteryzuje się zmianami w zachowaniu i innymi następstwami w
tym zawsze trudną do odparcia chęcią (nawet przymusem) ciągłego używania
środka po to aby doświadczyć psychicznych efektów jego działania lub aby
uniknąć przykrych objawów wynikających w jego braku. Temu zjawisku może
towarzyszyć zmiana tolerancji, człowiek może uzależnić się od więcej niż
jednego środka.
5. Próba odpowiedzi na pytanie: dlaczego młodzież sięga po środki
uzależniające? Metoda „kuli śniegowej”, zapisujemy na tablicy.
6. Praca w grupach, na dużych kartkach uczniowie wypisują skutki:
-spożywania alkoholu
-palenia papierosów
-używania narkotyków
-uzależnienia od komputera i internetu
Po zakończonej pracy odczytują na głos to, co stworzyli, umieszczają na gazetce
szkolnej efekty swej pracy.
7. Eksperyment.
Prowadzący prosi, aby uczniowie odliczali kolejno do dziesięciu. Co dziesiąta
osoba wstaje. Wskazujemy, że te osoby są potencjalnymi alkoholikami, tzn.
uświadamiamy uczniom, że w Polsce co dziesiąta osoba jest uzależniona od
alkoholu.
Odliczamy do trzech. Tyle osób w Polsce pali.
8. Projekcja filmu profilaktycznego „Nie zamykaj oczu. Piłem i brałem”.
9. „Supły”
Uczestnicy stają w kole i chwytają się za ręce. Uczniowie mają zrobić ogromny
supeł, przechodząc pod lub nad złączonymi rękami dopóty, dopóki nikt nie
będzie mógł się poruszyć. Następnie należy rozwikłać supeł i ponownie
utworzyć koło.
W podsumowaniu krótko zaznaczyć, że łatwo „zawiązać supeł” - porównanie do
uzależnienia, ale ciężko, bez trudu i szkód go rozwiązać – wyjść z uzależnienia.
Opracowała Beata Rafińska
pedagog wspierający

Podobne dokumenty