Generuj PDF tej strony

Transkrypt

Generuj PDF tej strony
Nazwa modułu:
Podstawy filozofii
Rok akademicki:
Wydział:
Kierunek:
2014/2015
Kod: HSO-1-102-s
Punkty ECTS:
6
Humanistyczny
Socjologia
Poziom studiów:
Specjalność:
Studia I stopnia
Język wykładowy: Polski
-
Forma i tryb studiów:
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Semestr: 1
Strona www:
Osoba odpowiedzialna:
prof. zw. dr hab. Fiut Ignacy ([email protected])
Osoby prowadzące: prof. zw. dr hab. Fiut Ignacy ([email protected])
dr Branicki Wacław ([email protected])
Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM
Student, który zaliczył moduł zajęć
wie/umie/potrafi
Powiązania z EKK
Sposób weryfikacji
efektów kształcenia
(forma zaliczeń)
Ma podstawowa wiedzę z filozofii i
rozumie znaczenie podstawowych pojęć
i kategorii filozoficznych. Zna główne
stanowiska filozofii.
SO1A_W01, SO1A_W02,
SO1A_W03, SO1A_W04,
SO1A_W13
Aktywność na zajęciach,
Egzamin, Esej,
Kolokwium, Udział w
dyskusji
M_U002
Student potrafi samodzielnie analizować
wybrane teksty filozoficzne. Student zna
podstawowe kategorie filozoficzne.
Student potrafi zastosować wybrane
kategorie filozoficzne do analizy zjawisk
społecznych.
SO1A_U01, SO1A_U02,
SO1A_U03, SO1A_U06
Aktywność na zajęciach,
Egzamin, Esej,
Kolokwium, Udział w
dyskusji
M_U003
Posiada umiejętność analizowania i
rozumienia w kategoriach filozoficznych,
socjologicznych i kulturowych szerszych
kontekstów społecznych.
SO1A_U02, SO1A_U03,
SO1A_U07, SO1A_U08
Aktywność na zajęciach,
Egzamin, Esej,
Kolokwium, Udział w
dyskusji
Wiedza
M_W001
Umiejętności
Kompetencje społeczne
1/4
Karta modułu - Podstawy filozofii
M_K004
Potrafi prowadzić spory filozoficzne.
SO1A_K01, SO1A_K02,
SO1A_K03, SO1A_K04
Aktywność na zajęciach,
Egzamin, Esej,
Kolokwium, Udział w
dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Konwersatori
um
Zajęcia
seminaryjne
Zajęcia
praktyczne
Zajęcia
terenowe
Zajęcia
warsztatowe
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M_U002
Student potrafi samodzielnie
analizować wybrane teksty
filozoficzne. Student zna
podstawowe kategorie
filozoficzne. Student potrafi
zastosować wybrane
kategorie filozoficzne do
analizy zjawisk społecznych.
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M_U003
Posiada umiejętność
analizowania i rozumienia w
kategoriach filozoficznych,
socjologicznych i kulturowych
szerszych kontekstów
społecznych.
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
E-learning
Ćwiczenia
projektowe
Ma podstawowa wiedzę z
filozofii i rozumie znaczenie
podstawowych pojęć i
kategorii filozoficznych. Zna
główne stanowiska filozofii.
Inne
Ćwiczenia
laboratoryjne
Forma zajęć
Ćwiczenia
audytoryjne
Student, który zaliczył moduł
zajęć wie/umie/potrafi
Wykład
Kod EKM
Wiedza
M_W001
Umiejętności
Kompetencje społeczne
M_K004
Potrafi prowadzić spory
filozoficzne.
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład
Przedstawienie studentom podstawowych stanowisk, pojęć i kategorii filozoficznych.
1.Geneza, przedmiot, metoda i pojęcie filozofii (2. godz.).
2.Dziedziny filozofii: ontologia, epistemologia, aksjologia, logika i dialektyka oraz
historiozofia (2. godz.).
3.Podstawowy problem filozoficzny i stanowiska filozoficzne formułowane wobec niego
(2.godz.).
4.Historyczny przegląd stanowisk realistycznych i idealistycznych i ich specyfika oraz
sposoby artykułowania świat(2. godz.).
2/4
Karta modułu - Podstawy filozofii
5.Stanowiska i kategorie myślowe w filozofii starożytnej (min. Tales,Heraklit,
Parmenides, Demokryt (2. godz.).,
6.Przełom sokratejski, Platon i Arystoteles) (2. godz.).
7.Stanowiska i kategorie w filozofii średniowiecznej(Plotyn, idealizmy religijne:
Augustyna z Tagoste i Tomasza z Akwinu) (2. godz.).
8.Formy racjonalizmu nowożytnego: R. Des Cartes (Kartezjusz), B. Pascal, B. Spinowa i
G. Leibniz(2. godz.).
9.Formy empiryzmu nowożytnego: F. Bacon, J. Locke, G. Berkeley i D. Hume(2. godz.).
10.Idealizm transcendentalny I. Kanta jako synteza krytyczna nowożytnych stanowisk
filozoficznych (2. godz.).
11.Idealizm ewolucyjny i dialektyczny G.W. F. Hegla (2. godz.).
12.Materializm historyczny K. Marksa i dialektyczny F. Engelsa (2. godz.).
13.Nowożytny woluntaryzm w myśleniu filozoficznym: A. Schopenhaure, F. Nietzsche i
H. Bergson (2 godz.).
14.Dwudziestowieczne i współczesne nurty w myśli filozoficzne:
Pozytywizm filozofia analityczna, fenomenologia, egzystencjalizm (2 godz.).
15.Dwudziestowieczne i współczesne nurty w myśli filozoficzne: noemarksizm szkoły
frankfurckiej, ekofilozfia i postmodernizm (2 godz.).
Ćwiczenia audytoryjne
Analiza podstawowych kategorii filozoficznych.
Na ćwiczeniach analizowane są teksty będące ilustracją zagadnień przedstawionych
na wykładzie.
Sposób obliczania oceny końcowej
Ocena końcowa to średnia z ćwiczeń, pracy semestralnej i egzaminu przedmiotowego.
Wymagania wstępne i dodatkowe
Uczestniczenie w wykładzie, obecność na ćwiczeniach, zaznajomienie się z tekstami źródłowymi z
„Wyboru” (pozycja w literaturze nr 3.)
Zalecana literatura i pomoce naukowe
1.K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania i metafizyka, (Warszawa 1983).
2.B. Andrzejewski, Leksykon filozoficzny. Postaci i pojęcia (Poznań 200).
3.J. Galarowicz, W. Jaworski, A, Małecka (red.), Zagadnienia i kierunki filozofii. Wybór tekstów. Ontologia,
epistemologia i etyka (Kraków 2000).
4. L. Gawor, Z. Stachowski (red.) Filozofia współczesna (Bydgoszcz – Warszawa – Lublin 2006).
5. Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy (Warszawa 2009).
6. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1., 2., 3. (Warszawa 2000).
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu
Nie podano dodatkowych publikacji
Informacje dodatkowe
Program jest taki sam dla studiów dziennych i niestacjonarnych, ale na pracę własną studenci
niestacjonarni powinni przeznaczyć dodatkowo 30 godz., tj. w sumie do 195
3/4
Karta modułu - Podstawy filozofii
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta
Obciążenie
studenta
Udział w wykładach
30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych
30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć
45 godz
Przygotowanie do zajęć
30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe
30 godz
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
165 godz
Punkty ECTS za moduł
6 ECTS
4/4