Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu na sprzedaż zabudowanej

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu na sprzedaż zabudowanej
Powiat Otwocki
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Biuro Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa i Powiatu
Komunardów 10, 05 – 402 Otwock
tel.: +48 22 788 15 34 wew. 361–365
www.powiat-otwocki.pl
[email protected]
Otwock, dn. 18. 07. 2014 r.
GN.I.6840.S.1.2013
Starosta Otwocki
ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa
Położenie
Otwock
Nr działki,
powierzchnia oraz
obręb
ewidencyjny
94 o pow. 1233 m2
z obr. 43
Nr księgi wieczystej
Cena
wywoławcza
Wysokość
wadium
WA1O/00001011/3
800 000 zł
80 000 zł
Opis i przeznaczenie nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w centralnej części Otwocka, przy ul. Kupieckiej
(przy skrzyżowaniu z ulicami Krzywą i Andriollego), w odległości około 100 m od ul. Staszica. Na
wschód od działki ew. nr 94 z obr. 43 w Otwocku w odległości około 200 m przebiega linia kolejowa
ze stacją PKP. Nieruchomość znajduje się w sąsiedztwie terenów dworca autobusowego, posiada
bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Krzywej od strony zachodniej. Kształt ww. działki
zbliżony jest do pięciokąta, ostro zakończonego od strony północnej. Rejon lokalizacji przedmiotowej
nieruchomości jest wyposażony w podstawową infrastrukturę techniczną.
Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Otwocka. Zgodnie Uchwałą Nr XXXI/329/2001 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 kwietnia 2001 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego przestrzennego centrum Otwock dla obszaru
określonego w załączniku graficznym nr 1 do uchwały nr LIII/368/97 Rady Miasta Otwocka z dnia
30 grudnia 1997 r. zwanej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru
obejmującego swym zasięgiem pas terenów PKP oraz tereny do niego przyległe wraz z Centrum,
biegnący przez miasto Otwock, z północnego zachodu na południowy wschód-etap III – a w skrócie
Planem Centrum, działka ewidencyjna nr 94 z obr. 43 w Otwocku, położona jest w kwartale 8
wyznaczonym ulicami: Kupiecką, Górną, Świderską, Staszica, który stanowi teren lokalizacji
obiektów obsługi miasta i Powiatu – obiekty administracyjne, biurowe, hotelowe, instytucje finansowe
i ubezpieczeniowe, salony ekspozycyjno – handlowe, obiekty o funkcjach mieszanych i oznaczony jest
na rysunku planu symbolem – UC.
Nieruchomość zabudowana jest jednokondygnacyjnym murowanym budynkiem transportu
i łączności o pow. zabudowy 145 m2 i pow. użytkowej 130,5 m2 wybudowanym w 1985 r. oraz
jednokondygnacyjnym murowanym budynkiem handlowo – usługowym o pow. zabudowy 27 m2
i pow. użytkowej 24,3 m2 wybudowanym w 1991 r. Oba budynki znajdują się w złym stanie
technicznym, ze wskazaniem do generalnego remontu lub rozbiórki.
Sprawę prowadzi: Piotr Przybysz (inspektor) tel. (22) 788-15-37, wew. 361, e-mail: [email protected]
BS Otwock
Konto: 61 8001 0005 2001 0007 2528 0001
NIP: 5322008671
Regon: 013268681
W stosunku do poczynionych nakładów w ww. budynkach prawa do ich zwrotu rości sobie
Prezydent Miasta Otwocka. Zgodnie z umową sprzedaży z dnia 18 czerwca 2008 r. zawartą pomiędzy
Przedsiębiorstwem Państwowej Komunikacji Samochodowej z siedzibą w Piasecznie a Gminą
Otwock, Gmina Otwock nabyła od PPKS za kwotę 500 zł brutto tymczasowy pawilon pełniący funkcję
dworca autobusowego, wolnostojący szalet, infrastrukturę związaną z funkcjonowaniem dworca
usytuowane na działce ew. nr 94 z obr. 43 stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz działkach ew.
nr 89/2, 89/3, 100/9, 101/1, 101/2, 103/1, 103/2, 194/3 z obr. 43 stanowiących własność Gminy
Otwock.
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż ww. zabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Otwocku przy ul. Kupieckiej, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 94 z obr. 43 odbył się w dniu 19 marca 2014 r. i zakończył się
wynikiem negatywnym.
Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu
19 września 2014 r. o godz. 12 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13 –
pokój nr 121 (sala konferencyjna).
Wadium należy wpłacić w pieniądzu w wysokości podanej w tabeli najpóźniej do dnia
15 września 2014 r. na niżej podany numer konta depozytowego Starostwa Powiatowego
w Otwocku: nr 07 8001 0005 2001 0007 2528 0003.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny
nabycia. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się przez tę osobę od
zawarcia umowy lub nie stawienia się bez usprawiedliwienia w terminie i miejscu zawarcia umowy,
o którym wcześniej zostanie powiadomiona przez organizatora przetargu. Zwrot wadium
uczestnikowi, który przetargu nie wygrał, następuje niezwłocznie nie później niż w ciągu trzech dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Zastrzega się prawo odwołania przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej
dla ogłoszenia o przetargu.
Ogłoszenie o przetargu podano na stronie internetowej ogólnopolskiego serwisu
ogłoszeniowego MonitorUrzędowy.pl www.monitorurzedowy.pl oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Powiatu Otwockiego w zakładce Nieruchomości, jak również wywieszono na tablicy
ogłoszeń tut. Starostwa przy ul. Górnej 13 oraz przy ul. Komunardów 10 oraz na stronie internetowej
www.powiat-otwocki.pl w zakładce Nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat przedstawionej nieruchomości oraz warunków
przetargu uzyskać można w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Otwocku –
Świdrze przy ul. Komunardów 10, wejście D, pok. 27 oraz pod numerami telefonów: 22 788 15 37
lub 22 788 14 65 wew. 361.
Starosta Otwocki
Sprawę prowadzi: Piotr Przybysz (inspektor) tel. (22) 788-15-37, wew. 361, e-mail: [email protected]
BS Otwock
Konto: 61 8001 0005 2001 0007 2528 0001
NIP: 5322008671
Regon: 013268681

Podobne dokumenty