Komunikacja rynkowa: Innowacje – Media

Komentarze

Transkrypt

Komunikacja rynkowa: Innowacje – Media
Marketing i Rynek 4/2014
Komunikacja rynkowa: Innowacje – Media – Design
Komu
Komunikacja
rynkowa:
Innowacje
wa – Media – Design
Redaktorzy:
Ewa Jerzyk, Anna Rogala
Recenzenci:
Prof. dr hab. Lechosław Garbarski
Dr hab. Ewa Jerzyk prof. nadzw. UEP
Prof. dr hab. Henryk Mruk
Prof. dr hab. Roman Niestrój
Prof. dr hab. Jacek Otto
Prof. dr hab. Arnold Pabian
Prof. dr hab. Bogna Pilarczyk
Dr hab. prof. US Edyta Rudawska
Prof. dr hab. Genowefa Sobczyk
Prof. dr hab. Aniela Styś
Dr hab. Tomasz Wanat prof. nadzw. UEP
Prof. dr hab. Wojciech Żurawik
Layout i skład:
[email protected]
Korekta:
Agnieszka Gnat-Leśniańska
Wydawca:
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
00-099 Warszawa, Canaletta 4
Okładka: fot. www.sxc.hu
Komu
Komunikacja
rynkowa:
Innowacje
wa – Media – Design
Spis treści
INNOWACJE w obszarze komunikacji rynkowej. Komunikacja z nowymi segmentami rynku
dr inż. Grażyna Adamczyk
dr Wioletta Krawiec
Marketing społecznościowy w komunikacji
Skuteczność projektów crowdsourcingowych – planowanie oraz możliwość
z przedstawicielami generacji Y................................................................................................ 9
pomiaru...........................................................................................................................................60
dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. nadzw. UTP; dr Krzysztof Śmiatacz
dr Barbara Kucharska
Diagnoza potencjału innowacyjnej komunikacji rynkowej
Innowacje w komunikacji rynkowej przedsiębiorstw handlowych...........................67
w Polsce na przykładzie oprogramowania text mining.................................................16
dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska
dr inż. Sylwia Badowska
Współczesne narzędzia komunikacji marketingowej.....................................................74
Komunikacja marketingowa innowacji produktowych.................................................23
dr Grzegorz Leszczyński
dr hab. Monika Boguszewicz-Kreft, prof. nadzw. WSB w Gdańsku
Komunikacja w procesie innowacji w agencjach reklamowych.................................80
Efekt kraju pochodzenia w promocji polskich usług edukacji
wyższej – kierunki badań..........................................................................................................31
mgr Magdalena Maruszczak
Relacje rynkowe w świetle działań employer brandingu..............................................88
dr Aneta Duda
Społeczne znaczenia marek wśród dzieci...........................................................................38
mgr Bartosz Mazurkiewicz
Gry komputerowe w strategii komunikacji marketingowej.........................................95
dr Marzena Feldy
Komunikacja naukowców z przedsiębiorstwami: pozyskiwanie
prof. dr hab. Arnold Pabian
partnerów do współpracy B+R................................................................................................45
Greenwashing i astroturfing.
Zielona dezinformacja w działalności promocyjnej .................................................... 105
dr Aleksandra Kaniewska-Sęba; dr Renata Nestorowicz
mgr Kama Pawlicka
Eksperymenty Plackett-Burman – zasady tworzenia i przykłady zastosowań
Innowacyjne środki i formy komunikacji wykorzystywane na polskim rynku
w badaniach skuteczności komunikacji BTL (below-the-line).....................................53
teatralnym.................................................................................................................................... 111
Komu
Komunikacja
rynkowa:
Innowacje
wa – Media – Design
Spis treści
dr Aleksandra Perchla-Włosik
dr Beata Tarczydło
Ethical fashion w świetle badań nad zachowaniami
Wzbudzanie emocji i kreowanie doświadczeń w kampanii komunikacji
konsumenckimi ludzi młodych............................................................................................ 117
marketingowej .......................................................................................................................... 159
prof. dr hab. Bogna Pilarczyk
prof. dr hab. Maciej Urbaniak
Innowacje w strategiach komunikacji marketingowej................................................ 123
Rola procesów komunikacji w budowaniu
relacji partnerskich na rynku B2B........................................................................................ 166
dr Anna Rogala, dr Łukasz Fojutowski
Decyzje zakupowe osób starszych – kryteria wyboru
dr Joanna Wardzała; dr Marek Bodziany
i czynniki wpływu...................................................................................................................... 130
Wielokulturowość w komunikacji młodych konsumentów
z rynkiem. Studium wielkiego miasta................................................................................ 172
dr Monika Skorek
Komunikacja marki poprzez tworzenie
dr Urszula Widelska; dr Anna Augustyn
i zarządzanie markową społecznością............................................................................... 137
Komunikacyjny wymiar relacji z klientem........................................................................ 179
dr Magdalena Stefańska
prof. dr hab. Jan W. Wiktor
Asymetria pomiędzy działaniami przedsiębiorstw
Efekt motyla a modele komunikacji marketingowej.................................................... 186
a oczekiwaniami nabywców w zakresie komunikowania o CSR.............................. 144
dr Marek Zieliński
dr Szymon Tarant
Rola marki w komunikacji eventu sportowego
na przykładzie jeździectwa.................................................................................................... 152
Dzielenie się wiedzą w sieci: schemat badawczy.......................................................... 193
Komu
Komunikacja
rynkowa:
Innowacje
wa – Media – Design
Spis treści
MEDIA i nowe sposoby komunikacji rynkowej a etyka
dr hab. Andrzej Bajdak
dr hab. Jacek Kall, prof. nadzw. UEP
Konsumenci wobec wykorzystywania nowych mediów
Wykorzystanie smartfonów w komunikacji marketingowej..................................... 249
w komunikacji marketingowej ............................................................................................ 201
dr Maciej Koczerga
dr Katarzyna Bilińska-Reformat; dr Beata Reformat
Etyczna perspektywa niejawnych działań promocyjnych
Wykorzystanie mediów społecznościowych
w Internecie................................................................................................................................. 256
w działaniach promocyjnych sieci handlowych............................................................ 208
dr hab. Jan Kreft
dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka; dr Aneta Lipińska
Zawłaszczanie wartości w marketingowej działalności
Wybrane uwarunkowania stosunku młodych konsumentów
w nowych mediach.................................................................................................................. 262
w Polsce do reklamy w urządzeniach mobilnych.......................................................... 215
dr Paweł Kuźbik
dr Marek Drzazga
Nowe media w budowaniu relacji organizacyjnych
Zmiany w otoczeniu technologicznym przedsiębiorstw
klubów sportowych.................................................................................................................. 268
na początku XXI wieku i ich implikacje dla komunikacji marketingowej............. 222
dr Anna Lusińska
mgr Agata Dziakowicz
Konsultacje społeczne firm z branży energetyki wiatrowej (sektora OZE)
Paradoksalny wymiar komunikacji marketingowej
jako narzędzie komunikowania rynkowego................................................................... 276
na rynku dóbr luksusowych.................................................................................................. 228
dr inż. Katarzyna Łazorko
dr Grażyna Golik-Górecka
Analiza form internetowej komunikacji marketingowej
Interaktywna komunikacja marketingowa i skuteczność strategii wirtualnych
podmiotów ekonomii społecznej działających
przedsiębiorstwa na przykładzie Atlas Sp. z o. o............................................................ 235
w Częstochowie......................................................................................................................... 283
dr Anna Kalinowska-Żeleźnik
prof. zw. dr hab. Sylwester Makarski
Event marketing w działaniach z zakresu CSR
Formy i sposoby komunikacji rynkowej (na przykładzie
na przykładzie Grupy LOTOS S.A......................................................................................... 243
Podkarpackiego Centrum Hurtowego „Agrohurt S.A.”)............................................... 290
Komu
Komunikacja
rynkowa:
Innowacje
wa – Media – Design
Spis treści
dr hab. Wanda Patrzałek, prof. nadzw. UWr
dr Kinga Stopczyńska
Znaczenie mediów w procesach komunikacyjnych
Wykorzystanie social media w działaniach komunikacyjno-wizerunkowych
gospodarstw domowych w Polsce..................................................................................... 298
na przykładzie aktywności biznesów kreatywnych w Łodzi..................................... 348
dr Iwona Posadzińska
mgr Andrzej Szymkowiak
Reklama społeczna – sposób komunikowania idei...................................................... 305
Weryfikacja lojalności konsumenckiej w mediach społecznościowych
– studium przypadku............................................................................................................... 355
prof. dr hab. Marek Prymon
Megatrendy w komunikacji marketingowej
dr hab. Tomasz Wanat, prof. nadzw. UEP
– tradycyjne versus nowe media reklamy ....................................................................... 312
Różnice między kobietami a mężczyznami w zakresie akceptacji
i wykorzystania technologii mobilnych
dr Anna Rogala
do zakupów w Internecie....................................................................................................... 362
Systematyka celów i ocena skuteczności komunikacji wewnętrznej
w przedsiębiorstwach.............................................................................................................. 320
dr hab. Katarzyna Wojtaszczyk; dr Joanna Cewińska
Nowe sposoby komunikowania się kandydatów
dr hab. Edyta Rudawska, prof. US
do pracy z pracodawcami...................................................................................................... 369
Komunikowanie inwestorom informacji w zakresie
zasobu przedsiębiorstwa, jakim są klienci....................................................................... 327
dr inż. Magdalena Zalewska-Turzyńska
O efektywności komunikacji marketingowej w Internecie........................................ 376
dr Agnieszka Smalec
Wykorzystanie mediów społecznościowych
Paulina Zielińska
w komunikacji marketingowej samorządów ................................................................. 334
Siła oddziaływania kryzysu marki
w mediach społecznościowych........................................................................................... 384
dr Agnieszka Stolarska
Dylematy etyczne w komunikacji marketingowej banków....................................... 341
Komu
Komunikacja
rynkowa:
Innowacje
wa – Media – Design
Spis treści
DESIGN i komunikacja wizualna
dr hab. Ewa Jerzyk, prof. nadzw. UEP
dr Magdalena Sobocińska
Design opakowania i jego elementy w procesie
Rola designu w kreowaniu doznań i doświadczeń klientów..................................... 439
podejmowania decyzji zakupowych.................................................................................. 391
dr Justyna Starostka
dr Karol Krajewski; dr inż. Agnieszka Tul-Krzyszczuk
Zarządzanie designem – przykłady ze szwedzkiego
Food Design – innowacyjna koncepcja kształtowania produktów
rynku meblarskiego ................................................................................................................ 447
i komunikacji rynkowej na rynku żywności..................................................................... 399
dr hab. Teresa Taranko, prof. SGH
dr Marcin Lipowski
Rola opakowania w komunikacji marki na rynku kosmetyków............................... 454
Rebrandig uczelni wyższej – studium przypadku UMCS w Lublinie...................... 406
dr Joanna Wiechoczek
dr Radosław Mącik; mgr Monika Nalewajek
„Rozszerzona rzeczywistość” jako nowe narzędzie
Wpływ perfekcjonizmu konsumenta
komunikacji marketingowej producentów dóbr trwałych........................................ 461
na postrzeganie opakowania i marki................................................................................. 414
mgr Mariusz Woźniakowski
mgr Monika Nalewajek; dr Radosław Mącik
Kultura obrazkowa w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw
Co komunikuje marka poprzez format opakowania?.................................................. 423
na przykładzie mediów społecznościowych................................................................... 467
dr Renata Nestorowicz
Architektura informacji na opakowaniach produktów żywnościowych
a skuteczność komunikacji marketingowej..................................................................... 431