rb 74_2016 Szczegółowe informacje dot dywidendy

Transkrypt

rb 74_2016 Szczegółowe informacje dot dywidendy
Raport 74/2016
Temat: Szczegółowe informacje dotyczące wypłaty dywidendy
Data sporządzenia: 30.06.2016 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2016, Zarząd MONNARI TRADE S.A. podaje poniżej
szczegółowe informacje dotyczące wypłaty dywidendy, przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2016 roku.
1. Całkowita kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 6 061 938,60 złotych, uwzględniając
liczbę akcji własnych nabytych do tej pory przez Spółkę.
2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,20 zł.
3. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, za wyjątkiem akcji własnych skupowanych przez
MONNARI TRADE S.A. w ramach realizowanego programu skupu akcji własnych. Liczba akcji objętych
dywidendą wynosi 30 309 693.
4. Dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) ustalono na 1 lipca 2016 roku.
5. Dzień wypłaty dywidendy (dzień W) ustalono na 19 lipca 2016 roku.
Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.133).

Podobne dokumenty