dozorca urządzeń mechanicznych

Transkrypt

dozorca urządzeń mechanicznych
Południowy Koncern Węglowy S.A.
w Jaworznie
zatrudni trzy osoby na stanowisku
dozorca urządzeń mechanicznych
Miejsce pracy: Zakład Górniczy Janina w LibiąŜu, Oddział: MD 1 i MD 2.
Wymagania:
Minimum średnie wykształcenie o specjalności mechanicznej, preferowane wyŜsze
techniczne o specjalności mechanicznej,
Preferowane zatrudnienie osoby posiadającej kwalifikacje osoby niŜszego dozoru ruchu
mechanicznego,
Preferowane zatrudnienie absolwenta uczelni technicznej o specjalności mechanicznej,
w perspektywie zatrudnienie w charakterze osoby dozoru ruchu o specjalności
mechanicznej,
Wskazane doświadczenie i praktyka w ruchu zakładu górniczego,
Wymagana umiejętność pracy w zespole.
Zakres obowiązków:
Przestrzeganie obowiązujących przepisów, zarządzeń, instrukcji, norm i wytycznych,
Prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem,
Zapewnienie bezawaryjnego ruchu urządzeń pod ziemią,
Całokształt prac technicznych związanych z ruchem urządzeń mechanicznych oraz ich
nadzór i kontrola,
Bezpieczna organizacja prac, nadzór i kierowanie przydzieloną grupą pracowników,
Pilnowanie dyscypliny pracy, płac podległych pracowników oraz efektywnego
wykorzystania czasu pracy,
Szkolenie podległych pracowników,
Oferujemy:
moŜliwość pracy w stabilnej firmie,
atrakcyjne warunki wynagrodzenia,
moŜliwość pogłębienia doświadczeń zawodowych,
moŜliwość dokształcania się.
CV oraz list motywacyjny ze wskazaniem nazwy stanowiska prosimy przesyłać do 22.09.2011 r. na
adres: Południowy Koncern Węglowy S.A., Wydział Zarządzania Zasobami Pracowniczymi
i Doskonalenia Zawodowego, ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno lub na e-mail:
[email protected] z dołączoną klauzulą: WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn.
29.08.1997r., tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.
Informujemy, Ŝe skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.
Strona 2 z 2

Podobne dokumenty