Załącznik nr 6a

Transkrypt

Załącznik nr 6a
Awanss
05-805 Kanie, ul. Warszawska 22
tel. / fax.: 022 770 01 19, 0501 199 350
www.awanss.pl
Nazwa
opracowania:
ADAPTACJA POMIESZCZENIA NR 029 DO
WYMAGAŃ URZĄDZENIA PICKER NORDSTAR
OUTLOOK PROVIEW.
Obiekt:
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK
INFORMATYCZNYCH
ul. Nowowiejska 15/19
00-661 WARSZAWA
Inwestor:
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Wydział Elektrotechniki i Technik Informacyjnych
ul. Nowowiejska 15/19
00-661 WARSZAWA
Data:
październik 2010 r.
Imię i nazwisko:
Podpis:
Projektował:
mgr inż. Mirosław Ośko
Sprawdził:
mgr inż. Jacek Lasek
1
SPIS TREŚCI:
1.Wstęp.............................................................................................................
1.1. Przedmiot opracowania...................................................................
1.2.
Podstawa opracowania....................................................................
1.3.
Zakres opracowania........................................................................
2. Opis techniczny............................................................................................
2.1
Demontaże......................................................................................
2.2
Zasilanie i rozdzielnica RB-1…......................................................
2.3
Ochrona przeciwporażeniowa........................................................
2.4
Instalacja oświetleniowa.................................................................
2.5
Instalacja gniazd wtyczkowych......................................................
2.6
Instalacja dedykowana....................................................................
2.7
Instalacja teleinformatyczna i telefoniczna.....................................
2.8
Instalacja alarmowa i kontroli dostępu……………………………
2.9
Uwagi końcowe...............................................................................
3. Obliczenia techniczne..................................................................................
4. Zestawienie rysunków.................................................................................
2
1. Wstęp
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
elektrycznej i niskoprądowej związanych z adaptacją pomieszczenia nr 029 Wydziału
Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej
15/19.
1.2. Podstawa opracowania:
 Wizja lokalna,
 Wytyczne użytkownika,
 Uzgodnienia ze zleceniodawcą,
 Uzgodnienia międzybranżowe,
 Podkłady architektoniczne,
 Obowiązujące przepisy i normy.
1.3. Zakres opracowania:
Zakres projektu obejmuje demontaż istniejących instalacji i rozdzielnic elektrycznych
w pomieszczeniu 029 Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w
Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19 oraz montaż nw. wewnętrznych instalacji
wraz z rozdzielnicą elektryczną RB-1(z wyjątkiem pomieszczenia 002 w którym ma
być zamontowane urządzenie: PICKER NORDSTAR OUTLOOK PROVIEW),.
 Instalacja oświetleniowa,
 Instalacja gniazd wtyczkowych,
 Instalacja dedykowana,
3
 Instalacja 400V,
 Instalacja teleinformatyczna i telefoniczna, na odcinku od gniazd do obudowy
teleinformatycznej,
 Instalacja alarmowa i kontrola dostępu,
 Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego.
1.5. Zestawienie rysunków:
Rys. nr 1 - Schemat rozmieszczenia gniazd elektrycznych i teleinformatycznych,
Rys. nr 2 - Schemat rozmieszczenia opraw oświetleniowych,
Rys. nr 3 – Schemat instalacji alarmowej i kontroli dostępu,
Rys. nr 4 - Schemat rozmieszczenia elementów wentylacji,
Rys. nr 5 - Schemat rozmieszczenia tras kanałów i koryt elektroinstalacyjnych,
Rys. nr 6 – Schemat ideowy rozdzielnicy RB-1.
4
2. Wstęp
2.1 . Demontaże
Zakres prac obejmuje:
 Demontaż istniejących opraw oświetleniowych,
 Demontaż istniejących gniazd wtyczkowych,
 Demontaż istniejących urządzeń rozdzielczych, sterowniczych, przewodów,
kabli i innych elementów instalacji objętych zakresem niniejszego
opracowania.
Roboty rozbiórkowe wykonać przy pomocy narzędzi ręcznych i elektronarzędzi
mając na uwadze obowiązujące normy, a w szczególności przepisy BHP.
2.2 . Zasilanie i rozdzielnica RB-1.
Obecnie pomieszczenie nr 029 zasilane jest z rozdzielnicy RG zlokalizowanej w
pomieszczeniu rozdzielni budynku. Istniejące kable zasilające należy zdemontować a
w miejscu omawianej trasy należy ułożyć kabel YKXS 5x120 mm2 zasilający
rozdzielnicę RB-1.
W przypadku konieczności wymienić istniejące zabezpieczenie w rozdzielnicy RG na
nowe - rozłącznik bezpiecznikowy typu NH2. Na odcinku pomiędzy wejściem do
pomieszczenia 029 a korytarzem głównym zamontować korytko kablowe 200 mm
perforowane.
Zaprojektowano rozdzielnicę RB-1 w obudowie IP54, II kl. Izolacji o wymiarach
1250x800x275 np. rozdzielnica firmy Hager typu: FT83S.
5
2.3 . Ochrona przeciwporażeniowa.
W nowo projektowanej instalacji sieć odbiorcza pracować będzie w układzie TN-S z
oddzielną żyłą neutralną N i ochronną PE. Ochrona przeciwporażeniowa będzie
zrealizowana poprzez szybkie wyłączenie (0,4 s jako dopuszczalny czas dla napięcia
230V).
Zastosować urządzenia ochronne różnicowoprądowe o wyłączalnym prądzie upływu
30mA.
Gniazda ogólnego przeznaczenia zabezpieczyć wyłącznikami różnicowo-prądowymi
typu AC, gniazda zasilania dedykowanego typu A, natomiast wentylatory typu B.
2.4 . Instalacja oświetleniowa.
Instalację oświetlenia podstawowego wykonać przewodami YDY3/4x1,5mm2.
Główne trasy przewodów układać w kanałach elektroinstalacyjnych, natomiast
odejścia w listwach elektroinstalacyjnych.
Zaprojektowano oprawy świetlówkowe następujących typów:
 Oprawa natynkowa 4x18W, nt., EVG, z rastrem wybłyszczanym parabolicznie i
poprzeczkami wybłyszczanymi,
 Oprawa natynkowa 4x18W, nt., EVG, z rastrem wybłyszczanym parabolicznie i
poprzeczkami wybłyszczanymi, z inwerterem 3h,
 Oprawa hermetyczna IP65, 2x36W, EVG,
 Oprawa hermetyczna IP65, 2x36W, EVG, z inwerterem 3h,
W dygestorium zamontować oprawę eLLK 92036/36 NIB (2x36W) firmy Amabud w
wykonaniu przeciwwybuchowym.
Załączanie oświetlenia podstawowego następować będzie za pomocą pt. łączników
firmy np. Hager Polo serii Regina. Osprzęt oświetleniowy montować przy drzwiach
wejściowych do pomieszczeń na wysokości 1,4 m od podłogi.
Średnie natężenie oświetlenia zostało przyjęte zgodnie z PN-EN 12464-1 w
zależności od przeznaczenia pomieszczeń:
6
 Pokoje do zajęć komputerowych (obsługa komputera) – 300 lx,
 Strefy komunikacji, korytarze – 100 lx.
Załączanie oświetlenia w dygestorium następować będzie z kasety sterowniczej K3 z
przyciskiem „Start-Stop” z sygnalizacja świetlną np. typu: ST22K3/05-1 firmy
Spamel montowanej na dygestorium. Sygnalizację świetlną podłączyć do styku
pomocniczego wyłącznika termicznego tak aby świeciła się w chwili jego zadziałania
(rozwarcia styku) tzw „Awaria”.
Oświetlenie dygestoriów będzie sprzężone z obwodami gniazd 230 V i 400V,
wentylatorem odpowiedzialnym za te dygestorium, w taki sposób że po wyłączeniu
lub załączeniu omawianego oświetlenia pozostałe urządzenia również zostaną
wyłączone lub załączone.
Oprawy awaryjne zaznaczone na schematach symbolem Aw wyposażyć w inwerter
3h.
Oświetlenie pomieszczenia 002 czyli pomieszczenia w którym ma być zamontowany
PICKER
NORDSTAR
OUTLOOK
PROVIEW
ma
nastąpić
przez
firmę
dostarczającą omawiane urządzenie. Na ten cel przewidziany został obwód
oświetleniowy YDY3x1,5mm2 zakończony puszką przy RF Penetration Panel.
Zasilanie obwodów oświetleniowych wykonać z rozdzielnicy RB-1.
2.5 . Instalacje gniazd wtyczkowych.
Instalacja gniazd wtyczkowych wykonana będzie przewodem YDY3x2,5mm2.
Wysokość montażu kanału uzgodnić z użytkownikiem pomieszczeń przy czym
powinna to być wysokość nie mniejsza niż 70cm od podłogi. Przewody układać w
kanałach bądź listwach elektroinstalacyjnych. Z wyjątkiem dygestoriów projektuje
się gniazda pt. w ramkach wielokrotnych serii np. Optima firmy Hager Polo.
Gniazda elektryczne 400V, 16A zasilić przewodami YDY5x2,5mm2.
Gniazdo elektryczne 400V montowane przy dygestorium będzie sprzężone z
gniazdami 230V, wentylatorem i oświetleniem do dygestorium w taki sposób aby po
wyłączeniu oświetlenia w dygestorium nastąpiło wyłączenie napięcia zasilającego
wymienionych urządzeń.
7
Montaż obwodu gniazd elektrycznych w pomieszczeniu usytuowania PICKER
NORDSTAR OUTLOOK PROVIEW ma nastąpić przez firmę dostarczającą
omawiane urządzenie. Na ten cel przewidziany został obwód YDY3x2,5mm2
zakończony puszką przy RF Penetration Panel.
Obwody gniazd zasilone zostaną z rozdzielnicy RB-1.
2.6 . Instalacja dedykowana.
Instalacja dedykowana wykorzystana będzie do zasilania komputerów. Obwody
instalacji dedykowanej prowadzone będą przewodem YDYżo3x2,5mm2 w kanałach
elektroinstalacyjnych. Montować gniazda typu data z bolcem uziemiającym, z
kluczem, 16A, np. serii Optima firmy Hager Polo. Obwody gniazd dedykowanych
zabezpieczone będą wyłącznikami różnicowo-prądowymi typu A, a zasilane będą z
rozdzielnicy RB-1
2.7 . Instalacja teleinformatyczna i telefoniczna.
Instalację teleinformatyczną wykonać skrętką eternetową w kat. 5e UTP4x2x0,5.
Montować gniazda podwójne, p/t, 8 pinowe, 2xRJ45, kat. 5e, UTP, z polem
opisowym serii np. Optima firmy Hager Polo w kolorze białym RAL 9010. Instalację
prowadzić od każdego gniazda dwoma wspomnianymi przewodami do obudowy
teleinformatycznej zlokalizowanej w pom. 003. Jedno z gniazd RJ wykorzystać w
instalacji teleinformatycznej natomiast drugie w instalacji telefonicznej. Zakłada się
możliwość wykorzystania dwóch gniazd RJ do jednej instalacji. Takie rozwiązanie
umożliwi wykorzystanie przez użytkownika danego gniazda RJ zgodnie z
potrzebami. W momencie ustalenia potrzeb do gniazd RJ wykorzystywanych jedynie
na potrzeby instalacji telefonicznej zamocować zaślepki blokujące uniemożliwiające
wpięcie
wtyku
RJ45.
Niniejsze
opracowanie
połączeń
poszczególnych obudowach teleinformatycznych nie obejmuje.
8
wewnętrznych
w
2.8 . Instalacja alarmowa i kontrola dostępu.
Budowę systemu oparto na centrali Satel Integra 32. Centrala obsługiwana
będzie za pomocą klawiatury KLCD. Moduł centrali posiada możliwość obsłużenia 8
linii dozorowych. Można ją rozbudować o dodatkowe moduły rozszerzeń ( każdy po
8 linii dozorowych – CA-64EPS).
Czujki PIR zainstalować na ścianach na wysokości 2,3-2,5m. od podłogi, w
miejscach pokazanych na rzutach.
Czujki kontaktronowe stykowe zamontować po stronie wewnętrznej (chronionej)
drzwi u góry, po stronie zamka.
Połączenia pomiędzy urządzeniami, uruchomienie i programowanie systemu
wykonać zgodnie z Dokumentacją Techniczną dostarczaną razem z urządzeniami
przez producenta sprzętu.
Wszelkie zmiany w aranżacji wnętrz, należy zgłosić do projektanta w celu
uzgodnienia położenia czujek pasywnej podczerwieni.
Oprzewodowanie linii dozorowych i wykonawczych wykonać przewodami
telekomunikacyjnymi typu YTDY 6/8x0,5mm2.
Wykonać sterowanie roletą w pokoju 001 z systemu Integra 32. Podczas alarmu
włamaniowego ma nastąpić zamknięcie rolety w oknie.
W pomieszczeniu portierni zainstalować odbiornik radiolinii RP-501S-HEToraz
zasilacz AWZ200. Wyjście radiolinii podłączyć do istniejącej centrali SATEL w celu
monitorowania omawianych pomieszczeń.
9
Bilans mocy:
Zasilacz centrali Integra 32
Zasilacz AWZ300
Zasilacz AWZ200
10
System Integra 32 rozbudować o 1 przejście kontroli dostępu (drzwi wejściowe).
Zostało ono zrealizowane w oparciu o moduł kontroli dostępu CA-64SR oraz czytnik
kart zbliżeniowych CZ-EMM2.
Wyjście z chronionego pomieszczenia odbywać się będzie poprzez naciśnięcie
przycisku wyjścia.
Od strony wewnętrznej (chronionej) zainstalowano również przycisk ewakuacyjny z
szybką, umożliwiający odblokowanie drzwi w sytuacjach awaryjnych, ułatwiając
ewakuację.
Od strony zewnętrznej, zainstalować przełącznik awaryjny z kluczykiem OLKO,
umożliwiający odblokowanie drzwi w przypadku awarii systemu.
Elektrozaczep zasilić z odrębnego zasilacza AWZ300 z akumulatorem 12V/17Ah.
2.9 . Instalacja połączeń wyrównawczych.
W celu poprawienia skuteczności działania zabezpieczeń przeciwporażeniowych i
ochrony ekwipotencjalnej w budynku należy wykonać sieć połączeń wyrównawczych
łączącą wszystkie większe masy metalowe.
W tym celu w pomieszczeniu rozdzielni zlokalizowanej w piwnicy należy
zamontować główną szynę uziemiającą (GSU). Do omawianej szyny wyrównawczej
podłączyć
uziemienie
instalacji
piorunochronnej
budynku,
metalowe
rury
wodociągowe, pancerze kabli elektroenergetycznych, przewód ochronny PE i inne
elementy metalowe.
Wszystkie metalowe rurociągi wprowadzone do pomieszczeń objętych zakresem
projektu należy połączyć z szyną wyrównawczą za pomocą połączenia zaciskowego,
a na szynie połączeniem śrubowym. Od GSU poprowadzić do rozdzielnicy RB-1
LgY25 mm2. Instalację połączeń wyrównawczych prowadzić w korycie kablowym
bądź na istniejącej trasie kablowej. Do dygestorium bądź innych przyłączanych
elementów wyprowadzać LgY6 mm2.
11
2.10 . Uwagi końcowe.
 Wszelkie prace wykonywać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami i
normami dotyczącymi robót instalacyjnych oraz przepisami BHP.
3. Obliczenia techniczne.
 Obliczenie przekroju kabla zasilającego na odcinku od rozdzielnicy RG do
rozdzielnicy RB-1:
Pi = 143 kW
PS = 124 kW
IB = 192 A
In = 250 A
Iz = 275 A
192 A <= 250 A <= 275 A
Idd = 275 A
L = 30 m
∆U = 0,37 %
Dobrano przewód zasilający YKXS 5x120 mm2.
 Obliczenie przekroju kabla zasilającego na odcinku od rozdzielnicy RB-1 do
PDU-2 PICKER NORDSTAR OUTLOOK PROVIEW) :
Pi = 69750 W
IB = 108 A
In = 135 A (160 A)
Iz = 148 A
108 A <= 135 A <= 148 A
12
Idd = 148 A
L = 25 m
∆U = 0,56 %
Dobrano przewód zasilający YLY 4x35+YLY1x35 mm2.
 Obliczenie przekroju kabla zasilającego na odcinku od rozdzielnicy RB-1 do
agregatu chłodniczego:
Pi = 26100 W
IB = 40 A
In = 50 A
Iz = 55 A
40 A <= 50 A <= 55 A
Idd = 55 A
L = 35 m
∆U = 1,03 %
Dobrano przewód zasilający YKY 5x10 mm2.
13

Podobne dokumenty