Kadra XXI

Komentarze

Transkrypt

Kadra XXI
Nr 51/7/2013
MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY
nr 51/7/2013
ISSN 2080-3656
www.kadra21.net.pl; www.frakcjakadra21.org.pl
Posiedzenie
Prezydium FZZ
Kadra XXI
14 sierpnia w Katowicach odbyło się
posiedzenie Prezydium FZZ Kadra XXI,
któremu przewodniczył Mirosław Dynak. Głównym tematem posiedzenia
były zagadnienia związane z protestem głównych central związkowych
w Warszawie w dniu 11 września br.
Omówiono stan przygotowań i samego udziału członków FZZ Kadra XXI w
proteście. Prezydium podjęło w tej
sprawie stosowne uchwały. Przedyskutowano również inne zagadnienia
organizacyjno – finansowe działalności Związku. W posiedzeniu wziął również
udział zaproszony gość: wiceprezes Fundacji
„Monero”, który przedstawił formy i możliwości nawiązania współpracy z Kadrą XXI, co
wzbudziło duże zainteresowanie. Rozmowy w
23 sierpnia weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy mówiąca o ruchomym czasie
pracy i wydłużeniu okresu rozliczeniowego.
Jeden z zapisów tej nowelizacji (ale nie tylko) jest powodem manifestacji zorganizowanej przez największe centrale związkowe w Warszawie, w dniu 11 września.
- str. 3
Naprzeciw
przygodzie –
z „Kadrą” do
Sztokholmu!
tej sprawie będą kontynuowane. W związku z
przygotowaniami do udziału w proteście następne posiedzenie Prezydium odbędzie się w
trybie nadzwyczajnym, w uzgodnionym telefonicznie terminie.
W. Smalcerz
Wybrano nowe
władze ZZ Kadra
KWK Budryk
10 sierpnia delegaci wybrani w dniach 23-24
lipca wybrali nowe władze ZZ Kadra KWK Budryk na kolejną kadencję. Na przewodniczącego kandydowały dwie osoby: Mirosław Dynak
– urzędujący przewodniczący oraz Mariusz
Jankowski - członek zarządu. Przewodniczą-
Ruchomy czas
pracy – o co
w tym chodzi?
cym na kolejną kadencję (VII) został wybrany
Mirosław Dynak. Delegaci wybrali również
członków zarządu w składzie: Antoniuk Janusz, Buchczik Krzysztof, Chudzik Bartosz,
Czachura Renata, Czylok Radosław, Dróżdż
Rafał, Grabowski Piotr, Grajner Marcin, Herko Tadeusz, Jankowski Mariusz, Kamiński Ireneusz,
Kłósko Michał, Kwaśnica
Andrzej, Lanuszny Karol,
Leks Damian, Mielnik Przemysław, Nowicki Mirosław, Rapciak Gabriela,
Szczęsny Michał, Skrzypczak Michał, Wojciechowski Krzysztof, Zakrzewski
Krzysztof, Zachłód Bronisław, Zieliński Piotr.
(dokończenie na str. 8)
Aby poczuć adrenalinę jedni skaczą na bungee inni uprawiają wingsuit, a my już po
raz piąty pod patronatem ZZ Kadra przy
PKW SA ZG „Sobieski” żeglujemy po wodach Morza Bałtyckiego.
- str. 4
Mrągowo Piknik
Country 2013
W lipcu grupa sympatyków muzyki country
dopięła swego celu i wraz z Kadrą z Sobieskiego wybrała się na tegoroczny festiwal
do Mrągowa.
- str. 8
1
Nr 51/7/2013
Porozumienie
płacowe
w Tauronie
Maciej Bochenek, przewodniczący ZZ
Kadra ZG Sobieski: - Negocjacje płacowe w Tauronie (o tym, dlaczego takie
negocjacje odbywały się w Tauronie, a
nie w PKW informowałem w poprzednich moich wypowiedziach) trwały kilka miesięcy – o ich przebiegu informowaliśmy na bieżąco w Kadrze XXI. Reasumując: generalnie wynagrodzenie zasadnicze oraz stawki zaszeregowania
wzrosną o wynegocjowany wskaźnik
wg mnie maksymalny w obecnych realiach. Pracownicy otrzymają też jednorazową premię w wysokości 1100 zł.
Premia ta ma zrekompensować pracownikom miesiące pierwszego półrocza.
Osiągnięty kompromis nie zadowala
żadnej ze stron, a to dowodzi - moim
zdaniem - że jest optymalnym w obecnych realiach. W porozumieniu zawarliśmy też kwestię rozliczania wynagrodzenia za pracę w soboty i niedziele.
Chodziło nam o to, by wynagrodzenia
za te dni nie obciążały funduszu wynagrodzeń za zwykłe dni robocze. Porozumieliśmy się co do maksymalnej ilości
dni do przepracowania w soboty i
niedziele. Uzgodniliśmy też, że tzw.
barbórkowe będzie realizowane w
dwóch formach: w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym w wysokości 192
zł. W zawartym porozumieniu zagwarantowano również wzrost premii bazowej i tzw. nadwyżki akordowej dla
pracowników ZG Janina, gdy roczna
produkcja węgla w tej kopalni przekroczy 2 mln 575 tys. ton lub nastąpi poprawa jakości wydobywanego surowca. W tym przypadku chodzi o to, że
aby w Janinie nastąpił większy wzrost
płac tak, aby dorównać poziomem do
płac w ZG Sobieski, pracownicy Janiny
muszą sobie na to zarobić – dodam, że
stawki zaszeregowań mamy niemal takie same.
W. Smalcerz
OPZZ za godzinową
płacą minimalną
Co najmniej 11 złotych brutto za godzinę pracy miałby zarabiać pracownik i
to niezależnie od formy zatrudnienia. Taki pomysł ma OPZZ, ma to pomóc
w walce ze złymi skutkami umów cywilnoprawnych. Przewodniczący OPZZ
Jan Guz wyjaśnia, że godzinową płacę minimalną stosuje się między innymi
za naszą zachodnią granicą. Godzinowa stawka miałaby wynieść 11 złotych
brutto i obowiązywałaby w umowach o pracę oraz cywilnoprawnych. Jan
Guz postuluje, żeby wymóg takiej stawki zapisać także we wszystkich przetargach przeprowadzanych przez państwowe firmy oraz instytucje. Członek
zarządu TMS Brokers Marek Wołos chwali pomysł związków zawodowych,
ale zastrzega, że stawka nie może być zbyt wysoka. Propozycja OPZZ wydaje mu się nieco wygórowana. Ekspert przyznaje, że podobne rozwiązania
obowiązują w wielu krajach na świecie i sprawdzają się. Minimalne wynagrodzenie powinno, zdaniem OPZZ, wynosić połowę średniej pensji. Dziś
byłoby to ponad 1900 złotych. Według szacunków związkowców miesięcznie pracujemy średnio 170 godz. Jesteśmy za!
Red.
Z powodu śmierci
,
koledze Andrzejowi Gałeckiemu
wyrazy ubolewania
składają koleżaniki i koledzy
ZZ Kadra ZG Sobieski
2
W skrócie:
Strajk w KWB Turów
W KWB Turów ma odbyć się strajk ostrzegawczy zaplanowany na 6 września 2013 r. Związkowcy z pozostałych kopalni węgla brunatnego podejmą w najbliższym
czasie decyzję o strajkach.
Węgiel wciąż napędza brytyjską energetykę
Jak wynika z danych Departamentu ds. Energii i Zmian
Klimatu (DECC), 39 proc. brytyjskiej energii elektrycznej
wytworzono w elektrowniach zasilanych węglem. Węgiel zajął miejsce gazu, którego popularność spadła głównie ze względu na rosnące ceny surowca.
Niższe ceny węgla
Średnia cena węgla energetycznego w KW SA i KHW
SA była w pierwszym półroczu 2013 r. o 10,8 proc. niższa
niż w tym samym czasie przed rokiem - podał resort gospodarki.
Alokacja pracowników w KW rozpoczęta
Stu pracowników ZG Piekary zostało z początkiem
sierpnia przeniesionych do kopalni Bobrek-Centrum w
Bytomiu. Tym samym KW rozpoczęła realizację tzw. programu dostosowawczego dla przynoszącej straty kopalni
Piekary. Alokacja dotyczy pracowników oddziałów robót
przygotowawczych, na których pracę nie ma w tej chwili
zapotrzebowania w kopalni Piekary – powiedział wiceprezes KW Marek Uszko.
List do Prezydenta
Jesteśmy kopalnią prywatną, której byt wywalczyli sami górnicy, stając się tym samym współwłaścicielami
przedsiębiorstwa - zaznaczył w liście do prezydenta Bronisława Komorowskiego zarząd PG Silesia. W Silesii obawiają się, że niekorzystny przebieg drogi S1 może zniweczyć plany rozwoju kopalni.
Wzrasta zużycie i produkcja energii w Polsce
Jak poinformowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne
(PSE) produkcja energii ogółem w lipcu br. wyniosła 12,8
TWh, podczas gdy rok temu było to 12,3 TWh - to wzrost
o 3,7 proc. W okresie pierwszych 7 miesięcy roku 2013
wyprodukowano 93,8 TWh, gdy rok wcześniej było to
93,2 TWh - oznacza to wzrost produkcji o 0,67 proc.
Ubóstwo energetyczne w Anglii
Z najnowszych danych przedstawionych przez Departament ds. Energii i Zmian Klimatu (DECC) wynika, że
2,39 mln brytyjskich gospodarstw domowych funkcjonuje w warunkach tzw. ubóstwa energetycznego. Odpowiada to 11 proc. całości populacji tego kraju. Granica
tego ubóstwa, według rządowych wyliczeń, dla rodziny z
jednym dzieckiem wynosi nieco ponad 13 tys. funtów
rocznie przychodu. W przypadku rodziny z dwójką dzieci
granica ta określona została na prawie 18 tys. funtów rocznie. Obie kwoty to przychody po odliczeniu kosztów
mieszkaniowych.
Nr 51/7/2013
Ruchomy czas pracy
– o co w tym chodzi?
Maacciieejj BBoocchheenneekk,, wwiicceepprrzzeewwooddnniicczząąccyy FFZZZZ
M
KKaaddrraa XXXXII:: –– 2233 ssieierrppnniiaa wweesszzłłaa ww żżyyccieie nnoowweelili-zzaaccjjaa KKooddeekkssuu PPrraaccyy mmóówwiiąąccaa oo rruucchhoommyymm cczzaa-ssieie pprraaccyy ii wwyyddłłuużżeenniuiu ookkrreessuu rroozzlilciczzeenniioowweeggoo..
JJeeddeenn zz zzaappisisóóww tteejj nnoowweelilizzaaccjjii ((aallee nnieie ttyylklkoo))
jjeesstt ppoowwooddeemm mmaanniiffeessttaaccjjii zzoorrggaanniizzoowwaanneejj
Waarrsszzaa-pprrzzeezznnaajjwwiięękksszzeecceennttrraalleezzwwiąiązzkkoowweewwW
W ii ww ZZGG
wwieie,, ww ddnniuiu 1111 wwrrzzeeśśnniiaa.. UU nnaass ww PPKKW
SSoobbiieesskkiippyyttaajjąąssiięęmmnniiee::jjaakkiieewwtteejjsspprraawwiieejjeesstt
ssttaannoowwiisskkoo KKaaddrryy?? CCzzyyttaamm rróóżżnnee wwyyppoowwiieeddzzii
ttzzww..eekkssppeerrttóówwww tteejjsspprraawwiieeiisszzcczzeerrzzeemmóówwiąiącc
ccoorraazzmmnnieiejjzztteeggoorroozzuummieiemm..NNieierroozzuummiieemm,,ccoo
ww nnoowweelliizzaaccjjii pprraaccooddaawwccyy ddoossttrrzzeeggaajjąą kkoorrzzyy-ssttnneeggooddllaapprraaccoowwnnikikóóww??PPooppieierrwwsszzee::wwttaakkicichh
W –– rruucchhoommyy cczzaass pprraaccyy
ffirirmmaacchh jjaakk nnaasszzaa –– PPKKW
pprraaccoowwnniikkaa nniiee jjeesstt mmoożżlliiwwyy ddoo zzaassttoossoowwaanniiaa..
NNieie jjeesstt mmoożżliliwwee nnaawweett ddoo ppoommyyśślelenniaia,, bbyy pprraa-ccoowwnnicicyy pprrzzyycchhooddzzililii ddoo pprraaccyy oo rróóżżnnyycchh ggooddzzii-nnaacchh.. TToo nniiee ttyyllkkoo zzddeessttaabbiilliizzoowwaałłoobbyy ccaałłyy sscchhee-mmaatt oorrggaannizizaaccyyjjnnyy,, aalele ssttwwaarrzzaałłoobbyy nnaawweett
nniieebbeezzppieiecczzeeńńssttwwoo ddlala zzaałłooggii ii ccaałłeeggoo zzaakkłłaadduu..
TTaakkicichhzzaakkłłaaddóóww jjaakknnaasszz jjeessttoowwieielelewwiięęcceejj iittoo
nniiee kkoonniieecczznniiee zz bbrraannżżyy ggóórrnniicczzeejj.. ZZ wwyykksszzttaałłccee-nniiaa jjeesstteemm eekkoonnoommisisttąą ii ww żżaaddeenn ssppoossóóbb nnieie
mmooggęęzzrroozzuummieieććjjaakktteezzmmiiaannyymmaajjąą wwppłłyynnąąćć nnaa
Mooiimm zzddaanniieemm jjeesstt
zzwwiięękksszzeenniiee mmiieejjsscc pprraaccyy?? M
iwnnieie.. W
Wyyddłłuużżeenniiee ookkrreessuu rroozzlliciczzee-wwrręęcczz pprrzzeecciw
nniioowweeggoo zz 44 ddoo 1122 mmiieessięięccyy,, ttoo nnicic iinnnneeggoo jjaakk
zzmmuusszzaanniiee pprraaccoowwnniikkóóww ddoo pprraaccyy ww nnaaddggooddzzii-nnaacchh,, zzaa kkttóórree ccii nniiee ddoossttaannąą wwyynnaaggrrooddzzeenniaia..
ZZnnoowweelilzizoowwaannee pprrzzeeppisisyy zzaakkłłaaddaajjąą,, żżee pprraaccoo-wwnniikk mmoożżee pprraaccoowwaaćć nnaawweett 1133 ggooddzziinn nnaa ddoobbęę
bbeezzddooddaattkkoowweeggoowwyynnaaggrrooddzzeenniaia..TToonnicicininnneeggoo
jjaakknnieiewwoolnlnicicttwwoouujjęętteewwnnoorrmmyypprraawwnnee..BBzzdduurr-nnee ssąą wwięięcc ttwwieierrddzzeenniaia pprraaccooddaawwccóóww,, żżee
zzmmnniieejjsszzyyssiięęwwtteennssppoossóóbblliicczzbbaabbeezzrroobboottnnyycchh..
PPrraaccooddaawwccyyttwwieierrddzząą,,żżeejjaakkkkoonniuiunnkkttuurraabbęęddzzieie
ssłłaabbaa,, ttoo bbęęddąą mmuussieiellii ppoozzbbyyćć ssięię cczzęęśśccii pprraaccoo-wwnniikkóóww,,nnoowweelliizzaaccjjaassttwwaarrzzaaiimmmmoożżlliiwwoośśćć,,aabbyy
tteeggoo nnieie rroobbićić.. KKoolelejjnnyy mmitit.. NNaawweett ggddyybbyy mmieielili
zzbbyytt nnaa sswwoojjee ttoowwaarryy,, ttoo mmaajjąącc pprraaccoowwnniikkaa nnaa
1133 ggooddzziinn pprraaccyy ii nniiee ppłłaaccąącc mmuu zzaa nnaaddggooddzziinnyy,,
tteeżżbbęęddąąmmoogglilissięięppoozzbbyyććcczzęęśścciipprraaccoowwnniikkóóww––
jjeeddeenn wwyyrroobbii nnoorrmmęę zzaa ddwwóócchh,, ddwwóócchh zzaa cczzttee-rreecchh iittdd.. OO ttwwoorrzzeenniiuu nnoowwyycchh mmiieejjsscc pprraaccyy ww
ttyymmpprrzzyyppaaddkkuuttrrzzeebbaazzaappoommnniieećć..OObbeeccnnieieoobboo-wwiąiązzuujjąąccee pprrzzeeppiissyy pprraaccyy ssttwwaarrzzaajjąą dduużżee mmoożżlili-wwoośśccii ddlala pprraaccooddaawwccóóww ww rraazzieie bbrraakkuu kkoonniuiunn-kkttuurryy cczzyy zzwwiięękksszzoonneeggoozzaappoottrrzzeebboowwaanniiaa nnaa ttoo-Moo-wwaarryycczzyyuussłłuuggii::ppooccoowwięięccttaannoowweelilizzaaccjjaa??M
im zzddaanniieemm jjeesstt ttooppieierrwwsszzaa pprróóbbaa ooggrraanniciczzeenniaia
im
wwppłłyywwóóww zzwwiiąązzkkóóww zzaawwooddoowwyycchh nnaa pprrzzeessttrrzzee-ggaannieieoobboowwiąiązzuujjąąccyycchhpprrzzeeppisisóóww,,aapprraawwaapprraaccyy
ww sszzcczzeeggóóllnnoośścci.i. NNikiktt nniiee zzaapprrzzeecczzyy,, żżee ttoo jjeesstt
wwoojjnnaa mmiięęddzzyy zzwwiiąązzkkaammii zzaawwooddoowwyymmii aa pprraaccoo-ddaawwccaammi.i. CCii oossttaattnnii rroobbiąią wwsszzyyssttkkoo,, bbyy jjeesszzcczzee
bbaarrddzzieiejj ooggrraanniciczzyyćć wwppłłyyww zzwwiąiązzkkóóww zzaawwooddoo-wwyycchh,, cchhooćć ttaakk nnaa pprraawwddęę mmóówwiiąącc jjuużż zzoossttaałł
ooggrraanniicczzoonnyy.. JJeesstteemm wwiicceepprrzzeewwooddnniicczząąccyymm
cceennttrraalilizzwwiąiązzkkoowweejjiissttwwiieerrddzzaamm,, żżeennaajjwwięiękksszzee
cceennttrraalele zzwwiąiązzkkoowwee,, ppóókkii ccoo,, nnieie wwyypprraaccoowwaałłyy
mmooddeelluuffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaazzwwiiąązzkkóówwzzaawwooddoowwyycchh
jjaakkooppaarrttnneerraapprraaccooddaawwccóóww.. DDaalelejjjjeesstteeśśmmyyppoo--
ssttrrzzeeggaannii jjaakkoo wwrróógg.. SSttwwieierrddzzaamm aauuttoorryyttaattyy-im wwrrooggieiemm nnieie jjeesstteeśśmmyy.. TToo pprraaww-wwnnieie,, żżee ttaakkim
ddaa,, żżee ddoommaaggaammyy ssiięę rreessppeekkttoowwaanniiaa pprraaww pprraa-ccoowwnniicczzyycchh,,aaleletteeżżddaajjeemmyynnieiejjeeddnnookkrroottnnieieddoo-wwóóddnnaattoo,,żżeennieiejjeessttnnaammoobboojjęęttnnyylolosszzaakkłłaadduu
cczzyyffiirrmmyy––wwsszzaakkjjeeddzziieemmyynnaattyymmssaammyymmwwóózz-kkuu ccoo ii pprraaccooddaawwccaa.. NNieie mmoożżeemmyy ddooppuuśśccićić ddoo
rruuininyytteeggoowwóózzkkaa––wwsszzyyssccyyssttrraaccililibibyyśśmmyywwtteeddyy
Myy
pprraaccee iiśśrrooddkkii nnaa uuttrrzzyymmaanniiee ssiieebbiiee iirrooddzziinn.. M
ttoo rroozzuummiieemmyy,, aallee pprraaccooddaawwccyy nniiee.. W
W sswwooiimm
kkoonnsseerrwwaattyyźźmmieie ii zzaattwwaarrddzziiaałłoośśccii nnieie ddooppuu-sszzcczzaajjąąmmyyśślil,i,bbyyzzwwiąiązzeekkzzaawwooddoowwyybbyyłłicichhppaarr-ttnneerreemm..CChhccąąnniieesskkrręęppoowwaanneejjiinniicczzyymmnniieekkoonn-ttrroololowwaanneejj ddzziiaałłaallnnoośścci,i,aalelettoonniieemmoożżeebbyyćć ddoo-ppuusszzcczzaalnlnee.. NNieie żżyyjjąą ii nniiee ddzziaiałłaajjąą nnaa ppuussttyynni,i, aa
pprraaccoowwnniiccyy ttoo żżyywwee iissttoottyy,, kkttóórree mmaajjąą sswwoojjee
pprraawwaa ddoo ggooddnneeggoo żżyycciiaa,, pprraaccyy ii ppłłaaccyy.. NNaa ppoo-cczząąttkkuu lalatt ddzziieewwięięććddzziieessiąiąttyycchh,, kkieieddyy ZZZZ KKaaddrraa
rroozzppoocczzyynnaałłaa sswwoojjąą ddzziiaałłaallnnoośśćć wwssppóółłttwwoorrzzyylliiśś-mmyy zz pprraaccooddaawwccąą ppeewwnnąą ssyymmbbiioozzęę –– zzwwłłaasszzcczzaa
wwggóórrnnicicttwwieie..TToopprrzzeeccieieżżzzKKaaddrryywwyyppłłyynnąąłłppieierr-wwsszzyy pprrooggrraamm rreessttrruukkttuurryyzzaaccjjii ggóórrnniiccttwwaa,, kkttóórryy
Wssppóóllnnoocciiee W
Węęgg-zzoossttaałł pprrzzeekkaazzaannyy óówwcczzeessnneejj W
lala.. PPóóźźnniieejj wwyykkoorrzzyyssttyywwaannyybbyyłł zzrreesszzttąą ((ww wwięiękk-sszzyycchh lulubb mmnniieejjsszzyycchh cczzęęśścciaiacchh)) pprrzzeezz wwieiellee llaatt..
KKiillkkuuaauuttoorróówwtteeggoopprroojjeekkttuu,,jjaakknnpp..ddrrhhaabb..iinnżż..
W.. UUrrbbaann cczzyy mmggrr ininżż.. JJ.. PPiieekkoorrzz jjuużż nnieie żżyyjjąą,, aa
W
ttoo oonnii bbyyllii jjeeddnnyymmii zz ppiieerrwwsszzyycchh zzaałłoożżyyccieielili
ZZwwiiąązzkkuu ZZaawwooddoowweeggoo DDoozzoorruu,, NNaaddzzoorruu ii ZZaarrzząą-dduuGGóórrnniicczzeeggoo––ppóóźźnniieejjsszzeeggooZZZZKKaaddrraa.. IIjjeeddnniiii
ddrruuddzzyy wwiiddzziieelili,, ii rroozzuummieielili wwóówwcczzaass wwssppóólnlnyy
iinntteerreess,, cczzeeggoo nniieesstteettyy nniiee mmoożżnnaa ppoowwiieeddzziieećć oo
ddzzisisiieejjsszzyycchhcczzaassaacchh..NNaarrzzeecczzpprraaccooddaawwccóówwddoo-kkoonnaannoo jjuużż bbaarrddzzoo dduużżoo uussttęęppssttww,, aalele jjaakkoośś
W zzaa-ttyycchh nnoowwyycchh mmiieejjsscc pprraaccyy nnieie pprrzzyybbyyłłoo.. W
mmiiaannzzaa ttoooonniissttaalliissiięęjjeesszzcczzeebbaarrddzziieejj bbooggaattssiiii
ppaazzeerrnnieiejjssii nnieiesstteettyy.. PPoossłłuużżęę ssięięnnaajjnnoowwsszząą aannaa-lilziząą FFaakkttuu:: „„oottóóżż ssttaajjeemmyy ssięię ccoorraazz bbieieddnnieiejjssi,i, aa
wwmmaawwiiaajjąą nnaamm:: ppoolliittyyccyy ii pprraaccooddaawwccyy,, żżee zz rroo-kkuunnaarrookkjjeessttlleeppiieejj..GGddyybbyyccaałłąąppeennssjjęęzz22001133rr..
pprrzzeezznnaacczzyyćć nnaa cchhlelebb kkuuppiłiłoobbyy ssięię oo jjeeddnnąą ttrrzzee-cciiąą mmnniieejj ppiieecczzyywwaa nniiżż ww 22000033 rrookkuu!! AA pprrzzeecciieeżż
mmaammyy tteerraazz ttaakkieie ssaammee żżoołłąąddkkii jjaakk pprrzzeedd ddeekkaa-ddąą.. DDzziśiś mmieiessięięcczznnee wwyynnaaggrrooddzzeennieie nnieie ssttaarrcczzyy
nnaawweett nnaa 11 mmeettrr kkwwaaddrraattoowwyy mmiieesszzkkaanniiaa.. AA
kkiieeddyyśś ssttaarrcczzaałłoo.. BBeennzzyynnyy,, mmiięęssaa,, cczzyy nnaabbiiaałłuu
imyy kkuuppoowwaaćć mmnniieejj.. DDzziissiieejjsszzaa cceennaa rryybb
tteeżż mmuussim
jjeesstt 33,,55 rraazzaa wwyyżżsszzaa nniżiż 1100 lalatt tteemmuu.. KKiieeddyyśś zzaa
ggooddzziinnęę pprraaccyy ppłłaaccoonnoo 1155 zzłł,, ddzziissiiaajj 55.. PPrraaccoo-ddaawwccoommddaannooppaalelecc,,aatteerraazzcchhccąą ccaałłeejjrręękki.i. JJee-sszzcczzee rraazz ppooddkkrreeśślalamm,, cchhcceemmyy bbyyćć ddlala pprraaccoo-ddaawwccóóww ppaarrttnneerreemm ((nniiee cchhłłooppcceemm ddoo bbiicciiaa)):: ww
ccaałłyymmtteeggoossłłoowwaazznnaacczzeenniuiu,,rróówwnnieieżżwwpprrzzeeppłłyy-wwiiee iinnffoorrmmaaccjjii.. ZZwwiąiązzkkii zzaawwooddoowwee mmuusszząą ppaa-mmiięęttaaćć oo jjeeddnnyymm –– ccoo mmaajjąą zzrreesszzttąą zzaappiissaannee ww
uussttaawwieie oo zzwwiąiązzkkaacchh zzaawwooddoowwyycchh –– żżee ssąą
wwssppóółłooddppoowwieieddzziaiallnnee zzaa zzaakkłłaadd pprraaccyy.. NNieie mmoo-ggąą wwyyssttęęppoowwaaććzz nniieebboottyycczznnyymmiiżżąąddaanniiaammii,,aa ww
Mooggęępprrzzyy-rraazziieenniieessppeełłnniieenniiaa ggrroozziićć ssttrraajjkkiieemm..M
ttoocczzyyćć wwiieelele pprrzzyykkłłaaddóóww,, ddoo cczzeeggoo ttaakkieie żżąąddaa-nniaia ddoopprroowwaaddzziiłłyy.. RReeaalilizzmm ii zzddrroowwyy rroozzssąąddeekk
wwiinniieenn bbyyćć wwyykkłłaaddnniiąą ddzziiaałłaallnnoośśccii zzwwiiąązzkkooww-ccóóww..ZZddaarrzzaassiięę,,żżeennaa ssttaannoowwisiskkooddzziaiałłaacczzyymmaa--
jjąą wwppłłyyww sszzeerreeggoowwii cczzłłoonnkkoowwieie,, aalele nniiee mmoożżnnaa
uulleeggaaćć pprreessjjii.. CCzzłłoonnkkoowwiiee mmaajjąą ttoo ddoo ssiieebbiiee,, żżee
icichh nnieie oobbcchhooddzzii ccoo ii jjaakk,, aallee mmaa bbyyćć.. JJaakk pprrzzyy-cchhooddzzii ddoo zzaammaanniiffeessttoowwaanniiaa,, ttoo wwiieelluu zz nniicchh
jjeesstt oobbuurrzzoonnyycchh zzaammiieesszzaanniieemm ii wwrrzzaawwąą,, żżee ttoo
nniieeppoottrrzzeebbnnee ititpp..,, aallee jjaakk jjuużż ssięię ccoośś wwyywwaallcczzyy
ttoo nnieie ssąą jjuużż ttaakk oobbuurrzzeenni,i, ttyyllkkoo ddoommaaggaajjąą ssiięę
tteeggoo ccoo wwyywwaallcczzoonnoo,, aa wwłłaaśścciiwwiiee ccoo wwyywwaallcczzyyllii
zzaa nnicichh iinnnni.i. BBoolili mmnnieie ttoo,, żżee zzwwiiąązzkkoowwccyy mmooggąą
mmóówwiićć,,rroobbiiććrrzzeecczzyy,,kkttóórreepprrzzyynnoosszząąsszzkkooddęęzzaa-kkłłaaddoowwii pprraaccyy ii ppaarraaddookkssaallnniiee jjeeggoo pprraaccoowwnnii-kkoomm,,aalleenniieeppoonnoosszząązztteeggoottyyttuułłuużżaaddnneejjooddppoo-wwieieddzziiaalnlnoośścci.i. ZZ ppeełłnnąą śśwwiaiaddoommoośścciąią ssttwwieierr-ddzzaamm,, żżee ttaakkaa ssaammaa ssyyttuuaaccjjaa mmaa mmieiejjssccee wwśśrróódd
pprraaccooddaawwccóóww..ZZłłaappoolliittyykkaannpp..kkaaddrroowwaa,,zzłłeekkiiee-rroowwaannieie zzaakkłłaaddeemm,, wwyyddzziaiałłeemm cczzyy ddzziaiałłeemm nniiee
jjeesstt ppóóźźnnieiejj kkoonnsseekkwweennttnniiee rroozzlliciczzaannee.. NNaaggmminin-nniiee ssttoossoowwaannaa ww ttaakkiicchh pprrzzyyppaaddkkaacchh jjeesstt „„ssppyy-cchhootteecchhnniikkaa””.. PPrraaccoowwnnikik wwididzząącc,, żżee zzłłee kkiieerroo-wwaanniieeooddccininkkiieemmpprraaccyynnieiessppoottyykkaassiięęzznnaalleeżżyy-ttyymmii kkoonnsseekkwweennccjjaammii,, aa jjeeggoo pprrzzeewwiinniieenniiaa oo
mmnniieejjsszzyymm ccięiężżaarrzzee ggaattuunnkkoowwyymm ssąą nnaattyycchh-mmiaiasstt ssuurroowwoo kkaarraannee bbuunnttuujjee ssięię ii pprrzzyy nnaajjbblilżiż-sszzeejj ookkaazzjjii ddaajjee tteemmuu uuppuusstt.. OObbeeccnnyy KKooddeekkss
pprraaccyy,, wwiieellookkrroottnniiee nnoowweelliizzoowwaannyy –– ppoommiijjaamm
ttuuoossttaattnniąią nnoowweelilizzaaccjjęęoorruucchhoommyymmcczzaassieiepprraa-ccyy -- ddaajjee bbaarrddzzoo dduużżee mmoożżliliwwoośśccii eelalassttyycczznneeggoo
ddzziiaałłaanniiaa pprraaccooddaawwccoomm.. PPoo ccoo wwiięęcc zzmmiieenniiaaćć
ttoo,, ccoo nnieie zzoossttaałłoo ddoottyycchhcczzaass ww ppeełłnnii wwyykkoorrzzyy-ssttaannee.. JJeeddnnyymm zz oossttrryycchh kkrryyttyykkaannttóóww oobbeeccnnyycchh
pprrzzeeppiissóóww KKooddeekkssuu pprraaccyy jjeesstt ppaannii HH.. BBoocchh-nniiaarrzz,, pprreezzeess PPKKPPPP LLeewwiaiattaann.. AA ttoo pprrzzeeccieieżż ttaa
ppaannii jjaakkoo mmininiisstteerr pprrzzeemmyyssłłuu uuzzggooddnniiłłaa ii ppooddppi-issaałłaa zzee zzwwiiąązzkkaammii oobbeeccnnyy KKooddeekkss pprraaccyy.. PPrraaccoo-ddaawwccyy dduużżoo zzaarrzzuuccaajjąą zzwwiąiązzkkoowwccoomm,, aa pprrzzeecciieeżż
nniiee ssąą ttaaccyy nnieiesskkaazziitteelnlnii.. GGłłóówwnnyymm ii ppooddssttaawwoo-wwyymm icichh ggrrzzeecchheemm,, zzwwłłaasszzcczzaa pprraaccooddaawwccóóww
pprryywwaattnnyycchh jjeesstt ttoo,, żżee zzaalleeggaajjąą nnaa kkiillkkaasseett mmii-lilioonnóóww zzłł wwyyppłłaatt sswwooiimm pprraaccoowwnnikikoomm –– ddookkłłaa-ddnnee ddaannee nnaa tteenn tteemmaatt mmaa PPIIPP.. AAlele ww mmeeddiaiacchh
ttoo oonnii nnaajjwwiięęcceejj „„ppyysszzcczząą””.. NNaajjppiieerrww uuppoorrzząądd-kkuujjccieie sswwoojjeeppooddwwóórrkkoo,, aa ppóóźźnniieejj wwcchhooddźźcciieeddoo
cczzyyjjeeggoośś ooggrróóddkkaa ii wwyyttyykkaajjccieie bbłłęęddyy.. UUwwaażżaamm,,
żżee oorrggaanniizzaaccjjee pprraaccooddaawwccóóww zz ttaakkiimmii oobbcciiąążżee-nniiaammii nnieie ppoowwiinnnnyy bbrraaćć uuddzziaiałłuu ww pprraaccaacchh KKoo-Mooggęę zzaa-mmisisjjii TTrróójjssttrroonnnneejj.. NNiiee ssąą wwiaiarryyggooddnnii.. M
Www ppeełłnnii uuttoożżssaammiiaa ssiięę
ppeewwnniićć,, żżeeZZZZKKaaddrraa PPKKW
zz ppoossttuulalattaammii oorrggaannizizaattoorróóww mmaanniiffeessttaaccjjii 1111
Waarrsszzaawwiiee,, wwsszzeelklkiimmii mmoożżlliw
iwyymmii
wwrrzzeeśśnniaia ww W
ssppoossoobbaammii bbęęddzzieie icichh wwssppieierraaćć ii ppoommaaggaaćć jjaakkoo
zzwwiiąązzeekkzzaawwooddoowwyyiijjaakkooppaarrttnneerr..
W..SSmmaallcceerrzz
W
3
Nr 51/7/2013
Naprzeciw przygodzie –
z „Kadrą” do Sztokholmu!
Aby poczuć adrenalinę jedni skaczą na bungee inni uprawiają wingsuit,
a my już po raz piąty pod patronatem ZZ Kadra przy PKW SA ZG „Sobieski” żeglujemy po wodach Morza Bałtyckiego. Naszą dwutygodniową przygodę rozpoczęliśmy tym razem we Władysławowie, na znanym
nam jachcie „Kneź” pod dowództwem kapitana Krzysztofa Proboszcza.
Naszym głównym celem był Sztokholm, ale realizacja planu uzależniona
była od w dużym stopniu od warunków pogodowych i kondycji załogi.
Choć warunki były trudne, wiało na „6” i fale były duże, większa część
załogi pomimo złego samopoczucia mobilizowała swoje siły, aby bezpiecznie i szybko dotrzeć do pierwszego portu. Po 36 h zacumowaliśmy,
na dwie doby, w pierwszym porcie Liepaja na Łotwie. Urocze miasteczko, które przywitało nas miło i przyjaźnie. Nasze wyjście opóźniała
utrzymująca się mgła. W końcu wypływamy, choć warunki pogodowe
są prawie sztormowe. Na kilka godzin wchodzimy do portu Bungeör w
Farosund, aby uzupełnić wodę pitną, umyć się i nabrać chwilę oddechu.
Z Bungeör w Farosund wychodzimy w kierunku Sztokholmu. Pływanie
robi się jakieś takie bardziej wakacyjne, otaczają nas wspaniałe krajobrazy ciągnących się szkierów - małych wysepek, prywatnych przystani i
uroczych domków. Samopoczucie nam się poprawiło. Korzystamy z
chwil w pełnym słońcu, z rozmów na i pod pokładem, z kambuza i radości jakiej dostarcza wspólne przygotowanie lub konsumowanie posiłków i picie kawy w tych spartańskich, w sumie warunkach. I głośno się
zastanawiamy dlaczego pływamy skoro szybciej samochodem lub samolotem? A, że czasem jest ciężko. A gdzie nie jest? I co, wracać? Zrezygnować? Przecież wychowanie morskie to szkoła życia, kuźnia charakterów, odpowiedzialności za drugiego człowieka, współpracy, a
zwłaszcza tolerancji. Na tak małej powierzchni musi się pomieścić tyle
charakterów i indywidualności. Pływa się właśnie dla takich chwil, gdy
suniemy przy „3” w pięknym przechyle, przy pełnych żaglach, słysząc
szum rozbryzgujących się fal, gdy wiatr rozwiewa nam włosy, wokół
roztacza się bezmiar przestrzeni, a zmartwienia pozostały na lądzie.
Wpływamy do Sztokholmu pora na podbój miasta. Załoga usatysfakcjonowana, osiągnęliśmy cel rejsu, ale tych dni jest stanowczo za mało,
aby zwiedzić to pięknie usytuowane miasto z tak licznymi zabytkami i
muzeami. Czas nas niestety goni, musimy wracać, więc dalej w morze
kierunek Władysławowo. Wracamy do domu, do obowiązków, do pracy
- przed nami jeszcze tylko kilka wacht. Najpiękniejsze są te, podczas
których można doświadczyć pełnego brzasku i wschodu słońca. Tego
uczucia i widoku nie doświadczymy na lądzie. I spadające perseidy jakże pięknie wyglądają w niezmąconym światłami wielkiego miasta krajobrazie - chce się krzyczeć chwilo trwaj!
Spakowani, umyci i najedzeni wróciliśmy do domu marząc o kolejnym
rejsie.
Hej, me Bałtyckie Morze,
Wdzięczny Ci jestem bardzo,
Toś Ty mnie wychowało,
Toś Ty mnie wychowało,
Szkołeś mi dało twardą.
Ahoj!
Kapitan!
POselski rewanżyzm
To nie przypadek, że tuż przed wrześniowymi strajkami i manifestacjami największych
central związkowych w Polsce, posłowie
z PO chcą pozbawić związkowców źródeł
utrzymania. Poselski projekt przewiduje, że
działacze związkowi mają być pozbawieni
tzw. etatów związkowych, czyli prawa do
wynagrodzenia bez konieczności świadczenia pracy. Posłowie chcą również odebrać
organizacjom związkowym pomieszczenia
niezbędne do prowadzenia ich działalności
i obciążyć zbieraniem składek członkowskich. Obecnie pracodawcy na własny koszt
4
zebraną kwotę przelewają na konto związku. Centrale związkowe już dawno utrzymują swoje siedziby i działaczy ze swoich
funduszy, czego nie można powiedzieć
o partiach politycznych, zwłaszcza tych,
które zasiadają w parlamencie. Z naszych
podatków – również związkowych i związkowców – budżet państwa łoży na nie grube miliony. Pyszczą, że pracodawcy utrzymują związkowców (a organizacje pracodawców to niby z czego się utrzymują?), ale
o darmochach z budżetu na rzecz partii politycznych milczą. Czyżby to byli nadludzie
i im się należało? Już się dość obłowili. Nie
dość, że każdy parlamentarzysta zgarnia co
miesiąc 12,5 tys. zł do prywatnej kieszeni,
to prawie drugie tyle dostaje na prowadzenie biura, czerpią pełną garścią inne jeszcze
darmochy, a jakby tego było mało, partie
polityczne dostają budżetowe dotacje. Wychodzi na to, że im mało, to zaglądają do
kieszeni - i to nie tak zamożnych jak oni –
innym. Ich hipokryzja sięga Everestu. Czas
najwyższy pozbyć się tych pasożytów.
Jurasz
Nr 51/7/2013
Kwantowa teleportacja
Szwajcarscy naukowcy dokonali kwantowej teleportacji informacji w
ramach jednego układu scalonego.
Szwajcarscy naukowcy stworzyli układ elektroniczny, pomiędzy którego dwoma przeciwległymi rogami wygenerowali stan splątania kwantowego. Ma on niemożliwą w fizyce klasycznej cechę polegającą na
tym, że stan całego układu jest lepiej określony niż stan jego części.
Dzięki temu - w przypadku splątanych cząstek - zmiana stanu jednej z
nich natychmiastowo wpływa na stan drugiej, niezależnie od tego, jak
daleko się one od siebie znajdują. W ten sposób można przenieść informację z jednego miejsca w inne bez konieczności transportowania
jej fizycznie przez dzielącą te punkty przestrzeń. Odległość jaką udało
się pokonać uczonym z ETH Zurich przy pomocy teleportacji to zaledwie 6 mm, choć przetransportowano w ten sposób aż 10 000 kubitów (bitów kwantowych) na sekundę. Następnym celem naukowców
jest sprawdzenie czy możliwe jest teleportowanie danych z jednego
układu do drugiego. A to z kolei może doprowadzić do powstania zupełnie nowego typu komunikacji.
Red.
Kwant – najmniejsza porcja, jaką może mieć lub o jaką może
zmienić się dana wielkość fizyczna w pojedynczym zdarzeniu; np.
kwant energii, kwant momentu pędu, kwant strumienia magnetycznego, kwant czasu.
W mikroukładach (np. elektron w atomie) niektóre wielkości opisujące elektron mogą przyjmować tylko określone wartości, a tym samym mogą one zmieniać się tylko o określone wielkości. Tak określone porcje nazywane są kwantami.
Słowo kwant pochodzi z łaciny. Quantum jest rodzaju nijakiego, a
oznacza jak dużo. Forma w liczbie mnogiej to quanta. Na przełomie
XIX i XX wieku słowo quantum było używane w języku niemieckim
w fizyce dla określenia elektronu. Max Planck używał słowa quanta
w znaczeniu kwantów materii i elektryczności, gazu i ciepła.
Teleportacja - hipotetyczny w skali makroskopowej proces przenoszenia obiektów z jednego miejsca w inne, bez zachowania ciągłości istnienia obiektu w przestrzeni.
Właściwości karbinu
Naukowcom z Uniwersytetu Rice'a udało się
ustalić właściwości karbinu – alotropowej odmiany węgla o niezwykłych właściwościach.
Karbin jest alotropową odmianą węgla, której
strukturę tworzą długie łańcuchy atomów o
występujących naprzemiennie wiązaniach pojedynczych i potrójnych lub skumulowanych
wiązaniach potrójnych. Forma ta jest najtward-szym i najsztywniejszym ze znanych materiałów - pod tym względem ustępuje jej nawet
grafen. Naukowcom udało się ustalić, że karbin
jest praktycznie nierozciągliwy, a przy tym niezwykle elastyczny i stabilny chemicznie. Z jego
pomocą można zbudować np. biokompatybilne nanoukłady. Karbin - podobnie jak grafen ma grubość zaledwie jednego atomu. Oznacza
to, że nawet niewielka masa równa się ogromnej powierzchni. Naukowcy obliczyli, że 1
gram grafenu ma powierzchnię odpowiadającą powierzchni 5 kortów tenisowych. Dzięki
tej właściwości karbin zrewolucjonizuje technologię magazynowania energii - uważają badacze. W laboratoriach otrzymywane są tylko
niewielkie ilości tej niezwykłej odmiany węgla,
a prace nad nią będą trwać latami.
Red.
Alotropia – zjawisko występowania, w
tym samym stanie skupienia, różnych odmian tego samego pierwiastka chemicznego różniących się właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Odmiany alotropowe
pierwiastka mogą różnić się między sobą
strukturą krystaliczną lub liczbą atomów w
cząsteczce.
Alotropia jest szczególnym przypadkiem
polimorfizmu czyli różnopostaciowości
substancji.
Największe pojazdy świata
BELAZ -75710 - Dwa silniki Diesla
dają łączną moc na poziomie 4660
koni mechanicznych! Pojazd będzie mógł przewieźć w swojej ładowni 450 ton ładunku!
koni. Zbiornik paliwa mieści 5351
litrów ropy, a układ chłodzenia
1060 litrów płynu chłodzącego!
Prędkości 64 km/h.
Caterpillar 797B - Maksymalna ładowność 360 – 400 ton. Napęd 24-cylindrowy, widlasty diesel o
mocy 3400 koni. Caterpillar porusza się na oponach Michelina,
które kosztują 30 tysięcy dolarów
za sztukę! Każda ze stron przedniej osi jest wyposażona w 10, a
Liebherr T284 - Ładowność mode- tylnej w 15 tarcz hamulcowych o
lu T284 sięga 400 ton, waga 261 średnicy metra. 797B kosztuje 3,4
ton, maksymalna masa całkowita miliona dolarów.
wynosi 661 ton. 20-cylindrowa jednostka napędowa ma moc 4080
Komatsu 930E - Napęd - 18-cylindrowy silnik wysokoprężny, pręd-
kość - 64 km/h. Waga - 235 ton.
Ładowność - maksymalnie 320
ton.
jednej osi wytwarza ciśnienie rzędu 204 atmosfer! Pojazd można
zdalnie sterować.
Terex Unit Rig MT6300AC - Napęd – silnik diesla o mocy 3800
KM. Ładowność - 363 ton. Kosztuje od 4 do 5 milionów dolarów.
Terex Titan - Maksymalna ładowność - 320 ton. Niestety na rynek trafił wyłącznie jeden egzemplarz pojazdu. Rezygnacja z produkcji była tłumaczona nadmierną ceną. Seryjnie składana wywrotka musiałaby kosztować 5,8
miliona dolarów.
Hitachi Euclid EH5000 - Napęd 16-cylindrowy silnik o mocy 2740
koni. Ładowność - 316 ton. Układ
hamulcowy Euc-lida EH5000 na
5
Nr 51/7/2013
Zasiłek
macierzyński
Zasiłek macierzyński to świadczenie przysługujące w okresie korzystania z urlopu
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.
Przysługuje on osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, czyli: pracownikom,
osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą oraz tym, którzy współpracują przy prowadzeniu działalności. Ze
świadczenia mogą skorzystać również pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o
pracę na czas określony, a także zatrudnieni
na okres próbny, który przekracza jeden
miesiąc, a umowa o pracę została z nimi
przedłużona tylko do dnia porodu.
Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika
stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie
niezdolności do pracy albo z faktycznego
okresu zatrudnienia za pełne kalendarzowe
miesiące, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem tego okresu. Aby
ustalić podstawę wymiaru bierze się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki
na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu
potrąconych przez pracodawcę składek na
ubezpieczenia społeczne. W związku z
wprowadzeniem rocznego urlopu po urodzeniu dziecka zasiłek macierzyński może
wynosić 60%, 80%i 100%podstawy wymiaru
zasiłku. Uzależnione jest to od tego, w którym momencie zapadnie decyzja o korzystaniu z urlopu rodzicielskiego, po porodzie
lub przed zakończeniem urlopu macierzyńskiego.
W sytuacji gdy pracownica nie później niż w
ciągu 14 dni po porodzie złoży pisemny
wniosek o udzielenie jej bezpośrednio po
urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a
bezpośrednio po nim urlopu rodzicielskiego
w pełnym wymiarze zasiłek macierzyński
będzie wynosił 80%podstawy wymiaru. Tak
samo w przypadku kobiet, z którymi umowa została przedłużona do dnia porodu, a
wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego
za okres odpowiadający okresowi dodatko6
czasu pracy, dotychczas pracodawca musiał
uzgodnić odpowiednie regulacje w układzie
zbiorowym pracy. Nowelizacja znosi ten
wymóg i obecnie wystarczające jest zwykłe
porozumienie się pracodawcy w tej sprawie z organizacją związkową, a jeśli taka nie
działa u pracodawcy, to z przedstawicielami pracowników. Jeśli natomiast porozuwego urlopu macierzyńskiego w pełnym mienie nie jest możliwe ze wszystkimi
wymiarze oraz okres odpowiadający okre- związkami zawodowymi działającymi w zasowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wy- kładzie pracodawcy, to pracodawca może
miarze zostanie złożony w terminie 14 dni wprowadzić ten system czasu pracy w
po porodzie. W przypadku pracownicy, któ- uzgodnieniu z organizacjami reprezentatyra zdecyduje się na dodatkowy urlopu ma- wnymi. Problem jaki pracodawca może nacierzyński i urlop rodzicielski w trakcie urlo- potkać przy wprowadzaniu 12 miesięcznepu macierzyńskiego, zasiłek będzie wypła- go okresu rozliczeniowego czasu pracy lub
cany w wysokości 100%podstawy jego wy- elastycznych godzin czasu pracy, o których
miaru w trakcie trwania urlopu macierzyń- mowa w nowym art. 1401 KP, to brak zgody
skiego. Natomiast w czasie korzystania z ur- związków zawodowych. Wszystkie te instylopu rodzicielskiego w wysokości 60%pod- tucje wprowadzać się będzie bowiem w
stawy wymiaru zasiłku. Istotnym jest to, iż treści układów zbiorowych pracy lub porow razie rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego zumień ze związkami zawodowymi. Podobza okres odpowiadający okresowi dodatko- nie jednak jak w przypadku przerywanego
wego urlopu macierzyńskie lub rodziciel- systemu czasu pracy, w przypadku braku
skiego w pełnym wymiarze, przysługuje je- zgody wszystkich związków zawodowych
dnorazowe wyrównanie pobranego zasiłku działających u danego pracodawcy, wystarmacierzyńskiego do 100%podstawy wymia- czające będzie porozumienie z organizacjaru zasiłku, pod warunkiem niepobrania za- mi reprezentatywnymi, a gdy w ogóle
siłków macierzyńskich za okres odpowiada- związki zawodowe u pracodawcy nie działają – z przedstawicielami pracowników. Jejący okresom tych urlopów.
Źródło: Ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o żeli jednak związki zawodowe w żadnej forzmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektó- mie nie zgodzą się z pracodawcą co do
wprowadzenia elastycznych godzin czasu
rych innych ustaw.
Red. – J. Kuzub Zielona linia pracy, ustawodawca przewidział dodatkową „furtkę” omijającą związki zawodowe –
ich wprowadzenie może nastąpić w indywidualnym porozumieniu z pracownikiem,
przy czym inicjatywa w tym zakresie musi
wyjść od pracownika, a nie od pracodawcy.
Nowelizacja z 12 lipca 2013 roku, pomimo
wprowadzenia zmian do art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych, nadal utrzymuje prawo pracodawcy do samodzielnego
Na 11 września 2013 roku główne centrale ustalenia szeregu aktów wewnętrznego
związkowe przygotowują strajk generalny prawa pracy. W przypadku braku porozuw obronie praw pracowniczych, a przede mienia pomiędzy organizacjami związkowywszystkim wycofania się przez władze RP z mi (lub w dalszym etapie – organizacjami
nowelizacji Kodeksu pracy z 12 lipca 2013 reprezentatywnymi) pracodawca będzie
roku dotyczące systemów czasu pracy, no- mógł samodzielnie, po rozpatrzeniu odrębwych rozkładów czasu pracy oraz przedłu- nych stanowisk organizacji związkowych,
żenie do roku okresów rozliczeniowych – wprowadzić miedzy innymi regulamin wychodzi o nadgodziny. Znowelizowane nagradzania, nagród, premii, ZFŚS, pracy, a
przepisy zakładają, że pracownik może także plan urlopów czy okresy rozliczeniopracować nawet 13 godzin na dobę bez we, o których mowa w art. 135 § 2 i 3 KP.
dodatkowego wynagrodzenia. W upro- Co istotne, w ten sposób nie będzie można
szczeniu nowelizacja przepisów cofa nas wprowadzić 12 miesięcznego okresu rozlido średniowiecznego okresu niewolni- czeniowego czasu pracy. Na tak długi okres
ctwa. Jest jeszcze inny aspekt tej noweli- rozliczeniowy muszą zgodzić się co najzacji; pewne ograniczenia uprawnień mniej organizacje reprezentatywne.
związków zawodowych.
Red. - Kancelaria BBP Legal
Otóż, aby wprowadzić przerywany system
Czas pracy
a związki
zawodowe
Nr 51/7/2013
Kowalska opowiada córce ze wzruszeniem:
- Twój ojciec uwielbiał klęczeć u mych stóp!
- Co? Ja? W życiu! - słychać z drugiego pokoju.
- Nie wtrącaj się! - odkrzykuje żona.
- Chyba wyraźnie mówię: JEJ ojciec!
Co robi artysta-malarz, aby przeżyć?
- Francuz pije szampana i maluje pejzaże.
- Włoch pije wino i maluje kobiety.
- Polak pije bimber i maluje pokoje.
Żona do męża:
- Kochanie, jakie lubisz kobiety, ładne czy inteligentne?
- Ani jedne, ani drugie. Tylko ty mi się podobasz.
Dwaj koledzy przy piwie.
- Nie ożeniłbym się nigdy z mądrą kobietą.
- I słusznie, małżeństwa powinny być dobrane...
Żona pyta męża:
- Jak mam się ubrać do teatru?
- Szybko.
Kobieta budzi się rano po Sylwestrze, patrzy w lustro i szturcha w
bok wymęczonego imprezą męża:
- Wiesz, kochanie, jaka ja już jestem stara! Twarz mam całą
pomarszczoną, biust obwisły, oczy sine i podkrążone, fałdy na
brzuchu, grube nogi i tłuste ramiona... Kochanie! Proszę cię, powiedz
mi coś miłego, żebym się lepiej poczuła w nowym roku..
- Eee... no... wzrok to ty masz rewelacyjny.
OBIEKTYWNIE
Made on furmanka...
Redaktor naczelny: Wiesław Smalcerz
Wydawca: PPUH ”WiIrbook”
32-590 Libiąż, ul. Wojska Polskiego 7/31
tel./fax:032/6274519
tel. kom.: 501770712
e-mail: [email protected]
Druk: Drukarnia ”GAZELA”
Sosnowiec, ul. Dworska 8a.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstu,
nadawania tytułów i śródtytułów.
Niezamówionych materiałów nie zwracamy.
7
Nr 51/7/2013
Wybrano nowe władze
ZZ Kadra KWK Budryk
dokończenie ze str. 1
Komisję Rewizyjną wybrano w składzie: Augustyniak Marian, Kowal Robert, Pierchała Michał.
Po zebraniu wyborczym odbyło się inauguracyjne zebranie nowo wybranego zarządu, na
którym członkowie wybrali trzy osobowe prezydium w składzie: Mirosław Dynak – przewodniczący, Mariusz Jankowski – wiceprzewodni-
czący i Piotr Grabowski – sekretarz.
Członkowie zarządu, po dyskusji, podjęli
także szereg uchwał dotyczących działalności Związku i jego członków.
Mirosław Dynak, przewodniczący: - To
dobrze, że był konkurent. Obawiałem się,
że będę jedynym kandydatem, życie płata figle i pokazuje, że nie ma tak lekko i
niczego nie można być pewnym do końca. Mój kontrkandydat w wyborach miał odmienną koncepcję od mojej - działalności Związku.
Ostatecznie jednak delegaci wybrali mnie, ale koledzy wykazali się
również salomonowym rozwiązaniem
i postanowili – poprzez głosowanie
oczywiście - że Mariusz Jankowski będzie pelnił funkcję wiceprzewodniczącym Związku. Pogratulowałem Mariuszowi, razem pociągniemy ten wózek. Miał odwagę i wystartował, szanuje to, a ponadto jest moim kolegą i
dlatego zaprosiłem go do pracy w Związku, nie
odmówił i za to mu dziękuję. Wyznaję zasadę:
zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Wybieram
zgodę, a pomysły Mariusza będę wdrażał za
aprobatą Zarządu oczywiście.
Nowo wybranym władzom ZZ Kadra KWK Budryk składamy gratulacje i życzymy sukcesów
na niwie związkowej.
Red.
Mrągowo - Piknik Country 2013
W lipcu grupa sympatyków muzyki country dopięła swego celu i wraz z
Kadrą z Sobieskiego wybrała się na tegoroczny festiwal do Mrągowa.
Festiwal ten stał się legendą dzięki unikatowej formie pikniku, a także
niesamowitej atmosferze życzliwości i dobrej zabawie. W trakcie trwania koncertu w amfiteatrze panuje pełna swoboda przeżywania swoich
muzycznych doznań. Sama muzyka w tym roku zawierała wiele elemen-
8
tów i różnych jej rodzajów: od rocka, popu na folku i country kończąc.
W trakcie występów tylko nieliczni nie odnaleźli swoich ulubionych rytmów, a ogromna większość widowni dała upust swojej energii w żywiołowym tańcu wokół sceny. Z żalem muszę stwierdzić, że obecnie Piknik
Country został zdominowany przez zespoły spoza naszego kraju - z
wszystkich kontynentów - a liczba przedstawicieli naszego rodzimego
country jest symboliczna. Uczestnicy pikniku pomimo zmęczenia byli
zadowoleni, chociaż nie ukrywali niezadowolenia dość wyraźną zmianą
formuły. Sama wycieczka to nie tylko Piknik, ale również inne atrakcje
takie jak zwiedzanie Sanktuarium Maryjnego w Świętej Lipce, rejs statkiem Szlakiem Łabędzi po jeziorze Śniardwy, zwiedzanie zamku prokuratorów krzyżackich w Kętrzynie, a także kąpiel w mazurskich jeziorach,
spacer po urokliwych mazurskich miastach oraz żywiołowa zabawa i
tańce przy ognisku nad brzegiem jeziora. W drodze powrotnej wstąpiliśmy do Centrum Nauki Kopernik i Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warszawskiego. Żar lejący się z nieba tylko podkreślał gorącą atmosferę panującą podczas naszej wycieczki. Zabawa była pierwszorzędna, a narzekań - niewiele.
M.B