WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN „LIGI ORTOGRAFICZNEJ”

Transkrypt

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN „LIGI ORTOGRAFICZNEJ”
WEWNĄTRZSZKOLNY
REGULAMIN
„LIGI ORTOGRAFICZNEJ”
dla klas IV- VI
Józefów
rok szk. 2011/2012
I
ZADANIA I CELE LIGI
II ORGANIZACJA PRACY
1. Uczestnicy Ligi.
2. Terminarz dyktand i ich tematyka.
3. Zasady i kryteria oceniania.
4. Skład zespołu prowadzącego i oceniającego.
5. Ogłaszanie wyników współzawodnictwa.
6. Nagrody – wyróżnienia.
ZADANIA
Zadaniem „Ligi ortograficznej" jest podniesienie
poziomu ortografii w szkole poprzez ugruntowanie
zasad pisowni polskiej.
CELE
1. Opanowanie
zasad
ortograficznych
w zakresie pisowni wyrazów często używanych,
2. Kształcenie
umiejętności
wykorzystania
ogólnych zasad ortograficznych i przenoszenia
tej wiedzy w trakcie nauki na różne formy
wypowiedzi pisemnej,
3. Wzbudzanie motywacji do pracy nad sobą
ORGANIZACJA
PRACY
1. Uczestnicy „Ligi Ortograficznej":
Współzawodnictwem klasowym w dziedzinie
ortografii są objęci wszyscy uczniowie klas IV,
V oraz VI
UWAGA:
Uczniowie z wydanym przez Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
orzeczeniem o dysortografii również biorą udział w dyktandach, jednakże ich
prace nie są oceniane a jedynie omawiane i poprawiane zgodnie z
przedmiotowym systemem oceniania z języka polskiego.
2. Terminarz oraz tematyka dyktand:
a. Dyktanda przeprowadzane są w klasach
objętych współzawodnictwem w ostatnim
tygodniu każdego miesiąca,
b. Dokładne
terminy
dyktand
określa
poniższy terminarz niniejszego regulaminu.
c. Treść dyktand jest identyczna dla klas tego
samego poziomu i obejmuje określone programem
zasady ortograficzne.
d.
Treść
tekstu,
będącego
przedmiotem
dyktanda, nie jest wcześniej uczniom znana.
e. Każde dyktando powinno być poprzedzone
szeregiem ćwiczeń ortograficznych, obejmujących
zasady ortograficzne zaplanowane dla danych
klas w danym miesiącu.
L.p.
KLASA
1
2
1.
IV
MATERIAŁORTOGRAFICZNY
3
Pisownia wyrazów z „ó”, „rz”,
„ż”, „ch” wymiennym.
VI
Różne zapisy tych samych głosek
„ó”, „u”, „rz”, „ż”, „ch”, „h”.
IV
Pisownia wyrazów z „rz” - „ż”
wymiennym i niewymiennym.
V
Pisownia „nie” z różnymi
częściami mowy.
VI
Pisownia wyrazów wielką literą.
IV
Pisownia wyrazów z „ch” - „h”
wymiennym i niewymiennym.
V
Pisownia wyrazów z „ó”, „rz”,
„ż”, „ch” niewymiennym.
VI
Pisownia przedrostków „z-”,
„s-”, „ś-” na początku wyrazu.
3.
UWAGI
4
5
Pisownia wyrazów z „ó” - „u”
zgodna z zasadą morfologiczną
i historyczną.
V
2.
TERMINY
listopad
grudzień
styczeń
1
2
4.
IV
V
3
Pisownia wyrazów z „ą”, „ę”,
„en”, „em”, „on”, „om”.
Pisownia wyrazów z „ó”, „u”,
„rz”, „ż”, „ch”, „h” w
zakończeniach wyrazów.
VI
Pisownia „nie” z różnymi
częściami mowy.
IV
Pisownia czasowników typu
„wziąć”, „zacząć” w czasie
przeszłym.
V
Pisownia wyrazów wielką i małą
literą.
VI
Pisownia nazwisk zakończonych
na „-ski”, „-cki”.
IV
Pisownia wyrazów wielką i małą
literą.
V
Pisownia cząstki „-bym”,
„-byś”, „-by”.
VI
Pisownia tytułów.
5.
6.
4
luty
marzec
kwiecień
5
1
2
7.
IV
V
VI
3
4
Pisownia wyrazów
z uwzględnieniem wszystkich
zasad poznanych w klasie IV.
Pisownia wyrazów
z uwzględnieniem wszystkich
zasad poznanych w klasie V.
Pisownia wyrazów
z uwzględnieniem wszystkich
zasad poznanych w klasie VI.
maj
5
5. Zasady i kryteria oceniania:
 Za błąd ortograficzny uważa się każdy zapis
sprzeczny z zasadami ortografii.
 W ocenie dyktanda nie należy utożsamiać
„omyłek” z „błędami”.
 Do „omyłek” zalicza się: opuszczanie liter,
zamiana jednych na drugie, niedopisywanie
znaków diakrytycznych.
 Przy ocenie dyktanda, trzy omyłki uznaje się za
jeden błąd.
 Ten sam błąd powtarzający się w wielu
wyrazach liczy się za jeden .
 Ocena musi być uzasadniona, tzn. uczeń musi
wiedzieć jakich błędów i omyłek jest ona
wynikiem.
 Dla zobiektywizowania oceny za dyktando
proponuje się przyjąć następujące oceny za
popełnione błędy:
bardzo dobry - brak błędu,
dobry plus - jeden błąd ort.
dobry - dwa błędy ort.
dostateczny plus - trzy błędy ort.
dostateczny - cztery błędy ort.
dopuszczający plus -pięć błędów ort.
dopuszczający - sześć błędów ort.
niedostateczny - siedem i więcej błędów.
* Ogólny wynik klasy jest
poszczególnych uczniów.
średnią
ocen
* Na wyniki ogólne klasy nie mają wpływu
prace uczniów z orzeczoną dysortografią.
4. Skład zespołu prowadzącego i oceniającego:
1) Nauczyciele poloniści opracowują teksty
dyktand (zgodnie z przedstawioną powyżej
tematyką) dla następujących klas:
- klasy czwarte - p. Bożena Bobińska
- klasy piąte - p. Renata Matusiak
- klasy szóste - p. Jolanta Mazur
2) Dyktanda są przeprowadzane i oceniane przez
nauczycieli
polonistów
uczących
w poszczególnych klasach IV-VI
5. Ogłaszanie wyników współzawodnictwa:
1)
Średnie
ocen
klas
uzyskiwane
w poszczególnych miesiącach są ogłaszane na
szkolnej tablicy LIGI ORTOGRAFICZNEJ .
2) W zależności od poziomu uzyskanych
wyników, przy ich zapisie, stosuje się
następujące kolory:
średnia ocen poniżej 3,0 - kolor czarny,
średnia ocen 3,0-3,5 - kolor zielony,
średnia ocen 3,6-5,0 - kolor czerwony.
UWAGA:
Zastosowanie kolorów ma dodatkowo obrazować poziom uzyskanych przez klasą
wyników.
6. Nagrody i wyróżnienia:
1) Po zakończeniu każdego z etapów LIGI
ORTOGRAFICZNEJ, uczniowie, którzy uzyskali
najwyższe oceny w klasie, będą wyróżniani
umieszczeniem ich nazwisk na tablicy ogłoszeń.
2) Laureaci poszczególnych etapów konkursu
LIGI ORTOGRAFICZNEJ uzyskują prawo do
udziału w konkursie o tytuł MISTRZA
ORTOGRAFII
3) Klasa, która uzyska najlepszy wynik w cyklu
całorocznej rywalizacji uzyska dyplom
uznania, wręczony przez Dyrektora szkoły
oraz nagrodę.
Regulamin LIGI ORTOGRAFICZNEJ zatwierdzony został przez
Zespół Przedmiotowy w składzie:
1. mgr Bożena Bobińska -..................................
2. mgr Renata Matusiak - ..................................
3.mgr Jolanta Mazur………………....................